Yasin Kitabı-Mevlüt Hediyesi-Kadife Yasin Kitabı-Toptan Yasin Kitabı-Bebek Mevlüdü-Hac Umre Hediyesi-Kişiye Özel Yasin Kitabı-Vefat Mevlüdü hediyesi-Dini Sunumluklar-isimli kadife Yasin Kitabı

Kuran ı Kerim in Havas ve Esrarı

Geçici olarak temin edilememektedir. Temin edildiginde

Bu ürünün yerine tercih edebileceğiniz ürünler

Kuran ı Kerim in Havas ve Esrarı

KUR'AN-I KERİM' İN HAVAS VE ESRARI (HAVASSU'L-KUR'AN)
AYETLER VE DUALARIN SIRLARI  İmâm-ı Yâfiî

KORUNMA • SIRLAR • BEREKET • HACET • ŞİFA

Dil: TÜRKÇE - ARAPÇA
608 Sayfa
Karton Kapak
Şamua Kağıt
Boyut: 14 x 20 cm
Kitabın Yazarı İmâm-ı Yâfiî Hakkında
Yâfiî Hazretleri (1300-1367) yılları arasında yaşamış büyük mutasavvıflardandır.

Yemen’de Kur’an ve dini ilimler üstüne çalıştı. 1313’te hac için Mekke-i Mükerreme’ye gitti ve orada Ali Tavaşî hazretleri ile tanıştı. Bu vesile ile Mekke’ye yerleşti. Kudüs, Şam ve Mısır’a seyahatta bulundu. Eş’arî’nin dini düşüncelerini, Muhyiddin Arabi’nin tasavvuf! görüşlerini benimsedi. İbn-i Teymiyye’nin görüşlerine karşı bir risale yazdı.

Eserlerinin çoğu tasavvufla ilgilidir. Ravzu’r-Riyâhîn isimli eseri tercüme edilmiştir. Yakın bir zamanda sizlerin hizmetine sunulacaktır.

MÜELLİFİN ÖNSÖZÜ
Rahman ve Rahıym Allah’ın adı ile başlanm. Varlığın zuhûru O’nun rahmeti, varlık içerisinden insanı seçmesi de O’nun merhameti icabıdır.

Varlığa rahmetinin, insana da merhametinin icabı olarak buyuruyor ki:

“Bir Kur’an’dan öyle bir şey indiriyoruz ki o, mü'minler için şifa ve rahmettir. Zalimlerin ise yalnızca zararlarını artırır.” 
(İsrâ Suresi, ayet: 82)

Alimler alimi ve mürşidler imamı, ilmiyle amil ve arif, kâmil, Ebu Muhammed Abdullah b. Es’ad el-Yemenî el Yâfî el Şafii Rahimehüllâh Hazretleri “ed-Dürrü’n-Nazıym” isimli eserine başlarken şöyle diyor:

Hamd ve sena öyle Allah’a mahsustur ki, 0 Allah, yüce kitabı Kur’an-ı Kerim’in mana ufuklarında nice sırlarının parlak ışıklarını yaktı. Yine O Allah, bu sırlarını kerim olan kullarının kıymetli eserlerinde inkan mümkün olamayacak şekilde sergiledi.

Bu sergilediği sırlarını, sırların mahremiyeti icabı olarak gizli kıldı. İşte bu eser, o sırlann kaynağı durumunda olan, mübarek bir eser olarak meydana geldi.

O, eserini (Kur’an-ı Kerim’i) eşi az bulunur cevherlerin ve kıymetli mana incilerinin çıkanldığı bir deniz kıldı. Sırlannı kavramada ve eserlerini anlamada bize imdat ve inayette bulunan O’dur. O’nun hidayette bulunması ve dilemesiyle nice sırlar meydana çıkmıştır.

O’na, kendisine hakkıyla hamd ve senâ edenlerin, nimetlerine şükredenlerin, sena ve şükürleri ile sena ve şükreder, varlığın yegane efendisi ve tek ümidi olan Muhammed Mustafa (s.a.v.)’ya, onun ehli beytine, ashab ve yaranına çok çok salat ü selam ederiz.

Allah’ım! Bizleri Sana hakkıyla hamd ve şükreden, habibinin kadr ü kıymetini bilen kullanndan eyle! Amin...

ESERE BAŞLARKEN
Muhakkak ki Allah Teala, Kur’an-ı Kerim’ini bütün maddi ve manevi hastalıklara şifa, paslı kalplere de cila kılmıştır. O öyle bir nurdur ki, hiçbir nur O nura benzemez. O öyle bir yol göstericidir ki, O’nun önderliği ile kalbdeki bütün nefsanilikler atılır ve insan böylece Hakk’ı bulmak üzere yola çıkan ulu bir kervana katılır.

Kur’an-ı Kerim’in oluk oluk akan şifa çağlayanı karşısında seyirci kalmak istemedim. Bu vadide bir eser meydana getirmek istediğim zaman iki mühim eserle karşılaştım. Bunlardan birisi, fakihler imamı Kadı Ebubekir el-Ğassânî’nin telif ettiği “el-Berkul lâmi vel ğaysül hâmî” isimli eseri olup, diğeri de Kur’an-ı Kerim’in Havassı ile sure başlanndaki şifrelere ait olan ve Hüccetül İslam adıyla ün yapmış Ebu Hamid Muhammed Gazali’nin telif ettiği çok mühim bir eserdir.

İşte bu kitabımı ben bu iki mühim eserden faydalanarak meydana getirdim ve adını da “ed-Dürru’n- Nazıym fi havâssıl Kur’ânil azıym” koydum.

HAVAS İLMİ HAKKINDA
Havas ilmi, Allah Teala’nın güzel isimleri ile gerek Kur’an-ı Kerim, gerekse diğer semavi kitaplardaki duaların belli bir ölçü ile tertip edilmesidir. Cenabı Hakk’ın her güzel ismi ile her duamn kendine mahsus havassı vardır. Bu ilim, her isim ve duanın miktar ve tertibatını ortaya koyar. Büyük alim Taşköprüzade’nin Miftâhu’s-Seâde adlı eserinde de Havas İlmi hakkında şu şekilde bahsedilmektedir:

- Bilmiş olalım ki, nefis, başta Kur’an-ı Kerim olmak üzere semavi kitaplardaki Cenabı Hakk’ın güzel isimleri ile ve dualarla meşgul oldukça kudsi bir cihete doğru yönelmeye başlar. Bu yöneliş, kişiyi niyet ve gayesinin dışındaki şeylerden uzaklaştırarak belli bir cihete doğru sevk eder. Bu belli bir istikamete sevk oluş ve niyetin dışında kalan her şeyden uzaklaşma neticesinde, isim ve dualarla meşgul olan kimsenin istidadı nisbetinde feyizlenme ve nurlanma meydana gelir.

İsim ve duanın neticesinden bir maksadı istemek ve beklemek de aynen böyledir. Neticeye ulaşmak için inanmak esastır. Sihir ve benzeri olan şeyler de bu esastan meydana gelmektedir.

Katip Çelebi diyor ki:
“Ben de derim ki: Her şeyin bir havassı vardır. Fakat o havassı meydana getiren sebepler gizlidir. Biliyoruz ki, mıknatıs, ancak demir cinsinden olan şeyleri kendine çeker. Demir olmayan bir cismi çekmez. Bu gerçeği bildiğimiz halde asıl çekiş sebebini bilmiyoruz.

Havas ilmi muhtelif kısımlara aynlmaktadır. Bunlardan birisi Cenabı Hakk’ın güzel isimlerinin havassıdır. Bu isimlerin hassalannın, isimleri meydana getiren harflerle ilgisi vardır. Bu noktada önce harflerle ilgisi bulunan ilmin kaidelerini iyi bilmek lazımdır. İsimleri meydana getiren harflerin hepsi bu kabildendir.

Azimetlerde kullanılan dualann havassı ile Kur’an-ı Kerim’in havassı da bu kabildendir.

Taşköprüzade diyor ki:
“Bu hususta anlatılan ve yazılan şeylerin dayanağı salih ve veli kimselerin tecrübeleridir. Bu hususa işaret eden ve hatta delil olan hadis-i şerifler de vardır. İmam-ı Süyûti’nin el-İtkân’da zikrettiği hadisler bu cümleden olan hadislerdir. Bazı kaynaklara göre Havas İlmi’nin kaynağı sahabe ve tabiine kadar uzanır. 

Bu hususta belli bir kaynağı ve dayanağı bulunmayan haberler de vardır. Bunlar daha çok insanların tecrübeleri ile meydana çıkmış şeylerdir. Belli bir kaynağa ve delile dayanmayan hassalann doğruluğunu ancak Allah bilir.

Rukyenin meşruluğu Muavvizeteyn Sureleri ile sabit ve Kur’an-ı Kerim’in beyanıdır. Cenabı Hakk’ın diğer güzel isimleri ile şifa talebinde bulunmak ta böyledir. Bu yolda yapılan şey ruhâni tababettir. Eğer bu sureler ve Esma-i Hüsna salih ve veli kulların dilinden okunursa, Allah ü teala’nın izni ile şifa meydana gelir. Bu kabil tedavi usulü yaygınlaşır ve ehil ağızlarda sürdürülürse insanlar maddi tıbba karşı isyan ederler. Bu hususa Allah’ın Resulü şu hadis-i şerif ile işarette bulunmaktadır. Aynen şöyle buyuruyor:

“Bir kimse tesirine inanarak, gerek Cenabı Hakk’ın güzel isimlerini gerekse bu husustaki duaları bir dağı yok etmek için okursa, muhakkak ki dağ yok olur.”

Büyük Tefsir ve Hadis alimi Kurtubî, Cenabı Hakk’ın güzel isimleri ve Kur’an-ı Kerim ile herhangi bir hasta için şifa dileğinde bulunulmasının dinen caiz olduğunu beyan etmiştir. Bu hususta şöyle demektedir:

- Eğer herhangi bir şifa için okunan şey Kur’an-ı Kerim ve hadis-i şerifle sabit olan esma, ayet ve dua ise, bunlarla şifa talebinde bulunmak müstehabtır.

Büyük alim Rebî diyor ki:

- Cenabı Hakk’ın güzel isimleri, ayet-i celileler ve Allah’ın Resulü’nün yaptığı dualan okuyarak şifa talebinde bulunmanın meşruluk durumunu İmam-ı Şafii’ye sordum. Dediler ki:

“Gerek Kur’an-ı Kerim ayetleri ile gerekse Cenabı Hakk’ın bilinen zikirleri ile şifa talebinde bulunmanın şeriat noktayı nazanndan hiçbir mahzuru yoktur.”

Tabiinin en faziletlileri Hasan-ı Basri, Mücahid ve Evzaî, gerek Esma-i Hüsna ile, gerekse herhangi bir Kur’an ayeti veya bilinen dualarla şifa talebinde bulunmanın hiçbir mahzuru bulunmadığını bildirmişlerdir. Bunlan herhangi bir şeye yazıp, temiz bir su içine atarak şifa niyeti ile o sudan içmenin veya o su ile yıkanmanın dinen hiçbir mahzuru yoktur, demişlerdir. Aynı devrin büyük alimlerinden Imam-ı Nehâî, bunun mekruh olduğunu söylemiştir.

Rakamların, vefklerin ve çizgilerin de hassalar vardır. Sevgi ve nefretle ilgili sayılann havassı da bu cümledendir. Nitekim Tezkiretü'1-Ahbâb’da burçların, yıldızların, madenlerin, bitkilerin ve hayvanlann sevgi ve nefretle ilgili hassaları vardır. Mevsimlerin, belli muhitlerin şifa istenmesinde, sevgi kazanılmasında ve nefret ettirilmesinde bir takım tesir va hassalan vardır. Havas ilmi hakkında eser veren bir takım büyük alimler vardır. Ahmed el-Bûnî, Gazâlî ve Temîmî bunlardandır. Celdekî’nin yazdığı Kenzül İhtisas da bu hususta yazılan meşhur ve muteber eserlerden birisidir. Sahasında çok faydalı bir eserdir.

İÇİNDEKİLER
— A — A’lâ suresinin sırları, 559 / Araf suresinin sırları, 268 / Araf suresinin sırlarına ait bilgiler, 342 / Abartmalardan kurtulmak, 208 / Abese suresinin sırları, 555 / Aç gözlü kimselerin nazarından korunur, 551 / Acının dinmesi, 299, 335 / Açlığı gidermek, 104, 299, 436 / Açlığın ızdırabım dindirmek, 332 / Açlık hissi duymaz, 469, 516, 541 / Adiyât suresinin sırları, 564 / Ağacın meyvelerinin bol olması, 264, 278, 432 / Ağır bir sorunla karşılaşırsa, 417 / Ağır hastalar imanla ölür, 541 / Ağız ağrılarına karşı, 132 / Ağrı sona erer, 550 / Ağrı ve sancılara okunacak manevi reçete, 254 / Ağrılardan kurtulmak, 103, 255, 316, 418, 530 / Ağrıların çoğalmaması, 567 / Ağrıyan yerin sızlaması diner, 352, 380 / Ahbabı çok olur, 462 / Ahkâf suresinin sırları, 523 / Ahzab suresinin sırları, 462 / Aile sırlarına vakıf olur, 457 / Akciğer hastalıklarına karşı şifadır, 447, 496 / Aklı başından giden şifaya kavuşur, 458 / Akrebi uzak tutmak, 147, 439 / Akrebin tehlikesinden korunmak, 375, 486 / Alak suresinin sırları, 562 / Al-i Imran suresinin sırları, 155 / Alışverişlerin kazançlı olması, 368 / Allah o kimse bir nur yaratır, 390 / Allah Teala okuyanı himayesi altına alır, 65 / Allah’ın cemalini yetmiş defa seyreder, 63 / Allah’ın himayesine girer, 306, 311, 345, 362, 380, 469, 558 / Allah’ın tecellisini eşyalar üzerine seyretmeye başlar, 450 / Allah’ın yakınlığına erer, 563 / Allahü Teala’ya yakın olmak, 140 / Alay edenleri susturmak, 383 / Altıncı latife, 337 / Altından kalkamayacağı işlerden kurtulur, 301, 306 / Altını ıslatan çocuklar bu hastalıktan kurtulur, 477 / Ambarların haşerelerden korunması, 391 / Ambarların hırsızlardan korunması, 391 / Ana karnındaki çocuğun korunması, 417, 422, 551 / Ana karnındaki çocuğun ölmemesi, 511 / Ankebut suresinin sırları, 453 / Anlaşmazlık çekenleri barıştırmak, 405 / Anne karnındaki ceninin cinsiyetininrüyada tespiti, 369 / Anne sütünün çoğalması, 234, 380 / Arabi sıfat olan tablo, 399 / Arzuların gerçekleşmesi, 252, 256, 264, 345, 396, 497, 499, 552 / Askeri birlik zafer kazanır, 497 / Askerî grupları bir araya getirmek, 405 / Aşkın şiddetine dayanabilmek, 322 / Aşkın sıkıntılarından kurtulur, 322 / Aşık etmek, 406 / Asr suresinin sırları, 565 / Astım hastalığından şifaya kavuşur, 540 / Ateşli hastalıktan şifaya kavuşur, 556, 561, 565 / Ateşte yanmaktan kurtulmak, 152 / Avı bol ve bereketli olur, 522 / Ayak ağrıları diner, 374 / Azgın bir hayvanın uysallaşması, 511, 529 / — B — / Bağırsak ağrılarını dindirir, 537 / Bağırsakları rahat çalışır, 516 / Bahçedeki mahsiil her türlü afetlerden muhafaza olunur, 540 / Bahçedeki mahsulün bereketli olması, 368, 540 / Bahçedeki mahsulün telef olmaması, 511 / Bakara suresinin havassına dair ayrı bir bölüm, 96 / Bakara suresinin sırları, 68 / Balgamın azalması, 328 / Barıştırmak, 462, 479 / Baş ağrısı diner, 352, 478, 545, 558, 564 / Başarılı birisi olur, 321 / Baştaki hastalıkların tedavisi, 478 / Basur hastalığına karşı, 132, 559 / Batıldan hakka dönmek, 322 / Bayılma hastalığından kurtulur, 412 / Bayılma ve sara rahatsızlığına karşı manevi reçete, 241 / Bazı İslam büyüklerinin Besmele’nin sırları hakkındaki görüşleri, 55 / Bedence zayıflığın giderilmesi, 300 / Bedeni cehennem ateşi görmez, 567 / Bel ağrılarının sona ermesi, 418 / Bela ve afatlardan muhafaza olunur, 465 / Belaların önlenmesi, 243, 337, 339 / Beled suresinin sırları, 560 / Bereket hasıl olması, 272, 406 / Beşinci latife, 336 / Besmele-i Şerife’nin sırları, 31, 43 / Beyitlerin tercümesi, 196 / Beyyine suresinin sırları, 563 / Bildiğini güzelce ifade eder, 458 / Bilgili bir insan olur, 450 / Bilgisi artar, 470 / Bilinmeyen şeylerin sırrına vakıf olur, 314 / Bin ayrı dereceden yakınlık bulur, 468 / Bin çeşit derman bulur, 468 / Bin çeşit ilimde hikmet elde eder, 468 / Bin çeşit nur gelir, 468 / Bin çeşit rızkında ve kazancında bereket bulur, 468 / Bir ay süre ile her türlü tehlikeden korunur, 253 / Bir topluluğun şerrinden korunmak, 242 / Bir yerin kötülüklerden emin olması, 270 / Birinci grup isimler, 295 / Birinci latife, 333 / Birşey alırken Allah’ın koruması altına girer, 378 / Bişr-i Hafi hazretlerinin tevbesinin kabul edilişinin hikayesi, 33 / Bit vb.lerini haneden uzak tutmak, 147 / Böbrek sancısından kurtulur, 565 / Böbrek taşının düşmesi, 561 / Böbrekteki kumun düşmesi, 561 / Boğulmaktan korunur, 343, 527 / Bol kazanç elde eder, 467, 567 / Bolluk ve bereket hasıl olması, 432, 467, 497, 529, 542 / Borçlardan kurtulmak, 110, 473, 550 / Borçlu olmaktan muhafaza olunur, 390 / Borçlunun borcunu kolayca ödemesi, 113 / Bronşların açılması, 328 / Bunalımdan kurtulur, 346 / Bürûc suresinin sırları, 558 / Bütün davranışlarında Allah’ın koruması altına girer, 378 / Büyüden muhafaza, 70 / Büyünün ortaya çıkması, 435, 437 / Büyünün sırrını keşfeder, 507 / Büyünün tesiri bertaraf edilir, 354, 550, 556 / Büyüye karşı emin olmak, 276 / — C — / Cafer-i Sadık Hazretlerinin Kur’an tilavetinden sonra okuduğu dua, 29 / Can çeken kolayca ruhunu teslim eder, 537 / Cana gelebilecek felaketleri önlemek, 378 / Canı emniyet içinde olur, 559 / Câsiye suresinin sırları, 519 / Cehenneme girmez, 567 / Cenabı Hakk’ın Esma-i Hüsna’sından ikinci grubu meydana getiren isimler, 299 / Cennet kapılarının açılması, 107, 555 / Cennet şarabını içer, 555, 558 / Cennete istediği kapıdan girer, 467 / Cennetteki makamını ölmeden görmek, 152 / Cennetteki makamı yüce olur, 491 / Cennetteki yerini dünyadayken görür, 468, 552 / Cifir ilmini kavramak, 229 / Ciğer hastalıklarından korunmak, 272 / Ciğer hastalıklarından şifaya kavuşur, 492 / Cihanın sırlarına vakıf olur, 470 / Cin çağırdığında gelir, 440, 482 / Cin suresinin sırları, 552 / Cin ve şeytanın uzaklaştırılması, 264 / Cinlerden faydalanır, 440, 442 / Cinlerden istifade eder, 520 / Cinlere istediğini yaptırır, 525 / Cinlere karşı koruma altına girer, 523 / Cinlere korku salmak, 356 / Cinleri hizmeti altına alır, 443, 525 / Cinleri kendisinden uzaklaştırır, 485 / Cinlerin kötülüklerine musallat olanlar, 374 / Cinlerin şerlerini önlemek, 70, 383, 478, 511, 544 / Cinlerin şerrinden muhafaza olur, 152, 307, 523 / Cinlerin sırlarına vakıf olur, 440 / Cinlerin tasallutundan korunur, 568 / Cinlerle görüşür konuşur, 442, 524 / Cinnilerden ve insanlardan fenalık görmemek, 103 / Cinnilerin zararlarından emin olmak, 152 / Cinsi münasebete giremeyen bu illetten kurtulur, 473 / Cinsi münasebete hazırlanamayanlar, 256 / Cinsi münasebette aciz olanlar, 255 / — Ç — / Çatlayan bir uzuv derhal iyileşir, 483 / Çekirge istilasına karşı, 376 / Çeşmenin kuruyan suyunun akması, 130 / Çıbanların iyileşmesi, 406 / Çıyanı evden uzak tutmak, 147, 439 / Çıyanların çerlerinin dokunmaması, 272, 486 / Çocuğun ağlaması durur, 234, 373, 407 / Çocuğun ağrı ve sancılara karşı koruma altına alınması, 560 / Çocuğun ağrısı diner, 568 / Çocuğun her türlü ruhanî hastalıklardan korunması, 155 / Çocuğun kolayca sütten kesilmesi, 558 / Çocuğun nazardan korunması, 155 / Çocuğun sıhhatli olması, 234 / Çocuğun zeki ve gürbüz olması, 559 / Çocuk bol süt içer, 373 / Çocuk sahibi olmak, 401, 402 / Çocuklar her türlü tehlikelerden korunur, 551 / Çocuklar nazara karşı korunur, 373 / Çocuklara haşereler musallat olamaz, 551 / Çocukların açlık hissi çekmemesi, 551 / Çocukların her türlü tehlikeden korunması, 91, 363 / Çocukların konuşması açılır, 373 / Çocukların sağlıkla büyümesi, 407 / Çocukların zekaları keskinleşir, 373 / Çok sevap kazanır, 390 / Çöllerdeki kumlar kadar günahı affedilir, 456 / Cuma suresinin sırları, 548 / Cüzzam hastalığına karşı, 122 / — D — / Dağınık olanların toplanması, 335 / Dalgaların sakinleşmesi, 459 / Dar ve korkulu zamanlarda kendini sipere almak, 89 / Dargınların aralarını bulmak, 278, 336 / Darlıktan kurtulmak, 105, 309 / Davarların sütü çoğalır, 493 / Deccal fitnesi def edilir, 390 / Delalet ettikleri manalar itibariyle Esmaü’l-Hüsna’nın çeşitleri ve meydana getirdikleri gruplar, 295 / Delilik alametlerinden kurtulmak, 383 / Deniz araçlarına binenleri muhafaza, 360 / Deniz kazalarından emin olmak, 263, 423, 457 / Deniz yolculuğundan sağ salim dönmek, 357 / Deniz yolculuğunun sakin geçmesi, 459 / Denizdeki avcılığı bereketli olur, 522 / Denizdeki damlalar kadar günahı affedilir, 456 / Denizdeki tehlikelerden muhafaza olur, 363 / Denizin sakinleşmesi, 260 / Depremden korunur, 527 / Derecesi yükselir, 311 / Derenin kuruyan suyunun akması, 130 / Devenin sütü çoğalır, 493 / Devlet başkanının zulmünün sona ermesi, 130 / Devlet büyüğüne söz geçirebilmek, 240 / Devlet büyüğünün zararlarından korkanlar, 449 / Devlet büyüklerinden saygı görmek, 93 / Devlet erkanının huzuruna çıkarken okunacak dua, 242 / Devlet erkanının saygısını kazanır, 380 / Devletten yardım görür, 527 / Dileği gerçekleşir, 91, 364 / Dileği reddolunmaz, 556 / Dilin çözülmesi, 558 / Diş ağrısına karşı yazılacak terkip, 90 / Dişi çıkmayan çocukların dişleri çıkar, 537 / Doğru ile yanlışın tespiti kolaylaşır, 316 / Doğru teshiste bulunma kabiliyetinin geliştirilmesi, 261 / Doğumun kolay olması, 353, 413, 417, 538, 558 / Dokuzuncu latife, 339 / Dolandırıcıların şerrinden emin olur, 523 / Dördüncü latife, 335 / Dostlarına huzur ve neşe saçar, 91 / Dua ve hâssaları, 135 / Duaların kabul olması, 300, 334, 544 / Duaların kabul olmasının keyfiyyeti ve faydalanma usûlleri, 86 / Duaların kabul olunması hakkında bilgi, 143 / Duanın lüzumu, edepleri, vakitleri ve fazileti, 211 / Duanın şartları, 217 / Duası asla reddedilmez, 410 / Duhâ suresinin sırları, 561 / Duhân suresinin sırları, 516 / Dünya nimetlerine nail olur, 338 / Dünya ve ahiret mutluluğuna dair, 232, 247 / Dünyalık elde eder, 396 / Dünyalık ihtiyaçları karşılanır, 319, 321 / Dünyalık istekleri yerine gelir, 323 / Dünyevi işleri düzene girer, 414 / Dünyevi sıkıntılara karşı reçete, 108, 468 / Dünyevi ve uhrevi bütün arzulara nail olmak, 245 / Dünyevi ve uhrevi bütün sıkıntılardan korunmak, 105, 245 / Dünyevî ve uhrevi güçlükleri kolaylaşır, 553 / Dünyevi ve uhrevi hayırlara nail olur, 468 / Durgun halin sona ermesi, 364 / Düşman kuvvetleri bozulur, 526 / Düşman savaş alanından kaçar, 526 / Düşmana galebe çalmak, 148, 237, 261, 528, 566 / Düşmana heybetli görünmek, 91 / Düşmandan gelen tehlikeleri karşılamak, 479 / Düşmanı helak etmek, 370 / Düşmanı kendisinden korkar, 407 / Düşmanı kimseye zarar veremeyecek hale gelir, 523 / Düşmanı perişan etmek, 153, 239, 248, 250, 262, 565 / Düşmanı şaşkına çevirmek, 131 / Düşmanı yenmek, 237 / Düşmanın canını helak eder, 435 / Düşmanın dirlik ve düzenin bozulması, 391 / Düşmanın evini barkını perişan eder, 523 / Düşmanın görmesinden uzak olmak, 265 / Düşmanın hapiste uzun kalması, 277 / Düşmanın hiç iyileşmemesi, 378 / Düşmanın hilesini önler, 494 / Düşmanın işini bozar, 523 / Düşmanın istilasından muhafaza olunur, 443 / Düşmanın itibarını sarsmak, 391 / Düşmanın kalbine korku salar, 103, 456 / Düşmanın kötülüklerini sona erdirir, 456, 523, 555 / Düşmanın mahsulünün az olması, 153 / Düşmanın malından hayır temin etmemesi, 391 / Düşmanın malını helak eder, 435 / Düşmanın planlarını kendi başına def eder, 456 / Düşmanın şerri sona erer, 548 / Düşmanın şerrinden kurtulmak, 250, 462, 552, 556 / Düşmanın servetinin harap olması, 153 / Düşmanın sıkıntıya düşmesi, 153 / Düşmanın tehlikesini zararsız hale getirir, 511 / Düşmanın zararından halas olmak, 122 / Düşmanına galip gelir, 311 / Düşmanını hastalığa sevkeder, 456 / Düşmanını kahretmek, 463 / Düşmanını korkutur, 489 / Düşmanını susturur, 435 / Düşmanını zelil ve zebun hale getirir, 552 / Düşmanını zulümden vazgeçirir, 407 / Düşmanının denizdeki vasıtalarını helak eder, 520 / Düşmanının evini başına yıkar, 560 / Düşmanının fitnesini bertaraf etmek, 463 / Düşmanının havadaki vasıtalarını helak eder, 520 / Düşmanının karadaki vasıtalarını helak eder, 520 / Düşmanının kötü hale düşmesini görür, 342 / Düşmanının şerri kendi başına döner, 335 / Düşmanının sevgisini kazanmak, 240 / Düşmanla karşılaşıldığında okunacak dua, 88 / Düşmanla karşılaştığında, 480 / Düşmanlarını kendinden kaçar hale getirmek, 156 / Düşmanlıklardan emin olur, 337 / Duyduğunu asla unutmaz, 52 / — E — / Ekilen her şeyin verimli olması, 263 / Egzema için yazılacak ayet, 154 / El ağrıları diner, 374 / Elde ettiği makamda istediğini yapar, 500 / Elemin dindirilmesi, 299, 322 / Elinden kaçırdığına tekrar sahip olur, 455 / Emanete hıyanetlikten muhafaza olunur, 558 / Emanetin çalınmaması, 555 / Emzikli kadının sütü çoğalır, 477, 535 / En’am suresinin sırları, 253 / Enbiya suresinin sırları, 409 / Endişelerden kurtulur, 307 / Enfal suresinin sırları, 343 / Enkaz altında kalmaktan korunur, 343 / Erkeklik kudreti bulunmayanların manevi reçetesi, 255 / Esaretten kurtulmak, 333, 556 / Esma-i Hüsna’dan üçüncü grubu meydana getiren on isim ve sırları, 302 / Eşya kaybolmaktan korunur, 566 / Eşya kırılmaktan korunur, 566 / Eşyanın yaratılış hikmetini anlar, 450 / Eşyası muhafaza altına alınır, 312 / Ev değişir veya yenilenir, 391 / Ev halkını hasta etmek, 456 / Ev haşerelerinden korunmak, 278 / Evdeki haşerelerden kurtulmak, 375, 376 / Evde hayır ve bereket hasıl olur, 391 / Eve yapılan sihrin yerini belirlemek, 556 / Evi her türlü tehlikelerden korunur, 310 / Evi hırsızlara karşı korunur, 395, 479 / Evi şeytanlardan muhafaza olunur, 535 / Evin altın ve gümüşle dolması, 93 / Evin hayır ve bereketi artar, 395 / Evin muhafaza altına alınması, 304, 423 / Evin yıkılmaması, 540 / Evindeki cinleri uzaklaştırır, 485 / Evine dönene kadar emniyetde olur, 561 / Evlada gelebilecek zararları önlemek, 378 / Evlenebilmek, 91, 94, 238, 405, 408 / Evlenmek istenilen şahsı ikna etmek, 405 / Evleri ve işyerlerini kötülüklerden korumak, 270 / Ezber gücü artar, 94, 96, 227, 311, 356 / Ezberlemeyi kolaylaştırmak, 227 / Ezberlenen şeyin unutulmaması, 227 / — F — / Fakir düşme endişesinden kurtulur, 390 / Fakirlik yüzü görmemek, 271, 541 / Fakirlikten korunmak, 152 / Fakirlikten kurtulmak, 62, 91, 305, 408 / Fare istilasına karşı, 376 / Fareleri uzak tutmak, 439 / Fasıkın helaki, 225 / Fasitlerin fesadı sona erer, 551 / Fatiha suresinin sırları, 58 / Fatiha-i Şerifenin özellikleri, 59 / Fâtır suresinin sırları, 467 / Felak suresinin sırları, 567 / Felaket ve tehlikelerden emin olmak, 253, 267, 384 / Felaketlere siper, 554 / Felaketlerden korunmak, 443, 465, 559 / Felaketlerin önlenmesi, 337 / Felç hastalığına karşı, 132, 268 / Felç ve kulunç rahatsızlığı, 132 / Fena hallerden korunmak, 303 / Feraha erer, 321 / Ferec duası, 243 / Fetih suresinin sırları, 527 / Fikirleri dağınık olan bu hastalıktan kurtulur, 458 / Fîl suresinin sırları, 565 / Fitne tesat sahibi toplulukları dağıtmak, 251 / Fitneleri önlemek, 254 / Furkan suresinin sırları, 432 / Fussılet suresinin sırları, 494 / — G — / Gafletten uyanık olur, 508 / Galip gelmek, 497, 538 / Gam ve kederden kurtulur, 388, 414, 476 / Gâşiye suresinin sırları, 559 / Geç konuşan çocuklar, 383 / Gece boyu Allahü Teala’nın himayesinde olur, 491 / Gece istenilen zamanda uyanmak, 131 / Gece namazına kalkabilmek, 245 / Geçim sıkıntısı çekenler, 110, 319, 416, 514, 549, 564 / Geçmiş günahları bağışlanır, 253, 433, 516 / Gelinin koca evinde mutlu olması, 248 / Gemidekilerin tehlikelerden korunması, 263 / Gemiye bindiğinde okur, 361 / Gemiye binenlerin batmaktan muhafaza olması, 360 / Giriştiği her işi hayırlı olur, 345, 368 / Gizlediği eşyasını hatırlar, 393 / Gizlediğini kimse bulamaz, 552 / Gizli büyü ortaya çıkar, 435 / Gizli hallere vakıf olur, 326 / Gizli hâzinelere vakıf olur, 442 / Gizli hâzineleri meydana çıkarır, 231, 507 / Gizli hâzinelerin yerini tespit eder, 507 / Gizli şeyler ortaya çıkar, 437 / Göğüs hastalığından kurtulur, 312 / Gönlü genişler, 453 / Görme gücü artar, 556 / Görüşü keskin olur, 562 / Göz ağrısı sona erer, 548, 556 / Göz ağrısından kurtulur, 94, 540, 550 / Göz eğilmeleri, 132 / Göz hastalıklarından şifaya kavuşmak, 365, 494 / Göz rahatsızlığına karşı manevi reçete, 65, 430 / Günahları bağışlanır, 469, 488 / Gurbete gidenin durumunu öğrenmek, 369 / Güvenin zararlarından korunmak, 152 / Güzel konuşma kabiliyeti kazanır, 356 / — H — / Hacc suresinin sırları, 419 / Hacet duası, 49, 50, 55, 56, 107, 186, 197, 210, 409, 533 / Hacet ve dilek duası, 62 / Hadid suresinin sırları, 541 / Hafıza zayıflığına karşı okunacak dua, 4 / Hakimin kararından çekinenler, 451 / Hâkka suresinin sırları, 551 / Haksızlık yapılmasına mecbur bırakılanlar, 478 / Halkın mutlu ve mesut olması, 443 / Hallolmayan işini rüyasında halleder, 395 / Halsizlikten kurtulur, 364 / Hamile bir kadının çocuğunu düşürmemesi, 234 / Hamile kalmak, 422 / Hanımının sevgisini kazanır, 364 / Hapisten kurtulmak, 105, 333, 367, 538 / Haram şeylerden muhafaza olunur, 316 / Harama meyletmez, 316 / Harap bir yerin mamur hale gelmesi, 368, 480 / Hararetten kurtulmak, 208 / Harfe dayalı ve azaltılarak yapılan vefk, 275 / Hasedçinin hasedinden emin olur, 551, 567 / Haşerelerden korunmak, 104 / Haşerelerden kurtulmak, 259, 375 / Haşereleri evden uzak tutmak, 147, 148, 439 / Haşerelerin tehlikelerinden emin olur, 272, 486 / Hasmın planı bozulur, 517 / Hasmına galip gelir, 554 / Hasmının aleyhteki şahitliğini bertaraf eder, 517 / Haşr suresinin sırları, 542 / Hastalığın ne olduğunun tespiti, 369 / Hastalığından kurtulur, 411, 412, 453, 526 / Hastalıklara karşı şifadır, 64, 66, 91, 103, 122, 249, 327, 355, 386, 447, 457, 541, 565, 568 / Hastalıkların tamamına şifadır, 542 / Hastaya sıhhat ve afiyet gelir, 538 / Hataya düşmemek, 234 / Hatim esnasında yapılacak duanın fazileti ve ehemmiyeti hakkındadır, 18 / Havadaki kazalardan muhafaza olunur, 457 / Havas ilmini kavramak, 229 / Hayal görenler, 383 / Hayalperestlikten kurtulur, 340 / Hayır kapılarının açılması, 109 / Hayırlı iş yapma fırsatına nail olur, 324 / Hayırlı şeyler kendisine nasip olur, 433, 468 / Hayırlı ve kaliteli eşya alabilmek, 128 / Haykırma hastalığından kurtulur, 560 / Hayretlere mucib olmak, 95 / Hayvandan bereket elde etmek, 103 / Hayvanı her türlü tehlikeden korumak, 253 / Hayvanı hırsızların şerrinden korur, 467 / Hayvanlar kendisine zarar veremez, 336 / Hayvanların dillerinden anlar, 440 / Hayvanların hastalıklardan korunması, 263 / Hayvanların şerlerinden emin olmak, 208 / Hayvanların sütlerinin artması, 130 / Hazine bulmak, 231, 397, 398, 507 / Hazreti Peygamber'in Kur’an okumaya başlarken ve bitirirken yaptığı dua, 24 / Helal rızkın tespiti, 105 / Helale meyleder, 316 / Her dediği yerine getirilir, 395 / Her duyduğunu ezberler, 356 / Her gördüğünden ibret alır, 480 / Her hususta kuvvetli kalmak, 268 / Her insan ona hürmet gösterir, 439 / Her insanın şerrinden kurtulur, 496 / Her işi yoluna girer, 540 / Her istediği gerçekleşir, 500 / Her istediği işi yapabilir, 404 / Her istediği kendisine verilir, 468 / Her istediğini başarıyla elde eder, 538 / Her istediğini elde eder, 395, 439 / Her istediğini kendine aşık eder, 406 / Her istediğini yaptırır, 396 / Her maksada nail olmak, 93, 103 / Her mücadeleden zaferle çıkar, 497 / Her şeye keffaret olan kelimeler, 29 / Her söylediği itibar görür, 351 / Her türlü arzusu ve ihtiyaçlarıgerçekleşir, 530, 533 / Her türlü canlı ve cansız zararlıların şerrinden muhafaza, 70 / Her türlü fenalıklardan korunur, 349 / Her türlü hastalığa karşı okunacak ayet, 386 / Her türlü korku ve endişelerden kurtulmak, 384 / Her türlü maksad ve arzu, 93, 94 / Her türlü şerlerden emin olur, 567 / Her türlü sıkıntılardan kurtulur, 340 / Her türlü tehlikeden Allah’a sığınır, 500 / Her türlü tehlikeden korunmak, 88, 337, 538, 544 / Her türlü tehlikeye karşı emin olur, 272 / Herhangi bir uzvun ağrısının kesilmesi, 352 / Herkes kendisinden korkar, 463 / Herkes tarafından sevilen sayılan biri olmak, 406 / Herkese galip gelir, 497 / Herkese iyilik yayar, 336 / Herkese sözünü geçirir, 352 / Herkese üstün gelmek, 261 / Herkesin güvenini kazanır, 347 / Herkesin saygı ve sevgisini kazanır, 312, 347, 352, 395, 400 / Herkesin takdirini kazanmak, 404 / Herşeye gücü yeter, 325 / Hesapsız sevap kazanmak, 95, 564 / Hiçbir üzüntüye maruz kalmamak, 207 / Hicr suresinin sırları, 380 / Hikmet ilminin gizliliklerine vakıf olur, 440 / Hikmetlere nail olur, 470 / Hile ve desiselerden korunur, 349 / Hilenin ters dönmesi, 370 / Hırsızın şerrinden emin olur, 152, 312, 523, 542 / Hırsızlara karşı muhafaza altına alınır, 546 / Hırsızların tespiti, 348 / Hırsızlığından şüphelenilenin şerlerinden emin olmak, 351 / Hırsızlık yapanı itiraf ettirmek, 260 / Hırz ayetleri, 116 / Hizmetçisine söz geçirmek, 443 / Hucurât suresinin sırları, 535 / Hud suresinin sırları, 356 / Hümeze suresinin sırları, 565 / Humma hastalığına manevi reçete, 65, 105, 347, 460, 561 / Huzurlu olmak, 238, 379 / Hürmet görmek, 439 / — I — / Izdıraptan kurtulur, 340 / İbadet ve taatın zevkine erer, 103 / İbadete düşkün olur, 508 / İbadetler güç ve kuvvet kazanır, 324 / İbadetlere karşı sevgi duymaya başlar, 312 / İbadetlerin aksamaması, 276 / İbadetlerin zevkini hisseder, 312 / İbadetlerinde huzuru bulur, 468 / İbrahim suresinin sırları, 373 / İbret almak, 480 / İç ağrılarına karşı manevi reçete, 255 / İç burukluklardan kurtulur, 388 / İç hastalıklardan şifaya kavuşur, 457 / İçi huzurla dolar, 346 / İçinden çıkılmaz meşelerin halli, 322, 341 / İçkiye bağımlı olanı kurtarmak, 422 / İdraki artar, 311 / İhlâs suresinin sırları, 567 / İhtiyaç sahibinin duası, 209 / İhtiyacı karşılanır, 323, 339 / İki arkadaşın arasını bulmak, 462, 479 / İki kimsenin arasının düzelmesi, 236 / İkinci latife, 334 / İktidarın artması, 300 / İktidarsızlıktan kurtulmak, 301 / İlaç hemen tesir eder, 55 / İlacın zararının bertaraf edilmesi, 559 / İleri gelenlerin hatalarını düzeltmek, 336 / İlim tahsil etmek, 337 / İlim tahsili kolay olur, 356, 539 / İlim tahsilinde istediğini elde eder, 356 / İlmin kalbe tesiri, 96 / İlmin zevkini tadar, 342 / İltifata nail olabilmek, 303 / İmani meselelerdeki şüpheleri gidermek, 450 / İmanın kuvvetlenmesi, 245 / İmanlı göçebilmek, 537 / İnfitâr suresinin sırları, 556 / İnsan azad etmiş gibi sevap kazanır, 552 / İnsan suresinin sırları, 554 / İnsanlar kendisini çekiştiremez, 519 / İnsanlar kendisini reddetmez, 528 / İnsanlar tarafından sevilir ve sayılır, 516 / İnsanları kendine bağlamak, 334 / İnsanları kendisine hayran bırakır, 345 / İnsanları tesiri altına alır, 463 / İnsanları ve cinleri etki altına almak, 124 / İnsanların gözünde derecesi yükselir, 477 / İnsanların güvenini kazanır, 380 / İnsanların hıyanetliğinden emin olur, 447 / İnsanların ilgisini çeker, 349 / İnsanların iltifatına nail olur, 560 / İnsanların kendisine düşmanlık yapamaması, 424 / İnsanların saygısına mazhar olur, 422, 442, 527 / İnsanların şerrinden korunur, 70, 307, 544 / İnsanların sevgi ve saygısını kazanır, 497, 526 / İnsanların sevgisini kazanabilmek, 301, 396, 422, 428 / İnsanların zararlarından emin olmak, 152 / İnşikâk suresinin sırları, 558 / İnşirah suresinin sırları, 561 / İrfan yüceliklerine ulaşır, 331 / İsabetli hüküm verir, 356 / İşin içyüzünü kavramayı kolaylaştırır, 356 / İşleri yoluna girer, 155, 309, 514 / İsm-i A’zam duası, 209 / İsm-i A’zam’ı öğrenir, 563 / İsm-i A'zam'ınde bulunduğu dua, 82 / İsra suresinin sırları, 382 / İstediğini kolayca elde etmek, 301 / İstediğini rüyasında görür, 324 / İstediğini tasarrufu altına alır, 463 / İşine son verdirmek, 368; / İşin yoluna girmesi, 540 / İşyeri sahibi bol kazanç elde eder 511 / İşyerini tehlikelerden korur 423 / İşyerinin bereketli olması, 423 / İtibar görmek, 264, 273, 274 / İtibar sahibi olur, 312, 547 / İyilik yaymak, 336 / İzzet sahibi olur, 305 / — K — / Kabir azabından korunmak, 107 / Kabir azabından kurtulur, 390 / Kabızlığı sona erer, 516 / Kabus görmekten muhafaza altına alınır, 238, 511, 552 / Kabusların sona ermesi, 104, 395 / Kabuslardan etkilenmez, 494 / Kaçan birinin bulunması, 348 / Kadının boşanması kolay olur, 541 / Kadınlara karşı zaafı olanlar bu dertten kurtulur, 426 / Kadr suresinin sırları, 563 / Kâf suresinin sırları, 535 / Kâfirûn suresinin sırları, 566 / Kalbi ağrıyan kimse, 561 / Kalbi duygulu hale gelir, 538 / Kalbin huzurlu olması, 480 / Kalbin kuvvetlenmesi, 91 / Kalbin zararlı düşüncelerden uzak olması, 245 / Kalbine ferahlık gelir, 453 / Kalp ağrısından kurtulur, 316 / Kalp çarpıntısına karşı manevi reçete, 235 / Kalp gözü açılır, 563 / Kalp hastalıklarından korunmak, 272 / Kalp hastalıklarından şifaya kavuşur, 278, 492 / Kalp katılığının sona ermesi, 129 / Kalp sıkışmalarına karşı, 152 / Kamer suresinin sırları, 540 / Kapların taşması önlenir, 318 / Karaciğer hastalıklarına karşı şifadır, 447 / Karadaki avcılığı bereketli olur, 522 / Karadaki kazalardan muhafaza olunur, 363, 457 / Kararların isabetli olması, 272 / Karaya sağ salim ulaşmak, 357 / Karı koca arasındaki geçimsizliğin sona ermesi, 130, 511 / Karı koca arasını düzeltmek, 130 / Kâria suresinin sırları, 564 / Karın ağrısından kurtulur, 354, 447 / Karındaki bebek koruma altına alınır, 535 / Karışık işlerden kolayca sıyrılmak, 322 / Karışık şeyleri kolayca anlar, 310 / Karşısına kimse çıkamaz, 326 / Kasas suresinin sırları, 447 / Katarakt hastalığından şifaya kavuşmak, 365 / Katı kalbin yumuşaması, 480 / Katı kalplileri kendine hizmet eder hale getirir, 344 / Katı kalplileri yumuşatmak, 336, 344 / Kaybedilen şey bulunur, 561 / Kaybolan bir kimsenin veya malın bulunması, 134 / Kazalara karşı koruyucu bir kalkandır, 339 / Kazancı bereketli olur, 102, 228, 274, 353, 497, 527, 564, 567 / Kazancın bollaşması, 102, 235, 267, 274 / Kederden kurtulmak, 181 / Kehf suresinin sırları, 390 / Kendisini gören herkesin kalbinde korku oluşturur, 356 / Kendisini her gören aşık olur, 439 / Kendisiyle alay edenleri susturmak, 383 / Keramet sahibi olur, 334 / Keffaret olan kelimeler, 29 / "Kerim” isminin sırları, 102 / Keşif sahibi olmak, 338 / Keskin kavrayış nasip olur, 544 / Kevser suresinin sırları, 566 / Kimya ilmine sahip olmak, 229 / Kırıcı sözler sarfedenler bu hastalıklardan kurtulur, 426 / Kırılan bir uzuv derhal iyileşir, 483 / Kısa yoldan zengin olur, 353 / Kısmetin açılması veya zengin olmak, 235 / Kitap okumaya üşenenler, 388 / Kıyâme suresinin sırları, 553 / Kıyamet gününde alnı açık olur, 553 / Kocası ile arası düzelir, 511 / Koğucunun şerrinden Allah’ın himayesine girer, 519 / Korkaklıktan kurtulmak, 93, 340 / Korkanın korkusu yatışır, 318, 485, 530 / Korktuğundan emin olur, 306, 307, 469, 564 / Korktuklarını korkutmaya başlar, 346 / Korku nedir bilmez, 91 / Korkulan şeylerden korunmak, 302, 333 / Korkulu rüya görmekten kurtulur, 388 / Koruyucu ayetler, 116 / Kötü duygulardan kurtulmak, 104 / Kötü halini düzeltmek isteyenler, 303 / Kötü insanları teşhis edebilmek, 302 / Kötü insanların kötülüklerini def etmek, 414 / Kötü rüyalardan kurtulmak, 238 / Kötülerin kötülüklerinden muhafaza olunur, 567 / Kötülükler kendisinden uzak olur, 468 / Kötülüklerden emin olmak, 268, 431 / Koyunun sütünün artması, 130 / Küçük çocukların ağlamalarını kesmeleri, 407 / Kulak ağrısının dinmesi, 353 / Kulunç hastalığına karşı, 132 / Kum fırtınasına uğramamak, 443 / Kur’an okumanın fazileti, 35 / Kur an okumayı kolaylaştırır, 356 / Kur'an’ı ezberlemeyi kolaylaştırır, 539 / Kur’an’ı okumaya üşenenler, 388 / Kur'an’ı unutmaktan korkanların okuyacağı dua, 41 / Kurayş suresinin sırları, 565 / Kuruntulardan kurtulur, 307, 321 / Kusurlardan kurtulur, 491 / Kuşların dilinden anlar, 440 / Kuvvet kazanır, 356, 530 / Kuvvetli kalmak, 268 / Kuyu suyunun şifa vermesi, 264 / Kuyudan bol su elde etmek, 432 / Kuyudan su çıkarmak, 406, 488 / Kuyunun suyunun gelmesi, 130 / — L — / Ledün sırrına ermek, 185 / Leyi suresinin sırları, 560 / Liyakat sahibi olmak, 300 / Lokman suresinin sırları, 457 / — M — / Maddi imkanları genişler, 319 / Maddi sıkıntıya düşmemek, 560 / Maddî ve manevî bütün sıkıntılardan kurtulur, 346, 468 / Maddi ve ruhani varlıkların şerlerinden emin olur, 423 / Maddî yönden sıkıntıya düşenlerin duası, 198 / Mafsal ağrılarının sona ermesi, 418 / Mahkemede haklı çıkar, 344 / Mahkemedeki davasını kazanır, 517 / Mahkumiyetten kurtulur, 311 / Mahşerde rezilü rüsvay olmaktan korunur, 556 / Mahşerde yüzü ak olur, 555 / Mahsûl her türlü afetten muhafaza olunur, 263, 519 / Mahsûllerin bereketli olması, 103, 316, 443, 491, 511, 519 / Mahsulü kendisine zenginlik getirir, 519 / Mahsulün bol olması, 263 / Mahsulün bol ve bereketli olması, 562 / Mahsulün haşerelerden korunması, 542 / Mahsulün korunması, 152, 562 / Mahsulün kurtlanmaması, 376 / Maide suresinin sırları, 249 / Makamından azlettirmek, 368 / Makam ve mevki kazanmak, 273 / Makam ve mevki sahibi olur, 547 / Makamca yükselmek, 404, 428 / Maksada ermek, 97, 104, 227 / Maksadın gerçekleşmesi, 267 / Maksadın hasılı, 231, 343 / Mal ve mülkün hayırlı olması, 368 / Mala gelebilecek zararları önlemek, 378 / Malı bereketli olur, 548 / Malı emniyet içinde olur, 559 / Malı mülkü koruma altına alınır, 548 / Malın ve canın muhafazası, 89 / Malını Allah'ın korumasına sokar, 380 / Manevi feyizlere nail olmak, 294 / Manevi hâzinelerin açılması, 185 / Manevi keşif yolları kendisine açılır, 336 / Manevi makamlara erişir, 334 / Manevi sıkıntılara karşı okunacak dua, 199 / Manevi sırlara nail olur, 336 / Maneviyatında ferahlık olur, 315 / Marifet ilmine vakıf olmak, 337 / Marifete ermek, 96 / Maûn suresinin sırları, 566 / Mazluma zulmedecek olan onu bulamaz, 424 / Mazlumları zalimlerin şerlerinden korumak, 412 / Mazlumun duası, 180 / Mazlumun zafer kazanması, 480 / Meâric suresinin sırları, 552 / Mekkeliler kadar sevap kazanır, 553 / Melek çağırır, 482 / Meleklerin istiğfarına nail olmak, 153 / Meleklerin sayısı kadar sevap kazanır, 455 / Meryem suresinin sırları, 395 / Mesleğinden bereket hasıl olması, 423 / Meşriki sıfat olan tablo, 400 / Meyve ağacını her türlü afetlerden muhafaza etmek, 403, 535 / Meyve ağacının meyve vermesi, 403 / Meyve ağacının meyvesinin bollaşması, 123, 377, 480 / Meyvelerin bol olması, 263, 535 / Meyvelerin dökülmesini önler, 535 / Meyvelere haşerelerin bulaşmaması, 377 / Mide ağrısı diner, 316, 537 / Migren hastalığından kurtulur, 461, 564 / Mü’min suresinin sırları, 491 / Mü’minun suresinin sırları, 422 / Mücâdele suresinin sırları, 542 / Mücadelede zarar görmez, 541 / Müddessir suresinin sırları, 553 / Muhabbet hasıl olur, 236, 323 / Muhabbet temini, 321 / Muhabbetin artması, 396 / Muhammed suresinin sırları, 526 / Muhtaç olmamak, 541 / Mühim bir işin görülmesi, 233 / Mülk suresinin sırları, 550 / Mülk ve saltanat elde etmek, 155 / Mülkün devamı, 303 / Mülkün korunması, 155 / Mümtehıne suresinin sırları, 546 / Münafıklık alametlerinden korunur, 343 / Münafikûn suresinin sırları, 548 / Münazaraya giriştiği kimseye galip gelir, 477 / Murada nail olmak, 97 / Mürselât suresinin sırları, 554 / Musibetlerden korunmak, 245 / Muşkilatı gider, 469 / Müşkülünün çaresi rüyasında kendisine gösterilir, 395 / Müşterisi bol olur, 380 / Mutlu olur, 379, 406, 497, 549 / Müzzemmil suresinin sırları, 553 / — N — / Nahl suresinin sırları, 382 / Namaz kılmaya üşenenler, 388 / Namusun korunması, 364 / Nâs suresinin sırları, 567 / Nasibi bol olur, 560 / Nasibin açılması, 94 / Nasr suresinin sırları, 566 / Nazardan emin olmak, 272, 276 / Nazardan korunur, 477 / Nazarın çocuklara zarar vermesi önlenir, 373 / Nazarın tesirinden kurtulur, 567 / Naziât suresinin sırları, 555 / Nebe’ suresinin sırları, 555 / Necm suresinin sırları, 538 / Nefes darlığı hastalığına şifa bulur, 546, 561 / Nefsanî arzulardan kurtulur, 335 / Nefsin esaretinden kurtulmak, 303 / Nefsinin kötülüklerinden korunmak istersen, 112 / Nemi suresinin sırları, 439 / Nimetin şükrünü hakkıyla yerine getirir, 489 / Nisa suresinin sırları, 248 / Nişanlıların kötü gözlerden korunmalarıiçin, 208 / Niyetin gerçekleşmesi, 565 / Nûh suresinin sırları, 552 / Nün suresinin sırları, 550 / Nur harfleri, sırları ve tasarrufları, 79 / Nur suresinin sırları, 425 / — Ö — / Öfkelinin öfkesini dindirmek, 94, 254, 319 / Öğrendiğini unutmamak, 153, 356, 450, 508, 544 / Öksürükten şifa bulur, 511 / Okuyan gam ve kederden kurtulur, 181 / Öldüğünde şehit olur, 411 / Ölüm döşeğinde imanlı gitmek, 537 / Ölümün kolay olması, 568 / Ölünün acısı ve ızdırabı diner, 541 / — P — / Parasını koyduğu yeri hatırlar, 393 / Peltek konuşmaktan kurtulur, 312, 558 / Pireleri evden uzak tutmak, 147 / Psikolojik sıkıntılarından kurtulur, 321 / — R — / Ra’d suresinin sırları, 368 / Rahata ermek, 417 / Rahmân suresinin sırları, 540 / Rakibine devamlı galip gelir, 538 / Rızık kapıları ardına kadar açılır, 564 / Rızık kapılarının açılması, 107 / Rızkın bollaşması, 103, 104, 152, 200, 264, 431, 433 / Romatizma ağrısı sona erer, 374 / Ruh bozukluklarına karşı, 152 / Rum suresinin sırları, 455 / Rüyada bilmediğini öğrenmek, 259 / Rüyada ihtilam olmaktan kurtulur, 559 / Rüyada Peygamberimizi görmek, 104, 566 / Rüyanın sırrını çözmek, 398 / Rüyasında bilgi edinmek, 445 / Rüyasında istediğini görür, 315, 332 / — S — / Sabırsızlık hastalığından kurtulmak, 254 / Sâd suresinin sırları, 488 / Safi suresinin sırları, 546 / Sâtfât suresinin sırları, 485 / Sağlıklı olmak, 249 / Sahtekârların şerrinden emin olur, 523 / Sakladığı eşyanın yerinin tespiti, 369 / Saklı şeylerin yerini bulmak, 397 / Salgın hastalığın yayılması durulur, 529 / Salgın hastalıklardan etkilenmez, 529 / Saltanatın devamı, 155, 303 / Sancı sona erer, 255, 272, 327, 344, 548, 550, 568 / Sancılı bir uzuv derhal iyileşir, 483 / Sancısı diner, 335, 542 / Sapıtmış olanların doğru yolu bulmaları, 436 / Sara hastalığından şifa bulmak, 90, 386, 473, 496, 560 / Sarılık hastalığından şifaya kavuşur, 465, 563 / Saygın olmak, 91 / Saygı ve sevgi kazanır, 237, 264, 273, 323, 364, 380 / Saygı görmek, 237, 273 / Sebe suresinin sırları, 465 / Sebebi belli olmayan sıkıntılardan kurtulur, 346 / Sebebi bilinmeyen bütün hastalıklardan kurtulur, 461 / Sebze ve meyvelerin bollaşması, 482 / Secde suresinin sırları, 460 / Sedef hastalığına karşı, 122 / Sekizinci latife, 338 / Sel baskınlarından korunur, 527 / Servet sahibi olmak, 93, 305, 546, 564 / Servetin artması, 428 / Servetin bereketlenmesi, 108 / Servetin daim olması, 303 / Servetin kıymetinin artması, 91 / Sevgi ve ülfeti geliştirmek, 396 / Sevgilinin sevgisini kazanır, 323 / Sevilen bir şeyi elde etmek, 208 / Seyahate çıkan Allah’ın emniyeti altına girer, 378 / Sıcaklığın tesirini duymamak, 207 / Sığırın sütünün artması, 130, 493 / Sıhhate kavuşmak, 96 / Sıkıntıya çare olan terkip, 91 / Sihirden muhafaza, 70 / Sihiri tesirsiz hale getirmek, 354 / Sihre karşı emin olmak, 276 / Sıkıntıdan kurtulmak, 91, 103, 104, 105, 198, 255, 301, 335, 397, 555 / Silahlı mücadelede zafer kazanır, 526, 528 / Sır ilmine vakıf olmak, 124, 309, 450 / Sır ilminin kapıları kendisine açılır, 470 / Sır kapısını aralamak, 334 / Sırlar kendisine açılır, 201, 332, 337, 470 / Sırt ağrılarının sona ermesi, 418 / Sivilcelere iyi gelir, 554 / Sivrisineği evden uzak tutmak, 147 / Söylediğinin tesirli olması, 156 / Sözü geçerli olur, 236, 237, 261, 311, 566 / Suda boğulmaktan korunur, 527 / Sürekli doğruyu söyler, 434 / Surelerin başında bulunan rumuzlu harfler (şifreler), 71 / Susuzluğu gider, 127, 436, 496 / Susuzluğun ızdırabım dindirmek, 332 / Susuzluk hissi duymaz, 469, 541 / — Ş — / Şaşılacak hadiseler duymak, 259 / Şehevi gücün artması, 300 / Şehit olarak ölür, 433, 543 / Şehvetin azalması, 426 / Şehvetin dizginlenmesi, 319 / Şehvetine hakim olur, 315 / Şems suresinin sırları, 560 / Şerrinden korkulan zalimden korunmak, 241 / Şeytan kendisinden hemen uzaklaşır, 485 / Şeytanın desiselerinden emin olmak, 268 / Şeytanın şerrine karşı koruyucudur, 460 / Şeytanın vesveselerinden kurtulur, 548 / Şeytanların kötülüklerinden evini koruma altına alır, 535 / Şeytanların şerlerinden emin olmak, 152, 307, 511, 516 / Şeytanların ve cinlerin şerlerinden emin olur, 150 / Şeytanların vesveselerinden kurtulur, 324 / Şiddetli rüzgarın yavaşlaması, 265 / Şifa hâzineleri ardına kadar açılır, 433 / Şirke düşmekten korunur, 554, 566 / Şişliklerin inmesi, 554 / Şuara suresinin sırları, 433 / Şüphelerden kurtulmak, 307, 341 / Şûrâ suresinin sırları, 496 / — T — / Tâhâ suresinin sırları, 405 / Tahtakurusunu haneden uzak tutmak, 147 / Takva sahibi olabilmek, 337 / Talak suresinin sırları, 549 / Târik suresinin sırları, 559 / Tarladaki mahsullerin tabii afetlerden muhafazası, 511 / Tarladaki mahsulün bereketli olması, 540 / Tarlanın meyvesinin bollaşması, 482 / Tartılan eşyaların noksan olduğundan şüphelenirse, 446 / Tartışmalardan galip ayrılır, 477, 538 / Tatfîf suresinin sırları, 558 / Tebbet suresinin sırları, 567 / Teğâbün suresinin sırları, 549 / Tehlikede bulunanın zararsız çıkması, 432 / Tehlikelerden Allah’a sığınmak, 245 / Tehlikelerden emin olmak, 152 / Tehlikelerden kurtulmak, 64, 423 / Tehlikelere karşı Allah’ın koruması altına girer, 234, 447 / Tehlikelere karşı kendisini emniyete alır, 396, 566 / Tehlikelere karşı koruma altına alınır, 272, 544 / Tehlikelere karşı manevi bir zırhtır, 530 / Tehlikelere maruz kalmaz, 541 / Tehlikeleri zararsız halleder, 397, 497 / Tehlikeli durumlara düşmez, 451 / Tehlikeli kuruntulardan kurtulmak, 383 / Tekâsür suresinin sırları, 564 / Tekâsür suresinin sırları, 564 / Tekvir suresinin sırları, 556 / Tembellik hali gider, 453 / Tembellikten kurtulmak, 94 / Tevbe suresinin sırları, 347 / Ticaretinde kazanç elde eder, 380 / Tifo hastalığına şifadır, 301, 542 / Tifo ve benzeri gibi hastalığından şifaya kavuşur, 418 / Tin suresinin sırları, 561 / Titreme hastalığından kurtulur, 560 / Toplulukları birbirine yaklaştırmak, 405 / Tur suresinin sırları, 538 / Tuzağın ters dönmesi, 370 / — U — / Ulaşmak istediği şeylere nail olur, 346 / Unutkanlık hastalığından kurtulur, 312, 328, 408, 538 / Uyanıkken her türlü tehlikelerden korunur, 523 / Uyarılara kulak verir, 508 / Uyku esnasında insanların kötülüklerinden muhafaza olunur, 568 / Uykunun azalmasını isteyenler, 269, 270 / Uykusunda cinlerin şerrinden emin olur, 568 / Uykusunda gündüz yaptıklarını söyler, 397 / Uyurken her türlü tehlikelerden korunur, 523 / Uyuşukluktan kurtulur, 364 / Uyuyan bir insanı konuşturup haber almak, 126 / Uzun yolculuktan salimen dönmek, 91 / Üzerindeki ağırlık kalkar, 346 Üzüntünün giderilmesi, 255, 414 / — V — / Vahşetin sona ermesi, 436 / Vâkıa suresinin sırları, 541 / Vapura binen okur, 363 / Vasıtaya binen okur, 363, 357 / Vasıtaya binenler tehlikelerden korunur, 359 / Vehhab isminin sırları, 102 / Vehimden kurtulur, 307, 321, 323 / Vehimlerden kurtulmak, 238 / Verem hastalığına şifadır, 542 / Verem hastalığından şifaya kavuşur, 563 / Vesveseden ve her türlü kötü düşüncelerden arınır, 245 / Vesveselerden kurtulmak, 299, 335, 340, 539 / Vücuttaki çıbanların iyileşmesi, 406 / Vücuttaki şişlikler iner, 554 / Vücuttaki yaraların iyileşmesi, 406 / Vurularak ölmekten korunur, 343 / — Y — / Yakalandığı hastalıktan kurtulur, 408 / Yalancı şahitlerin şerlerinden emin olur, 451 / Yalan söylemekten kurtulmak, 426 / Yanarak ölmekten korunur, 343 / Yara ve bere iyi olur, 406, 492 / Yardıma mazhar olur, 303, 356 / Yasin ismi şerifi ile yapılacak duanın usûl ve tarifi, 472 / Yâsin ismi şerifinin sırrını taşıyan dua, 474 / Yasin suresini okuyan Kur’an’ı on defa hatmeder, 468 / Yasin suresinin ismi hakkında bilgiler, 469 / Yasin suresinin sırları, 468 / Yemekten zehirlenmemek, 565 / Yemekten zehirlenmeye karşı himaye altına girer, 559 / Yeni doğan çocuğun daha iyi gelişmesi, 461 / Yeni doğan çocuğun hastalıklardan korunması, 461 / Yeni doğan çocuğun zeki olması, 551 / Yer altındaki hâzineleri elde eder, 437 / Yeraltı servetlerinin yerleri bulunur, 398 / Yetkililerden hürmet görür, 312 / Yetmiş yedi melek kendisini korur, 447 / Yetmiş bela kapısı kapanır, 42 / Yılanı evden uzak tutmak, 147 / Yılanı uzak tutmak, 439 / Yılanların arasında zarar görmemek, 432 / Yılanların çerlerinin dokunmaması, 272 / Yılanların tehlikelerinden emin olur, 486 / Yırtıcı hayvanları uzak tutmak, 439 / Yırtıcı hayvanların şerlerinden muhafaza olunur, 362, 306 / Yoksulluk yüzü görmemek, 271 / Yoksulluktan korunmak, 152 / Yoksulluktan kurtulur, 550 / Yol emniyeti sağlanır, 310, 312 / Yol yorgunluğundan kurtulmak, 436 / Yolculuğa çıkan okur, 363 / Yolculuğunda hastalanmaz, 312 / Yolculuk sırasında şeytan asla onu şaşırtmaz, 447 / Yolculukta endişelenilen hallerden korunur, 310 / Yoldan çıkanların toparlanması, 436 / Yolunu şaşırıp bulamayanlar, 478 / Yumuşak bir kalbe sahip olur, 480 / Yunus suresinin sırları, 351 / Yusuf suresinin sırları, 364 / — Z — / Zafer kazanmak, 311, 565 / Zalim devlet büyüğünün zulmünden kurtulmak, 421 / Zalim hiç kimseye zulmedemez, 479, 492 / Zalim kimsenin malını ve canını altüst etmek, 419 / Zalim zulmünden vazgeçer, 240, 412 / Zalimden korkanların okuyacağı ayet, 449 / Zalimi fitne ve fesatlara garketmek, 377 / Zalimi kahretmek, 258, 301 / Zalimi kendi derdiyle uğraşır hale getirmek, 465 / Zalimi korkutur, 489 / Zalimi perişan etmek, 393 / Zalimi zulmedemeyecek duruma düşürmek, 419 / Zalimi, malından mülkünden hayır görmemesi sağlamak 393 / Zalimin bütün yetkisi elinden alınır 488 / Zalimin evini barkını yıkmak, 393 / Zalimin gücü ve kuvveti kırılır 488 / Zalimin her hususta zayıf kalması 420 / Zalimin hükmünün yerine gelmemesi 420 / Zalimin huzuruna çıkacaklar 478 / Zalimin kibrini kırmak 412 / Zalimin mağlup edilmesi 480 / Zalimin mahsulünü verimsiz kılmak 377 / Zalimin planlarını bozmak, 419 / Zalimin şerrinden emin olunur 549 / Zalimin şerrini önler 552 / Zalimin verdiği emirin yerine gelmemesi 420 / Zalimin yurdunun harap olması 258 / Zalimin zulmünden emin olmak 306, 339, 362, 367 / Zalimler felah bulamaz 421 / Zalimleri yatıştırmak 336 / Zalimlerin avanelerinin dağılması 258 / Zalimlerin zulmü sona erer 550 / Zamanında uyanmak 131 / Zarar ve ziyana düşmekten korunur 390 / Zararlı haşerelere karşı manevi reçete 147 / Zararlı şeylerden korunmak 245 / Zâriyât suresinin sırları 538 / Zavallılara yardım edebilmek 238 / Zehirlenmeye karşı emin olmak 276 / Zehirli böceklerin şerlerinden emin olmak 208 / Zehirli yemekten etkilenmemek 565 / Zekası keskinleşir 544 / Zekası parlaklaşır 538 / Zekayı kuvvetlendirmek 153 / Zelzele tehlikesinden korunur 527 / Zengin olmak 91, 93, 102, 228, 267, 321, 353, 364, 396, 408 / Zenginliğin devamı, 303 / Zilletten kurtulur, 305 / Zilzâl suresinin sırları, 564 / Zorla istemediği bir şeyin yapılması halinde, 478 / Zorlukların aşılması, 338 / Zühd sahibi olabilmek, 337 / Zü't-Tavi isminin sırları, 102 / Zuhruf suresinin sırları, 510 / Zulme karşı koyar, 323 / Zulümden kurtulmak, 70, 104 / Zümer suresinin sırları, 489
Diğer Özellikler
Stok KoduDua035
MarkaPamuk Yayınları
Stok DurumuBu ürün geçici olarak temin edilememektedir.
Anasayfa l Müşteri Hizmetleri | Gizlilik Sözleşmesi l Kadife Yasin kitapları l Özel Ciltli Yasin Kitapları l Kız Bebek Mevlüdü l Erkek Bebek Mevlüdü

Mevlüt Hediyeleri

Mevlüdler, Müslümanların bir araya gelmelerine vesile olan güzel toplantılardır. Mevlütlerde dostlar İslamiyet’in keyfine birlikte ulaşırken, birbirlerini de memnun etmektedirler. Mevlütlerde dostların birbirlerine hediyeler vermesi de oldukça doğru ve ahlaki bir davranıştır. Bu sayede arkadaşlık bağı güçlenecektir. Sitemiz, www.hesaplikitap.com  mevlütlerde hediye etmeniz için sizlere uygun mevlüt hediyelerini satışa sunmaktadır. Siz de mevlüt hediye setleri alarak sünnet, hac, vefat veya doğum için düzenlediğiniz bu güzel etkinliği farklı bir hale getirebilirsiniz.
Mevlüt hediye setleri genel anlamda birçok ürünü içinde barındırmaktadır. Bu setlerde seccade, tesbih, Yasin kitabı ve hediyelik kutu görmeniz oldukça normaldir. Namaz kılamayan ve kılmaya niyet eden dostlarınız için de harika bir armağan olan Mevlüt hediye setleri, etkinliklerinizde rahatlıkla sipariş verebileceğiniz bir üründür. Dilerseniz toplu alım seçeneğiyle mevlüte gelen bütün sevdiklerinize mevlüt hediye seti verebilirsiniz.
Mevlüt hediye setleri içerisinde bulunan Yasin-i Şerif kitapları, 99 taneli gül kokulu tesbih, seccade, takke, yazma, tül kese, lokumn kutusu, resimli ayatli magnet ve bir çok altarnatif hediye ler mevcuttur.
Sitemiz, www.hesaplikitap.com Müslüman mümin kardeşlerimize her daim en güzel ve en kaliteli ürünleri sunmaya çalışmaktadır. Mevlidler için özel olarak hazırladığımız bu setlerde, istediğiniz tüm ürünleri kolaylıkla bulabileceksiniz. Aynı zamanda toplu alım gerçekleştirmek isteyen müminler de sitemizden yararlanarak sipariş verebilir, hiçbir prosedürle uğraşmadan ürünleri teslim alabilirler. Her daim uygun fiyat ve kaliteli ürün anlayışıyla hareket eden sitemizde farklı mevlüt hediyelikleri yer almaktadır.
www.hesaplikitap.com sitesi, müşterilerini her daim memnun etmeye çalışmaktadır. Bu kapsamda satışa çıkardığımız hediye setleri, uygun fiyatlar uygulayacağız. Böylelikle bütçesi kısıtlı olan misafirlerimiz de rahatlıkla alışverişlerini yapabilir ve toplu sipariş verebilirler. Bununla birlikte ödeme kolaylıkları da barındıran sitemiz, kredi kartı, EFT ve kapıda ödeme kolaylığıda sunmaktadır. Sizler de bizi tercih ederek kaliteli malzemeden üretilmiş en güzel ürünleri en makul fiyatlarla satın alabilirsiniz.

yasin kitabı, bebek mevlüdü hediyesi, kadife Yasin kitabı, toptan Yasin kitabı, taptan yasin kitabı, kişiye özel yasin, isimli yasin kitabı, isimli çikolata, toptan kadife yasin

PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.