Yasin Kitabı-Mevlüt Hediyesi-Kadife Yasin Kitabı-Toptan Yasin Kitabı-Bebek Mevlüdü-Hac Umre Hediyesi-Kişiye Özel Yasin Kitabı-Vefat Mevlüdü hediyesi-Dini Sunumluklar-isimli kadife Yasin Kitabı

Hulefa-i Raşidin Dört Büyük Halife, Şemsüddin Ahmed Sivasi

Geçici olarak temin edilememektedir. Temin edildiginde

Bu ürünün yerine tercih edebileceğiniz ürünler

Hulefa-i Raşidin Dört Büyük Halife, Şemsüddin Ahmed Sivasi

Kitap              Hulefa-i Raşidin Dört Büyük Halife      
Yazar             Şemsüddin Ahmed Sivasi    
Yayınevi         Bedir Yayınları
Tedkik           Mehmed Emre
Kağıt - Cilt     2.Hamur kağıt, Citli 
Sayfa - Ebat  410 Sayfa, 17x24 cm.
Yayın Yılı        2000
ISBN             9789758514024  

Not: Kullanılmamış Depoda Rafta Kalmış Kitap. Cildinde ufak bir deforme var.
 
Bu kitabı kredi kartı, banka havalesi, posta çeki veya kapıda nakit ödeme ile satın alabilirsiniz. Tüm banka kredi kartları geçerlidir.
 
Bedir Yayınları Hulefa-i Raşidin Dört Büyük Halife kitabını incelemektesiniz.  Menakıbı Çeharı Yarı Güzin Dört Büyük Halife kitabı hakkında yorumları oku yup kitabın konusu, özeti, fiyatı, satış şartları hakkında bilgiyi geniş bir şekilde edinebilirsiniz.
 
Yaratan Rabbinin adıyla oku . O, insanı " alak " dan yarattı. Oku, Senin Rabbin en cömert olandır. Alak 1-2
 
 
Menakıbı Çeharı Yarı Güzin Dört Büyük Halife
Peygamberimizin Seçtiği ve Sevdiği Dört Büyük Halife
 
 
        Eser ve Müellif Hakkında Bir Takdim
 
BEDİR YAYINEVİ tarafından yeniden baskıya hazırlanan «Dört Büyük Halife» kitabının tarafımızdan tedkik ve okuyucuya takdimi recâ edildi. Talibi olmadığım bir vazifeyi reddetmek mürüvvete uy­mayacağından —haddimiz olmayan— bu işi kabul ettim.
 
Müellifi tarafından kitaba verilen isim MENÂKIB-I ÇEHÂR YAR-I GÜZİN'dir. Bağdadlı İsmail Paşa, değerli eseri Esmâül Müellifin'de «Riyâz-ı Hulefâ-ı Râşidin» olarak bahsetmektedir. Kâtib Çelebi Keşfü'z Zunûn'da «Riyâzu'l-Hulefâ» olarak almış fakat bir açıklama yapmamıştır. Osmanlı Müellifleri; eseri, müellifin verdiği isimle gös­termektedir. Bedir Yayınevi tarafından «Dört Büyük Halîfe» ismi ve­rilerek ve sadeleştirilerek yeni baskısı yapılmış bulunmaktadır.
 
ÇEHÂR YÂR-I GÜZÎN'in müellifi, HALVET) Tarikatının ŞEMSİYYE kolunun kurucusu, Sivaslı Mehmed Efendinin oğlu, Şemsüddin Ahmed Efendidir. Babası, Amasyalı şeyh Hacı Hıdır Efendinin müntesiblerindendir. Şemsüddin Ahmed Efendi, yedi yaşında iken babası ta­rafından bu zâtın ziyaretine götürülmüş, duâ ve teveccühlerine maz-har olmuştur. Şemsüddin Ahmed Efendi, tahsil hayâtına Tokat vila­yetinde, o asrın ilim adamlarından Şemsüddin Efendinin derslerine devam ederek başlamış, daha sonra İstanbul'a gelerek tahsilini ikmâl etmiştir.
 
Fikir yapısını, iktisâb ettiği ilimlerle geliştirirken, rûh yapısını mâ­nevi feyizlerle ihya etmek isteyen bu zât, o devrin meşâyihinden, Cuma pazarlı Muslihü'd-din Efendi ile Şirvanlı Mecdü'd-din Efendiden feyz almıştır.
 
Tahsil ve manevî tefeyyüzünü ikmâl ettikten sonra Sivas'a döne­rek, bir taraftan ilim öğretmeye, diğer taraftan da tasavvuf! irşadlar-da bulunmaya devam etmiş ve hicrî 1006 yılında vefat etmiştir. Rahmetullahi aleyh 15 adedi manzum olmak üzere 30 eser yazmıştır.
 
Kitapları:
                       
1    --  Şerh-i Muhtasarü'l-Menâr el-Müsemmâ bi-Zübdetü'l-Esrâr
2        — Şerhi Kavâidi k-âb li-İbn Hişâm
3        — Menâkıb-ı Çehâr Yâr-i Güzîn
4        — Cilâü Uyûni'l-Arâisi'l-Muhaddera
5     --  Nakdü'l-Hâtır
6        — Umdetü'l-Edib fi't-Teallüm-i ve't-Tedîb
7        — Şerh-i Gâzeliyyât-ı Murâd   Hân-ı Sâlis
8        — İlcâmü'n-Nüfus
9        — Letâyifü'l-Âyât
10           Dâiratü'l-Usûl
11      — Huccet-i llâhlyye
12      — Kıssa-i Mûsa ve Hızır
13      — Şerh-i Kelâmât-ı Kemli b. Ziyâd
14      — Menâzîlü'l-Ârifîn  
15      — Meclis
16      — Menâkıb-i İmâmı Âzam
17      — İrşâdü'l-Avâm
18      — Menâsik-I Hacc
19      — Mir'ât el-Ahlâk
20      — İbretnümâ
21      — Gülşen-âbâd
22      — Heşt Behişt
23      — Terceme-i llâhînâme-i Şeyh Attâr
24      — Terceme-i Pendinâme-i Şeyh Attâr
25      — Süleymannâme
26      — Divân-ı Arifane
27      — Mevlidü'n-Nebi
 28          El Fesâyih fi-Tercemeti'l-Levâyln
29      — Terceme-i Kasîde-I Bür'e
30       Mir’atül Eşvak
 
Seyyid Eyyüb bin Sıddiyk'a gelince, Keşfü'z-Zunûn, Esmâü'l Müellifin, Osmanlı Müellifleri, Vefeyâtü'l-Âyân, Şakayık-ı Nûmâniye, Kaamusü'l-Âlâm gibi eserlerde araştırma yapılmışsa da bir kayda tesadüf edemedik.
 
Çehar Yar-ı Güzin'in 1325 yılında Kırımlı Yûsuf Ziyâ Efendi tara­fından bastırılan eserin 337-431 'inci sahifeleri arasında 46 menkıbe-lik kısmın bu zâta âid olduğu anlaşılmaktadır.
 
Bu kısımda, 44. menkıbenin evvelinde Eyyüb b. Sıddiyk, büyük dedesinin Nakşî tarîkatinin ileri gelenlerinden olduğunu «BABA» lâkabı ile anıldığını ve yaz­mış olduğu manzumelerde «Âcizi» mahlasını kullandığını açıklamak­tadır.
 
Kırkaltıncı menkıbenin sonunda da, kitâbların bitiminde âdet hâlinde devam eden dualar yapılarak «Bu mücrim ve âsi hakirin aksâ-yi mürâdı oldur ki : Rûz-i haşirde uyûn-i zahiremize ve uyûn-i ba­tmamıza mübâlât etmeyenler, vassaflar, meddahlar ve muhibb-i sadık-ı Çehâr Yâr-i Güzin Hazretlerinin güruhundan ayrılmayanlar, Allâhümme'rzuknî hubbeke ve hubbe men yenfeunî hubbüke indek» denilerek sona ermektedir. Bu bize gösteriyor ki kitabın içinde yer al­mış 46 menkıbelik kısım ayrı bir müellifin «Eyyüb b. Sıddiyk'ın» ese­ridir. Bilemediğimiz cihet, bu iki kitabın kimin tarafından ve ne za­man birleştirilmiş olduğudur. En halisane temennimiz bu kitâbların birbirinden ayrılmasıdır.
 
Ashabı Kirama sevgi ve onlar hakkında Ehl-i Sünnet mezhebi­nin inançlarını kalbe yerleştirmek her mü'minin en mühim vazîfelerindendir. Ashâb, bilgiyi îmâna, îmânı da hayatî faaliyetlere tatbik et­miş olduklarından onların hayât menkıbelerini bilmemiz aynı yolda hareketimizi kolaylaştıracak başlıca âmildir.
 
BEDİR YAYINEVİ yeni neslin meçhulü olan mazinin değerlerini gün yüzüne çıkarırken hem dine ve hem de ilme hizmet silsilesine bir yenisini katmış olmakta, ve daha başka eserleri irfan kütübhânesine ekleyeceği ümidini takviye etmektedir.
 
 
FİHRİST
Eser ve Müellif Hakkında bir Takdîm
Hazret-i Ebû Bekir'in Tercüme-i Hâli      
Hazret-i Ömer'in Tercüme-i Hâli  
Hazret-i Osman'ın Tercüme-i Hâli                      
Hazret-i Ali'nin Tercüme-i Hâli
           
BİRİNCİ FASIL: HAZRET-İ EBÛ BEKİR (66 Menkıbedir)
Lâkab-ı şerifleri                   
«Sıddîk»ın mânâsı
Doğumu                   
ömründe hiçbir puta secde etmediği                  
Ashabın en üstünü olduğu           
En önce İslama gelmesi    
Resulün rükû'da Sıddîk'ı beklemesi       
Hicretde Resule arkadaş olması 
Mağarada ayağını yılan sokması
 
Mağarada Cennet ırmağından su içmesi                      
Mağarada tavandaki kuş ile konuşması            
Vahy işitmesi
Kıyamet günü suâl olunmadığı               
Yüzüğe kudret-i ilâhî ile «Ebû Bekir Sıddîk yazılması
Kıyamette göreceği ikram             
Mübarek ağzında taş tutması       
Resûlullahın Cennet yemeklerinden Sıddîk'e ayırması
Ruhunun yaratılması         
İmânının ağırlığı      
Husûsî tecellîye kavuşması         
Cebrail aleyhisselâmın Sıddîk'a ta'zîmi             
Cebrail aleyhisselâm ile Sıddîk'ın işaretleşmesi                      
Bütün malını Allah yolunda dağıtması               
Hak Teâlâ'dan selâm gelmesi ve razı olması   
Hazret-i Ömer ile sadaka vermekteki yarışması
Ebü'd-Derdâ ile yolda yürürken Resûl (A.S.)in ikazı   
Ciğerinin kebab olması     
Vücûdunun büyük olmasını istemesi                 
Resûlullahın yanındaki kıymeti                
Cihâdın fazîleti, Sıddîk'ın duâsıyla Nevfel'in dirilmesi
Bilâl'ı, efendisinden satın alıp âzâd etmesi                   
Fatiha sûresini okutarak köylünün borcunu ödemesi
Bütün Cennet kapılarından çağrılması  
Sıddîk'da bütün iyiliklerin bulunduğu     
Ashâb-ı Soffa'yı daveti                  
Resûlullaha hizmetinin çokluğu             
Yahudiden borç alarak müslümâna borç vermesi       
Rü'yâda yol göstermesi                 
Mâide sûresinin, üçüncü âyetine Sıddîk'ın ağlaması  
Bütün yakınlarının müslümân olduğu    
Halîfelikle müjdelenmesi  
Halîfe olması                       
Resûlullahın yanına defni 
Defin için vasıyyeti    
Mürtedlerle cihâd etmesi   
Bir gecelik ibâdetinin fazîleti        
Son hastalığmdaki rü'yâsı 
Hanımının kızı olacağını haber yermesi
Kur'ân-ı Kerîmi toplaması 
Ashabın büyüklerinin imânına sebeb olması    
Resûlullahın şefâ'ati hakkında gördüğü rü'yâ
Bir âşık cariyeyi satın alıp âzâd ederek evlendirmesi
Hazret-i Ebû Bekir hakkında inen (15) âyet-i kerîme Hakkında bildirilen (26) hadîs-i şerîf         
ilk âyet-i kerîmenin geldiğinde Resûlullaha yardımı    
Sıddîk'ın kabirden kalkması ve kıyamet gününde Kürside oturması     
Hz. Ebû Bekir'in tâ'atının Hz. Ömer'den üstünlüğü
Karıncanın Sıddîk'a hitabı
Cebrail aleyhisselâmın Hazret-i Ebû Bekir'i denemesi
Resûlullahın evlenmesinde Sıddîk'ın yardımı   
Enes bin Mâlik'in (radıyallahü anh) rü'yâsını bilmesi
Sıddîk'ın dilinden şikâyeti 
Ca'fer-i Sâdık hazretleriyle bir râfızînin konuşmaları
Sıdk ve adl'ın açıklanması
Hazret-i Ebû Bekir'in Cennette olup olmadığını soran bir bedevîye Hazret-i Ali'nin cevâbı        
Sıddîk'ın vefatı ve Hazret-i Ali'nin konuşması  
 
İKİNCİ FASIL : HAZRET-İ ÖMER (81 Menkıbedir.)
Fârûk lâkabının verilmesi  
Müslüman olması   
Muhaddis olduğunun, müjdelenmesi
Cennetteki köşkü ve hûrîsi
Resûlullahın Hazret-i Ömer hakkındaki rü'yâsı
Resûlullahın içtiği sütün artığını Faruk'a vermesi
Resûlullahın gördüğü rü'yâda, Hazret-i Ömer'in kuvvetli su çekmesinin hikmeti  
Hazret-i Ömer hep doğruyu söylerdi      
Peygamber olacak üstünlükde olması   
 
Bedir muharebesindeki esiriere yapılacak muamelede doğruyu bulması               
Hazret-i Ömer'den şeytanın kaçması     
Def çalan cariyenin Faruk'u görünce bırakması           
Kadınların Hazret-i Ömer'den kaçışması           
Orucun fecirden itibaren başlamasına sebeb olması  
Ezvâc-ı tâhirât hakkındaki isabetli sözü
Gadablı bakışından güneşin kararması 
Sıddîk'ın Faruk'u halîfe seçmesi 
Güzel idaresi ile herkesin rahatlığı         
Yamalı elbise giymesi                   
Mücevher kutusunu satıp, gâzîlere dağıtması  
Ordu kumandanının hediyyesini askerlere dağıttırması
Bir kafanın fethinin gecikme sebebi        
Bizans elçisi ve Faruk'un çamurlu parmakları
Bizans elçisinin hediyyeleri          
Mescidden harbdeki askere verdiği cevâb        
Ejderhâya yazdığı mekiûb
Yazdığı mektûbla Nil nehrinin akması   
Bir kadın ile bir gencin hikâyesi   
Kölesi ile nöbetleşe deveye binmesi      
Fakîr kadına un götürmesi            
İrân seferinde bir erin zaferdeki dahli     
Beytü'l-malden borç istemesi       
Oğluna had cezası vermesi          
Ganimet malından Hazret-i Hüseyin'e fazla vermesi
Sesini hutbeden Irak'daki muharebe yerine duyurması
Zelzeleyi durdurması         
Yangının söndürmesi        
Elçinin düşündükleri ve sonrası               
Deve kesip etini fakirlere dağıtması        
Hac yolundaki masrafı      
Yasak ettiği şeye, önce yakınlarının uymasını emrederdi
Saman çöpü gibi olsaydım buyurması   
Hanımlarına gelen hediyyeleri beytü'l-mala vermesi
Irak'ın fethinden sonra ordusuna gücenmesinin sebebi
Ak sakal ölümün habercisidir buyurması                      
Misafir kervanı, bütün gece beklemesi    
Kaldırttığı oluğu, tekrar yerine koydurtması                  
Yahudileri Arabistandan çıkarması         
Râfızîlerin hac yerinin Meşhed olması   
Râfızînin fırında yanması  
Bir çocuğun Hazret-î Ömer'e te'sîr eden sözü  
Rü'yâda Resûlullahın emriyle râfızînin öldürülmesi
 
Halîfe olacakları hakkındaki hadîs-i şerîf           
Şeyheyn'in ölümü düşünmeleri   
Şeyheyn'in Kur'ân-ı Kerîm okumaları     
Şeyheyn, Resûİ aleyhisselâmın iki muhasibi idi          
Köpeğin, kimleri ısırdığını haber vermesi                      
Şeyheyn'i sevmek imândandır    
Şeyheyn, merhamet ve şiddetle emreden iki ashâbdır
Şeyheyn, Resûlullahı kuvvetlendirdi
Resûlullahın Şeyheyn'i sevmeği istemesi         
Şeyheyn'i sevmek dereceyi yükseltir     
Şeyheyn, Resulden sonra, en önce Cennete gireceklerdir
Şeyheyn'e uymak doğru yoldur               
Yjrtıcı hayvanlar da Şeyheyn'i tanırlar   
Şeyheyn'in yaratılmaları    
 
DÖRDÜNCÜ FASIL : HAZRET-İ OSMAN (55 Menkıbedir.)
İslama gelmesi                   
Tebük gazasında orduyu techîz etmesi
Resûlullahın ondan haya etmesi
Resûlullahın Cennetde refîki olması       
Halîfe ve mazlûmen şehîd olacağının müjdelenmesi 
Habeşistan'a ve Medîne'ye hicretleri     
Kıyamette hesabının olmayacağı
Hazret-i Rukiyye'nin kalbini kırmaması  
Meleklerin Hazret-i Osman'ı tanıması    
 
Nurunun Cennetten görülmesi    
Sakalı, Yûsuf aleyhisselâmın sakalına benzerdi         
Resûlullahı davet etmesi   
Resûlullahın Hazret-i Osman ile övünmesi       
Resûlullahın bâzı sırlar söylemesi
Hazret-i Osman'a buğz etmenin kötülüğü        
Kıyamet günü şefâ'at etmesi
Muharebe yerine dokuz yük getirmesi   
Altı sahâbî arasında halîfe seçilmesi     
Kur'ân-ı Kerîmi çoğaltıp her tarafa yayması     
Bir köylünün Mushafdaki sırayı sorması
Hazret-i Osman'ın adaleti 
Dokuz suâle verdiği cevâbları      
Mübarek kanının Mushafa damlaması
Müslümanlara yaptığı hizmetleri 
Şehîd olunca duyulan ses
Şehâdetinden üç gün sonra defnolunması       
Cenazesine meleklerin gelmesi  
Şehîd olduktan sonra cinnhiierin ağlaması       
Ondan sonra hiçbir halife Medîne'de oturmadı
Şehâdetinden sonra fitnelerin çıkması   
Asasını kırmak isteyenin hâli       
Hazret-i Osman'a yapılan edebsizliğin sonu    
Hazret-i Osman'ı sevmiyeni, arslanın parçalaması     
Şehîd edenlerin hâtıfdan duydukları ses           
Hakkında inen (5) âyet-i kerîme  
Hakkında bildirilen (21) hadîs-i şerîf       
Resûlullaha ahlâk bakımından çok benzerdi    
Resûlullahın kerîmesi ile tezevvücü       
Hak üzere halîfe ve şehîd olduğu
Abdurrahman bin Avf ile kardeş olmaları          
Nurunun Cennette şimşek gibi çıkması  
Hayanın nevileri hakkında bir izah         
Cemâlinin tam olarak görülmediği          
Her gökte suretinin bulunması    
Derecesini yükselten amelleri     
"Zinnûreyn" denilmesinin izahı    
Ezvâc-ı tâhiratâ ayrı ayrı hediyeler göndermesi          
Allahü Teâlâ Onun duası ile, yer ile göğü değiştirir     
Elindeki bütün buğdayı Resûlullaha göndermesi        
Resûlullaha yedi hizmetçiyi hediyye göndermesi        
Hazret-i ali'ye, düğününde yardım etmesi         
Yüz deve yükü buğdayı fakîrlere dağıtması      
Hazret-i Osman'ın şehîd olmasına üzülmenin fazileti 
Kıyamette hesabının gizli yapılacağı     
 
BEŞİNCİ FASIL: HAZRET-İ EBÛ BEKİR, ÖMER VE OSMAN (19 Menkıbedir.)
Uhud dağındaki zelzelenin durması       
Üçünün de Cennetlik olması        
İsimlerini duyunca "radıyallahü anh" denmesi 
Râfızînin hamam külhanında yanması  
Râfızînin bir gece dişlerinin dökülmesi  
Tüccarın, şiî pâdişâhı rü'yâda öldürmesi
Rü'yâsında Hazret-i Ebû Bekir, Ömer ve Osman'dan su
içmeyen râfızîyi Hazret-i Ali'nin kör etmesi       
Bozuk inancından vaz geçmeyen şiînin hâli    
Râfizînin kıyamette Yahudilere merkeb olması
 
Râfızînin ölüm hâlindeki nasihati
Bir râfizînin yüzünde yara çıkıp ölmesi  
Bir râfizînin bir gecede saçı sakalı dökülmesi  
Bir râfızînin maymun şekline girmesi     
Bir râfizî'nin köpek şekline girmesi         
Bir râfızî'yi arıların öldürmesi       
İki râfizî'nin imâna gelmesi
Hazret-i Ali'nin şiî'ler hakkındaki sözleri
Hazret-i Ali'nin üç büyük sahâbîyi övmesi         
 
ALTINCI FASIL: HAZRET-İ ALİ (100 Menkıbedir.)
Hazret-i Ali'nin doğumu    
Hiç puta tapmadan imân etmesi  
Hazret-i Ali'nin isimleri      
Hazret-i Fâtıma ile evlenmesi      
Şemâil-i Şerîf i, kuvveti     
Benî Necrân ile ibtihâl hâdisesi   
Malını Allah yolunda dağıtması   
Mü'min ile kâfirin müsavî olmaması        
Ehl-i beyti ile üç gün arka arkaya oruç tutması 
 
Hazret-i Fâtımanın cevâbı
Zülfikâr adındaki kılıcın akıbeti    
Resûlullahın Hz. Ali'yi Medîne'ye muhafız bırakması
Hazret-i Ali'yi ancak mü'minler sever     
Hayber'de sancağın Hazret-i Ali'ye verilmesi   
"Ali mü'minlerin velisidir" hadîsi ve râfızîler       
Resûlullahın kardeşi olması         
Şiîlerin yanlış anladığı hadîsin îzahı       
"Dâr-ı hikmet'in kapısı olduğu ve mânâsı          
Hazret-i Ali'nin yüksek derecesi  
Hazret-i Ali'nin nidası ile ölünün mezardan çıkması.
Hicrette Resûlullahın yatağını yapması 
Dünyâya hiç bağlı olmadığı          
Gökte arslan şeklinde görünmesi
Hakkında inen (7) âyet-i kerîme  
Hakkında bildirilen (36) hadis-i şerîf       
Hendek gazasında en kuvvetli kâfiri öldürmesi
Resûlullahın Hazret-i Ali'ye vasıyyetleri 
Hazret-i Ali'yi medheden (12) hadîs-i şerîf        
Ejderhanın Hazret-i Ali'den kaçması      
 
Hazret-i AH ve sevenlerinin gördükleri ikram   
Resûlullahın Hazret-i Ali'yi, kerîmesine övmesi           
Gökdeki suretini meleklerin ziyareti        
Doğumunda görülen hâlleri bildiren hadîs-i şerîf
Resûlullahın Hazret-i Ali'ye şehîd olacağını bildirmesi
Hazret-i Ali'ye soğuk ve sıcağın te'sîr etmediği
Hayber'in Hazret-i Ali'nin fetih sebebi    
Resûlullahın omuzuna çıkıp Kabe'deki putu indirmesi
Rsûlullahın na'Jini ile Arşın şereflenmesi         
Resûlullahın Hazret-l Ali'ye vasıyyetleri             
Resûlullahın Hazret-i Ali'ye diğer vasıyyetleri
Ganîmet malından Hazret-i Ali'ye iki pay verilmesi     
Hazret-i Ali'den sened alanların Cennete gireceği      
Harb meydânında kuvvetli kâfiri îmâna getirmesi        
Mescide giderken ihtiyarın önüne geçmemesi
Ganîmet malından Hz. Ali'ye az verilmesinin hikmeti
Anter adlı pehlivanı çağırınca mezardan çıkması        
İlmin maldan üstün olduğunun, on çeşid isbâtı
Hazret-i Ali'nin Yemen'de kadı olması ve aldığı duâ
Resûlullahın abdest suyundan yeşeren mübarek ağaç
Korkulu yerdeki kuyudan su getirmesi   
Hârici i'tikadındaki valinin minberden düşmesi
Kûfe'de bir ana-oğulun hikâyesi  
Yüzüğün Hazret-i Ali İle konuşması       
İlmi, İbâdeti, zühdü, vera'ı hakkındadır  
Altında su olan büyük taşı kaldırması     
Hafıza kuvvetinin sebebi  
Şehîd olacağını Resûllullahdan işitmesi
Resûlullahın «Beni seven, Ali'yi de sever» hadîsi       
Sözüne i'tirâz edenin deli olması 
Ebû Müslim Horasânî'nin hâlini bildirmesi        
Hazret-i Muâviye'nin ölüm zamanını sorması   
Resullahm Hazret-i Ali'yi medhi
Resûlullahın haricîlerin çıkacağını bildirmesi   
Hazret-l Ali'nin haricîlere gaalib gelmesi           
Kâhin olan bir rahibi susdurması
Hazret-l Ali'yi sevmeyen haricînin hail   
Hazret-i Alî ve Osman'ı sevmeyenin kötü hâli  
Hazret-l Ali'nin bir hâriciye rü'yâda ders vermesi         
Şehîd olma alâmetlerini bildirmesi         
İnsanların en kötülerinin kimler olduğu  
Kendisini şehîd eden İbn Mülcem'le konuşması          
Zübeyr'in (radıyallahü anh) şehîd olması          
Ammâr bin Yâser'in şehîd olması                       
Deve vak'asında Hazret-l Aişe'yi Med.ne'ye göndermesi      
Kayser'ln suâllerine cevâb yazması                   
Siyahî kölenin elini kesmesi ve biizniİlah tutturması   
Hazret-i Ali'nin işareti ile Fırat'ın suyunun azalması    
Hazret-i Ali'nin isabetli görüşü     
Bir kimseye, «Seni Haccâc öldürecek» buyurması                 
Haccâc'ın Kanber'i şehîd etmesi             
Hazret-i Hüseyin'in şehîd olacağını haber vermesi
Hazret-I Ali'nin Kerbelâ'dakl sözleri                   
Kufe'den gelen askerin sayısını önceden bilmesi
Eski kitâblarda Hazret-l Ali'den bahs edilmesi   
Güneşin Hz. Ali İçin iki kere batarken geri çevrilmesi 
Cinnîlerl îmâna getirmesi için gitmesi                
Resûlullahın eli, Hazret-I Ali'nin eli gibi olması
Resûlullahın Hazret-i Ali'ye yer verdirmesi                    
Terzi ile gömleğinin kolunu kısaltırken konuşmaları   
Hazret-i Ali'nin kaatilinl Resûlullahın haber vermesi    
ibn Mülcem'in Hazret-i Ali'yi şehîd etmesi
Namazda iken ayağındaki okun çıkarılması                 
Hazret-i Ali'nin kabri hakkında                
Ümmetten gördüğü sıkıntıları rüyada Resûlullaha arz etmesi                      
Babasının vefatında Hazret-i Hüseyin'in duydukları
Techîz ve tekfîni hususunda oğullarına vasıyyeti
Hayâtında hizmet ettiği fakîrîn, kabri başında vefatı   
Hazret-i Hüseyin'in üstünlükleri.
Kerbelâ Vak'ası  
Hazret-i Ali'nin üstünlüğü hakkında manzum hikâye

YEDİNCİ FASIL : HZ. EBÛ BEKİR İLE HZ. ALİ'NİN MÜNAZARASI          
SEKİZİNCİ FASİL : AŞERE-İ MÜBEŞŞERE               
DOKUZUNCU FASIL : EHL-İ BEYT                  
ONUNCU FASIL : ASHÂB-I KİRAM                  
ONBİRİNCİ FASIL : ÜMMET-I MERHUME
                       
NOTLAR:
Dördüncü Fasılda 23 ve Altıncı Fasılda 51*incl menkıbeler yazılma­mıştır.
1. Fasıl, 30. menkıbeye alt not : Tabakat kitâblarında ve Ashâb-ı Ki­ramın hayâtından bahseden eserlerde NEVFEL ismindeki sahabelerden bahs ederken hiç birinde böyle bir vak'a anlatılmamaktadır. Bu kadar mühim bir hadiseye siyer kitâblarında da tesadüf edemedik. Bu ve benzeri kerametle­rin mümkün olduğunda tereddüdümüz yoktur. Ancak vukü'una dâir bir de­lil bulamadık. (Musahhih). 
( bedir yayınları dört büyük halife, şemseddin sivasi, dört halife hayatı, menakıbı çeharı yarı güzin dört büyük halife, hulefai raşidin, 4 büyük halife )
Diğer Özellikler
Stok KoduDört Büyük Halife, Şemsüddin Ahmed Sivasi
MarkaBedir Yayınevi
Stok DurumuBu ürün geçici olarak temin edilememektedir.
Anasayfa l Müşteri Hizmetleri | Gizlilik Sözleşmesi l Kadife Yasin kitapları l Özel Ciltli Yasin Kitapları l Kız Bebek Mevlüdü l Erkek Bebek Mevlüdü

Mevlüt Hediyeleri

Mevlüdler, Müslümanların bir araya gelmelerine vesile olan güzel toplantılardır. Mevlütlerde dostlar İslamiyet’in keyfine birlikte ulaşırken, birbirlerini de memnun etmektedirler. Mevlütlerde dostların birbirlerine hediyeler vermesi de oldukça doğru ve ahlaki bir davranıştır. Bu sayede arkadaşlık bağı güçlenecektir. Sitemiz, www.hesaplikitap.com  mevlütlerde hediye etmeniz için sizlere uygun mevlüt hediyelerini satışa sunmaktadır. Siz de mevlüt hediye setleri alarak sünnet, hac, vefat veya doğum için düzenlediğiniz bu güzel etkinliği farklı bir hale getirebilirsiniz.
Mevlüt hediye setleri genel anlamda birçok ürünü içinde barındırmaktadır. Bu setlerde seccade, tesbih, Yasin kitabı ve hediyelik kutu görmeniz oldukça normaldir. Namaz kılamayan ve kılmaya niyet eden dostlarınız için de harika bir armağan olan Mevlüt hediye setleri, etkinliklerinizde rahatlıkla sipariş verebileceğiniz bir üründür. Dilerseniz toplu alım seçeneğiyle mevlüte gelen bütün sevdiklerinize mevlüt hediye seti verebilirsiniz.
Mevlüt hediye setleri içerisinde bulunan Yasin-i Şerif kitapları, 99 taneli gül kokulu tesbih, seccade, takke, yazma, tül kese, lokumn kutusu, resimli ayatli magnet ve bir çok altarnatif hediye ler mevcuttur.
Sitemiz, www.hesaplikitap.com Müslüman mümin kardeşlerimize her daim en güzel ve en kaliteli ürünleri sunmaya çalışmaktadır. Mevlidler için özel olarak hazırladığımız bu setlerde, istediğiniz tüm ürünleri kolaylıkla bulabileceksiniz. Aynı zamanda toplu alım gerçekleştirmek isteyen müminler de sitemizden yararlanarak sipariş verebilir, hiçbir prosedürle uğraşmadan ürünleri teslim alabilirler. Her daim uygun fiyat ve kaliteli ürün anlayışıyla hareket eden sitemizde farklı mevlüt hediyelikleri yer almaktadır.
www.hesaplikitap.com sitesi, müşterilerini her daim memnun etmeye çalışmaktadır. Bu kapsamda satışa çıkardığımız hediye setleri, uygun fiyatlar uygulayacağız. Böylelikle bütçesi kısıtlı olan misafirlerimiz de rahatlıkla alışverişlerini yapabilir ve toplu sipariş verebilirler. Bununla birlikte ödeme kolaylıkları da barındıran sitemiz, kredi kartı, EFT ve kapıda ödeme kolaylığıda sunmaktadır. Sizler de bizi tercih ederek kaliteli malzemeden üretilmiş en güzel ürünleri en makul fiyatlarla satın alabilirsiniz.

yasin kitabı, bebek mevlüdü hediyesi, kadife Yasin kitabı, toptan Yasin kitabı, taptan yasin kitabı, kişiye özel yasin, isimli yasin kitabı, isimli çikolata, toptan kadife yasin

PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.