Yasin Kitabı-Mevlüt Hediyesi-Kadife Yasin Kitabı-Toptan Yasin Kitabı-Bebek Mevlüdü-Hac Umre Hediyesi-Kişiye Özel Yasin Kitabı-Vefat Mevlüdü hediyesi-Dini Sunumluklar-isimli kadife Yasin Kitabı

İmam Nevevi Riyaz'üs Salihin Tercümesi

Geçici olarak temin edilememektedir. Temin edildiginde

Bu ürünün yerine tercih edebileceğiniz ürünler

14x20 cm 484 sayfa
200,00 TL
120,00 TL
%40
İmam Nevevi Riyaz'üs Salihin Tercümesi
Sayfa 1032
2. Hamur Kağıt
Sert Kapak 
17,5x24 Cm Ebatı

İslam dünyasında, Kur´an-ı Kerim´den sonra en çok okunan kitap olma özelliğini kazanan ve adeta her müslüman ailenin evine giren büyük hadis alimi İmam Nevevi´nin Riyazü´s Salihin isimli bu muhteşem eseri, İslami hayata uygulamamızda müslümanca bir hayat yaşamamızda bize rehber olacaktır.
 Yayın Hakkında;
Tam adı Riyâzü’s-sâlihîn min hadîsi seyyidi’l-mürselîn  olan eser, İmam Nevevî’nin çalışmaları arasında önemli bir yer tutar. Nevevî bu kitabını, 45 yıllık kısa fakat çok verimli hayatının en olgun ve bereketli dönemleri kabul edilen bir yaşta, 40 yaşlarında yazdı. Bundan üç sene önce de, bir başka önemli eseri el-Ezkâr’ı telif etmişti. Riyâzü’s-sâlihîn’in telifi, 14 Ramazan 670 (1271) tarihinde bir pazartesi günü tamamlandı
 
Nevevi’nin Riyâzü’s-sâlihîn’i Yazarken Gözettiği Prensipler;

İmam Nevevî, kitabını yazarken bazı prensipler gözettiğini eserinin önsözünde belirtir. Buna göre Riyâzü’s-sâlihîn’in başlıca özellikleri şunlardır:
* İnsanlara dünya ve âhiret saâdetini kazanma yollarını gösterecek, zâhirî ve bâtinî edepleri elde etmelerini sağlayacak, iyiyi ve güzeli teşvik, kötüden ve çirkinden uzaklaşmayı temin edecek sahih hadislerden oluşan muhtasar bir kitap olacaktır. .
* Sahih hadis kaynakları olarak şöhret kazanmış kitaplardan seçilen, mâna ve mahiyetleri  açık, delâletleri kesin hadisleri ihtiva edecektir. Çünkü gaye: Umumun faydasına olan bir eseri hazırlamaktır; sadece ilim erbabının değil.

Bilinen ve her bakımdan güvenilen hadis-i şerif kitaplarının başında şu ikisi gelir: Buhari ve Müslim .. Bu eserdeki hadis-i şerifler, çoğunlukla bunlardan alınmıştır. Bu iki eserden sonra, şu dört hadis-i şerif kitabı gelir: Sünen-i Ebu Davud, Tirmizi, Nesei, İbn-i Mace,Kütüb-ü sitte .. (Altı kitap .. ) dedikleri bunlardır. Bunlardan sonra, Hakim’in Müstedrek’ini sayabiliriz.
 Esere, hepsinden de hadis-i şerifler alınmıştır.

RİYAZÜS SALİHİN TERCÜMESİ
Vahdaniyyet sıfatına sahip, kahhar, aziz, gaffar (çok yarlığayıcı), gönül ve basiret sahipleri için bir öğüt, akıl ve ibrete muktedir olanlar için de apaçık bir delil olsun diye geceyi gündüzün üstüne bürüyen, mahlukatı arasından seçip ayırdıklarını gafletten uyandıran, onları şu dünyada zahid olmakla nimetlendiren, mürakabe, daimi tefekkür, hakkı kabullen­me ve teyakkuzla beraber olmakla meşgul eden, ortam ve şartların sürekli değişmesine rağmen onları kendisine ibadet, ebediyyet yurdu için hazır­lık yapmak, gazabını celbedecek ve helak yurdunu gerektirecek davranış­lardan kaçınmak konularında muvaffak kılan Allah’a hamdolsun..

Hamdlerin en beliğ, en pak en kapsamlı ve en bereketlisiyle O’na hamdeder, kullarına karşı çok şefkatli, Kerim, Rauf ve Rahim olan Allah’dan başka hiçbir ilah olmadığına, efendimiz Hz.Muhammed’in O’nun kulu, elçisi, sevgilisi ve dostu olduğuna şehadet ederim. O (Hz.Muhammed) en doğru yola ileten ve en mükemmel dine davet eden (bir Peygam­ber) dir.

Allah’ın tüm salat ve selamı O’nun, sair peygamberlerin, inanmış yakınlarının vesair salih kulların üzerlerine olsun..

İmdi: Allah-u Teala: "Ben Cinleride insanları da ancak (Beni bilsin ve) bana kulluk etsinler diye yarattım. Ben onlardan bir rızık istemiyorum. Bana (yemek) yedirmelerini de istemiyorum.” (Zariyat: 56-57) buyurmaktadır. Bu ayeti kerime net bir dille, insan ve cinlerin yanlızca ibadet için yaratılmış olduklarını ifade etmektedir. O halde onla­rın yaratıldıkları gayeye yönelip zühdü seçmeleri ve dünya lezzetlerinden yüz çevirmeleri gerekir. Çünkü Dünya yok olmaya mahkum bir yurtdur, ebediyyet diyarı değil. O bir geçiş köprüsüdür, sevinç ve neşe konağı de­ğil. O bir ayrılık caddesidir daimi bir vatan değil. Binaenaleyh dünya eh­linin uyanık fertleri kendilerini ibadete adayan abidler, insanların en akıl­lıları dünyadan yüz çeviren zahidleıdir. Nitekim Allah-u Teala: "Dünya hayatının hali, gökten indirdiğimiz bir su gibidir ki onunla yeryüzünün - gerek insanların ve gerekse davarların yiyeceği- bitkiler karışmıştır. Yer­yüzü, tam zinet ve ihtişamını süslendiği, sahipleri de ona (biçmeye, ye­miş ve mahsullerini toplamaya) kadir olduklarını sandıkları bir sırada ge­celeyin veya gündüzün ona emrimiz (don, kasırga, sel vs. bir afetimiz) gelivermiştir ki sanki dünde yerinde yokmuş gibi onu ta kökünden kopa­rılıp biçilmiş bir hale getirmişizdir. İşte biz iyidüşünecek bir kavim için ayetlerimizi bu şekil açıklıyoruz.” (Yunus 24) buyurarak bu gerçeğide di­le getirmektedir. Konu ile ilgili daha birçok ayeti kerime mevcuttur..

Şair ne güzel söylemiş:

"Allah’ın dünyayı boşayan çok zeki kulları vardır.

Onlar fitnelerden korkmuş tefekkür edenlerdir.

Onun hiç bir diriye yurt olamayacağını anlayınca

Dünyayı deniz, salih amelleri gemiler edinenlerdir.”

İşte dünyanın hali bu vasfettiğim şekilde, bizim halimiz de yukarı­da beyan ettiğim şekilde olunca, kendisini sorumlu hisseden her ferde dü­şen görev iyi kimselerin yolundan gitmesi, akıl ve basiret erbabının yolu­nu kendisine meslek edinmesi, gösterdiğim hususlara duyarlı olması ve uyardığım konularda titiz davranmasıdır..

İnsanoğlunun bu devlete nail olabilmesi için girebileceği en doğru yol, sülük edebileceği en raşid meslek hiç şüphesiz öncekilerin ve sonra­kilerin efendisi geçmişlerin ve onlara kavuşanların en şereflisi Hz.Mu- hammed (aleyhi’s-Salat-ü ve’s-Selam)’den sahih olarak bizlere kadar in­tikal eden hadis-i şeriflere göre (kendimize yön vermek ve onlarla) edeplenmektir.

Allah-u Teala: "İyilik ve takva üzere birbirinizle yardımlaşın.”(Maide-2) buyurmaktadır.

Rasulullah (Sallalahu aleyhi ve sellem)’da sahih bir hadisi şerifle­rinde: "Kul kardeşinin yardımında olduğu sürece, Allah’da kulunun yardımında olur.” Diğer bir hadisi şeriflerinde:

"Kim bir hayra delalet ederse ona da o hayrı işleyenin ecri kadar ecir yazılır.” Başka bir hadisi şerifte:

"Kim (insanları) hidayete davet ederse kendisine bu konuda ona uyanların ecirleri kadar ecir yazılır, (üstelik) Bu onların ecirlerinden hiç birşey (de) eksiltmez.” Ve Hz.Ali (Radıyallahu anhu)’ye hitaben bir diğer hadisi şeriflerinde:

"Vallahi sayende Allah (Celle celaluhu)’ın bir kişiyi hidayete erdir­mesi, senin için kızıl develerden daha hayırlıdır.” buyuruyor..

Şu halde ben sahibini ahirete ileten, gizli ve açık edeplerini elde et­mesini sağlayan, terğib ve terhib konularını, hak yoluna girmiş her çeşit edepleri ihtiva eden -Ki bu edepler: Zühd, nefis terbiyesi, ahlakı güzelleş­tirmek, gönülleri temizleyip tedavi etmek, uzuvları günah işlemekten ko­rumak, manevi eğriliklerini gidermek ve ariflerin ulaştıkları diğer hedef­ler olarak sıralanabilirler- sahih hadislerinden müteşekkil bir muhtasar yazmayı uygun gördüm.

Kitapta yalnızca meşhur sahih kaynaklarda bulunan ve manası ga­yet açık olan hadisleri zikretmeye, bölüm başlarında konuyla ilgili ayeti kerimelere yer vermeye, ve gizli kalması mümkün, izahata muhtaç nokta­ları ilgi çekici notlar halinde şerhetmeye ayrıca özen gösterdim..

Bir hadisi şerifi zikrettikten sonra: "Müttefekün aleyh” tir demiş­sem, Hadis-i Şerifi Buhari ve Müslim birlikte rivayet etmiştir, anlamını taşır.

Ümidim o ki -Şayet bu kitabı tamamlamak müyesser olursa- ona il­gi duyan kimseyi hayırlara sevkedecek ve helaka götürecek her türlü çir­kin şeylere ulaşmasına engel olacaktır.

Az da olsa bu kitaptan istifade eden mlüslüman kardeşten ricam: Bana, anne babama, meşayıhıma, sair dostlarıma ve bilumum müslüman- lara hayır duada bulunmasıdır.

Lutuf ve keremiyle herşeyi kuşatan Allah (Celle celaluhu)’a güve­niyor, herşeyimi yanlızca ona havale ediyor, O’na.istinad ediyorum. Al­lah bana yeter, o ne güzel vekildir. Güç ve kuvvet yalnız ve yalnız izze­tiyle herşeye galip, hikmetiyle herşeye malik olan Allah’ın iradesiyledir.

Resulullah (s.a.v.) buyurdular ki;

"Sizden kim bir kötülük görürse derhal onu eliyle değiştirsin. Eğer (buna) gücü yetmiyorsa dili ile değiştirsin.

Buna da gücü yetmiyorsa kalbi ile (buğz etsin).

Bu, (kalbi ile buğz etmek) imanın en zayıf derecesidir”

Resulullah (s.a.v.) buyurdular ki;

"Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler. Söz verdiğinde sözünde durmaz, kendisine emanet verildiğinde ona hıyanet eder.”
 İÇİNDEKİLER

1.BÖLÜM: GİZLİ VE AŞİKAR TÜMDAVRANIŞ VE SÖZLERDE İHLASLI OLMAK VE NİYET EDEREK BAŞLAMAK 19

2.BÖLÜM:GÜNAHLARA TEVBE ETMEK 29

3.BÖLÜM:SABIR 48.

4.BÖLÜM: DOĞRULUK HAKKINDADIR (AYETİ KERİMELER) 70

5.BÖLÜM: MURAKEBE HAKKINDADIR (AYET-İ KERİMELER) 73

6.BÖLÜM: TAKVA HAKKINDADIR (AYET-İ KERİMELER) 81

7.BÖLÜM: YAKİN VE TEVEKKÜL HAKKIN­DADIR (AYET-İ KERİMELER) 84

8.BÖLÜM: İSTİKAMET (DoĞru yoldan gİUııek) HAKKINDADIR (Ayet-İ Kerimeler) 93

9.BÖLÜM:YÜCE ALLAH (CELLE CELALU- HU)’IN MAHLUK ATININ BÜYÜKLÜĞÜNÜ, DÜNYANIN FANİLİĞİNİ, AHİRETİN DEHŞET VERİCİ HALLERİNİ, DÜNYA VE AHİRETİN DİĞER YÖNLERİNİ DÜŞÜNMEK, NEFSİ ARZULA­RINA KARŞI ZAPTETMEK VE ONU ISLAH EDEREK İSTİKAMET ÜZERE OLMAYA YÖ­NELTMEK HAKKINDADIR 95

10.BÖLÜM:HAYR İŞLERİNE KOŞMAK, VE HAYRA GÖNÜL VERMİŞ KİMSELERİ YÖNELDİKLERİ İSTİKAMETE TEREDDÜT ETMEDEN DEVAM ETMEYE TEŞVİK HAKKINDADIR 96.

11.BÖLÜM: MÜCAHEDE HAKKINDADIR 101

12.BÖLÜM:ÖMRÜN SONLARINA DOĞRU HAYRI ARTIRMAYA TEŞVİK HAKKINDADIR 111

13.BÖLÜM:HAYRA VARAN YOLLARIN ÇOKLUĞUNUN BEYANI HAKKINDADIR 115

14.BÖLÜM: İBADETTE ÖLÇÜLÜ OLMAK 127

15.BÖLÜM:SALİH AMELLERE DEVAM ET­MEYE TEŞVİK HAKKINDADIR 138

16.BÖLÜM: SÜNNET VE ADABINA RİAYETİ EMRETMEK HAKKINDADIR 139

17.BÖLÜM:ALLAH-U TEALA’NIN HÜKMÜNE TESLİM OLMANIN GEREKLİLİĞİ VE İYİLİK­LE EMROLUNMAK, KÖTÜLÜKTEN NEHYO­LUNMAK SURETİYLE BUNA DAVET EDİLEN KİMSENİN NE SÖYLEYECEĞİ (NİN BEYANI) HAKKINDADIR 147

18.BÖLÜM: BİD’ATTAN VE SONRADAN İCAD EDİLİP DİNE SOKULAN ŞEYLERDEN NEHYETMEK HAKKINDADIR 149.

19.BÖLÜM: İYİ VEYA KÖTÜ ÇIĞIR AÇAN­LAR HAKKINDADIR 151

20.BÖLÜM:HAYRA KILAVUZLUK HAKKINDADIR 153

21.BÖLÜM:İYİLİK VE TAKVADA YARDIM­LAŞMAK HAKKINDADIR 156

22.BÖLÜM:NASİHAT HAKKINDADIR 158

23.BÖLÜM:İYİLİĞİ EMRETMEK, KÖTÜLÜKTEN SAKINDIRMAK 160

24.BÖLÜM:EMR-İ BİL-MARUF VE NEHY-İ ANİ’L-MÜNKER YAPTIKLARI HALDE DAV­RANIŞLARI,SÖYLEDİKLERİNEUYMAYAN­LARIN AZABLARININ ŞİDDETLİ OLACAĞI HAKKINDADIR 169.

25.BÖLÜM:EMANETLERİ YERİNE GETİRME­NİN EMRİ HAKKINDADIR 170

26.BÖLÜM:ZULMÜN HARAMLILIĞI VE ZUL- MEN ELDE EDİLEN MALLARIN HAK SAHİP­LERİNE İADE EDİLMESİ 178

27.BÖLÜM: MÜSLÜMANLARIN DOKUNUL­MAZ HAKLARINA SAYGI, HUKUKUNUN BE­YANI ONLARA KARŞI ŞEFKAT VE MERHA­METLİ OLMAK HAKKINDADIR 188

28.BÖLÜM: MÜSLÜMANLARIN AYIPLARINI ÖRTMEK VE ZARURET OLMADIKÇA ONLARI İFŞADAN SAKINDIRMA HAKKINDADIR Jİ96

29.BÖLÜM: MÜSLÜMANLARIN İHTİYAÇLA­RINI KARŞILAMAK HAKKINDADIR 198

30.BÖLÜM: ŞEFAAT DELALET ETMEK HAK­KINDADIR 200

31.BÖLÜM: İNSANLARIN ARALARINI BUL­MA HAKKINDADIR 201

32.BÖLÜM: ZAYIF (DÜŞKÜN) MÜSLÜMAN­LARIN, FAKİRLERİN VE ADI SANI OLMAYAN KİMSELERİN FAZİLETLERİ HAKKINDADIR   204.

33.BÖLÜM: YETİMLERE, KIZ ÇOCUKLARA, DİĞER GARİBANLARA, YOKSULLARA, GÖN­LÜ KIRIKLARA HOŞ DAVRANMAK, İYİLİK YAPMAK, KENDİLERİNE ŞEFKAT GÖSTER­MEK, ONLARA MUTEVAZİ OLMAK VE ONLA­RA (MERHAMET) KANAT(LARINI) GERMEK HAKKINDADIR 210.

34.BÖLÜM:KADINLARA KARŞI İYİ DAV­RANMAYI TAVSİYE ETME HAKKINDADIR215

35.BÖLÜM: KOCANIN KARISI ÜZERİNDEKİ HAKLARI HAKKINDADIR 219

36.BÖLÜM:AİLEYE HARCAMA YAPMAK HAKKINDADIR 222

37.BÖLÜM:KİŞİNİN SEVDİĞİ VE YENİ ŞEY­LERDEN İNFAK ETMESİNİN FAZİLETİ HAK­KINDADIR 226

40.BÖLÜM: ANNE BABAYA İYİLİK ETMEK VE SILA-İ RAHİM (YAKIN AKRABA)’İ GÖZET­MEK HAKKINDADIR 232.

41.BÖLÜM:ANA BABAYA KARŞI GELMENİN VE AKRABAYLA ALAKAYI KESMENİN HA­RAM OLDUĞU HAKKINDADIR 245

42.BÖLÜM:BABA VE ANNENİN DOSTLARI­NA, AKRABAYA, HANIMA VE İKRAMA LA­YIK OLAN DİĞER KİMSELERE İYİLİK YAPMANIN FAZİLETİ HAKKINDADIR 247

43.BÖLÜM: PEYGAMBERİMİZİN EHLİ BEYTİ­NE HÜRMET ETMEK VE ONLARIN FAZİLET­LERİNİ AÇIKLAMA! HAKKINDADIR 250.

44.BÖLÜM: ALİMLERE, YAŞLILARA, FAZİ­LET SAHİPLERİNE HÜRMET ETMEK, BUNLA­RI DİĞER KİMSELERE TAKDİM ETMEK MEC­LİSLERDE ONLARI ÜSTÜN TUTMAK VE SEVİ­YELERİNİ İZHAR ETMEK (ORTAYA KOY­MAK) HAKKINDADIR 253

45.BÖLÜM: İYİ KİMSELERİ ZİYARET ETMEK ONLAR İLE OTURUP SOHBET ETMEK, ONLA­RI SEVMEK, ZİYARETLERİNİ ARZULAMAK, DUALARINI İSTEMEK VE MÜBAREK YERLE­Rİ ZİYARET ETMEK HAKKINDADIR 258

46.BÖLÜM: ALLAH İÇİN SEVMENİN, BUNA TEŞVİK ETMENİN NİNİNENİN SEVDİSEVDİĞİ KİMSEYE SEVDİĞİNİ BİLDİRMENİN FAZİLETİ VE SEVEN KİŞİ SEVDİĞİNİ BİLDİRDİĞİNDE SEVİLEN KİMSENİN ONA KARŞI NE SÖYLE­YECEĞİ HAKKINDADIR 267

47.BÖLÜM: ALLAH-U TEALANIN BİR KULU­NU SEVMESİNİNİN ALAMETLERİ BU ALAMETLERİ AHLAK EDİNMEK VE BUNLARI EL­DE ETMEYE'ÇALIŞMAYI TEŞVİK HAKKINDA­DIR 272

48.BÖLÜM:SALİH KULLARI, DÜŞKÜNLERİ VE YOKSULLARI ÜZMEKTEN SAKINI ÜZ­MEKTEN SAKINMAK HAKKINDADIR 274.

49.BÖLÜM:İNSANLAR HAKKINDA ZAHİRE GÖRE HÜKÜM VERMEK İÇ HALLERİNİ AL­LAH’A HAVALE ETMEKHAKKINDADIR 275

50.BÖLÜM:ALLAH’DAN KORMAK HAKKINDADIR 279

51.BÖLÜM:ALLAH RAHMETİNDEN ÜMİTLİ OLMAK HAKKINDADIR 287

52.BÖLÜM:ALLAH’TAN ÜMİT ETMENİN FAZİLETİ HAKKINDADIR 306

53.BÖLÜM KORKU VE ÜMİT ARASINDA OLMAKHAKKINDADIR 308

54.BÖLÜM:ALLAH 'KORKUSUNDAN VE O- NUN ÖZLEMİNDEN DOLAYI AĞLAMANIN FAZİLETİ HAKKINDADIR 310.

55.BÖLÜM: DÜNYA ZEVKLERİNDEN EL ÇEKMEK AZ BİR DÜNYALIKLA YETİNMEYE TEŞVİK VE FAKİRLİĞİN FAZİLETİ HAKKIN­DADIR 315

56.BÖLÜM: AÇLIĞIN, YAŞAM SIKINTISININ, YEME, İÇME GİYMİYME VE NEFSİN E VE NEFSİN ARZULADIĞI DİĞER HUSUSLARDA AZ İLE YETİNMENİN VE ŞEHVETLERİ TERKETMENİN FAZİLETİ HAKKINDADIR 330

57.BÖLÜM: KANAAT, TOK GÖZLÜLÜK, GE­ÇİMDE İKTİSAD, İNFAK VE ZARURET OLMA­DAN DİLENMEYİ KINAMAK HAKKINDADIR 349.

58.BÖLÜM: İSTEMEDEN VE GÖZ DİKMEDEN ALMANINCEVAZI HAKKINDADIR 357

59.BÖLÜM: KENDİ ELİNİN KAZANCINDAN YEMEYE, DİLEN­MEKTEN KAÇINIP İFFETLİ DAVRANMAĞA TEŞVİK HAKKIN­DADIR 358

60.BÖLÜM: ELİ AÇIK OLMAK, CÖMERT VE ALLAH-U TEALA’YA GÜVENEREK HAYIR YERLERİNE İNFAK ETMEK HAK­KINDADIR 360

61.BÖLÜM: CİMRİLİKTEN VE PİNTİLİKTEN NEHYETME HAK­KINDADIR 368

62.BÖLÜM: BAŞKASINI KENDİNE TERCİH ETMEK VE MALINI MÜLKÜNÜ BAŞKALARI İLE PAYLAŞMAK HAKKINDADIR 369.

63.BÖLÜM: AHİRETLE İLGİLİ İŞLERDE YARIŞMAK VE KENDİ İŞİYLE BEREKET BEKLENEN ŞEYLERİ ÇOĞALTMAK HAKKIN­DADIR 372

64.BÖLÜM: ŞÜKREDEN ZENGİNİN FAZİLETİ HAKKINDADIR 374

65.BÖLÜM: ÖLÜMÜ HATIRLAMAK VE NEFSİN ARZU VE İSTEK­LERİNİ KISMAK HAKKINDADIR 376

66.BÖLÜM: ERKEKLERİN KABİR ZİYARETİNİN MÜSTEHAB OLUŞU VE ZİYARETÇİNİN SÖZLERİ HAKKINDADIR 382.

67.BÖLÜM: BAŞA GELEN BİR SIKINTI YÜZÜNDEN ÖLÜMÜ TE­MENNİ ETMENİN KERAHATİ İLE DİN KONUSUNDA FİTNEYE DÜŞME ENDİŞESİYLE ÖLÜMÜ İSTEMEDE BİR SAKINCA OLMADIĞI HAKKINDADIR 383

68.BÖLÜM: ŞÜPHELİ ŞEYLERİ TERKETMEK HAKKINDADIR 385

69.BÖLÜM: İNSANLAR VE ZAMAN BOZULDUĞU BİR ZAMAN­DA YAHUT DİNİ HUSUSLARDA FİTNEDEN KORKULDUĞU, HA­RAMLARA ŞÜPHELİ ŞEYLERE VE BENZERİ KÖTÜLÜKLERE BU­LAŞILMASINDAN ENDİŞE EDİLDİĞİ BİR DEVİRDE YALNIZLIĞA ÇEKİLMENİN MÜSTAHAB OLUŞU HAKKINDADIR 389.

70.BÖLÜM: İYİLİĞİ EMRETMEYE, KÖTÜLÜKTEN SAKINDIRMAYA, BAŞKALARINA EZİYET ETME HUSUSUNDA NEFSİNİ DİZGİNLEMEYE VE ŞAHSINA YAPILAN EZİYETLERE KARŞI SABRETMEYE MUKTEDİR OLABİLENLERİN HALK ARASINA KARIŞMALARININ, CEMATLARINA GİTMELERİNİN, CEMAAT­LERİNE İŞTİRAK ETMELERİNİN HAYIRLI TOPLANTILARINA KATILMALARININ, İLİM VE ZİKİR MECLİSLERİNDE BULUNMA­LARININ, HASTALARINI ZİYARET ETMELERİNİN, CENAZELERİ­NE KATILMALARININ, MUHTAÇ OLANLARINA EL UZATMALA­RININ, CAHİLLERİNE DOĞRU YOLU GÖSTERMELERİNİN VE SA­İR MASLAHATLARINI TEMİN ETMELERİNİN FAZİLETİ HAKKIN­DADIR 391

71.BÖLÜM: ALÇAK GÖNÜLLÜLÜK VE MÜMİNLERE KANAT GERMENİN FAZİLETİ BABI 392

72.BÖLÜM: KİBİRLENMENİN VE KENDİNİ BEĞENMENİN HA­RAM OLUŞU HAKKINDADIR 396

73.BÖLÜM: GÜZEL AHLAK HAKKINDADIR 401.

74.BÖLÜM: HİLİM, TEENNİ İLE HAREKET ETMEK VE YUMUŞAK LIK HAKKINDADIR 405

75.BÖLÜM: KUSURLARI BAĞIŞLAMAK VE CAHİLLERDEN YÜZ ÇEVİRMEK HAKKINDADIR 409.

76.BÖLÜM: EZİYETLERE KATLANMAK HAKKINDADIR 412

77.BÖLÜM: ŞERİATIN KUTSAL DEĞERLERİ ÇİĞNENDİKÇE ÖF­KELENMEK VE ALLAH-U TEALA’NIN DİNİNE DESTEK OLMAK HAKKINDADIR 413

78.BÖLÜM: YETKİ SAHİPLERİNİN, YÖNETİMİ ALTINDAKİ KİM­SELERE YUMUŞAK DAVRANMALARINI, ONLARA NASİHAT ET­MELERİNİ VE ŞEFKATLİ DAVRANMALARINI EMRETMEK, ON­LARI ALDATMAKTAN, ONLARA KARŞI SERT DAVRANMAK­TAN, MASLAHATLARINI AKSATMAKTAN VE GEREK ONLAR­DAN GEREKSE İHTİYAÇLARINDAN GAFİL OLMAKTAN SAKIN­DIRMAK HAKKINDADIR 416

79.BÖLÜM: ADİL İDARECİ HAKKINDADIR 419.

80.BÖLÜM: MASİYET OLMAYAN KONULARDA İDARECİLERE İTA ATIN GEREKLİLİĞİ, MASİYET OLAN HUSUSLARDA İSE ON­LARA İTAATİN HARAMLI LIĞI HAKKINDADIR 421

81.BÖLÜM: MECBUR KALMADIKÇA YAHUT BİR İHTİYAÇ GE­REKTİRMEDİKÇE EMİR OLMA ARZUSUNDAN SAKINDIRMAK VE UMUMUN İŞLERİNİ OMUZLANMAM A YI TERCİH ETMEK HAKKINDADIR 426

82.BÖLÜM: DEVLET İDARECİSİNİ, KADI VE MÜSLÜMANLARIN İŞLERİNDE SÖZ SAHİBİ DİĞER İNSANLARI DİNİ BÜTÜN YARDIM­CIEDİNMEYE TEŞVİK, ONLARI KÖTÜ YARDIMCILARDAN VE SÖZLERİNİ DİNLEMEKTEN SAKINDIRMAK HAKKINDADIR 428

83.BÖLÜM: EMİRLİK, KADILIK VE BENZERİ İDARECİLİKLERİ İSTEYEN VE SÖZ KONUSU GÖREVLERE DÜŞKÜN OLUP DÜŞ­KÜNLÜĞÜNÜ İMA EDEN KİMSELERE BU GÖREVLERİ VERMEK­TEN SAKINDIRMAK HAKKINDADIR 429

EDEP BAHSİ

84.BÖLÜM: HAYA, HAYANIN FAZİLETİ VE HAYA İLE AHLAK- LANMAYA TEŞVİK HAKKINDADIR 430.

85.BÖLÜM: SIR TUTMA HAKKINDIDIR 431

86.BÖLÜM: AHDE VEFA VE VERİLEN SÖZÜ TUTMAK HAKKIN­DADIR 435

87.BÖLÜM: ADET HALİNE GETİRDİĞİ HAYIR İŞLERİ ÜZERİNDE EĞİLMESİ HAKKINDADIR 437

88.BÖLÜM: MÜSLÜMANLARLA KARŞILAŞMA ANINDA HOŞ SÖZLÜ VE GÜLERYÜZLÜ OLMANIN MÜSTAHAB OLUŞU HAK­KINDADIR 438.

89.BÖLÜM: MUHATAB İFADE EDİLMEK İSTENENİ ANLAMASI İÇİN AÇIK KONUŞMANIN, MERAMI İZAH ETMENİN VE (GERE­KİRSE) TEKRAR ETMENİN MÜSTAHAB OLUŞU HAKKINDADIR 439

90.BÖLÜM: AYNI MECLİSTE OTURDUĞU ŞAHSIN HARAM OL­MAYAN SÖZÜNE KULAK VERMEK ALİM VE VAİZKİMSELERİN MECLİSİNDE BULUNANLARI SUSUP DİNLEMEYE DAVET ET­MELERİ HAKKINDIDIR 440

91.BÖLÜM: VA'Z VE VA AZDA ÖLÇÜLÜ OLMAK HAKKINDA­DIR 440

92.BÖLÜM: VAK AR VE AĞIR BAŞLILIK HAKKINDADIR 443.

93.BÖLÜM: NAMAZ, İLİM VE BENZERİ İBADETLERE SÜKÛNET VE VAKAR İLE GİTMENİN MENDUB OLUŞU HAKKINDADIR 444

94.BÖLÜM: MİSAFİRE İKRAM HAKKINDADIR 445

95.BÖLÜM: HAYIR HABERLERİ MÜJDELEMEK VE MAZHAR OLANLARI TEBRİK ETMEK 446

96.BÖLÜM: YOLA ÇIKARKEN ARKADAŞLARA VEDA ETMEK, AYRILIRKEN ONLARA TAVSİYEDE BULUNMAK, ONLARA DUA ETMEK VE DUALARINI İSTEMEK HAKKINDADIR 453.

97.BÖLÜM: İSTİHARE VE İSTİŞARE HAKKINDADIR 457

98.BÖLÜM: BAYRAM NAMAZLARINA, HASTA ZİYARETİNE, HACCA, GAZAYA, CENAZE VE BENZERİ YERLERE GİTMEK, İBADET MAHALLERİNİ ÇOĞALTMAK, FAZLA SEVAP MAKSADI İÇİN BİR YOLDAN GİDİP DİĞER BİR YOLDAN DÖNMENİN MÜSTAHAP OLDUĞU HAKKINDADIR 458.

99.BÖLÜM: ABDEST VE GUSUL ABDESTİ ALMAK, ELBİSE, AYAKKABI, ELBİSE VE ŞALVAR GİYMEK, MESCİDE GİTMEK, MİSVAK KULLANMAK, SÜRME ÇEKMEK, TIRNAKLARI KES­MEK, BIYIK KISALTMAK KOLTUK ALTI TIRAŞI OLMAK, BAŞI TIRAŞ ETMEK, NAMAZDAN ÇIKMAK, YEMEK YEMEK, MEŞRU­BAT İÇMEK, MUSAFAHA YAPMAK, HACER-İ ESVEDİ İSTİLAM ETMEK VE BUNLAR GİBİ GÜZEL İŞLERDE SAĞA ÖNCELİK TA­NIMANIN MÜSTAHAB OLDUĞU HAKKINDADIR 459

YEMEĞİN ÂDABI BAHSİ

100.BÖLÜM: YEMEĞİN BAŞINDA BESMELE ÇEKMEK, SONUN­DA (ALLAH’A) HAMD ETMEK

HAKKINDADIR 462.

101.BÖLÜM: YEMEĞİ AYIPLAMAYIP ÖVMENİN MÜSTEHAB OLUŞU HAKKANDADIR 465

102.BÖLÜM: BİR KİMSE ORUÇLU OLARAK YEMEKTE HAZIR BULUNUP ORUCUNU BOZMAK İSTEMEDİĞİ ZAMAN SÖYLEYE­CEĞİ ŞEY HAKKANDADIR 466

103.BÖLÜM: BİR YEMEĞE DAVET EDİLİP (İCABET SIRASINDA) PEŞİNE BAŞKALARI TAKILAN KİMSENİN (DAVET SAHİBİNE) SÖYLEYECEĞİ ŞEY HAKKINDADIR 467

104.BÖLÜM: ÖNÜNDEN YEMEK VE YEMEK ADABINA RİAYET ETMEYENLERE ÖĞÜT VERİP ADABI HATIRLATMAK HAKKIN­DADIR 467.

105.BÖLÜM: HURMA VE BENZERİ MEYVELERİ TOPLULUK İÇİNDE YEDİĞİ ZAMAN, ARKADAŞLARINDAN MÜSADE ALMA­DAN İKİŞER İKİŞER YEMEKTEN SAKINDIRMA HAKKINDADIR 468.

106.BÖLÜM: YEMEK YEYİP DE DOYMAYAN KİMSENİN SÖYLE­MESİ VE YAPMASI GEREKLİ ŞEY HAKKINDADIR 469

107.BÖLÜM: YEMEK TABAĞININ KENARIDAN YEMEYİ EM­RETMEK, ORTASINDAN YEMEKTEN SAKINDIRMA HAKKINDA­DIR 470

108.BÖLÜM: YASLANARAK YEMENİN MEKRUH OLDUĞU HAKKINDADIR 471

109.BÖLÜM: YEMEĞİ ÜÇ PARMAKLA YEMENİN VE PARMAK­LARI YALAMANIN MÜTAHAB, PARMAKLARI YALAMADAN SİLMENİN MEKRUH OLDUĞU, BUNUNLA BERABER YEMEK KABINI SÜNNETLEMENİN VE DÜŞEN LOKMAYI ALIP YEMENİN MÜSTAHAB OLDUĞU, PARMAKLARI YALADIKTAN SONRA ON­LARLA EL, AYAK VE VUCUDUN DİĞER AZALARINA DOKUNU- LABİLECEĞİ HAKKINDADIR 472

110.BÖLÜM: YEMEĞE UZANAN ELLERİ (MÜMKÜN MERTEBE) ÇOĞALTMANIN FAZİLETİ

HAKKINDADIR 475.

111.BÖLÜM: SU İÇMENİN USULU İÇERKEN İÇİLEN KABIN DI­ŞINDA ÜÇ DEFA NEFES ALMANIN MÜSTAHAB OLDUĞU, KABİN İÇİNE DOĞRU NEFES ALMANIN MEKRUH OLDUĞU, SU DAĞI­TIRKEN SAĞDAN BAŞLAYIP SAĞI TAKİP ETMENİN MÜSTA- HABUĞI HAKKINDADIR 475

112.BÖLÜM: TULUM VE BENZERİ SU KABLAR1NIN AĞZINDAN İÇMENİN MEKRUHLUĞU VE BU KERAHATİN TAHRİMİ OLMA­YIP TENZİHİ OLDUĞUNUN BEYANI HAKKINDADIR 477

113.BÖLÜM: İÇECEĞE ÜFLEMENİN MEKRUH OLDUĞU HAK­KINDADIR 478

114.BÖLÜM: AYAKTA SU İÇMENİN CAİZ OLDUĞU ANCAK EK- MEL VE EFDAL OLEKMEL VE EFDAL OLANIN OTURARAK İÇ­MEK OLDUĞUNUN BEYANI HAKKINDADIR 481

115.BÖLÜM: BİR TOPLULUKTA SU İKRAM EDEN KİMSENİN KENDİNİ EN SONA BIRAKMASININ MÜSTEHAB OLDUĞU HAKKINDADIR 481.

116.BÖLÜM: ALTIN VE GÜMÜŞ HARİCİNDE Kİ TÜM TEMİZ KABLARDAN SU İÇME İLE, DERE ÇAY VE BENZERİ SULARDAN KAB VE EL KULLANMADAN EĞİLİP AĞIZLA İÇMENİN CAİZ OL­DUĞU YİYİP İÇMEDE, TEMİZLİKTE VE DİĞER HUSUSLARDA ALTIN GÜMÜŞ KULLANMANIN HARAM OLDUĞU HAKKINDA­DIR 482.

ELBİSE KİTABİ

117.BÖLÜM: İPEK HARİÇ BEYAZ ELBİSE GİYMENİN MiiSTE- HAP OLUŞU, KIRMIZI, YEŞİL SARI VE SİYAH RENGİN VE BUN­LARIN PAMUK, KETEN, KIL, YÜN VE GAYRİSİNDEN OLMASI­NIN CAİZ OLMASI BABI 484

118.BÖLÜM: GÖMLEK GİYMENİN MÜSTEHAP OLUŞU BABI 488

119.BÖLÜM: GÖMLEK VE YENLERİNİN UZUNLUĞU İLE ENTARİ VE SARIĞIN SARKITILAN KISMININ UZUNLUĞUNUN DURUMU, KİBİR İÇİN BUNLARI UZATMANIN HARAM, KİBİR KASTİ OL­MAKSIZIN UZATMANIN İSE MEKRUH OLUŞU BABI 488

120.BÖLÜM: TEVAZU MAKSADIYLA PAHALI ELBİSE GİYME­MENİN MÜSTEHAP OLUŞU BABI 495.

121.BÖLÜM: ORTA HALLİ ELBİSE GİYMENİN MÜSTEHAP OLU­ŞU İLE ZARURET VE ŞER’İ BİR GAYEYE DAYANMADIKÇA ALAY'A SEBEBİYET VERECEK BASİT BİR ELBİSE İLE YETİN­MEME BABI 496.

122.BÖLÜM: ERKEKLERİN İPEKELBİSE GİYMELERİNİN İPEK (TEN MAMUL ŞEYLERİN) ÜZERİNE OTURMALARININ VE YAS­LANMALARININ HARAM OLUŞU İLE İPEĞİN KADINLARA CAİZ OLUŞU BABI 497

123.BÖLÜM: UYUZ OLAN KİMSENİN İPEK ELBİSE GİYMESİNİN CAİZ OLUŞU BABI 499

124.BÖLÜM: KAPLAN DERİLERİNDEN EĞER VE YATAK YAP­MANIN YASAK OLUŞU BABI 499

125.BÖLÜM: YENİ BİR ELBİSE GİYEN KİMSENİN NE SÖYLEYE­CEĞİ BABI 500

126.BÖLÜM: BİR ŞEY GİYMEYE SAĞDAN BAŞLAMANIN MÜSTE- HAB OLUŞU BABI 500

127.BÖLÜM: UYKUNUN, YASLANIP YATMANIN, OTURMANIN, MECLİSİN, MECLİS ARKADAŞLIĞININ EDEPLERİ İLE RÜYA VE RÜYA İLE İLGİLİ BÖLÜM 501

128.BÖLÜM: SIRT ÜSTÜ YATMANIN, AVRET YERİNİN AÇILMA KORKUSU OLMADIĞINDA AYAK AYAK ÜZERİNE ATMANIN, BAĞDAŞ KURMANIN VE ÇÖMELEREK OTURMANIN CEVAZI BABI 503.

129.BÖLÜM:MECLİS VE MELİSTE BULUNANLARIN DEPLERİ BABI 505

130.BÖLÜM: RÜYA VE RÜYA İLE İLGİLİ BAB 510

SELAM KİTABI.

131.BÖLÜM: SELAMIN FAZİLETİ VE YAYGINLAŞTIRILMASI BABI 513

132.BÖLÜM: SELAMLAŞMA ŞEKLİ BABI 516

133.BÖLÜM: SELAMIN ADABI BABI 519

134.BÖLÜM: GİRİP, ÇIKMAK, SONRA TEKRAR GİRMEK, AĞAÇ VE BENZERİ BİR ŞEYİN ARAYA GİRMESİYLE TEKRAR KARŞI­LAŞMADA YENİDEN SELAM VERMENİN MÜSTEHAP OLUŞU BABI 519.

135.BÖLÜM: KİŞİ KENDİ EVİNE GİRDİĞİ VAKİT SELAM VER­MESİNİN MÜSTEHAP OLUŞU BABI 520

136.BÖLÜM: ÇOCUKLARA SELAM VERME BABI 521

137.BÖLÜM: ERKEĞİN HANIMINA MAHREMLERİNDEN BİR KADINA, YABANCI BİR KADINA, FİTNELERİNDEN KORKULMA­YAN KADINLARA VE AYNI ŞARTLA KADINLARIN (ERKEKLE­RE) SELAM VERMELERİ BABI 521

138.BÖLÜM: MÜSLÜMANLARIN KAFİRLERE İLK ÖNCE SELAMVERMELERİNİN HARAM OLUŞU, ONLARIN SELAMLARINA NA­SIL KARŞILIK VERİLECEĞİ VE MÜSLÜMANLARLA KAFİRLERİN BİRLİKTE BULUNDUKLARI BR MECLİS HALKINA SELAM VER­MENİN MÜSTEHAP OLUŞU BABI 523.

139.BÖLÜM: BİR MECLİSTEN KALKARKEN ARKADAŞLARINA VEYA ARKADAŞINA SELAM VERMESİNİN MÜSTEHAP OLUŞU BABI 524

140.BÖLÜM: BİR YERE GİRERKEN SAHİBİNDEN İZİN ALMAK VE ADABI BABI 524

141.BÖLÜM: BİR EVE GİRMEK İÇİN İZİN İSTEYEN KİMSEYE ‘KİM O” DİYE SORULUNCA BİLİNEN İSİM VEYAHUT KÜNYE­SİYLE "FİLANCAYIM” DİYE KENDİSİNİ TANITMASININ SÜN­NET "BENİM" VEYA BUNA BENZER BİR İFADE KULLANMASI­NIN İSE MEKRUH OLDUĞU HAKKINDA BİR BÖLÜM 526

142.BÖLÜM: AKSIRAN KİMSE ALLAH A HAMD ETTİĞİNDE ‘YERHAMUKELLAH” DİYE KARŞILIK VERMENİN MÜSTEHAP, HAMD ETMEDİĞİNDE İSE"YERHAMUKELLAH” DEMENİN MEK­RUH OLDUĞU, AKSIRMA VE ESNEMENİN ADABI BABI 528

143.BÖLÜM: KARŞILAŞMA ANINDA MUSAHAFA YAPMANIN GÜLERYÜZLÜ DAVRANMANIN, TAKVA KİMSENİN ELİNİ ÖP MENİN, ÇOCUĞUNU ŞEFKATLE ÖPMENİN, YOLDAN GELEN KİMSE İLE KUCAKLAŞMANIN MÜSTEHAP OLUŞU İLE (BİR KİM­SENİN ÖNÜNDE) EĞİLMENİN MEKRUH OLDUĞU BABI 530.

HASTAYI ZİYARET, ÖLÜYÜ TEŞYİ (PEŞİNDEN GİTME), NAMAZI­NI KILMAK, DEFİNİNDE BULUNMAK, DEFİNDEN SONRA BİRAZ KABRİ BAŞINDA BULUNMAK

144.BÖLÜM: HASTAYI ZİYARET ETME BABI 533

145.BÖLÜM: HASTAYA NE ŞEKİLDE DUA EDİLECEĞİ BABI 537

146.BÖLÜM:HASTANIN DURUMUNU AİLESİNDEN SORMANIN MÜSTEHAP OLUŞU BABI 541

147.BÖLÜM: YAŞAMINDAN ÜMİDİNİ KESEN KİMSENİN NE SÖYLEYECEĞİ BABI 541

148.BÖLÜM: HASTANIN AİLESİNE VE BAKICILARIN HASTAYA İYİ DAVRANMALARINI, GÖRECEKLERİ ZORLUKLARA KARŞI KATLANIP SABRETMELERİNİ, YİNE HAD, KISAS VE BENZERİ ŞEYLERDEN ÖLÜMLERİ YAKLAŞMIŞ KİMSELERE İYİ MUAME­LE EDİLMESİNİ TAVSİYE ETMENİN MÜSTEHAP OLUŞU BABI 542.

149.BÖLÜM: HASTANIN: "BEN HASTAYIM, ÇOK AĞRIM VAR, YAHUT SITMAYA TUTULMUŞUM, YAHUT VAY BAŞIM” VE BUNLARA KIZARAK VE SABIRSIZLIK GÖSTERMEDEN SÖYLE­MEKTE BİR KERAHAT BULUNMADIĞI BABI 543

150.BÖLÜM: ÖLMEK ÜZERE (MUHTEZAR) OLAN KİMSEYE KELİME-İ TEVHİDİ TELKİN ETMEK BABI 544

151.BÖLÜM: ÖLÜNÜN GÖZLERİNİ KAPATTIKTAN SONRA NE SÖYLEYECEĞİ BABI 345

152.BÖLÜM: ÖLÜNÜN YANINDA SÖYLENECEK SÖZLER, YA­KINLARININ SÖYLEYECEĞİ SÖZLER BABI 545.

153.BÖLÜM: BAĞIRIP ÇAĞIRMADAN ÖLÜ ÜZERİNE AĞLAMA­NIN CEVAZI BÖLÜMÜ 548

154.BÖLÜM: ÖLÜDE GÖRÜLEN HOŞA GİTMEYEN HALLERİN SÖYLEMEKTEN KAÇINMAK BABI 550

155.BÖLÜM: ÖLÜ ÜZERİNE NAMAZ KILMAK, CENAZEYİ YOL­CU ETMEK, DEFNİN DE BULUNMAK VE KADINLARIN CENAZE­LERE KATILMALARININ KERAHETİ BABI 551

156.BÖLÜM: CENAZE NAMAZINA KATILANLARIN ÇOK OLMA­SI VE SAFLARI ÜÇ VE ÜÇDEN FAZLA YAPMANIN MÜSTEHAP OLUŞU BABI 552.

157.BÖLÜM: CENAZE NAMAZINDA OKUNACAK DUALAR BABI 553

158.BÖLÜM: CENAZE NAKLİNDE ACELE ETMEK 557

159.BÖLÜM: ÖLEN KİMSENİN BORCUNU ACELE ÖDEMEK, BİR AN ÖNCE KEFENLEYİP HAZIRLAMAK, ANCAK ANSIZIN ÖLÜR­SE O TAKDİRDE ÖLÜMÜ KESİN ANLAŞILINCA YA KADAR BEK­LEMEK BABI 558.

160.BÖLÜM: KABİR BAŞINDA NASİHAT ETMEK 559

161.BÖLÜM: DEFİN İŞLEMİNDEN SONRA ÖLÜYE DUA ETMEK, KABİR BAŞINDA BİR SÜRE OTURUP ÖLÜYE DUA ETMEK AF DİLEMEK VE KUR’AN OKUMAK 560

162.BÖLÜM: ÖLÜ ADINA SADAKAVERMEK VE DUADA BU­LUNMAK BABI 561

163.BOLUM: OLEN KİMSEYİ HAYIRLA ANMAK 562

164.BÖLÜM: KÜÇÜK ÇOCUKLARI ÖLEN KİMSELERİN ELDE EDECEKLERİ FAZİLETLER HAKKINDADIR 563.

165.BÖLÜM: ZALİMLERİN KABİRLERİ YANLARINDAN VE AZABA UĞRADIKLARI YERLERDEN GEÇERKEN AĞLAMAK, KORKMAK ALLAH-U TEALA’YA OLAN İHTİYACI ORTAYA KOYMAK VE BU HUSUSLARDA GAFLETE DÜŞMEKTEN SAKIN­DIRMAK HAKKINDADIR 565.

166.BÖLÜM: YOLCULUĞA PERŞEMBE GÜNÜ VE ERKENDEN ÇIKMANIN MÜSTEHAP OLUŞU HAKKINDADIR 565

167.BÖLÜM: (YOLCULUĞA ÇIKACAKLARIN) YOL ARKADAŞI ARAMALARI VE İTAAT EDECEKLERİ BİRİNİ KENDİLERİNE EMİR (REİS) SEÇMELERİNİN MÜSTEHAP OLMASI HAKKINDA­DIR 566

168.BÖLÜM: SEFERDE YÜRÜMENİN, KONAKLAMANIN YATIP UY AMANIN ADABI, GECELEYİN YÜRÜMENİN, ONLARIN MAS­LAHATLARINI GÖZETMENİN HAYVANLARA KARŞI YUMUŞAK DAVRANMANIN, ONLARIN HAYVANLARIN HAKLARINA RİA­YET ETMEYENLERE BU HAKLARA DİKKAT ETMELERİNİ EM­RETMENİN MÜSTEHAP OLDUĞU VE HAYVANIN GÜCÜ YETTİĞİ TAKDİRDE TERİKEYE (ARKASINA) ADAM ALMANIN CEVAZI HAKKINDADIR 568

169.BÖLÜM: ARKADAŞA YARDIMCI OLMAK 571.

170.BÖLÜM: YOLCULUKTA BİNEĞİNE BİNİNCE SÖYLEYECEĞİ ŞEY HAKKINDADIR 573

171.BÖLÜM: YOLCUNUN YOKUŞLARI ÇIKTIĞINDA TEKBİR GETİRMESİ VADİLERE İNERKEN SÜBHANELLAH DEMESİ, TEKBİR VE TEŞBİH GETİRİRKEN SESİNİ FAZLA YÜKSELTMEK­TEN SAKINDIRILMASI 575.

172.BÖLÜM: YOLCULUK SIRASINDA DUA ETMENİN MÜSTA­HAB OLDUĞU HAKKINDADIR 577

173.BÖLÜM: İNSANLARDAN YAHUT BAŞKA ŞEYLERDEN KOR­KAN KİMSENİN OKUYACAĞI DUA 578

174.BÖLÜM: YOLCU KONAKLADIĞINDA OKUYACAĞI DUA 578

175.BÖLÜM: MİSAFİR İŞİNİ GÖRÜNCE BİR AN EVVEL EVİNE DÖNMESİNİN MÜSTAHAB OLDUĞU 579.

176.BÖLÜM: GEREKLİ OLMADIKÇA AİLESİNE GÜNDÜZ GEL­MESİNİN MÜSTAHAB, GECE GELMESİNİN MEKRUH OLDUĞU HAKKINDADIR 580

177.BÖLÜM: SEFERDEN DÖNÜP MEMLEKETİNİ GÖRDÜĞÜNDE SÖYLEYECEĞİ ŞEY HAKKINDADIR 581

178.BÖLÜM: SEFERDEN DÖNEN KİMSENİN EVİNE VARMADAN ÖNCE YAKINDAKİ BİR MESCİDE VARARAK İKİ REKAT NAMAZ KILMASI HAKKINDADIR 581

179.BÖLÜM:

KADININ TEK BAŞINA SEFERE ÇIKMASININ HARAM OLDUĞU HAKKINDADIR 582

FAZİLETLER BAHSİ.

180.BÖLÜM: KUR’AN-I KERİM OKUMANIN FAZİLETİ HAKKIN­DADIR 583

181.BÖLÜM: (EZBERDEKİ) KUR AN I KERİMİ ÖNEMSEMEYİ EMİR, ONU UNUTMAYA TERKETMEKTEN SAKINDIRMA HAK­KINDADIR 586

182.BÖLÜM: KUR AN OKURKEN SESİ GÜZELLEŞTİRMENİN GÜZEL SESLİ KİMSELERİN KUR AN OKUMALARINI İSTEMENİN VE ONA KULAK VERMENİN MÜSTAHAB OLDUĞU HARINDA­DIR 587

183.BÖLÜM : BELİRLİ SURE VE AYETLERE TEŞVİK HAKKIN­DADIR 589

184.BÖLÜM: KUR’AN OKUMAK ÜZERE TOPLANMANIN MÜS­TAHAB OLDUĞU HAKKINDADIR 597
Diğer Özellikler
Stok Koduİmam Nevevi Riyaz'üs Salihin Tercümesi
MarkaSağlam Yayınevi
Stok DurumuBu ürün geçici olarak temin edilememektedir.
Anasayfa l Müşteri Hizmetleri | Gizlilik Sözleşmesi l Kadife Yasin kitapları l Özel Ciltli Yasin Kitapları l Kız Bebek Mevlüdü l Erkek Bebek Mevlüdü

Mevlüt Hediyeleri

Mevlüdler, Müslümanların bir araya gelmelerine vesile olan güzel toplantılardır. Mevlütlerde dostlar İslamiyet’in keyfine birlikte ulaşırken, birbirlerini de memnun etmektedirler. Mevlütlerde dostların birbirlerine hediyeler vermesi de oldukça doğru ve ahlaki bir davranıştır. Bu sayede arkadaşlık bağı güçlenecektir. Sitemiz, www.hesaplikitap.com  mevlütlerde hediye etmeniz için sizlere uygun mevlüt hediyelerini satışa sunmaktadır. Siz de mevlüt hediye setleri alarak sünnet, hac, vefat veya doğum için düzenlediğiniz bu güzel etkinliği farklı bir hale getirebilirsiniz.
Mevlüt hediye setleri genel anlamda birçok ürünü içinde barındırmaktadır. Bu setlerde seccade, tesbih, Yasin kitabı ve hediyelik kutu görmeniz oldukça normaldir. Namaz kılamayan ve kılmaya niyet eden dostlarınız için de harika bir armağan olan Mevlüt hediye setleri, etkinliklerinizde rahatlıkla sipariş verebileceğiniz bir üründür. Dilerseniz toplu alım seçeneğiyle mevlüte gelen bütün sevdiklerinize mevlüt hediye seti verebilirsiniz.
Mevlüt hediye setleri içerisinde bulunan Yasin-i Şerif kitapları, 99 taneli gül kokulu tesbih, seccade, takke, yazma, tül kese, lokumn kutusu, resimli ayatli magnet ve bir çok altarnatif hediye ler mevcuttur.
Sitemiz, www.hesaplikitap.com Müslüman mümin kardeşlerimize her daim en güzel ve en kaliteli ürünleri sunmaya çalışmaktadır. Mevlidler için özel olarak hazırladığımız bu setlerde, istediğiniz tüm ürünleri kolaylıkla bulabileceksiniz. Aynı zamanda toplu alım gerçekleştirmek isteyen müminler de sitemizden yararlanarak sipariş verebilir, hiçbir prosedürle uğraşmadan ürünleri teslim alabilirler. Her daim uygun fiyat ve kaliteli ürün anlayışıyla hareket eden sitemizde farklı mevlüt hediyelikleri yer almaktadır.
www.hesaplikitap.com sitesi, müşterilerini her daim memnun etmeye çalışmaktadır. Bu kapsamda satışa çıkardığımız hediye setleri, uygun fiyatlar uygulayacağız. Böylelikle bütçesi kısıtlı olan misafirlerimiz de rahatlıkla alışverişlerini yapabilir ve toplu sipariş verebilirler. Bununla birlikte ödeme kolaylıkları da barındıran sitemiz, kredi kartı, EFT ve kapıda ödeme kolaylığıda sunmaktadır. Sizler de bizi tercih ederek kaliteli malzemeden üretilmiş en güzel ürünleri en makul fiyatlarla satın alabilirsiniz.

yasin kitabı, bebek mevlüdü hediyesi, kadife Yasin kitabı, toptan Yasin kitabı, taptan yasin kitabı, kişiye özel yasin, isimli yasin kitabı, isimli çikolata, toptan kadife yasin

PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.