• Tüm Kategoriler
  • Yasin Kitabı-Mevlüt Hediyesi-Kadife Yasin Kitabı-Toptan Yasin Kitabı-Bebek Mevlüdü-Hac Umre Hediyesi-Kişiye Özel Yasin Kitabı-Vefat Mevlüdü hediyesi-Dini Sunumluklar-isimli kadife Yasin Kitabı

   Hulefa-i Raşidin Dört Büyük Halife, Şemsüddin Ahmed Sivasi

   Geçici olarak temin edilememektedir. Temin edildiginde

   Bu ürünün yerine tercih edebileceğiniz ürünler

   Hulefa-i Raşidin Dört Büyük Halife, Şemsüddin Ahmed Sivasi

   Kitap              Hulefa-i Raşidin Dört Büyük Halife      
   Yazar             Şemsüddin Ahmed Sivasi    
   Yayınevi         Bedir Yayınları
   Tedkik           Mehmed Emre
   Kağıt - Cilt     2.Hamur kağıt, Citli 
   Sayfa - Ebat  410 Sayfa, 17x24 cm.
   Yayın Yılı        2000
   ISBN             9789758514024  

   Not: Kullanılmamış Depoda Rafta Kalmış Kitap. Cildinde ufak bir deforme var.
    
   Bu kitabı kredi kartı, banka havalesi, posta çeki veya kapıda nakit ödeme ile satın alabilirsiniz. Tüm banka kredi kartları geçerlidir.
    
   Bedir Yayınları Hulefa-i Raşidin Dört Büyük Halife kitabını incelemektesiniz.  Menakıbı Çeharı Yarı Güzin Dört Büyük Halife kitabı hakkında yorumları oku yup kitabın konusu, özeti, fiyatı, satış şartları hakkında bilgiyi geniş bir şekilde edinebilirsiniz.
    
   Yaratan Rabbinin adıyla oku . O, insanı " alak " dan yarattı. Oku, Senin Rabbin en cömert olandır. Alak 1-2
    
    
   Menakıbı Çeharı Yarı Güzin Dört Büyük Halife
   Peygamberimizin Seçtiği ve Sevdiği Dört Büyük Halife
    
    
           Eser ve Müellif Hakkında Bir Takdim
    
   BEDİR YAYINEVİ tarafından yeniden baskıya hazırlanan «Dört Büyük Halife» kitabının tarafımızdan tedkik ve okuyucuya takdimi recâ edildi. Talibi olmadığım bir vazifeyi reddetmek mürüvvete uy­mayacağından —haddimiz olmayan— bu işi kabul ettim.
    
   Müellifi tarafından kitaba verilen isim MENÂKIB-I ÇEHÂR YAR-I GÜZİN'dir. Bağdadlı İsmail Paşa, değerli eseri Esmâül Müellifin'de «Riyâz-ı Hulefâ-ı Râşidin» olarak bahsetmektedir. Kâtib Çelebi Keşfü'z Zunûn'da «Riyâzu'l-Hulefâ» olarak almış fakat bir açıklama yapmamıştır. Osmanlı Müellifleri; eseri, müellifin verdiği isimle gös­termektedir. Bedir Yayınevi tarafından «Dört Büyük Halîfe» ismi ve­rilerek ve sadeleştirilerek yeni baskısı yapılmış bulunmaktadır.
    
   ÇEHÂR YÂR-I GÜZÎN'in müellifi, HALVET) Tarikatının ŞEMSİYYE kolunun kurucusu, Sivaslı Mehmed Efendinin oğlu, Şemsüddin Ahmed Efendidir. Babası, Amasyalı şeyh Hacı Hıdır Efendinin müntesiblerindendir. Şemsüddin Ahmed Efendi, yedi yaşında iken babası ta­rafından bu zâtın ziyaretine götürülmüş, duâ ve teveccühlerine maz-har olmuştur. Şemsüddin Ahmed Efendi, tahsil hayâtına Tokat vila­yetinde, o asrın ilim adamlarından Şemsüddin Efendinin derslerine devam ederek başlamış, daha sonra İstanbul'a gelerek tahsilini ikmâl etmiştir.
    
   Fikir yapısını, iktisâb ettiği ilimlerle geliştirirken, rûh yapısını mâ­nevi feyizlerle ihya etmek isteyen bu zât, o devrin meşâyihinden, Cuma pazarlı Muslihü'd-din Efendi ile Şirvanlı Mecdü'd-din Efendiden feyz almıştır.
    
   Tahsil ve manevî tefeyyüzünü ikmâl ettikten sonra Sivas'a döne­rek, bir taraftan ilim öğretmeye, diğer taraftan da tasavvuf! irşadlar-da bulunmaya devam etmiş ve hicrî 1006 yılında vefat etmiştir. Rahmetullahi aleyh 15 adedi manzum olmak üzere 30 eser yazmıştır.
    
   Kitapları:
                          
   1    --  Şerh-i Muhtasarü'l-Menâr el-Müsemmâ bi-Zübdetü'l-Esrâr
   2        — Şerhi Kavâidi k-âb li-İbn Hişâm
   3        — Menâkıb-ı Çehâr Yâr-i Güzîn
   4        — Cilâü Uyûni'l-Arâisi'l-Muhaddera
   5     --  Nakdü'l-Hâtır
   6        — Umdetü'l-Edib fi't-Teallüm-i ve't-Tedîb
   7        — Şerh-i Gâzeliyyât-ı Murâd   Hân-ı Sâlis
   8        — İlcâmü'n-Nüfus
   9        — Letâyifü'l-Âyât
   10           Dâiratü'l-Usûl
   11      — Huccet-i llâhlyye
   12      — Kıssa-i Mûsa ve Hızır
   13      — Şerh-i Kelâmât-ı Kemli b. Ziyâd
   14      — Menâzîlü'l-Ârifîn  
   15      — Meclis
   16      — Menâkıb-i İmâmı Âzam
   17      — İrşâdü'l-Avâm
   18      — Menâsik-I Hacc
   19      — Mir'ât el-Ahlâk
   20      — İbretnümâ
   21      — Gülşen-âbâd
   22      — Heşt Behişt
   23      — Terceme-i llâhînâme-i Şeyh Attâr
   24      — Terceme-i Pendinâme-i Şeyh Attâr
   25      — Süleymannâme
   26      — Divân-ı Arifane
   27      — Mevlidü'n-Nebi
    28          El Fesâyih fi-Tercemeti'l-Levâyln
   29      — Terceme-i Kasîde-I Bür'e
   30       Mir’atül Eşvak
    
   Seyyid Eyyüb bin Sıddiyk'a gelince, Keşfü'z-Zunûn, Esmâü'l Müellifin, Osmanlı Müellifleri, Vefeyâtü'l-Âyân, Şakayık-ı Nûmâniye, Kaamusü'l-Âlâm gibi eserlerde araştırma yapılmışsa da bir kayda tesadüf edemedik.
    
   Çehar Yar-ı Güzin'in 1325 yılında Kırımlı Yûsuf Ziyâ Efendi tara­fından bastırılan eserin 337-431 'inci sahifeleri arasında 46 menkıbe-lik kısmın bu zâta âid olduğu anlaşılmaktadır.
    
   Bu kısımda, 44. menkıbenin evvelinde Eyyüb b. Sıddiyk, büyük dedesinin Nakşî tarîkatinin ileri gelenlerinden olduğunu «BABA» lâkabı ile anıldığını ve yaz­mış olduğu manzumelerde «Âcizi» mahlasını kullandığını açıklamak­tadır.
    
   Kırkaltıncı menkıbenin sonunda da, kitâbların bitiminde âdet hâlinde devam eden dualar yapılarak «Bu mücrim ve âsi hakirin aksâ-yi mürâdı oldur ki : Rûz-i haşirde uyûn-i zahiremize ve uyûn-i ba­tmamıza mübâlât etmeyenler, vassaflar, meddahlar ve muhibb-i sadık-ı Çehâr Yâr-i Güzin Hazretlerinin güruhundan ayrılmayanlar, Allâhümme'rzuknî hubbeke ve hubbe men yenfeunî hubbüke indek» denilerek sona ermektedir. Bu bize gösteriyor ki kitabın içinde yer al­mış 46 menkıbelik kısım ayrı bir müellifin «Eyyüb b. Sıddiyk'ın» ese­ridir. Bilemediğimiz cihet, bu iki kitabın kimin tarafından ve ne za­man birleştirilmiş olduğudur. En halisane temennimiz bu kitâbların birbirinden ayrılmasıdır.
    
   Ashabı Kirama sevgi ve onlar hakkında Ehl-i Sünnet mezhebi­nin inançlarını kalbe yerleştirmek her mü'minin en mühim vazîfelerindendir. Ashâb, bilgiyi îmâna, îmânı da hayatî faaliyetlere tatbik et­miş olduklarından onların hayât menkıbelerini bilmemiz aynı yolda hareketimizi kolaylaştıracak başlıca âmildir.
    
   BEDİR YAYINEVİ yeni neslin meçhulü olan mazinin değerlerini gün yüzüne çıkarırken hem dine ve hem de ilme hizmet silsilesine bir yenisini katmış olmakta, ve daha başka eserleri irfan kütübhânesine ekleyeceği ümidini takviye etmektedir.
    
    
   FİHRİST
   Eser ve Müellif Hakkında bir Takdîm
   Hazret-i Ebû Bekir'in Tercüme-i Hâli      
   Hazret-i Ömer'in Tercüme-i Hâli  
   Hazret-i Osman'ın Tercüme-i Hâli                      
   Hazret-i Ali'nin Tercüme-i Hâli
              
   BİRİNCİ FASIL: HAZRET-İ EBÛ BEKİR (66 Menkıbedir)
   Lâkab-ı şerifleri                   
   «Sıddîk»ın mânâsı
   Doğumu                   
   ömründe hiçbir puta secde etmediği                  
   Ashabın en üstünü olduğu           
   En önce İslama gelmesi    
   Resulün rükû'da Sıddîk'ı beklemesi       
   Hicretde Resule arkadaş olması 
   Mağarada ayağını yılan sokması
    
   Mağarada Cennet ırmağından su içmesi                      
   Mağarada tavandaki kuş ile konuşması            
   Vahy işitmesi
   Kıyamet günü suâl olunmadığı               
   Yüzüğe kudret-i ilâhî ile «Ebû Bekir Sıddîk yazılması
   Kıyamette göreceği ikram             
   Mübarek ağzında taş tutması       
   Resûlullahın Cennet yemeklerinden Sıddîk'e ayırması
   Ruhunun yaratılması         
   İmânının ağırlığı      
   Husûsî tecellîye kavuşması         
   Cebrail aleyhisselâmın Sıddîk'a ta'zîmi             
   Cebrail aleyhisselâm ile Sıddîk'ın işaretleşmesi                      
   Bütün malını Allah yolunda dağıtması               
   Hak Teâlâ'dan selâm gelmesi ve razı olması   
   Hazret-i Ömer ile sadaka vermekteki yarışması
   Ebü'd-Derdâ ile yolda yürürken Resûl (A.S.)in ikazı   
   Ciğerinin kebab olması     
   Vücûdunun büyük olmasını istemesi                 
   Resûlullahın yanındaki kıymeti                
   Cihâdın fazîleti, Sıddîk'ın duâsıyla Nevfel'in dirilmesi
   Bilâl'ı, efendisinden satın alıp âzâd etmesi                   
   Fatiha sûresini okutarak köylünün borcunu ödemesi
   Bütün Cennet kapılarından çağrılması  
   Sıddîk'da bütün iyiliklerin bulunduğu     
   Ashâb-ı Soffa'yı daveti                  
   Resûlullaha hizmetinin çokluğu             
   Yahudiden borç alarak müslümâna borç vermesi       
   Rü'yâda yol göstermesi                 
   Mâide sûresinin, üçüncü âyetine Sıddîk'ın ağlaması  
   Bütün yakınlarının müslümân olduğu    
   Halîfelikle müjdelenmesi  
   Halîfe olması                       
   Resûlullahın yanına defni 
   Defin için vasıyyeti    
   Mürtedlerle cihâd etmesi   
   Bir gecelik ibâdetinin fazîleti        
   Son hastalığmdaki rü'yâsı 
   Hanımının kızı olacağını haber yermesi
   Kur'ân-ı Kerîmi toplaması 
   Ashabın büyüklerinin imânına sebeb olması    
   Resûlullahın şefâ'ati hakkında gördüğü rü'yâ
   Bir âşık cariyeyi satın alıp âzâd ederek evlendirmesi
   Hazret-i Ebû Bekir hakkında inen (15) âyet-i kerîme Hakkında bildirilen (26) hadîs-i şerîf         
   ilk âyet-i kerîmenin geldiğinde Resûlullaha yardımı    
   Sıddîk'ın kabirden kalkması ve kıyamet gününde Kürside oturması     
   Hz. Ebû Bekir'in tâ'atının Hz. Ömer'den üstünlüğü
   Karıncanın Sıddîk'a hitabı
   Cebrail aleyhisselâmın Hazret-i Ebû Bekir'i denemesi
   Resûlullahın evlenmesinde Sıddîk'ın yardımı   
   Enes bin Mâlik'in (radıyallahü anh) rü'yâsını bilmesi
   Sıddîk'ın dilinden şikâyeti 
   Ca'fer-i Sâdık hazretleriyle bir râfızînin konuşmaları
   Sıdk ve adl'ın açıklanması
   Hazret-i Ebû Bekir'in Cennette olup olmadığını soran bir bedevîye Hazret-i Ali'nin cevâbı        
   Sıddîk'ın vefatı ve Hazret-i Ali'nin konuşması  
    
   İKİNCİ FASIL : HAZRET-İ ÖMER (81 Menkıbedir.)
   Fârûk lâkabının verilmesi  
   Müslüman olması   
   Muhaddis olduğunun, müjdelenmesi
   Cennetteki köşkü ve hûrîsi
   Resûlullahın Hazret-i Ömer hakkındaki rü'yâsı
   Resûlullahın içtiği sütün artığını Faruk'a vermesi
   Resûlullahın gördüğü rü'yâda, Hazret-i Ömer'in kuvvetli su çekmesinin hikmeti  
   Hazret-i Ömer hep doğruyu söylerdi      
   Peygamber olacak üstünlükde olması   
    
   Bedir muharebesindeki esiriere yapılacak muamelede doğruyu bulması               
   Hazret-i Ömer'den şeytanın kaçması     
   Def çalan cariyenin Faruk'u görünce bırakması           
   Kadınların Hazret-i Ömer'den kaçışması           
   Orucun fecirden itibaren başlamasına sebeb olması  
   Ezvâc-ı tâhirât hakkındaki isabetli sözü
   Gadablı bakışından güneşin kararması 
   Sıddîk'ın Faruk'u halîfe seçmesi 
   Güzel idaresi ile herkesin rahatlığı         
   Yamalı elbise giymesi                   
   Mücevher kutusunu satıp, gâzîlere dağıtması  
   Ordu kumandanının hediyyesini askerlere dağıttırması
   Bir kafanın fethinin gecikme sebebi        
   Bizans elçisi ve Faruk'un çamurlu parmakları
   Bizans elçisinin hediyyeleri          
   Mescidden harbdeki askere verdiği cevâb        
   Ejderhâya yazdığı mekiûb
   Yazdığı mektûbla Nil nehrinin akması   
   Bir kadın ile bir gencin hikâyesi   
   Kölesi ile nöbetleşe deveye binmesi      
   Fakîr kadına un götürmesi            
   İrân seferinde bir erin zaferdeki dahli     
   Beytü'l-malden borç istemesi       
   Oğluna had cezası vermesi          
   Ganimet malından Hazret-i Hüseyin'e fazla vermesi
   Sesini hutbeden Irak'daki muharebe yerine duyurması
   Zelzeleyi durdurması         
   Yangının söndürmesi        
   Elçinin düşündükleri ve sonrası               
   Deve kesip etini fakirlere dağıtması        
   Hac yolundaki masrafı      
   Yasak ettiği şeye, önce yakınlarının uymasını emrederdi
   Saman çöpü gibi olsaydım buyurması   
   Hanımlarına gelen hediyyeleri beytü'l-mala vermesi
   Irak'ın fethinden sonra ordusuna gücenmesinin sebebi
   Ak sakal ölümün habercisidir buyurması                      
   Misafir kervanı, bütün gece beklemesi    
   Kaldırttığı oluğu, tekrar yerine koydurtması                  
   Yahudileri Arabistandan çıkarması         
   Râfızîlerin hac yerinin Meşhed olması   
   Râfızînin fırında yanması  
   Bir çocuğun Hazret-î Ömer'e te'sîr eden sözü  
   Rü'yâda Resûlullahın emriyle râfızînin öldürülmesi
    
   Halîfe olacakları hakkındaki hadîs-i şerîf           
   Şeyheyn'in ölümü düşünmeleri   
   Şeyheyn'in Kur'ân-ı Kerîm okumaları     
   Şeyheyn, Resûİ aleyhisselâmın iki muhasibi idi          
   Köpeğin, kimleri ısırdığını haber vermesi                      
   Şeyheyn'i sevmek imândandır    
   Şeyheyn, merhamet ve şiddetle emreden iki ashâbdır
   Şeyheyn, Resûlullahı kuvvetlendirdi
   Resûlullahın Şeyheyn'i sevmeği istemesi         
   Şeyheyn'i sevmek dereceyi yükseltir     
   Şeyheyn, Resulden sonra, en önce Cennete gireceklerdir
   Şeyheyn'e uymak doğru yoldur               
   Yjrtıcı hayvanlar da Şeyheyn'i tanırlar   
   Şeyheyn'in yaratılmaları    
    
   DÖRDÜNCÜ FASIL : HAZRET-İ OSMAN (55 Menkıbedir.)
   İslama gelmesi                   
   Tebük gazasında orduyu techîz etmesi
   Resûlullahın ondan haya etmesi
   Resûlullahın Cennetde refîki olması       
   Halîfe ve mazlûmen şehîd olacağının müjdelenmesi 
   Habeşistan'a ve Medîne'ye hicretleri     
   Kıyamette hesabının olmayacağı
   Hazret-i Rukiyye'nin kalbini kırmaması  
   Meleklerin Hazret-i Osman'ı tanıması    
    
   Nurunun Cennetten görülmesi    
   Sakalı, Yûsuf aleyhisselâmın sakalına benzerdi         
   Resûlullahı davet etmesi   
   Resûlullahın Hazret-i Osman ile övünmesi       
   Resûlullahın bâzı sırlar söylemesi
   Hazret-i Osman'a buğz etmenin kötülüğü        
   Kıyamet günü şefâ'at etmesi
   Muharebe yerine dokuz yük getirmesi   
   Altı sahâbî arasında halîfe seçilmesi     
   Kur'ân-ı Kerîmi çoğaltıp her tarafa yayması     
   Bir köylünün Mushafdaki sırayı sorması
   Hazret-i Osman'ın adaleti 
   Dokuz suâle verdiği cevâbları      
   Mübarek kanının Mushafa damlaması
   Müslümanlara yaptığı hizmetleri 
   Şehîd olunca duyulan ses
   Şehâdetinden üç gün sonra defnolunması       
   Cenazesine meleklerin gelmesi  
   Şehîd olduktan sonra cinnhiierin ağlaması       
   Ondan sonra hiçbir halife Medîne'de oturmadı
   Şehâdetinden sonra fitnelerin çıkması   
   Asasını kırmak isteyenin hâli       
   Hazret-i Osman'a yapılan edebsizliğin sonu    
   Hazret-i Osman'ı sevmiyeni, arslanın parçalaması     
   Şehîd edenlerin hâtıfdan duydukları ses           
   Hakkında inen (5) âyet-i kerîme  
   Hakkında bildirilen (21) hadîs-i şerîf       
   Resûlullaha ahlâk bakımından çok benzerdi    
   Resûlullahın kerîmesi ile tezevvücü       
   Hak üzere halîfe ve şehîd olduğu
   Abdurrahman bin Avf ile kardeş olmaları          
   Nurunun Cennette şimşek gibi çıkması  
   Hayanın nevileri hakkında bir izah         
   Cemâlinin tam olarak görülmediği          
   Her gökte suretinin bulunması    
   Derecesini yükselten amelleri     
   "Zinnûreyn" denilmesinin izahı    
   Ezvâc-ı tâhiratâ ayrı ayrı hediyeler göndermesi          
   Allahü Teâlâ Onun duası ile, yer ile göğü değiştirir     
   Elindeki bütün buğdayı Resûlullaha göndermesi        
   Resûlullaha yedi hizmetçiyi hediyye göndermesi        
   Hazret-i ali'ye, düğününde yardım etmesi         
   Yüz deve yükü buğdayı fakîrlere dağıtması      
   Hazret-i Osman'ın şehîd olmasına üzülmenin fazileti 
   Kıyamette hesabının gizli yapılacağı     
    
   BEŞİNCİ FASIL: HAZRET-İ EBÛ BEKİR, ÖMER VE OSMAN (19 Menkıbedir.)
   Uhud dağındaki zelzelenin durması       
   Üçünün de Cennetlik olması        
   İsimlerini duyunca "radıyallahü anh" denmesi 
   Râfızînin hamam külhanında yanması  
   Râfızînin bir gece dişlerinin dökülmesi  
   Tüccarın, şiî pâdişâhı rü'yâda öldürmesi
   Rü'yâsında Hazret-i Ebû Bekir, Ömer ve Osman'dan su
   içmeyen râfızîyi Hazret-i Ali'nin kör etmesi       
   Bozuk inancından vaz geçmeyen şiînin hâli    
   Râfizînin kıyamette Yahudilere merkeb olması
    
   Râfızînin ölüm hâlindeki nasihati
   Bir râfizînin yüzünde yara çıkıp ölmesi  
   Bir râfizînin bir gecede saçı sakalı dökülmesi  
   Bir râfızînin maymun şekline girmesi     
   Bir râfizî'nin köpek şekline girmesi         
   Bir râfızî'yi arıların öldürmesi       
   İki râfizî'nin imâna gelmesi
   Hazret-i Ali'nin şiî'ler hakkındaki sözleri
   Hazret-i Ali'nin üç büyük sahâbîyi övmesi         
    
   ALTINCI FASIL: HAZRET-İ ALİ (100 Menkıbedir.)
   Hazret-i Ali'nin doğumu    
   Hiç puta tapmadan imân etmesi  
   Hazret-i Ali'nin isimleri      
   Hazret-i Fâtıma ile evlenmesi      
   Şemâil-i Şerîf i, kuvveti     
   Benî Necrân ile ibtihâl hâdisesi   
   Malını Allah yolunda dağıtması   
   Mü'min ile kâfirin müsavî olmaması        
   Ehl-i beyti ile üç gün arka arkaya oruç tutması 
    
   Hazret-i Fâtımanın cevâbı
   Zülfikâr adındaki kılıcın akıbeti    
   Resûlullahın Hz. Ali'yi Medîne'ye muhafız bırakması
   Hazret-i Ali'yi ancak mü'minler sever     
   Hayber'de sancağın Hazret-i Ali'ye verilmesi   
   "Ali mü'minlerin velisidir" hadîsi ve râfızîler       
   Resûlullahın kardeşi olması         
   Şiîlerin yanlış anladığı hadîsin îzahı       
   "Dâr-ı hikmet'in kapısı olduğu ve mânâsı          
   Hazret-i Ali'nin yüksek derecesi  
   Hazret-i Ali'nin nidası ile ölünün mezardan çıkması.
   Hicrette Resûlullahın yatağını yapması 
   Dünyâya hiç bağlı olmadığı          
   Gökte arslan şeklinde görünmesi
   Hakkında inen (7) âyet-i kerîme  
   Hakkında bildirilen (36) hadis-i şerîf       
   Hendek gazasında en kuvvetli kâfiri öldürmesi
   Resûlullahın Hazret-i Ali'ye vasıyyetleri 
   Hazret-i Ali'yi medheden (12) hadîs-i şerîf        
   Ejderhanın Hazret-i Ali'den kaçması      
    
   Hazret-i AH ve sevenlerinin gördükleri ikram   
   Resûlullahın Hazret-i Ali'yi, kerîmesine övmesi           
   Gökdeki suretini meleklerin ziyareti        
   Doğumunda görülen hâlleri bildiren hadîs-i şerîf
   Resûlullahın Hazret-i Ali'ye şehîd olacağını bildirmesi
   Hazret-i Ali'ye soğuk ve sıcağın te'sîr etmediği
   Hayber'in Hazret-i Ali'nin fetih sebebi    
   Resûlullahın omuzuna çıkıp Kabe'deki putu indirmesi
   Rsûlullahın na'Jini ile Arşın şereflenmesi         
   Resûlullahın Hazret-l Ali'ye vasıyyetleri             
   Resûlullahın Hazret-i Ali'ye diğer vasıyyetleri
   Ganîmet malından Hazret-i Ali'ye iki pay verilmesi     
   Hazret-i Ali'den sened alanların Cennete gireceği      
   Harb meydânında kuvvetli kâfiri îmâna getirmesi        
   Mescide giderken ihtiyarın önüne geçmemesi
   Ganîmet malından Hz. Ali'ye az verilmesinin hikmeti
   Anter adlı pehlivanı çağırınca mezardan çıkması        
   İlmin maldan üstün olduğunun, on çeşid isbâtı
   Hazret-i Ali'nin Yemen'de kadı olması ve aldığı duâ
   Resûlullahın abdest suyundan yeşeren mübarek ağaç
   Korkulu yerdeki kuyudan su getirmesi   
   Hârici i'tikadındaki valinin minberden düşmesi
   Kûfe'de bir ana-oğulun hikâyesi  
   Yüzüğün Hazret-i Ali İle konuşması       
   İlmi, İbâdeti, zühdü, vera'ı hakkındadır  
   Altında su olan büyük taşı kaldırması     
   Hafıza kuvvetinin sebebi  
   Şehîd olacağını Resûllullahdan işitmesi
   Resûlullahın «Beni seven, Ali'yi de sever» hadîsi       
   Sözüne i'tirâz edenin deli olması 
   Ebû Müslim Horasânî'nin hâlini bildirmesi        
   Hazret-i Muâviye'nin ölüm zamanını sorması   
   Resullahm Hazret-i Ali'yi medhi
   Resûlullahın haricîlerin çıkacağını bildirmesi   
   Hazret-l Ali'nin haricîlere gaalib gelmesi           
   Kâhin olan bir rahibi susdurması
   Hazret-l Ali'yi sevmeyen haricînin hail   
   Hazret-i Alî ve Osman'ı sevmeyenin kötü hâli  
   Hazret-l Ali'nin bir hâriciye rü'yâda ders vermesi         
   Şehîd olma alâmetlerini bildirmesi         
   İnsanların en kötülerinin kimler olduğu  
   Kendisini şehîd eden İbn Mülcem'le konuşması          
   Zübeyr'in (radıyallahü anh) şehîd olması          
   Ammâr bin Yâser'in şehîd olması                       
   Deve vak'asında Hazret-l Aişe'yi Med.ne'ye göndermesi      
   Kayser'ln suâllerine cevâb yazması                   
   Siyahî kölenin elini kesmesi ve biizniİlah tutturması   
   Hazret-i Ali'nin işareti ile Fırat'ın suyunun azalması    
   Hazret-i Ali'nin isabetli görüşü     
   Bir kimseye, «Seni Haccâc öldürecek» buyurması                 
   Haccâc'ın Kanber'i şehîd etmesi             
   Hazret-i Hüseyin'in şehîd olacağını haber vermesi
   Hazret-I Ali'nin Kerbelâ'dakl sözleri                   
   Kufe'den gelen askerin sayısını önceden bilmesi
   Eski kitâblarda Hazret-l Ali'den bahs edilmesi   
   Güneşin Hz. Ali İçin iki kere batarken geri çevrilmesi 
   Cinnîlerl îmâna getirmesi için gitmesi                
   Resûlullahın eli, Hazret-I Ali'nin eli gibi olması
   Resûlullahın Hazret-i Ali'ye yer verdirmesi                    
   Terzi ile gömleğinin kolunu kısaltırken konuşmaları   
   Hazret-i Ali'nin kaatilinl Resûlullahın haber vermesi    
   ibn Mülcem'in Hazret-i Ali'yi şehîd etmesi
   Namazda iken ayağındaki okun çıkarılması                 
   Hazret-i Ali'nin kabri hakkında                
   Ümmetten gördüğü sıkıntıları rüyada Resûlullaha arz etmesi                      
   Babasının vefatında Hazret-i Hüseyin'in duydukları
   Techîz ve tekfîni hususunda oğullarına vasıyyeti
   Hayâtında hizmet ettiği fakîrîn, kabri başında vefatı   
   Hazret-i Hüseyin'in üstünlükleri.
   Kerbelâ Vak'ası  
   Hazret-i Ali'nin üstünlüğü hakkında manzum hikâye

   YEDİNCİ FASIL : HZ. EBÛ BEKİR İLE HZ. ALİ'NİN MÜNAZARASI          
   SEKİZİNCİ FASİL : AŞERE-İ MÜBEŞŞERE               
   DOKUZUNCU FASIL : EHL-İ BEYT                  
   ONUNCU FASIL : ASHÂB-I KİRAM                  
   ONBİRİNCİ FASIL : ÜMMET-I MERHUME
                          
   NOTLAR:
   Dördüncü Fasılda 23 ve Altıncı Fasılda 51*incl menkıbeler yazılma­mıştır.
   1. Fasıl, 30. menkıbeye alt not : Tabakat kitâblarında ve Ashâb-ı Ki­ramın hayâtından bahseden eserlerde NEVFEL ismindeki sahabelerden bahs ederken hiç birinde böyle bir vak'a anlatılmamaktadır. Bu kadar mühim bir hadiseye siyer kitâblarında da tesadüf edemedik. Bu ve benzeri kerametle­rin mümkün olduğunda tereddüdümüz yoktur. Ancak vukü'una dâir bir de­lil bulamadık. (Musahhih). 
   ( bedir yayınları dört büyük halife, şemseddin sivasi, dört halife hayatı, menakıbı çeharı yarı güzin dört büyük halife, hulefai raşidin, 4 büyük halife )
   Diğer Özellikler
   Stok KoduDört Büyük Halife, Şemsüddin Ahmed Sivasi
   MarkaBedir Yayınevi
   Stok DurumuBu ürün geçici olarak temin edilememektedir.
   Anasayfa l Müşteri Hizmetleri | Gizlilik Sözleşmesi l Kadife Yasin kitapları l Özel Ciltli Yasin Kitapları l Kız Bebek Mevlüdü l Erkek Bebek Mevlüdü

   Mevlüt Hediyeleri

   Mevlütler, Müslümanların bir araya gelmelerine vesile olan güzel toplantılardır. Mevlütlerde dostlar İslamiyet’in keyfine birlikte ulaşırken, birbirlerini de memnun etmektedirler. Mevlütlerde dostların birbirlerine hediyeler vermesi de oldukça doğru ve ahlaki bir davranıştır. Bu sayede arkadaşlık bağı güçlenecektir. Sitemiz, www.hesaplikitap.com  mevlütlerde hediye etmeniz için sizlere uygun mevlüt hediyelerini satışa sunmaktadır. Siz de mevlüt hediye setleri alarak sünnet, hac, vefat veya doğum için düzenlediğiniz bu güzel etkinliği farklı bir hale getirebilirsiniz.
   Mevlüt hediye setleri genel anlamda birçok ürünü içinde barındırmaktadır. Bu setlerde seccade, tesbih, Yasin kitabı ve hediyelik kutu görmeniz oldukça normaldir. Namaz kılamayan ve kılmaya niyet eden dostlarınız için de harika bir armağan olan Mevlüt hediye setleri, etkinliklerinizde rahatlıkla sipariş verebileceğiniz bir üründür. Dilerseniz toplu alım seçeneğiyle mevlüte gelen bütün sevdiklerinize mevlüt hediye seti verebilirsiniz.
   Mevlüt hediye setleri içerisinde bulunan Yasin-i Şerif kitapları, 99 taneli gül kokulu tesbih, seccade, takke, yazma, tül kese, lokumn kutusu, resimli ayatli magnet ve bir çok altarnatif hediye ler mevcuttur.
   Sitemiz, www.hesaplikitap.com Müslüman mümin kardeşlerimize her daim en güzel ve en kaliteli ürünleri sunmaya çalışmaktadır. Mevlütler için özel olarak hazırladığımız bu setlerde, istediğiniz tüm ürünleri kolaylıkla bulabileceksiniz. Aynı zamanda toplu alım gerçekleştirmek isteyen müminler de sitemizden yararlanarak sipariş verebilir, hiçbir prosedürle uğraşmadan ürünleri teslim alabilirler. Her daim uygun fiyat ve kaliteli ürün anlayışıyla hareket eden sitemizde farklı mevlüt hediyelikleri yer almaktadır.
   www.hesaplikitap.com sitesi, müşterilerini her daim memnun etmeye çalışmaktadır. Bu kapsamda satışa çıkardığımız hediye setleri, uygun fiyatlar uygulayacağız. Böylelikle bütçesi kısıtlı olan misafirlerimiz de rahatlıkla alışverişlerini yapabilir ve toplu sipariş verebilirler. Bununla birlikte ödeme kolaylıkları da barındıran sitemiz, kredi kartı, EFT ve kapıda ödeme kolaylığıda sunmaktadır. Sizler de bizi tercih ederek kaliteli malzemeden üretilmiş en güzel ürünleri en makul fiyatlarla satın alabilirsiniz.

   yasin kitabı, bebek mevlüdü hediyesi, kadife Yasin kitabı, toptan Yasin kitabı, taptan yasin kitabı, kişiye özel yasin, isimli yasin kitabı, isimli çikolata, toptan kadife yasin

   PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.