• Tüm Kategoriler
  • KURAN VE HADİS SOHBETLERİ , Abdulkadir Geylani

   Geçici olarak temin edilememektedir. Temin edildiginde

   Bu ürünün yerine tercih edebileceğiniz ürünler

   KURAN VE HADİS SOHBETLERİ

   Hamd olsun o Allah’a ki her kitaba övgüsüyle ve her konuşmaya zikriyle başlanır. Onun övgüsü mükâfat yurdunda nimet verilenlerin eğlence­sidir; her hastalık onun adıyla şifa bulur. Her gam ve musibet onun yardımıy­la giderilir. Darlıkta ve bollukta eller, yalvararak ve dua ederek ona kaldırılır. O, her dildeki bütün sesleri işiten ve zorda kalanın duasını kabul buyurandır.Bahşettiği her şey için O’na hamd olsun; nimetler verip doğru yolu gösterdiği için şükürler olsun.

   Sayesinde bizi dalaletten hidayete erdirdiği elçisi Hz. Muhammed'e, terte­miz nesline, ashabına, kardeşleri olan diğer bütün peygamberlere ve huzur-i ilahide bulunan meleklere salât ve selâm olsun.
   KURAN VE HADİS SOHBETLERİ

   Öğrencilerimden biri, benim doğrulan yazacağım yolundaki hüsnüzannından dolayı benim elinizdeki kitabı yazmam hususunda ısrarcı oldu. Elbette söz ve eylemlerde yanlışa düşmekten koruyan, kalpten geçen duygulan bilen ve dilediği şeyi kolaylaştırmak suretiyle lutfunu esirgemeyen, Allah’tır. Kalplerimizi riyadan ve nifaktan arıdırması ve kötülüklerimizi iyiliklerle değiştirme­si için O’na sığınınız. O, günahtan ve hataları affeden ve kullanırın tövbeleri­ni kabul buyurandır.

   Onu -farzlar, rükünler ve sünnetler gibi- şer’î âdâbı bilmeye; Yaratıcının varlık delillerini öğrenmeye; yer vereceğimiz sohbetlerde Kur’ân'dan ve hadis­lerden öğüt almaya; -Allah yolundaki yolculuğuna ve emirlere uyup yasaklar­dan kaçmasına bir nebze katkısı olsun diye eserin farklı konularına dağıttığım- "iyi kullann ahlâkını” öğrenmeye epeyce istekli gördüm ve isteğini kabul et­mek hususunda gayp âleminden bir işaret de aldım. Bunun üzerine kollan sı­vadım ve mükâfat beklentisi ve hesap gününde kurtuluş ümidiyle bu kitabı telif etmeye koyuldum. Tamamladıktan sonra esere el-Gunye li-tâlibî tanki’l-hak (Hak Yolun Talipleri İçin Yeterli Olan Kitap) adını verdim.
   KURAN VE HADİS SOHBETLERİ


   Başarıya ulaştıran ve doğruyu ilham eden, Allah’tır.

   " Sohbetler” adıyla yayınladığımız bu eser, büyük İslam alimi ve manevi­yat önderi Abdülkadir Geylani Hazretlerinin el-Gunye li-tâlibî taıiki’l-hak (Hak Yolun Talipleri İçin Yeterli Olan Kitap) isimli kitabının bir kısmından oluş­maktadır.

   Eserin orijinali hacimli olduğundan, farklı konularla alakalı bölümleri ay­rı ayrı okuyuculanmıza sunmanın daha faydalı olacağını düşündük. Bu şekil­de bu değerli eseri pratik bir kullanımla okura sunarak, daha kolay okunması­nı sağlamış olduk.

   Sohbetler ismini taşıyan bu kitapta, Kur'ân-ı Kerim ayetleri ve Hz. Pey­gamber (sav)'in hadisleri ışığı altında ibadi, ahlaki ve irfani birçok konu sohbet tarzında işleniyor. Yer yer konuyla alakalı menkıbelerin de yer alması okuyu­cuyu canlı bir sohbet havasına sokuyor.

   Abdülkâdir Geylânî

   Abdülkâdir Geylânî, künyesi Ebû Muhammed’dir. 1077 (Hicrî 470) senesinde İran’ın Geylân şehrinde doğmuştur. Nesebi Hz. Peygamber’in torunu Hz. Hasan’a dayanır. On sekiz yaşında tahsil için Bağdat'a gönderilmiş olan AbdülkâdirGeylânî, Kadı Ebû Sâid el-Mübarek’in elinden sûfılik hırkasını giydikten ve 1127 (Hicrî 521) senesinde Yusuf el-Hemedânfnin kendisini irşad etmesinden sonra bu şehirde vaaz vermeye başlamıştır. Daha sonra, tekrar vaaz vermeye başlayacağı döneme kadar Kerh kasabasında inzivaya çekilmiş ve yirmi beş sene sürekli ibadetle meşgul olmuştur. Kısa zamanda sayısız müridi olmuş ve şöhreti bölge sınırlannın dışına taşmıştır. 1165 (Hicrî 561) senesinde Bağdat’ta vefat etmiş ve orada defnedilmiştir.
    
   KURAN VE HADİS SOHBETLERİ

   İÇİNDEKİLER

   KUR’ÂN VE HADİS SOHBETLERİ

   YAYINEVİNİN ÖNSÖZÜ 13

   MÜELLİFİN ÖNSÖZÜ 15

   I. KUR'ÂN VE HADİSLERDEN ÖĞÜTLER 17

   1. İSTİ'ÂZE ÂYETİNİN TEFSİRİNE DÂİR 17

   İSTİÂZE NE DEMEKTİR? 20

   ŞEYTAN KELİMESİ NE DEMEKTİR? 21

   "RACÎM” NE DEMEKTİR? 21

   ŞEYTANDAN ALLÂH'A SIĞINMAK NE İFADE EDER? 21

   E'ÛZÜ ÇEKMENİN FAYDALARI 23

   ŞEYTANIN KORKTUĞU ŞEY 24

   ŞEYTANA KARŞI KORUNMA YOLLARI 25

   İLHÂM TÜRLERİ VE HER BİRİNİN TİPİK ÖZELLİKLERİ 30

   MAKAMA UYGUN BİR DUA 33

   2. BESMELE AYETİNİN TEFSİRİNE DAİR 35

   KISSADAN HİSSE 46

   BESMELE'NİN FAZİLETİNE DAİR 49

   BESMELE HAKKINDA SİMGESEL YORUMLAR 53

   "ALLÂH” İSMİNİN ANLAMLARI 56

   RAHMÂN VE RAHİM KELİMELERİNİN ANLAMLARI 57

   BİSMİLLAH DE 61

   3. TÖVBEYE DAİR 65

   TÖVBEYİ GEREKTİREN GÜNAHLAR 66

   BÜYÜK GÜNÂHLAR/KEBÂİR 67

   KÜÇÜK GÜNAHLAR/SAĞÂİR 68

   TÖVBE ETMENİN HÜKMÜ 70

   TÖVBEDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR 79

   Namaz Tövbesi Nasıl Yapılır? 80

   Oruç Tövbesi Nasıl Yapılır? 82

   Zekâtın Tövbesi Nasıl Olur? 82

   Haccın Tövbesi Nasıl Olur? 83

   Günahlardan Nasıl Tövbe Edilir? 84

   ALLAH HAKKI OLAN GÜNAHLARIN TÖVBESİ 84

   KUL HAKKI OLAN GÜNAHLARIN TÖVBESİ 85

   CANA YÖNELİK GÜNAHLARIN TÖVBESİ 86

   MALA YÖNELİK GÜNAHLARIN TÖVBESİ 88

   BİRİNİN İTİBARINA YÖNELİK GÜNAHLARIN TÖVBESİ 94

   HELÂLLİK NASIL İSTENİR? 95r

   HANGİ DURUMLARDA HELÂLLİK İSTENMEZ? 95

   VERA'/GÜNAHLARDAN KAÇINMAK KONUSUNDA TİTİZLİK 96

   HARAM VE HELÂLİN ÖLÇÜSÜ NEDİR? 102

   TAKVÂNIN EMARELERİ 106

   GÜNAHLARDAN KISMEN TÖVBE EDİLEBİLİR Mİ? 108

   TÖVBE HAKKINDA BAZI RİVAYETLER 110

   ZÂZÂNTN TÖVBESİ 117

   BİR FAHİŞENİN TÖVBESİ 118

   TÖVBENİN EMARELERİ 120

   TÖVBEKAR OLAN KİŞİNİN DİĞER İNSANLARA KARŞI HAKLARI 121

   ALLÂH'İN TÖVBEKÂRA OLAN LÜTUFLARI 122

   BAZI SÛFÎLERİN TÖVBE HARKINDAKİ SÖZLERİ 122

   4. TAKVÂYA DAİR 125

   TAKVÂNIN NE OLDUĞUNA DAİR GÖRÜŞLER 125

   GEYLÂNÎ’NİN DEĞERLENDİRMESİ 130

   TAKVÂYA DAİR BİRKAÇ MENKIBE 132

   TAKVÂNIN DERECELERİ 133

   MUTTAKİ OLMANIN YOLU 134

   TAKVÂYA İLİŞKİN AYET-İ KERİMELER 136

   CENNETLİKLERİN NEŞELİ HÂLİ 142

   CEHENNEMLİKLERİN HÂLİ PÜR-MELÂLİ 145

   CEHENNEM VE CENNET HARKINDAKİ RİVAYETLER 148

   KUR'ÂN'DAN CENNETE DAİR BİR PASAJ 175

   5. MÜBAREK AY VE GÜNLER 181

   A) RECEB AYI 181

   Receb Ayının İsimleri 184

   Receb-iMudar 184

   Munsılu’l-esinne 185

   Şehru’llâhi’l-esamm 185

   Esabb 186

   Mutahhir 188

   Diğer isimleri 190

   Receb Ayının Fazileti 191

   Receb Ayının İlk Gününü Oruçla, Gecesini İbadetle İhya Etmenin Fazileti 193

   İhyası Müstehab Olan Geceler 194

   Receb Ayının İlk Gecesinde Edileceği Nakledilen Dualar 195

   Receb Ayında Kılınacak Namaz 196

   Receb Ayının İlk Perşembe Gününde Oruç Tutmanın ve İlk Cuma Gecesinde Namaz Kılmanın Faziletine Dair 198

   Receb Ayının Yirmi Yedinci Gecesi Orucu 200

   Orucun Edebleri 200

   İftar Duası 203

   Dualann Kabul Edildiği Ay 204

   B) ŞABAN AYI 208

   Berat Gecesi 213

   Berat Gecesi Namazı 220

   C) RAMAZAN AYI 220

   Ramazan Kelimesinin Sözlük Anlamı 224

   Ramazan Ayına Özgü Faziletler 227

   Ramazân Kelimesinin Harfleri Neyi Simgeler? 233

   Kadir Gecesinin Faziletleri 234
   KURAN VE HADİS SOHBETLERİ


   Kadir Gecesi Ramazan Ayının Hangi Gecesidir? 236

   Cuma Gecesi mi, Kadir Gecesi mi Daha Faziletlidir? 238

   Cuma Gecesinin Daha Faziletli Olduğu Görüşünün Delilleri 238

   Kadir gecesinin daha faziletli olduğu görüşünün delilleri 239

   Kadir Gecesi Ümmete Neden Bildirilmemiştir? 240

   Hz. Muhammed'e Verilen Beş Büyük Gece 241

   Kadir Gecesinin Emaresi 243

   Terâvih Namazı 243

   Kadir Gecesi ve Ramazan Ayına İlişkin Birkaç Husus 246

   D) BAYRAM GÜNÜ 248

   Bayram günlerine ‘iyd denilmesinin sebebi 249

   Dört Kavmin Dört Bayramı 251

   Mü'min İle Kâfirin Bayramı 256

   Bayramda Neler Yapılmalıdır 256

   E) ZİLHİCCENİN İLK ON GÜNÜ / EYYÂMU’L-AŞR 258

   Bu Gecelerde Gerçekleştiği Nakledilen Peygamber Kerametleri, Haberler ve Faziletli Amellere Dair 261

   Bu Günlerde Kılınacak Namaz 263

   On Sayısının Peygamberler İçin İfade Ettiği Şeyler 264

   Bu Günlerin Bereketi 266

   F) TERVİYE GÜNÜ 268 Haccın Faziletleri 270

   Bu Güne Terviye Günü Denilmesinin Sebebi 273

   G) AREFE GÜNÜ 277

   Din kelimesinin Kur’ân-ı Kerim’deki farklı anlamlan 278

   Kur’ân-ı Kerim Peyderpey İndirilmiştir 279

   Arafat ve Arefe İsimlendirmelerinin Sebebi 280

   Arefe Günü ve Gecesinin Üstünlüğü 283

   Arefe Günü Orucu, Namazı ve Dualan 286

   Hz. Peygamber’in Duası 289

   Arefe akşamında Cebrâil, Mikail, İsrafil, Hızır ve İlyas’m yaptıklan dualar 290

   Rabbenâ Duası Hakkında 291

   H) KURBAN BAYRAMI 293

   Allah’ı Zikretmek 295

   Dua Etmek 300

   Kurban Kesmek 303

   Namazgâha Gidiş ve Dönüşte Farklı Yollan Tercih Etmek 306

   Kurban Bayramının Fazileti 307

   Kurban Bayramının Gecesinde Kılınan Namaz 309

   Kurban Kesmenin Hükmü 309

   Kurban Edilebilecek Hayvanlar 309

   Kurbanlık Hayvanlarda Bulunmaması Gereken Kusurlar 310

   Teşrik Günlerinde Yapılacak Zikir 311

   Kur'ân’da "Zikir" Adı Verilen Şeyler 313

   Teşrik Günlerinin Bu Adı Alma Sebebi 315

   Teşrik Tekbirlerinin Miktarı 316

   İhramlı Olanın Tekbir Getireceği Zaman Aralığı 318

   I) AŞURE GÜNÜ 319

   Bu Günün Adı Neden "Aşure" Günüdür? 323

   Aşure Günü Muharrem Ayının Kaçıncı Günüdür? 324

   Aşure Gününün Faziletleri: 325

   Aşure Günü Orucu Hakkında Bir Görüşün Eleştirisi 326

   K) CUMA GÜNÜ 327

   Cuma Gününün Faziletlerine Dair Rivayetler 329

   Cuma günü ve namazına ilişkin bazı hükümler 334

   Cuma Namazının Önemine Dair Bazı Rivayetler 338

   Cuma Gününde Duanın Makbul Olduğu An 339

   Cuma Günü Hz. Peygamber’e Salât ü Selâm Okumak 341

   Cuma Günü Okunması Müstehab Olan Sûreler 342

   Cuma Gününün Bu Adı Alış Sebebi 343

   Amellerin Kabul Edilme Şartlan 344

   a) Tövbe 344

   b) İhlâs 345
   Diğer Özellikler
   Stok KoduKURAN VE HADİS SOHBETLERİ
   MarkaGelenek Yayınları
   Stok DurumuBu ürün geçici olarak temin edilememektedir.
   Anasayfa l Müşteri Hizmetleri | Gizlilik Sözleşmesi l Kadife Yasin kitapları l Özel Ciltli Yasin Kitapları l Kız Bebek Mevlüdü l Erkek Bebek Mevlüdü

   Mevlüt Hediyeleri

   Mevlütler, Müslümanların bir araya gelmelerine vesile olan güzel toplantılardır. Mevlütlerde dostlar İslamiyet’in keyfine birlikte ulaşırken, birbirlerini de memnun etmektedirler. Mevlütlerde dostların birbirlerine hediyeler vermesi de oldukça doğru ve ahlaki bir davranıştır. Bu sayede arkadaşlık bağı güçlenecektir. Sitemiz, www.hesaplikitap.com  mevlütlerde hediye etmeniz için sizlere uygun mevlüt hediyelerini satışa sunmaktadır. Siz de mevlüt hediye setleri alarak sünnet, hac, vefat veya doğum için düzenlediğiniz bu güzel etkinliği farklı bir hale getirebilirsiniz.
   Mevlüt hediye setleri genel anlamda birçok ürünü içinde barındırmaktadır. Bu setlerde seccade, tesbih, Yasin kitabı ve hediyelik kutu görmeniz oldukça normaldir. Namaz kılamayan ve kılmaya niyet eden dostlarınız için de harika bir armağan olan Mevlüt hediye setleri, etkinliklerinizde rahatlıkla sipariş verebileceğiniz bir üründür. Dilerseniz toplu alım seçeneğiyle mevlüte gelen bütün sevdiklerinize mevlüt hediye seti verebilirsiniz.
   Mevlüt hediye setleri içerisinde bulunan Yasin-i Şerif kitapları, 99 taneli gül kokulu tesbih, seccade, takke, yazma, tül kese, lokumn kutusu, resimli ayatli magnet ve bir çok altarnatif hediye ler mevcuttur.
   Sitemiz, www.hesaplikitap.com Müslüman mümin kardeşlerimize her daim en güzel ve en kaliteli ürünleri sunmaya çalışmaktadır. Mevlütler için özel olarak hazırladığımız bu setlerde, istediğiniz tüm ürünleri kolaylıkla bulabileceksiniz. Aynı zamanda toplu alım gerçekleştirmek isteyen müminler de sitemizden yararlanarak sipariş verebilir, hiçbir prosedürle uğraşmadan ürünleri teslim alabilirler. Her daim uygun fiyat ve kaliteli ürün anlayışıyla hareket eden sitemizde farklı mevlüt hediyelikleri yer almaktadır.
   www.hesaplikitap.com sitesi, müşterilerini her daim memnun etmeye çalışmaktadır. Bu kapsamda satışa çıkardığımız hediye setleri, uygun fiyatlar uygulayacağız. Böylelikle bütçesi kısıtlı olan misafirlerimiz de rahatlıkla alışverişlerini yapabilir ve toplu sipariş verebilirler. Bununla birlikte ödeme kolaylıkları da barındıran sitemiz, kredi kartı, EFT ve kapıda ödeme kolaylığıda sunmaktadır. Sizler de bizi tercih ederek kaliteli malzemeden üretilmiş en güzel ürünleri en makul fiyatlarla satın alabilirsiniz.


   yasin kitabı hediyelik, yasin kitabı bağışlama duası, yasin kitabı bebek mevlüdü, yasin kitabı büyük, yasin kitabı cenaze, yasin kitabı elmalı hamdi, toptan yasin kitabı fiyatları, yasin kitab, yasin kitabı mevlüt, yasin kitabı mevlüt için, yasin kitabı orta boy, hediyelik yasin kitabı, mevlüt hediyesi yasin, mevlüt hediyesi tesbih, mevluthediyesi, mevlüt hediyesi yasin tesbih, cenaze mevlüt hediyesi, mevlüt dagitmalik hediyeler, mevlüt dagitmalik hediye, mevlüt hediyeleri sepeti, mevlüt hediyesi yasini şerif, mevlüt hediyeleri toptan, vefat mevlüt hediyesi, mevlitte ne hediye verilir, isimli kadife Yasin, kadife yasin kitabı ve tesbih, kadife yasin kitabı toptan satış, kadife yasin kitabı toptan, kadife yasin kitabı en ucuz, kadife yasin kitabı fiyatı, yasin kitabı kadife, kadife kaplı yasin kitabı çanta boy, bebek mevlüdü kadife yasin kitabı, hediyelik kadife yasin kitabı, isme özel kadife Yasin, kadife kaplı yasin kitabı

    

   PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.