• Tüm Kategoriler
  • Riyadün Nasıhin Sohbetler ve Nasihatlar, Mevlana Muhammed Rebhani 

   Riyadün Nasıhin Sohbetler ve Nasihatlar, Mevlana Muhammed Rebhani 
   Görsel 1
   Fiyat:
   60,00 TL
   İndirimli Fiyat (%50) :
   30,00 TL
   Kazancınız 30,00 TL
   Havale / EFT:
   29,40 TL
   30.00 www.hesaplikitap.com
   5,50 TL'den başlayan taksit seçenekleri için tıklayın.
   Aynı Gün Kargo Sınırlı Sayıda
   Riyad'ün Nasıhin Sohbetler ve Nasihatlar, Mevlana Muhammed Rebhani 
   BEREKAT YAYINEVİ

   Çevirmen:    A. Faruk Meyan
   Yayın Tarihi    2014-03-01
   ISBN    6055126049
   Baskı Sayısı    1. Baskı
   Dil    TÜRKÇE
   Sayfa Sayısı    760
   Cilt Tipi    Ciltli
   Kağıt Cinsi    Kitap Kağıdı
   Boyut    17 x 24.5 cm

   BİSMİLLÂHİRRAHMÂNİRRAHÎM

   Ariflerin kalblerini, cemâl nârlarının şua’lan ile aydınlatan, azamet, kibriyâ ve celâlini anlamakta en olgun insanların akılları hayrette kalan, üns ve visâli nesîminin güzel kokuları ile rûhlan âşüfte kılan, cömertlik, ihsân, lütf ve nevâl latâl ile ma’rûf, rahmet, kerem ve fadl sıfatları ile mevsûf, eşi, çocuğu, ortağı ve benzeri olmaktan münezzeh, mevt (ölüm), fevt (yok olma), noksan ve zevâlden mukaddes, yedi kat gökler ve yerde- kiler, deniz ve dağların kendisini teşbih ettikleri, her ayıb ve kusurdan be- rî olan Allahü teâlâ’ya, hamd olsun. Şehâdet ederiz ki, ibâdet olunmaya lâyık Allahü teâlâ’dan başka ma'bûd yoktur. Vâhiddir, Müheymindir, Mü- teâl’dir. Yine şehâdet ederiz ki, Muhammed aleyhisselâm Allahü teâlâ’nın kulu ve Resûlüdür. Yüksek halleri, kemâl sıfatları ile âlemlerin en hayır­lısıdır. Sallâllahü aleyhi ve alâ Âlihi ve Eshâbihî ve sellem. Bunlar insan­ları sapıklıktan hidâyete getiren öncülerdir. Bilhassa Atîkullah Sıddik-ı ekber hazret-i Ebûbekir, İslâm dînini alçak ve yüksek yerlere yayan, ulaş­tıran hazret-i Ömer-ül Fârûk, Kur’ân-ı kerîm’in toplayıcısı hazret-i Os- man-ı Zinnûreyn ve şirk, tuğyân, küfr ve fesâdın kökünü kazıyan hazret- i Aliyyül-Mürtazâ’ya, gece ve gündüzde onlara uyanların ve onları seven­lerin hepsine sayısız salât ü selâm olsun!

   Bilici, yaratıcı ve hakîm olan Hak teâlâ’ya sayısız hamd ve şükr ol­sun ki, ol emri ile irâdet ve kudretinden, akla durgunluk veren milyonlar­ca mahlûkâtı yoktan var etti. Gökleri binlerce nûrlu cisimlerle ve temiz rûhânî meleklerle doldurdu ve süsledi. Ya’ni göklerin katlarını, Âl-i İm- rân sûresi yüz doksanıncı: "Muhakkak ki, göklerin ve yerin yaratılışın­da, gece ile gündüzün birbiri ardınca gelişinde, akıl sâhibleri için, Al­lahü teâlâ’nın kudret ve azametini gösteren, kesin deliller vardır” âyet-i kerîmesi gereğince, inci taneleri gibi parlak yıldızlarla, kandillere benzer seyyârelerle süsledi. Yeryüzünü güzel sûretler, temiz ve uygun şe­killer, zâhir zâtlar, mukaddes, kâmil nefisler ile tezyîn eyledi.

   Bey t: Senin san’at kalemin hilkatin mebdeinde

    

   RİYAD'ÜN NASIHİN SOHBETLER VE NASİHATLER
    

   Çekti eşyâ suretin varlık sâhifesinde.

   Yâsin sûresinin son âyet-i kerîmesinde: "Her şeyin mülkiyyet ve ta­sarrufu, yed-i kudretinde olan Allahü teâlâ ne yücedir. Öldükten son­ra hep Ona döndürülüp götürüleceksiniz” buyuruluyor.

   Bütün varlıklar ve yaratıklar içerisinde insan türünü, bütün yaratıl­mışların hulâsası, özü eyledi. Âdem safiyyullah’ı (salâvat-ürrahmâni aleyh) yeryüzünde halîfe kıldı. Nitekim Bakara sûresi otuzuncu âyet i ke­rîmesinde: "Ben yeryüzünde hükümlerimi yerine getirecek bir halîfe -bir insan- yaratırım” buyuruyor. Böylece Âdem aleyhisselâm, "Âdem’in hamurunu kırk sabah kudret elimle yoğurdum” hadîs i kudsîsine kavuşmakla şereflenmiştir. Hicr sûresi yirmidokuz ve Sâd sûre­si yetmişikinci: "Onun yaratılışını tamamladığım ve ona rûh verdiğim zaman, siz hemen onun için secdeye varın” âyetleri ile de şânını yücel­tiyor. Muhabbet ve şevk tohumunu insanın gönül toprağına ekti. Sevgi ya­zısını, onların yüksek alnına yazdı. "Gizli hazîne idim; tanınmayı, bilin­meyi sevdim” nidâsını âleme saldı. "Onları sever, onlar da Onu sever­ler” avâzesi melekûta düştü. Allahü teâlâ’nın insan hakkındaki bu büyük ikrâm ve iyiliği, yalnız insanın faydası içindir. Yoksa Hak teâlâ fayda ve ziyândan münezzehdir. Nitekim gökten inen kitabların birinde: "Ey Âdem oğlu, sizi yaratmamın kârı, yalnız sizedir, bana değildir” buyu­ruyor. İnsan cinsinden büyük nebîler ve yüce resûller gönderip, her birini hitâb ve ilhâmı taşıyıcı, kitâb ve kelâmı yüklenici, emir ve hükümleri in­sanlara ulaştırıcı olarak seçti. Salâvâtullahi ve selâmühü aleyhim ecmaîn. Bu seçkin kulları içerisinden de, Resûllerin sultânı, hidâyet sâhiblerinin kumandanı, nübüvvet ve risâlet semâsının cihânı aydınlatan güneşi, fü- tüvvet ve celâlet gökünün dolunayı, yaratılmışların en büyüğü ve en gü­zeli, Âdem hazînesinin cevheri, arab ve acemin iftihân, Mekke ve Medi­ne’nin şâhı, Kabe kavseyn sır makamının sâhibi, iki cihân sırlarının mah­remi, varlığın maksad ve hulâsası, kerem ve cömerdliğin alâmetlerinin nasîbi, makam-ı Mahmûd sâhibi, safâ meclisinin sadrı, seçilmişler semâ­sının ayı Muhammed Mustafâ’yı (sallâllahü aleyhi ve sellem) seçti. Onun hakkında: "Sen olmasaydın, eflâki yaratmazdım”buyurdu.

   Mesnevi: Ey yaratılmışların varlığının esası,

   Müşahede ehlinin gözlerinin ışığı.

   Ne diyor onun için, durun dinleyin Hakkı,

   Sen olmasan habîbim, yaratmazdım eflâki.

   Habibinin ümmetini, ümmetlerin en iyisi eyledi ve kendi kitabında bu hâli haber vererek, Âl-i İmrân sûresi yüz onuncu âyet-i kerîmesinde: "Ey habîbimin ümmeti! Siz beşeriyet için meydana çıkarılmış en ha­yırlı bir ümmetsiniz; iyiliği emr eder, fenalıktan alıkoyarsınız ve Al- lahü teâlâ’ya îmânınızda devâm edersiniz” buyuruyor. Hadîs i şerîfde: "Eshâbım gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine uyarsanız kurtulursu­nuz” buyurulan Eshâb-ı kirâmı, ümmetin en hayırlıları eyledi. Allahü te- âlâ onlara, evlâdına, ezvâcına, eshâbına, kendilerini tâkîb edenlere, sev­diklerine, onları sevenlere, onlara uyanlara ve kıyâmete kadar onların ar­dından gidenlere ve diğer âlim ve velîlere salât ve selâm eylesin! Velham- dü lillâhi Rabbil âlemin!

   içindekiler

   Mütercimin Önsözü 5

   Müellifin Önsözü 11

   Kitabın Te’lif Sebebi 13

   Kitabın Te’lifinde İstifâde Edilen Eserler 15

   Mukaddime-Çocuklara Âid Hükümler 21

   Birinci Kısım-İtikadda Olan Farz ve Vâcibler

   Ma’rifetullah = Allahü teâlâ’yı tanımak 23

   Allahü Teâlâ Vardır ve Birdir 24

   Hayât, İlm ve Kudret Sıfatları 31

   Allahü Teâlâ’nın Sem’ ve Basar Sıfatları 37

   Allahü Teâlâ Ezelî Kelâm İle Söyleyicidir, Yaratmak

   Onun Sıfatıdır ve Her Şey Onun Dilemesi İledir 42

   Allahü Teâlâ’nın Benzeri ve Eşi Yoktur.

   Her Ayıb ve Noksandan Münezzehtir 49

   îmânın Şartı Altıdır 59

   Meleklerin Varlığı ve Onlara îmân 59

   Allahü Teâlânın Kitablarına îmân 66

   Peygamberlere îmân Etmek (aleyhimüsselâm) 72

   Kıyâmet Gününe İnanmak 77

   Kadere îmân 84

   îmânın Şartlan ve Esâsı 92

   İmanla Küfür Birlikte Bulunmaz 98

   Ehl-i Sünnet ve’l-Cemâ’at Mezhebi 107

   Ehl-i Sünnet ve’l-Cemâ’at Mezhebinde olanın Sevâbı ve Ehl-i Sünnet ve’l-Cemâ’at Mezhebinin Tanıtılması ve Ehl-İ Hak Olanların Doğru İ’tikâdları 107

   İmâm-ı A’zamın (rahmetullahi aleyh) Eshâbına Vasiyyetleri 113

   Resûlüllah’ın (sallâllahü aleyhi ve sellem) Mi’râcı 116

   İkinci Kısım

   İslâmın B eş Farzı [Şartı] 131

   Kelime-i Şehâdet 131

   İslâmın Farzları [Şartları] ve Kelime-i Şehâdetin Ma’nâsı 131

   Beş Vakit Namaz Farzdır 141

   Lügat ve Şer’i Ma’nâsı ve Namaza Devamın Fazileti 141

   Namazın Vücûb Şartları 144

   Hayız ve Nifâs 147

   Namazın Sahih Olması ve Hadesten Tahâret 149

   Necâsetten Tahâret 157

   Setr-i Avret ve Hükümleri 160

   İstikbâl-i Kıble 163

   Namaz Vakitleri 166

   Namaza Niyyet 171

   Namazın İçindeki Farzlar 173

   Namazların Vâcibleri 179

   Namaz Kılanların Sevâbı ve Kılmayanlara Olan Tehditler 185

   Cemâatle Namazın Sevabı ve Cemâati Terk Eden Hakkında

   Tehdidler 191

   İmamlık ve İmamlığın Şartları 195

   Cum’a Gününün Fazileti, Cum'a Namazının Farz Olması

   ve Cum’a Namazı Kılmanın Sevâbı 199

   Cum’anın Şartları ve Cum’a Namazının Kılınışı 201

   Zekât ve Uşrun Şartları

   Zekâtın Farz Olması 207

   Zekât Vermeyenler Hakkında Tehdidler 213

   Oruç Bahsi

   Oruç Âyetinin Tefsiri ve Ramazan Ayı Orucunun Farz Olması 220

   Oruç Âyetindeki Hakikatler İncelikler Nükteler ve İşâretler 223

   Oruç, Şartları, Rüknü, Hükmü, Tefsiri, Farzları ve Kısımları 227

   Ramazan-ı Şerifin ve Bu Ayda Oruç Tutmanın Fazileti ve Sevâbı . . .231

   Kadr Gecesi, Onu Bulmanın Fazileti ve Bu Gecede İnen

   Melekler ve Hak Teâlâ’nın Rahmet ve Bereketi 236

   Orucun Fazileti 240

   Hac

   Hac Farzdır. Haccın Farzları ve Vâcibleri 244

   Kâ’be-i Muhtereme, Şerefi, Fazileti ve Bina Edilmesi 248

   Kâ’be-i Muhteremenin Binâ Edilmesi 249

   Farz-ı Kifâyeler

   Farzların Kısımları, Çeşidleri ve Her Birinin Hükmü 255

   Kifâye Farz ve Vâcib ve Çeşidleri 258

   Ba’zısı Farz-ı Kifâye Olan Müslümanların Birbirlerine Hakları . . . .260

   Selâm, Hükümleri, Selâm Verme ve Almanın Sevâbı 261

   Aksırana Yerhamükellah Demek 266

   Da’vete İcâbet 267

   Nasihat, Şartları ve Edebleri 268

   Hasta Ziyâreti 273

   Cenâze Teşyi’i 275

   Kabir Azâbı ve Halleri 280

   Emr-i Ma’rûf ve Nehy-i Münker 283

   İslâmm Vâcibleri

   İslâmm Vâcibleri Kaçtır, Vâciblerin Sayısı, Bayram Namazları

   ve İki Bayram Gecesini İhyâ 288

   Şevval Ayında Altı Gün Oruç 289

   İslâm’ın Yedi Vâcibinin Açıklanması

   Sadaka-i Fıtır 291

   Kurban Kesmek 293

   Kurban Kesmenin Fazileti ve Sevâbı 295

   İsmail Aleyhisselam’ın Kurban Edilmesi 298

   Zilhicce’nin İlk On Günü ve Onda İbadetin Fazileti 302

   Muharrem Ayı Orucu ve Aşura Gününün Fazileti 306

   Receb-i Şerif Ayı ve Fazileti 309

   Şa’ban Ayının Onbeşinci Gecesi 312

   Vitr Namazı 319

   Babaya ve Anneye Hizmet 321

   Ana-Babanın Evlâdı Üzerindeki Seksen Hakkı 323

   Ana-Babayı Râzı Etmenin Sevâbı ve Râzı Etmemenin Cezâsı 327

   Evlâdın Ana-Baba Üzerindeki Haklan 331

   Kadınların Kocalarına Hizmeti 334

   Kadınların Kocaları Üzerindeki Hakları 336

   Zevil Erhâm ve Bakmakla Mükellef Olduklarının Nafakası 339

   Nafaka ve Sadakaların Sevâbı 342

   Umre Yapılması ve Hükümleri 347

   Diğer Ameli Farzlar

   Diğer Ameli Farzların Sayıları 351

   Halâl Kazanmak ve Şartları 351

   Halâla Kanâat Etmek ve Sabreden Fakirin Fazileti 3545

   Fakirliğin ve Fakirlerin Fazileti 358

   İslâmiyette Nikâh ve Ahkâmı 361

   Nikâhın Fazileti, Nikâhda İyi Niyyet ve

   Kötülerle Evlenmenin Zararı 366

   Muâmelâtta Dînini Kayırmak 371

   Sultanların Hakları 374

   Resûlullah’ın (aleyhisselâm) Âline Hürmet 378

   Meşayıh ve Âlimlerin Hukuku ve Onlara Ebedi Gözetmek 379

   Üstâd [Hoca] Hakkı ve Üstâda Hürmet 382

   Sohbet Ehlinin Hakları ve Onlarla Sohbetin Edebleri 384

   Komşu Hakkı ve Buna Dikkat Etmek 386

   Hizmetçi Hakkı ve Onlara Muamele Yolu 388

   Hayvan Hakkı 390

   Had Cezâları 392

   Kati Kaç Çeşittir 394

   Diyetler ve Hükümleri 397

   Baş Yaraları ve Dinde Hükümleri 397

   Keffâretler 399

   Hadler ve Hükümleri 401

   Tazir Cezaları 402

   Âdetlerde Şerîatin Hudûdunu Gözetmek 403

   Misafirliğin Şartları, İkram Etmek ve Fazileti 405

   Su İçmenin Edebleri 408

   Uyumanın Edebleri 409

   Üçüncü Kısım-Güzel Ahlâk

   Edinilmesi Farz Olan İyi Huylar Hangileridir ve Fâideleri Nedir . . .411

   Bu Zâife Üstâdının Vasiyyeti 412

   Güzel Ahlâk ve Herbirinin Fâideleri 413

   Tevbe ve Günahlara Pişmanlık 413

   Belâlara Sabır 423

   Ni’metlere Şükr 432

   Kazâya Rızâ 440

   Havf ve Recâda İ’tidâl 444

   Sıkıntı ve Sürûrda Tevekkül 454

   Sıla-iKahm ve Akrabaya Yardım 459

   İhlâs 463

   İnsanlarla İyi Geçinmek 466

   Muhammed AleyhisselâmıruAhlâkı 469

   Resûlullah’ın (sallâllahü aleyhi ve sellem) Ana, Baba

   ve Dedeleri Hep Mü’min İdi 473

   Peygamber Efendimize (Aleyhisselâm) Mahsus Şeyler 481

   Peygamber Aleyhisselâm’m Mu’cizeleri 483

   Muhammed Aleyhisselâmın Nûru ve Nasıl Yaratıldığı 489

   Muhammed Aleyhisselâmın Mevlüdü-Dünyaya Gelişi- 493

   Muhammed Aleyhisselâmın Vefâtı 496

   Muhabbetullah ve Muhiblerin Sıfatı 502

   Aşk ve Âşıkların Halleri 512

   Dördüncü Kısım-İslâm Dininde Terki Farz Olanlar

   Küfr, Şirk, Nifak, Riddet 519

   Küfrün Kısımları ve Çeşidleri 519

   Şirk ve Çeşitleri 521

   Nifak, Çeşitleri ve Münâfıkların Sıfatı 524

   Mürted ve Ahkâmı 527

   Bid’atler

   Bid’atin Çeşidleri, Kısımları ve Âfetleri 531

   Âlemin Kısımları, Cüzleri ve Yetmişiki Bid’at Fırkasının

   ve Hak Mezhebin İsimleri 532

   Ma’siyetler-Günahlar

   Ma’siyetlerin-Günahların Kısımları ve Çeşitleri 534

   Büyük Günahlar ve Sayısı 536

   Yasaklar ve Münkerler 538

   Şarab İçmek, Kumar Oynamak, Şarab İçmenin Zararları ve İçen Hakkında Tehdidler; Kumarın Âfetleri, Esrar

   Çekmenin Haram Olduğu ve Günahları 541

   Zinâ ve Zinâ Edenlere Dâir Tehdidler 549

   Livâtanın Kötülüğü ve Lûtîlerin Cezâsı 552

   Fâiz ve Fâiz Yiyenler Hakkında Tehdidler 555

   Gıybet ve Gıybet Etmenin Günâhı 561

   Yalan Yemîn, Yalan Şâhidlik ve Müslimanlarla Alay Etmek 564

   Nemmamlık Yapmak ve Âfetleri 566

   85. Mektûb 568

   Mektûbât-ı Rabbaninin İkinci Cild, 23. Mektûbu 576

   Üçüncü Cild, 41. Mektûb 579

   Kötü Ahlâkı Terk Etmek 591

   Ucb, Kibr ve Riyâ 591

   Bahillik ve Hased Etmek 593

   Gadab (Kızgınlık) ve Diğerleri 597

   Mal ve Makam Sevgisi 598

   Beşinci Kısım- İlim Kısımları

   İlim Cinsinden Olan Farz ve Vâcibler 601

   Farz-ı Kifâye Olan Ameller 601

   Öğrenilmesi Farz-ı Kifâye Olan İlimler 603

   İlmin ve İlim Sâhiblerinin Fazileti 604

   Fâidesiz İlim, İlim ve İlim Ehli Hakkında Tehditler 607

   Fıkıh Mes’eleleri Hakkındadır

   İmamlık ve Namaza Âid Mes’eleler 612

   Tâatde Ücret Câiz midir? 615

   Talâk [Boşanmak], Nikâh ve Bunlarda Yeminler 616

   İbâdetler ve Hikmetler Konusunda Çeşitli Mes’eleler 618

   İslâmda Alış-Veriş ve Ayıblı Olma Mes’eleleri 620

   Kırâet Usûlü

   Kırâet-in Kısımları ve Hükümleri 624

   Kırâet İlminin Fâidesi, Yedi Kurra’nın İsimleri ve Râvîleri 626

   Med, Vakfe, Sâkin Nun ve Tenvînin Ahkâmı 629

   Kur’ân’ın Vakfları 630

   Sâkin Nun ve Tenvîn 631

   Tecvidde İdgamın Zikrinde Mühim Olanlar 632

   İsti’lâ Harfleri 633

   Kur’ân-ı Kerîm’in Âyet, Kelime, Harf ve Sûrelerinin Sayısı 633

   Cüzlerden Herbiri Kaçar Ayettir 635

   Hadîs Usûlü

   Hadîs-i Şeriflerin Kısımları ve Çeşitleri 636

   Hadîs İlminin Fâideleri 637

   Tefsîr Kitabları, Hadîs-i Şerifler 638

   Hadîs-i Şeriflerin Çeşidleri 651

   Usûl-i Fıkh

   Dînin Usûlünün Kısımları ve Hükümleri 656

   Ruhsat ve Çeşitleri 657

   Şer’i Hükümler 658

   Tıb İlmi

   Tıb İlminin Fâidesi ve Gıdalar 659

   Yimek, İçmek Âdâbı 660

   Hasta Yemekleri 665

   Tıb İlminin Fâideleri ve Hukemânın Sözleri 702

   Ferâiz, Tereke İlmi ve Dalları

   Ferâiz İlminin Şerefi ve Fazîleti 705

   Meyyitin Terekesi İle İlgili Haklar 706

   Mîras Kaç Yönden Gelir 707

   Farzlar ve Hak Sâhibleri 707

   Baba ve Anaya Kaç Çeşit Miras Düşer 709

   Asabeler 709

   Zevil - Erhâm 711

   Ferâizin Asıllarını Bilmek 712

   Ferâiz Problemlerinin Çözümü 715

   Muvafakat = Uygunluk 716

   Ced ve Cedde Mes’eleleri 717

   Değişik ve Karışık Ferâiz Problemleri 719

   İkinci Cild, 31. Mektûb 721

   İkinci Cild, 89. Mektûb 723

   İkinci Cild, 81. Mektûb 724

   İkinci Cild, 66. Mektûb 726

   Üçüncü Cild, 35. Mektûb 728

   Üçüncü Cild, 47. Mektûb 729

   Üçüncü Cild, 123. Mektûb 731

   Bir Tasavvuf Mütehassısının Mektûbu 733

   Setr-i Avret ve Kadınların Örtünmesi 738

   Hâtime 747

    
   Diğer Özellikler
   Stok KoduSohbetler ve Nasihatlar Berekat
   MarkaBerekat Yayınevi
   Stok DurumuVar
   Anasayfa l Müşteri Hizmetleri | Gizlilik Sözleşmesi l Kadife Yasin kitapları l Özel Ciltli Yasin Kitapları l Kız Bebek Mevlüdü l Erkek Bebek Mevlüdü

   Mevlüt Hediyeleri

   Mevlütler, Müslümanların bir araya gelmelerine vesile olan güzel toplantılardır. Mevlütlerde dostlar İslamiyet’in keyfine birlikte ulaşırken, birbirlerini de memnun etmektedirler. Mevlütlerde dostların birbirlerine hediyeler vermesi de oldukça doğru ve ahlaki bir davranıştır. Bu sayede arkadaşlık bağı güçlenecektir. Sitemiz, www.hesaplikitap.com  mevlütlerde hediye etmeniz için sizlere uygun mevlüt hediyelerini satışa sunmaktadır. Siz de mevlüt hediye setleri alarak sünnet, hac, vefat veya doğum için düzenlediğiniz bu güzel etkinliği farklı bir hale getirebilirsiniz.
   Mevlüt hediye setleri genel anlamda birçok ürünü içinde barındırmaktadır. Bu setlerde seccade, tesbih, Yasin kitabı ve hediyelik kutu görmeniz oldukça normaldir. Namaz kılamayan ve kılmaya niyet eden dostlarınız için de harika bir armağan olan Mevlüt hediye setleri, etkinliklerinizde rahatlıkla sipariş verebileceğiniz bir üründür. Dilerseniz toplu alım seçeneğiyle mevlüte gelen bütün sevdiklerinize mevlüt hediye seti verebilirsiniz.
   Mevlüt hediye setleri içerisinde bulunan Yasin-i Şerif kitapları, 99 taneli gül kokulu tesbih, seccade, takke, yazma, tül kese, lokumn kutusu, resimli ayatli magnet ve bir çok altarnatif hediye ler mevcuttur.
   Sitemiz, www.hesaplikitap.com Müslüman mümin kardeşlerimize her daim en güzel ve en kaliteli ürünleri sunmaya çalışmaktadır. Mevlütler için özel olarak hazırladığımız bu setlerde, istediğiniz tüm ürünleri kolaylıkla bulabileceksiniz. Aynı zamanda toplu alım gerçekleştirmek isteyen müminler de sitemizden yararlanarak sipariş verebilir, hiçbir prosedürle uğraşmadan ürünleri teslim alabilirler. Her daim uygun fiyat ve kaliteli ürün anlayışıyla hareket eden sitemizde farklı mevlüt hediyelikleri yer almaktadır.
   www.hesaplikitap.com sitesi, müşterilerini her daim memnun etmeye çalışmaktadır. Bu kapsamda satışa çıkardığımız hediye setleri, uygun fiyatlar uygulayacağız. Böylelikle bütçesi kısıtlı olan misafirlerimiz de rahatlıkla alışverişlerini yapabilir ve toplu sipariş verebilirler. Bununla birlikte ödeme kolaylıkları da barındıran sitemiz, kredi kartı, EFT ve kapıda ödeme kolaylığıda sunmaktadır. Sizler de bizi tercih ederek kaliteli malzemeden üretilmiş en güzel ürünleri en makul fiyatlarla satın alabilirsiniz.


   yasin kitabı hediyelik, yasin kitabı bağışlama duası, yasin kitabı bebek mevlüdü, yasin kitabı büyük, yasin kitabı cenaze, yasin kitabı elmalı hamdi, toptan yasin kitabı fiyatları, yasin kitab, yasin kitabı mevlüt, yasin kitabı mevlüt için, yasin kitabı orta boy, hediyelik yasin kitabı, mevlüt hediyesi yasin, mevlüt hediyesi tesbih, mevluthediyesi, mevlüt hediyesi yasin tesbih, cenaze mevlüt hediyesi, mevlüt dagitmalik hediyeler, mevlüt dagitmalik hediye, mevlüt hediyeleri sepeti, mevlüt hediyesi yasini şerif, mevlüt hediyeleri toptan, vefat mevlüt hediyesi, mevlitte ne hediye verilir, isimli kadife Yasin, kadife yasin kitabı ve tesbih, kadife yasin kitabı toptan satış, kadife yasin kitabı toptan, kadife yasin kitabı en ucuz, kadife yasin kitabı fiyatı, yasin kitabı kadife, kadife kaplı yasin kitabı çanta boy, bebek mevlüdü kadife yasin kitabı, hediyelik kadife yasin kitabı, isme özel kadife Yasin, kadife kaplı yasin kitabı

    

   PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.