Yasin Kitabı-Mevlüt Hediyesi-Kadife Yasin Kitabı-Toptan Yasin Kitabı-Bebek Mevlüdü-Hac Umre Hediyesi-Kişiye Özel Yasin Kitabı-Vefat Mevlüdü hediyesi-Dini Sunumluklar-isimli kadife Yasin Kitabı

Havas-ul Kur'an Kenz-ül Havas - Türkçe Açıklamalı - 4 Cilt Tek Kitap

Geçici olarak temin edilememektedir. Temin edildiginde

Bu ürünün yerine tercih edebileceğiniz ürünler

Havas-ul Kur'an Kenz-ül Havas - Türkçe Açıklamalı - 4 Cilt Tek Kitap
Es Seyyid Süleyman El Hüseyni
Sadeleştiren: Mustafa Varlı
Esma Yayınları - Mustafa Hoca Kitabevi

"Bu kitapta dualar, ayetler, vefkler, tılsımlar arapça ve türkçe okunuşları havasları ile birlikte yer almaktadır. Ebced Vefk ve tılsımlar arapça olarak çizilmiş olup neye yararlı oldukları, faziletleri alt kısımlarında yer almaktadır."
Yazar: Es Seyyid Süleyman El Hüseyni
Sadeleştiren ve Tercüme Eden: H. Mustafa VARLI
Kategori: Dua ve Havas Kitapları
Sayfa Sayısı: 1136
Boyut: 14 x 21 cm
Basım Yeri: İstanbul
Kapak Türü: Ciltli
Kağıt Türü: Kitap Kağıdı
Dili: Türkçe - Arapça
MUKADDİME-İ KİTAP
Ayet-i Celile-i Kuranivye ve Esmai Şerife-i Hûsna’nın; İhtiyaçların kabulü, Hastalıkların şifa bulması, menfaatlerin celbi, kalbleri teshir gibi havassı marike-i mecriyeleriyle Evliyayı Kiram ve Meşayıh-ı İzam (K.S.) Hazretlerinin tertip buyurmuş oldukları ve kılıç gibi keskin tesirli olduğunu tesbit ettikleri Evrad-ı Celilelerden müteşekkil ve bazı Vefk-ı ve Havatim-i Mübarekeyi mündemiç, şimdiye kadar eşine rastlanmamış bir eserdir.

Cenabı Hak ve Feyyaz-I Mutlak, Kevnü Mekanı halk eden, hiçbir yardıma muhtaç olmadan kendi zatında kusursuz, hali ve zamanı değiştiren Cenab-ı Vacib’ül Vucud Hazretlerine nihayetsiz Hamdü Sena ve Resul'ü Kibriya, Habib-i Huda, Mefhari Mevcudat Bais-i Tekvin, Kainat-ı Aliyye, Ekmelü't Tahiyyat Efendimiz Hasretleriyle Ali ve Ashab-I Kiram Rıdvanullahi Teala Aleyhim Ecma'ıyn Hazaratına salat ü Selam hediye ettikten sonra bu aciz ü pür taksir şu veçhile söze girmek ve takrir-i meram eylemek ister ki:

Hazret-i Allah Celle Celalühu ve amme nevalühu (Küntü kenzen mahfiyyen feahbebtüen 'u refe fehalaktü'l halka leu'ref). yani "Ben bir gizli hazine idim, bilinmeyi istedim şimdi bilinmekliğim için halkı halk eyledim" kelam'ı kudsiyyesi ile kainatı halk ve ibda' buyurmaktaki ilahi hikmet ve maksadını beyan ve i'lanı, kainatta da insanı eşref ve ekmel'i mahlukat olarak halk ve icad buyurmuştur. "Inni cailün fi'l-ardıhali- feh" yani "Ben arzda bir halife kılacağım" hitabı samedanisi ile melaike-i kirama insanın ulüvv ü kadrini anlamaları için "inni a'lemü ma la ta'lemun" yani "Ben sizin bilmediğinizi bilirim" kelamı alisiyle de beşerin bilahare kürre-i arz üzerinde edeceği şeref makamını anlatmıştır.

(İnna aradne'l emanete ) kavli kerimiyle emanete yani vahdaniyyet sırlarının sırrım arz ve sema, yerlerin ve göklerin tehammülden çekindikleri halde, insanın onu yüklendiğini ityan buyurmakla, beşerin eşref ve ekmeli mahlukat olduğundaki sırrı ayan buyurmuştur.

İşte vahdaniyyet sırlarının sırrım yüklenmiş olan Ademoğlunun İnsanî kerametleri muhafaza ve beşerî kemalatları idrak sayesinde bütün aleme icrayı tasarruf etmesinin inkarı gayr-ı kabildir.

Enbiya-ı İzam ve Evliya-yı Kiram hazeratının hakikiliği bilinen mucize ve kerametlere işte bu tasarrufun zahiri bir eseridir.

Nazil olan kitapların sırları cem etmesi, bütün şifa ve rahmetin menbaı olan Kur'an-ı Kerim'in her bir ayeti, hatta kelime ve harfi fena bulmayan, bitmez tükenmez bir Havvas hazinesi olup bunlardan 1300 küsür seneden beri istifaza ve istifade olunduğu, bu sayede ne büyük ve azim harikalar meydana geldiği gibi İslamiyetin zuhurundan evvel de kahinler ve rahipler Tevrat ve İncil-i Şerifin ayetleriyle keramet ibraz etmeye muvaffak olmuşlardır ki bu erbabıindinde malumdur.

Adem A.S.'ın inişinden zamanımıza kadar ayetlerin ve esmayı şerifelerin Havvassı, evrad ve ezkâr ile iştigal olunmuş, her zaman azm ve ciddiyet, tam bir itikad ve saf bir kalb ile okunan ve yazılan evrâd ve esmâdan vefk ve tılsımlardan matlub olan faide istihsal olunmuştur.

Ruhun bekâsı âlem-i süflâda te'sirâtıeslâf indinde dasdik üzere olduğu halde geçen asırda bütün mukaddesâtı çürütmek, dinleri ortadan kaldırmak fikrine düşen bazı adamların çalışmalar ıneticesi olarak bunlar ceffelkalem inkâr edilmeye başlanmıştı. Fakat bugün fevkalâde bir ehemmiyet peyda eden "ervah ve münasebet" ilmi, bir asır evvelki itikad ve kanaatın doğru ve hakiki olduğunu yeniden teyid ve isbat eylemiştir. 

Bugün Avrupa bilhassa Amerika'da ulemanın ve bilim adamlarının büyüklerimin bile tasdik ye itiraf ettikleri Manyetizma (Mıknatısıyyet-i Insaniyye) İSPİRİTİZMA (llmü'l-Ervah) bu kadar seneden beri malumumuz olan İlm-i Havvas ve teshirden başka bir şey değildir.

Avrupalılar iradenin kuvvetini, o kuvvet sayesinde her şeye galebe ve tahakküm mümkün olduğunu (MANYETİZMA) kitaplarında söylüyorlar. Bu bizim Havvas kıraatindeki "îtikad-ıtam ve ciddiyet lazımdır" dediğimizin aynıdır. "MANYETIZMA" ile "SÜKJESTİON" yani ilga-i fikir ve arzu bizim havvas ile teshir-i kalb ve fikirden başka birşey değildir. "İSPİRİTİZMA"da ervahın celbi, onlarla mükaleme, hatta onları müşahade, bizim havas ile ruhları davet usulümüzden gayri bir şey midir?

Bizde bir takım şarlatanlarla çıkıp halkı ifal ettiği gibi Avrupa'da da "MANYETİZMA" ve "İSPİRİTİZMA" şarlatanları vardır.

Demek ki ta eski zamandan beri bizde malum olan havas ilmini ve teshir edilen ilmi bir asır kadar red ve inkâr eyledikten sonra, bugün Avrupa ve Amerika'da kabul ve tasdik ediyor. Bunları beyandan maksadımız bazı inkârcıların fikirlerini tenvir içindir.Yoksa Havass-ı Kurâniyye ve itikad-ı tam ile kıraat olunan evrad ü ezkâr ve esmânın te'siratı hakkında din erbabının hiç şüphesi yoktur.

Ulema ve Meşayıh-ı İzam taraflarından te'lif ve tertip olunup müruru zaman ile ötede beride zayi olmuş, istinsah edenlerin, cehalet eseri ve hatası olarak anlaşılmaz bir hale gelmiş, bir takım cühelanın elinde cer ve îfal vasıtası olmuş birçok kıymettar havas kitaplarında münderiç olup cümlesi mücerreb ve muhakkik bulunan büyük eserleri toplamak, Türkçe'ye tercüme ederek din kardeşlerime yadigar etmek arzusuna düşerek avn ü inayet-i bari ve Cenab-ı Peygamber Efendimizin ruhaniyyeti ile bu kitabı vücûda getirdim ve ismini "KENZ'UL HAVAS" ismi ile tesmiye eyledim. Mütalaa buyuracak ve ondan istifade ve istifâza edecek zevât-ı kiramdan bizi hayır ile yâd etmeleri talep ve arzu olunur.

Ve billâhi't-tevfik.

SEYYİD SÜLEYMAN EL HÜSEYNÎ
KİTABIN MÜNDERECÂTINA DAİR BİRAZ İZAHAT
Kur'anı Kerim'deki âyet-i celîlelerin ve esmâi hüsna-ı ilâhiyyenin havassı cümlesinden olan kazayı hacet, kalblerin celbi, insanların ve hayvanların teshiri, ruhları hazır etme, cinleri davet, onlarla mülakât, zayileri keşf ve müşahade, uzak mesafeye yürüme kabiliyeti, umur ve mesalih ticaret ve menfaatin çokluğu hastalıkların şifa bulması, iptal-i his ve daha birçok gizli sırlara dair en hakîki ve en doğru ma'lumat ile ve bunlara dair izahat ve talimatı ihtiva edecektir.

Ancak kitabımızı mütalaa buyuran din kardeşlerimizden ve münderecatından müstefîd olmak arzu eden, zevâttan bu havassı ve meşru olan hususlarda isti'mal etmelerini ve gayr- i meşru cihette kullanmamalarını bilhassa rica eyleriz.

Çünkü havass-celileyi mahallinin gayrında kullanmak büyük günahtır. El silahının zararı ile dil ve kalem silahının zararı aynıdır. Havass-ı celîle ile nefsinin hevasına hizmet edenlerin ne kadar mutazarrır olup büyük zararlara uğradıkları görülmüştür.

İÇİNDEKİLER
1. CİLT
Müellifin önsözü celp ve teshir hususunda 2
Mukaddime-i Kitap 3
Kitabın münderecatınadair biraz izahat 6
Said ve Nahs vakitleri onlardan hayır ve şerre muvaffak olanlar 6
Pazar Günü 7
Pazartesi 8
Salı 9
Çarşamba 10
Perşembe 11
Cuma günü 12
Cumartesi günü 13
Birinci fasıl 15
Allah ism-i celilinin havası 28
İsmi a’zam azimeti 40
Er-Rahiym ism-i celili 52
El-Melik ism-i şerifi 53
Zikri Şerif budur 55
El-Kuddüs ism-i celili 56
Esselam ism-i şerifi 58
El-Mümin ism-i celili 60
El-Mühevmin ism-i şerifi 61
El-Aziz ism-i celili 64
El-Cabbâr ism-i şerifi 65
El-Müıekebbir ism-i celili 68
El-Hâlik ism-i şerifi 69
El-Bari ism-i şerifi 70
El-Musavvir ism-i şerifi 70
İhtarı Mahsus 71
El-Gaffar ism-i şerifi 72
El-Kahhar ism-i şerifi 73
İhtarı Mahsus (Hususi ihtar) 74
El-Vehhab ism-i celili 74
Er-Rezzak ism-i şerifi 75
El-Fettah ism-i celili 76
El-Alim ism-i celili 77
El-Kabız ism-i şerifi  78 
İhtarı Mahsus 79
El-Bâsit ism-i celili 81
El-Hâfız ism-i şerifi 84
Er-Rafi ism-i celili 85
El-Muizz ism-i şerifi 86
El-Müzill ism-i celili 86
Es-Semi ism-i şerifi 87
El-Basir ism-i celili 89
El-Hakan ism-i şerifi 89
El-Adl ism-i celili 89
El-Latif ism-i şerifi 91
El-Habir ism-i celili 101
El-Halim ism-i şerifi 103
El-Azim ism-i celili 103
El-Gafûr ism-i şerifi 104
Eş-Şekur ism-i celili 105
El-Aliyy ism-i şerifi 105
El-Kebir ism-i celili 107
El-Hafiz ism-i şerifi  107
El-Muğis ism-i celili 109
El-Hasip ism-i celili 110
El-Celil ism-i şerifi 111
El-Kerîm ism-i celili 112
Er-Rakîb ism-i celili 113
El-Mücib ism-i celili 114
El-Vâsi ism-i şerifi 117
El-Vedûd ism-i şerifi 118
El-Mecîd ism-i celili 119
El-Bâis ism-i şerifi 120
Eş-Şehid ism-i celili 121
El-Hak ism-i şerifi 122
El-Vekîl ism-i celil 123
El-Kavi ism-i şerifi 123
El-Metin ism-i celili 124
El-Veli ism-i celili 125
El-Hamid ism-i celili 125
El-Muhsi ism-i şerifi 126
El-Mübdi ism-i şerifi 127
El-Mu’iya ism-i şerifi 127
El-Muhyi ism-i celili 129
El-Mümit ism-i şerifi 130
El-Hak ism-i celili 132
El-Kayyüm ism-i şerifi 132
El-Vacîd ism-i şerifi 135
El-Macid ism-i şerifi 135
El-Vahıdül-Ehad ism-i celili 135
İhlas-ı Şerif vefkı 138
Eş-Samed ism-i celili 139
El-Kadir ism-i şerifi 139
El-Muktedır ism-i celili 140
El-Mukaddem ism-i şerifi 142
El-Müahhar ism-i celili 143
El-Evvel ism-i şerifi 144
El-Ahîr ism-i celili 144
Ez-Zahir ism-i şerifi 147
El-Bâtın ism-i celili 148
El-Vali ism-i şerifi 149
El-Müteâl ism-i celili 150
El-Birr ism-i celili 151
Et-Tevvab ism-i celili 152
El-Müntakim ism-i celili 153
El-Afüvv ism-i celili 154
Er-Raûf ism-i şerifi 155
Mâlikü’l-Mülk ism-i celili 156
Zü’l-Celâli ve’l-ikram ism-i şerifi 156
El-Muksıt ism-i celili 160
El-Camî ism-i celili 161
El-Gani ism-i şerifi 162
El-Muğni ism-i celili 164
El-Mânî ism-i şerifi 166
Ed-Dârr ism-i celili 167
En-Nafi ism-i şerifi 168
En-Nûr ism-i celili 170
El-Hadî ism-i celili 171
El-Bedî ism-i celili 172
El-Bâki ism-i celili 173
El-Varîs ism-i şerifi 174
Er-Reşid ism-i celili 175
Es-Sabûr ism-i şerifi 175
Kevakibin şeref vakitleri 176
Yedi kevakib ve haftanın günleri 176
Salat ve selâmın havas-ı celilâni 177
Salatı Necat 187
Kelime-i tevhidin havass-ı çelilesi 190
İhtarı Mahsus 192
Bazı mühim ilaveler 195
Besmele-i Şerife 195
Ya Latif ism-i celili 198
Salatü Selam 200
İstihare ve Adabı 202
İstihare duasının arapçası 203
İstihare duasının okunuşu 204
Hatemi Şerif 210
Salat-ı Hâcât 212
2. CİLT
Müellifin önsözü celp ve teshirin keyfiyeti hususunda 215
2.Cildin mukaddimesi 216
Fatiha-i şerifenin havass-ı çelilesi 217
Ayete’l-Kürsi’nin bazı havass-ı çelilesi 217
Ayete’l-Kürsi’nin fazileti hakkında 247
İhlâs sure-i şerifesi 253
Muavvizeteyn surelerinin havassı 261
Vedduhâ sûre-i şerifesinin havassı 264
Vel’asri süre-i şerifesinin havassı 265
Sûre-i "HÜMEZE”nin havassından 266
"LİİÜLÂFİ KUREYŞÎN” Sûre-i şerifesi 267
"KEVSER” sûre-i şerifenin havassı 269
"İNŞİRAH” sûre-i şerifesinin havvassı 270
"FİL” sûre-i şerifesinin havassı 271
"KADR” sûre-i şerifenin havassı 277
Sûre-i "VÂKI’a”nın havassı 277
"MÜLK’ Sûre-i şerifesinin havassı 280
"YASİN” sûre-i şerifesinin havassı çelilesi 283
"ENAM” sûre-i şerifesinin havassı çelilesi 298
"FETH” sûre-i celilesinin havassı 302
"YUSUF” süre-i celilesinin havasşı 304
"HUD” sûre-i celilesinin havassı 305
"RAD” sûre-i celilesinin havassı 305
"HICR” sûre-i şerifesinin havassı 307
Sûre-i "NAHL”in havassı şerifesi 308
"NEML’ sûre-i celilesinin havassı 309
"RÛM” sûre-i şerifesinin havassı 309
"MÜRSELÂT” sûre-i şerifesinin havassı 310
Bazı Ayet-i Kerimenin havassı çelilesi 311
LÂ HAVLE VELÂ KUVVETE İLLÂ BİLLAHİL ALİYYİL AZİM 332
LÂ İLÂHE İLLÂ ENTE SÜBHÂNEKE İNNİ KÜNTÜ MİNEZZALİMİYNE 338
HASBİYALLAHÜ ve Nİ’MEL VEKİL 344
HATM-İ ŞERİF 348 
Bazı Mücerrebat 350
Zafer, Galabe ve Tehaffuz 354
Celb ve Teshir 3257
Kahru Tedmir 360
Kazâ-yı hâcat 372
Tevsi-i rızk ve maişet 373
Hall-i ma’kud ve ibtal-i sihir (Bağlıyı çizme ve sihri iptal etme) 379
Teskın-i gadab ve def-i sekiyi (Gadabı teskin ve kendisinden hoşlanılmayan şahsı defetmek) 383
Hıfzu sıyânet (Muhafaza ve Korunma) 384
Karı-koca arasındaki dargınlık ve soğukluğu gidermek 387
Erkek evlat istemek ve kolay doğum yapmak 390
Mücerrebat-ı ŞEYH SUNUSİ’den havassı şetta 392
Şerleri defetmek hususunda 406
Huddâm irşat etme ve gaibden sesler duyurma 411
Gam, keder, sıkıntı, mihnet ve meşakka’ı defetmek düşmanı kahr-u tedmir etmek 415
İhtar-ı mahsusa 423
Âsân ve kolayca doğum yapmak 424
Erkeğin kadın alması ve kadının kocaya varmasındaki kolaylıklar 426
Talibi zuhur etmeyen bir kız veya kadın 427
Sihrin bozulması ve bağlıların çözülmesi hususunda 433
Kaybolan şeyin iadesi, hırsızın belli olması hususunda 443
Celeb-i rızk ve temin-i kabul 448
3. CİLT
3. Cilt Mukaddime 453
Fatiha-i şerife’nin azimet ve duaları 454
Fatiha-i şerife’nin riyazeti 473
En’am sûre-i şerifesinin riyazeti 500
Sûre-i KEFİF’in riyazeti 509
Vâkı’a Sûre-i şerifesinin azimeti 510
Sûre-i Yâsin-in duaları ve azimeti 514
Yâsin Sûre-i şerifesinin diğer duası 544
Pazar gününü virdi 546
Pazartesi gününün virdi 551
Salı gününün virdi 554
Çarşamba gününün virdi 557
Perşembe gününün virdi 562
Cuma gününün virdi 566
Cuma ertesinin virdi 570
Selamün kavlen ayetinin azameti 574
Kul ûhıye sûreyi şerifesinin riazati 579
Sûreyi mülkün azameti 601
Sûreyi mülkün azameti 603
Elemneşrahleke’nin azameti 604
Teşbihi şerifin azimeti ve duası 607
Miracı şerifin duası 609
Miracı şerifin diğer bir duası 613
Hızbü’n-Nasr 615
Hızbü’l Bahr Virdi Şerif 620
Hızbü’l Berr 633
Evladı olmayanlara evlad husülü için 634
Kenzül havvas hızbül bahir 636
Diğer bir dua-î şerif 653
Kasidei buride 655
Kasidei buride 658
Devri âlâ hizbi şerif 692
Devri âlâ hizbi şerif 699
Esmâi Nebi (SAV) 707
Hızbül üstazil biyumi 719
Lafzai celal ile rahman ismi şerifi 727
Rahman ismi şerifinin duası 735
Esselam ismi şerifinin hikmeti 737
El Mümin ismi şerifinin hikmeti 739
El Müheymini ismi şerifinin duası ve hikmeti 740
El Aziz ismi şerifinin duası ve hikmeti 741
Cebbar ismi şerifinin duası ve hikmeti 742
El Mütekebbir ismi şerifi 744
El Hâlık ismi celili 745
El Bariû ismi celili 747
El Mıısavvir ismi celili 748
El Kahhâr ismi celili 749
El Vahhab ismi celili 751
El Rezzak ismi şerifi 752
El fettah ismi şerifi 753
El Kaabız ismi şerifi 755
El Basit ismi şerifi 759
El Hafıd ismi şerifi 760
El Muız ismi şerifi 762
El Müzill ismi şerifi 763
El Basır ismi şerifi 764
El Hakem ismi şerifi 765
El Adli ismi şerifi 767
El Latif ismi şerifi 770
El Habir ismi şerifi 772
El Halim ismi şerifi 773
El Azım ismi şerifi 775
El Afüvv ismi şerifi 777
Eş Şekür ismi şerifi 778
El Kebir ismi şerifi 781
El Mukıyt ismi şerifi 784
El Hasib ismi şerifi 785
El Celil ismi şerifi 785 
El Kerim ismi şerifi 787
El Rakip ismi şerifi 788
El Mucib ismi şerifi 789
El Vasi ismi şerifi 790
El Vedûd ismi şerifi 791
El Bais ismi şerifi 793
El Vekil ismi şerifi 794
El Kavi ismi şerifi 795
El Metin ismi şerifi 796
El Veliyyi ismi şerifi 797
Es Samed ismi şerifi 798
El Kadir işmi şerifi 799
El Muktedir ismi şerifi 800
Ez Zahiri ismi şerifi 801
El Batini ismi şerifi 801
El Müttakim ismi celili 803
MALÎKEL MÜLK ZÜLCELALİ VEL’İKRAM ismi şerifi 804
El-Cami ism-i celili 805
El-Ganiyy ism-i şerifi 807
Yâ Nafi ism-i şerifi 815
El-Bâki ism-i şerifinin duası ve hikmeti 816
El-Varis ism-i celili 817
Er-Reşid ism-i şerifi 818
Es-Sabur ism-i celili 819
Şürut-u kırâet okumanın şartlan 820
Esma-i Hüsna’yı ve hizasında okunacak adedi gösterir tablo 821
4. CİLT
4. Cilt mukaddime ve müellifin önsözü 823
Havass-ı muhtelife hususunda Te’lif-i Kulüb ve
Celb-i Muhabbet 827
Hâcetlerin kazâsı, kabul olunması hakkında 844
Kahriyye okumak ve intikam almak hususunda 849
İhtarı mahsus 855
Ara açmak ve kin, nefret koymak hususunda 856
Celb ve teshir 858 
Akd-i lisan 862
Teslıt ve ta’zib 867
Rızkın genişliği ve bereketi hususunda 871
Sihiri bozmak ve bağlılıkları çözmek hususunda 881
Humma ve sıtmanın teşfiyesi 883
Göz değmesi ve nazar hususunda 890
Baş ağrısı için 901
Dua-ı şerifin hikmeti 910
Ayet-i çelilin duası 911
Göz ağrısı ve tenviri basar 914
Diş ağrısı için 919
Sar’a, mecnunlu ve cin tasalutunun teşfiyesi 921
Nüzul, felç ve emsali hastalıklar hakkında 936
Kulunç ve dalak ağrıları 938
Ümmü Sıbvan denilen hastalık hakkında 941
Bükâ-yi etfal hakkında 941 
Vesvese, Hülya ve kara sevda hakkında 949
Çocuğu olmayan için 952 
Kolay doğum, güçlük çekilmemesi için 955
Veba, taun ve kolera gibi emraz-ı sariye 958
Çocuk düşürmeye dair 967
Hafakan ve yürek çarpıntısı hakkında 969
Kesret-i ihtilama karşı 970
İhtarı Mahsus 971
Ağrılar ve sızılar hakkında 972
Çıban, sivilce, şiş, vesaire hakkında 978
Maddi ve ma’nevi emraz-ı muhtelife 981
Uykunun celbi ve def’i 985
Evlendirme ve evlendirmeyi kolaylaştırmak 987
Celb ve iade 990
Çalınan ve kaybolan bir şeyin iadesi 994
Mahpus ve zindanda bulunanlar için 1001
Def-i Muziyat 1003
Müteferrik bilgiler 1012
Kulak çınlaması 1012
Bir yerin seğrimesi hususunda 1014
İbrahim Hakkı Hz.Terinin ihtilaçnamesi 1020
Önemli ve faydalı bilgiler 1027
Hâll-i Gâib 1028 
Birleştirmek veya ayırmak hususunda 1029
Devam-ı memuriet 1030
Galib ve mağlub 1031
Nazar-ı dikkate 1033
Aylar, günler ve burçlar hususunda 1036
Kıyafetname 1037
İktiran ve içtimai kevakib 1044
Ebced’de kullanılan çeviri yazı çizelgesi 1045
Ebced’in düzeni ve tarifi ebced sözcükleri 1045
Ebced sözcükleri 1046
Bizde okunuşu 1046
Ebced harfleri 1047
Arapçanın başka alfabe düzenleri harflere göre 1047
Seslere göre 1048 
Biçim benzerliği ses fizyolojisi 1048
Ebced’de ilke 1049 
Ebced düzeni için bilginlerin açıklamaları 1049
Altı Şah 1049
Altı Şeytan 1050
Haftanın günleri 1050
Bilginlerin örneklerle gösterdikleri nedenlerin bilimsel değeri belge kimliği 1050
Kanıt yetersizliği 1050
Kanıt Ebced düzeni alfabenin kökeni tanımı;
Ebced ve eski alfabeler 1051
Arapçanın altı harfi 1051
Ebced’in gerçek kökeni 1051
Ebced’in harf niteliği 1052
Ebced hesabı ve tanımlanması 1052
Küçük ebced hesabı 1052
Ebced hesabında sayıların tablosu 1053
Harf ve Rakam 1053
Başka ebced hesapları 1054
Ebced-i kebir büyük ebced hesabı 1054
En büyük ebced hesabı 1054
Ebced-i sağir en küçük ebced hesabı 1055
Bu hesaplarda sayılar 1055
Ebced’in kullanıldığı yerler 1056
1. Günlük ihtiyaçlarda  1057
2. Kitap sayfalarında 1057
3. Yazı bölümlerinde 1058
4. Matematik ve fizikte 1058
5. Sözcük olarak 1059
6. Büyü ve muskalarda 1059
Ebced harfi ile tarih düşürme örneği tanımlaması 1061
Deyimleri 1061
Örnekler 1062
Ayetel Kürsü’nün özel formülü 1063
Bu bab ihlas suresinin havassı hakkındadır 1063
Şevvali şerif. Zilkade, Zilhicce 1065
İşbu kitab cümle isimlerin evveline nazar ederek dertleri beyan eder 1067
Azametli bir düzen hususunda 1125
Diğer Özellikler
Stok KoduHavasul Kuran Kenzül Havas ESMA
MarkaEsma Yayınevi
Stok DurumuBu ürün geçici olarak temin edilememektedir.
Anasayfa l Müşteri Hizmetleri | Gizlilik Sözleşmesi l Kadife Yasin kitapları l Özel Ciltli Yasin Kitapları l Kız Bebek Mevlüdü l Erkek Bebek Mevlüdü

Mevlüt Hediyeleri

Mevlüdler, Müslümanların bir araya gelmelerine vesile olan güzel toplantılardır. Mevlütlerde dostlar İslamiyet’in keyfine birlikte ulaşırken, birbirlerini de memnun etmektedirler. Mevlütlerde dostların birbirlerine hediyeler vermesi de oldukça doğru ve ahlaki bir davranıştır. Bu sayede arkadaşlık bağı güçlenecektir. Sitemiz, www.hesaplikitap.com  mevlütlerde hediye etmeniz için sizlere uygun mevlüt hediyelerini satışa sunmaktadır. Siz de mevlüt hediye setleri alarak sünnet, hac, vefat veya doğum için düzenlediğiniz bu güzel etkinliği farklı bir hale getirebilirsiniz.
Mevlüt hediye setleri genel anlamda birçok ürünü içinde barındırmaktadır. Bu setlerde seccade, tesbih, Yasin kitabı ve hediyelik kutu görmeniz oldukça normaldir. Namaz kılamayan ve kılmaya niyet eden dostlarınız için de harika bir armağan olan Mevlüt hediye setleri, etkinliklerinizde rahatlıkla sipariş verebileceğiniz bir üründür. Dilerseniz toplu alım seçeneğiyle mevlüte gelen bütün sevdiklerinize mevlüt hediye seti verebilirsiniz.
Mevlüt hediye setleri içerisinde bulunan Yasin-i Şerif kitapları, 99 taneli gül kokulu tesbih, seccade, takke, yazma, tül kese, lokumn kutusu, resimli ayatli magnet ve bir çok altarnatif hediye ler mevcuttur.
Sitemiz, www.hesaplikitap.com Müslüman mümin kardeşlerimize her daim en güzel ve en kaliteli ürünleri sunmaya çalışmaktadır. Mevlidler için özel olarak hazırladığımız bu setlerde, istediğiniz tüm ürünleri kolaylıkla bulabileceksiniz. Aynı zamanda toplu alım gerçekleştirmek isteyen müminler de sitemizden yararlanarak sipariş verebilir, hiçbir prosedürle uğraşmadan ürünleri teslim alabilirler. Her daim uygun fiyat ve kaliteli ürün anlayışıyla hareket eden sitemizde farklı mevlüt hediyelikleri yer almaktadır.
www.hesaplikitap.com sitesi, müşterilerini her daim memnun etmeye çalışmaktadır. Bu kapsamda satışa çıkardığımız hediye setleri, uygun fiyatlar uygulayacağız. Böylelikle bütçesi kısıtlı olan misafirlerimiz de rahatlıkla alışverişlerini yapabilir ve toplu sipariş verebilirler. Bununla birlikte ödeme kolaylıkları da barındıran sitemiz, kredi kartı, EFT ve kapıda ödeme kolaylığıda sunmaktadır. Sizler de bizi tercih ederek kaliteli malzemeden üretilmiş en güzel ürünleri en makul fiyatlarla satın alabilirsiniz.

yasin kitabı, bebek mevlüdü hediyesi, kadife Yasin kitabı, toptan Yasin kitabı, taptan yasin kitabı, kişiye özel yasin, isimli yasin kitabı, isimli çikolata, toptan kadife yasin

PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.