• Tüm Kategoriler
  • Yasin Kitabı-Mevlüt Hediyesi-Kadife Yasin Kitabı-Toptan Yasin Kitabı-Bebek Mevlüdü-Hac Umre Hediyesi-Kişiye Özel Yasin Kitabı-Vefat Mevlüdü hediyesi-Dini Sunumluklar-isimli kadife Yasin Kitabı

   Havas-ul Kur'an Kenz-ül Havas - Türkçe Açıklamalı - 4 Cilt Tek Kitap

   Geçici olarak temin edilememektedir. Temin edildiginde

   Bu ürünün yerine tercih edebileceğiniz ürünler

   1135 sayfa
   225,00 TL
   KDV Dahil 140,00 TL
   %37,8
   388 sayfa 14x20 cm
   90,00 TL
   KDV Dahil 55,00 TL
   %38,9
   Havas-ul Kur'an Kenz-ül Havas - Türkçe Açıklamalı - 4 Cilt Tek Kitap
   Es Seyyid Süleyman El Hüseyni
   Sadeleştiren: Mustafa Varlı
   Esma Yayınları - Mustafa Hoca Kitabevi

   "Bu kitapta dualar, ayetler, vefkler, tılsımlar arapça ve türkçe okunuşları havasları ile birlikte yer almaktadır. Ebced Vefk ve tılsımlar arapça olarak çizilmiş olup neye yararlı oldukları, faziletleri alt kısımlarında yer almaktadır."
   Yazar: Es Seyyid Süleyman El Hüseyni
   Sadeleştiren ve Tercüme Eden: H. Mustafa VARLI
   Kategori: Dua ve Havas Kitapları
   Sayfa Sayısı: 1136
   Boyut: 14 x 21 cm
   Basım Yeri: İstanbul
   Kapak Türü: Ciltli
   Kağıt Türü: Kitap Kağıdı
   Dili: Türkçe - Arapça
   MUKADDİME-İ KİTAP
   Ayet-i Celile-i Kuranivye ve Esmai Şerife-i Hûsna’nın; İhtiyaçların kabulü, Hastalıkların şifa bulması, menfaatlerin celbi, kalbleri teshir gibi havassı marike-i mecriyeleriyle Evliyayı Kiram ve Meşayıh-ı İzam (K.S.) Hazretlerinin tertip buyurmuş oldukları ve kılıç gibi keskin tesirli olduğunu tesbit ettikleri Evrad-ı Celilelerden müteşekkil ve bazı Vefk-ı ve Havatim-i Mübarekeyi mündemiç, şimdiye kadar eşine rastlanmamış bir eserdir.

   Cenabı Hak ve Feyyaz-I Mutlak, Kevnü Mekanı halk eden, hiçbir yardıma muhtaç olmadan kendi zatında kusursuz, hali ve zamanı değiştiren Cenab-ı Vacib’ül Vucud Hazretlerine nihayetsiz Hamdü Sena ve Resul'ü Kibriya, Habib-i Huda, Mefhari Mevcudat Bais-i Tekvin, Kainat-ı Aliyye, Ekmelü't Tahiyyat Efendimiz Hasretleriyle Ali ve Ashab-I Kiram Rıdvanullahi Teala Aleyhim Ecma'ıyn Hazaratına salat ü Selam hediye ettikten sonra bu aciz ü pür taksir şu veçhile söze girmek ve takrir-i meram eylemek ister ki:

   Hazret-i Allah Celle Celalühu ve amme nevalühu (Küntü kenzen mahfiyyen feahbebtüen 'u refe fehalaktü'l halka leu'ref). yani "Ben bir gizli hazine idim, bilinmeyi istedim şimdi bilinmekliğim için halkı halk eyledim" kelam'ı kudsiyyesi ile kainatı halk ve ibda' buyurmaktaki ilahi hikmet ve maksadını beyan ve i'lanı, kainatta da insanı eşref ve ekmel'i mahlukat olarak halk ve icad buyurmuştur. "Inni cailün fi'l-ardıhali- feh" yani "Ben arzda bir halife kılacağım" hitabı samedanisi ile melaike-i kirama insanın ulüvv ü kadrini anlamaları için "inni a'lemü ma la ta'lemun" yani "Ben sizin bilmediğinizi bilirim" kelamı alisiyle de beşerin bilahare kürre-i arz üzerinde edeceği şeref makamını anlatmıştır.

   (İnna aradne'l emanete ) kavli kerimiyle emanete yani vahdaniyyet sırlarının sırrım arz ve sema, yerlerin ve göklerin tehammülden çekindikleri halde, insanın onu yüklendiğini ityan buyurmakla, beşerin eşref ve ekmeli mahlukat olduğundaki sırrı ayan buyurmuştur.

   İşte vahdaniyyet sırlarının sırrım yüklenmiş olan Ademoğlunun İnsanî kerametleri muhafaza ve beşerî kemalatları idrak sayesinde bütün aleme icrayı tasarruf etmesinin inkarı gayr-ı kabildir.

   Enbiya-ı İzam ve Evliya-yı Kiram hazeratının hakikiliği bilinen mucize ve kerametlere işte bu tasarrufun zahiri bir eseridir.

   Nazil olan kitapların sırları cem etmesi, bütün şifa ve rahmetin menbaı olan Kur'an-ı Kerim'in her bir ayeti, hatta kelime ve harfi fena bulmayan, bitmez tükenmez bir Havvas hazinesi olup bunlardan 1300 küsür seneden beri istifaza ve istifade olunduğu, bu sayede ne büyük ve azim harikalar meydana geldiği gibi İslamiyetin zuhurundan evvel de kahinler ve rahipler Tevrat ve İncil-i Şerifin ayetleriyle keramet ibraz etmeye muvaffak olmuşlardır ki bu erbabıindinde malumdur.

   Adem A.S.'ın inişinden zamanımıza kadar ayetlerin ve esmayı şerifelerin Havvassı, evrad ve ezkâr ile iştigal olunmuş, her zaman azm ve ciddiyet, tam bir itikad ve saf bir kalb ile okunan ve yazılan evrâd ve esmâdan vefk ve tılsımlardan matlub olan faide istihsal olunmuştur.

   Ruhun bekâsı âlem-i süflâda te'sirâtıeslâf indinde dasdik üzere olduğu halde geçen asırda bütün mukaddesâtı çürütmek, dinleri ortadan kaldırmak fikrine düşen bazı adamların çalışmalar ıneticesi olarak bunlar ceffelkalem inkâr edilmeye başlanmıştı. Fakat bugün fevkalâde bir ehemmiyet peyda eden "ervah ve münasebet" ilmi, bir asır evvelki itikad ve kanaatın doğru ve hakiki olduğunu yeniden teyid ve isbat eylemiştir. 

   Bugün Avrupa bilhassa Amerika'da ulemanın ve bilim adamlarının büyüklerimin bile tasdik ye itiraf ettikleri Manyetizma (Mıknatısıyyet-i Insaniyye) İSPİRİTİZMA (llmü'l-Ervah) bu kadar seneden beri malumumuz olan İlm-i Havvas ve teshirden başka bir şey değildir.

   Avrupalılar iradenin kuvvetini, o kuvvet sayesinde her şeye galebe ve tahakküm mümkün olduğunu (MANYETİZMA) kitaplarında söylüyorlar. Bu bizim Havvas kıraatindeki "îtikad-ıtam ve ciddiyet lazımdır" dediğimizin aynıdır. "MANYETIZMA" ile "SÜKJESTİON" yani ilga-i fikir ve arzu bizim havvas ile teshir-i kalb ve fikirden başka birşey değildir. "İSPİRİTİZMA"da ervahın celbi, onlarla mükaleme, hatta onları müşahade, bizim havas ile ruhları davet usulümüzden gayri bir şey midir?

   Bizde bir takım şarlatanlarla çıkıp halkı ifal ettiği gibi Avrupa'da da "MANYETİZMA" ve "İSPİRİTİZMA" şarlatanları vardır.

   Demek ki ta eski zamandan beri bizde malum olan havas ilmini ve teshir edilen ilmi bir asır kadar red ve inkâr eyledikten sonra, bugün Avrupa ve Amerika'da kabul ve tasdik ediyor. Bunları beyandan maksadımız bazı inkârcıların fikirlerini tenvir içindir.Yoksa Havass-ı Kurâniyye ve itikad-ı tam ile kıraat olunan evrad ü ezkâr ve esmânın te'siratı hakkında din erbabının hiç şüphesi yoktur.

   Ulema ve Meşayıh-ı İzam taraflarından te'lif ve tertip olunup müruru zaman ile ötede beride zayi olmuş, istinsah edenlerin, cehalet eseri ve hatası olarak anlaşılmaz bir hale gelmiş, bir takım cühelanın elinde cer ve îfal vasıtası olmuş birçok kıymettar havas kitaplarında münderiç olup cümlesi mücerreb ve muhakkik bulunan büyük eserleri toplamak, Türkçe'ye tercüme ederek din kardeşlerime yadigar etmek arzusuna düşerek avn ü inayet-i bari ve Cenab-ı Peygamber Efendimizin ruhaniyyeti ile bu kitabı vücûda getirdim ve ismini "KENZ'UL HAVAS" ismi ile tesmiye eyledim. Mütalaa buyuracak ve ondan istifade ve istifâza edecek zevât-ı kiramdan bizi hayır ile yâd etmeleri talep ve arzu olunur.

   Ve billâhi't-tevfik.

   SEYYİD SÜLEYMAN EL HÜSEYNÎ
   KİTABIN MÜNDERECÂTINA DAİR BİRAZ İZAHAT
   Kur'anı Kerim'deki âyet-i celîlelerin ve esmâi hüsna-ı ilâhiyyenin havassı cümlesinden olan kazayı hacet, kalblerin celbi, insanların ve hayvanların teshiri, ruhları hazır etme, cinleri davet, onlarla mülakât, zayileri keşf ve müşahade, uzak mesafeye yürüme kabiliyeti, umur ve mesalih ticaret ve menfaatin çokluğu hastalıkların şifa bulması, iptal-i his ve daha birçok gizli sırlara dair en hakîki ve en doğru ma'lumat ile ve bunlara dair izahat ve talimatı ihtiva edecektir.

   Ancak kitabımızı mütalaa buyuran din kardeşlerimizden ve münderecatından müstefîd olmak arzu eden, zevâttan bu havassı ve meşru olan hususlarda isti'mal etmelerini ve gayr- i meşru cihette kullanmamalarını bilhassa rica eyleriz.

   Çünkü havass-celileyi mahallinin gayrında kullanmak büyük günahtır. El silahının zararı ile dil ve kalem silahının zararı aynıdır. Havass-ı celîle ile nefsinin hevasına hizmet edenlerin ne kadar mutazarrır olup büyük zararlara uğradıkları görülmüştür.

   İÇİNDEKİLER
   1. CİLT
   Müellifin önsözü celp ve teshir hususunda 2
   Mukaddime-i Kitap 3
   Kitabın münderecatınadair biraz izahat 6
   Said ve Nahs vakitleri onlardan hayır ve şerre muvaffak olanlar 6
   Pazar Günü 7
   Pazartesi 8
   Salı 9
   Çarşamba 10
   Perşembe 11
   Cuma günü 12
   Cumartesi günü 13
   Birinci fasıl 15
   Allah ism-i celilinin havası 28
   İsmi a’zam azimeti 40
   Er-Rahiym ism-i celili 52
   El-Melik ism-i şerifi 53
   Zikri Şerif budur 55
   El-Kuddüs ism-i celili 56
   Esselam ism-i şerifi 58
   El-Mümin ism-i celili 60
   El-Mühevmin ism-i şerifi 61
   El-Aziz ism-i celili 64
   El-Cabbâr ism-i şerifi 65
   El-Müıekebbir ism-i celili 68
   El-Hâlik ism-i şerifi 69
   El-Bari ism-i şerifi 70
   El-Musavvir ism-i şerifi 70
   İhtarı Mahsus 71
   El-Gaffar ism-i şerifi 72
   El-Kahhar ism-i şerifi 73
   İhtarı Mahsus (Hususi ihtar) 74
   El-Vehhab ism-i celili 74
   Er-Rezzak ism-i şerifi 75
   El-Fettah ism-i celili 76
   El-Alim ism-i celili 77
   El-Kabız ism-i şerifi  78 
   İhtarı Mahsus 79
   El-Bâsit ism-i celili 81
   El-Hâfız ism-i şerifi 84
   Er-Rafi ism-i celili 85
   El-Muizz ism-i şerifi 86
   El-Müzill ism-i celili 86
   Es-Semi ism-i şerifi 87
   El-Basir ism-i celili 89
   El-Hakan ism-i şerifi 89
   El-Adl ism-i celili 89
   El-Latif ism-i şerifi 91
   El-Habir ism-i celili 101
   El-Halim ism-i şerifi 103
   El-Azim ism-i celili 103
   El-Gafûr ism-i şerifi 104
   Eş-Şekur ism-i celili 105
   El-Aliyy ism-i şerifi 105
   El-Kebir ism-i celili 107
   El-Hafiz ism-i şerifi  107
   El-Muğis ism-i celili 109
   El-Hasip ism-i celili 110
   El-Celil ism-i şerifi 111
   El-Kerîm ism-i celili 112
   Er-Rakîb ism-i celili 113
   El-Mücib ism-i celili 114
   El-Vâsi ism-i şerifi 117
   El-Vedûd ism-i şerifi 118
   El-Mecîd ism-i celili 119
   El-Bâis ism-i şerifi 120
   Eş-Şehid ism-i celili 121
   El-Hak ism-i şerifi 122
   El-Vekîl ism-i celil 123
   El-Kavi ism-i şerifi 123
   El-Metin ism-i celili 124
   El-Veli ism-i celili 125
   El-Hamid ism-i celili 125
   El-Muhsi ism-i şerifi 126
   El-Mübdi ism-i şerifi 127
   El-Mu’iya ism-i şerifi 127
   El-Muhyi ism-i celili 129
   El-Mümit ism-i şerifi 130
   El-Hak ism-i celili 132
   El-Kayyüm ism-i şerifi 132
   El-Vacîd ism-i şerifi 135
   El-Macid ism-i şerifi 135
   El-Vahıdül-Ehad ism-i celili 135
   İhlas-ı Şerif vefkı 138
   Eş-Samed ism-i celili 139
   El-Kadir ism-i şerifi 139
   El-Muktedır ism-i celili 140
   El-Mukaddem ism-i şerifi 142
   El-Müahhar ism-i celili 143
   El-Evvel ism-i şerifi 144
   El-Ahîr ism-i celili 144
   Ez-Zahir ism-i şerifi 147
   El-Bâtın ism-i celili 148
   El-Vali ism-i şerifi 149
   El-Müteâl ism-i celili 150
   El-Birr ism-i celili 151
   Et-Tevvab ism-i celili 152
   El-Müntakim ism-i celili 153
   El-Afüvv ism-i celili 154
   Er-Raûf ism-i şerifi 155
   Mâlikü’l-Mülk ism-i celili 156
   Zü’l-Celâli ve’l-ikram ism-i şerifi 156
   El-Muksıt ism-i celili 160
   El-Camî ism-i celili 161
   El-Gani ism-i şerifi 162
   El-Muğni ism-i celili 164
   El-Mânî ism-i şerifi 166
   Ed-Dârr ism-i celili 167
   En-Nafi ism-i şerifi 168
   En-Nûr ism-i celili 170
   El-Hadî ism-i celili 171
   El-Bedî ism-i celili 172
   El-Bâki ism-i celili 173
   El-Varîs ism-i şerifi 174
   Er-Reşid ism-i celili 175
   Es-Sabûr ism-i şerifi 175
   Kevakibin şeref vakitleri 176
   Yedi kevakib ve haftanın günleri 176
   Salat ve selâmın havas-ı celilâni 177
   Salatı Necat 187
   Kelime-i tevhidin havass-ı çelilesi 190
   İhtarı Mahsus 192
   Bazı mühim ilaveler 195
   Besmele-i Şerife 195
   Ya Latif ism-i celili 198
   Salatü Selam 200
   İstihare ve Adabı 202
   İstihare duasının arapçası 203
   İstihare duasının okunuşu 204
   Hatemi Şerif 210
   Salat-ı Hâcât 212
   2. CİLT
   Müellifin önsözü celp ve teshirin keyfiyeti hususunda 215
   2.Cildin mukaddimesi 216
   Fatiha-i şerifenin havass-ı çelilesi 217
   Ayete’l-Kürsi’nin bazı havass-ı çelilesi 217
   Ayete’l-Kürsi’nin fazileti hakkında 247
   İhlâs sure-i şerifesi 253
   Muavvizeteyn surelerinin havassı 261
   Vedduhâ sûre-i şerifesinin havassı 264
   Vel’asri süre-i şerifesinin havassı 265
   Sûre-i "HÜMEZE”nin havassından 266
   "LİİÜLÂFİ KUREYŞÎN” Sûre-i şerifesi 267
   "KEVSER” sûre-i şerifenin havassı 269
   "İNŞİRAH” sûre-i şerifesinin havvassı 270
   "FİL” sûre-i şerifesinin havassı 271
   "KADR” sûre-i şerifenin havassı 277
   Sûre-i "VÂKI’a”nın havassı 277
   "MÜLK’ Sûre-i şerifesinin havassı 280
   "YASİN” sûre-i şerifesinin havassı çelilesi 283
   "ENAM” sûre-i şerifesinin havassı çelilesi 298
   "FETH” sûre-i celilesinin havassı 302
   "YUSUF” süre-i celilesinin havasşı 304
   "HUD” sûre-i celilesinin havassı 305
   "RAD” sûre-i celilesinin havassı 305
   "HICR” sûre-i şerifesinin havassı 307
   Sûre-i "NAHL”in havassı şerifesi 308
   "NEML’ sûre-i celilesinin havassı 309
   "RÛM” sûre-i şerifesinin havassı 309
   "MÜRSELÂT” sûre-i şerifesinin havassı 310
   Bazı Ayet-i Kerimenin havassı çelilesi 311
   LÂ HAVLE VELÂ KUVVETE İLLÂ BİLLAHİL ALİYYİL AZİM 332
   LÂ İLÂHE İLLÂ ENTE SÜBHÂNEKE İNNİ KÜNTÜ MİNEZZALİMİYNE 338
   HASBİYALLAHÜ ve Nİ’MEL VEKİL 344
   HATM-İ ŞERİF 348 
   Bazı Mücerrebat 350
   Zafer, Galabe ve Tehaffuz 354
   Celb ve Teshir 3257
   Kahru Tedmir 360
   Kazâ-yı hâcat 372
   Tevsi-i rızk ve maişet 373
   Hall-i ma’kud ve ibtal-i sihir (Bağlıyı çizme ve sihri iptal etme) 379
   Teskın-i gadab ve def-i sekiyi (Gadabı teskin ve kendisinden hoşlanılmayan şahsı defetmek) 383
   Hıfzu sıyânet (Muhafaza ve Korunma) 384
   Karı-koca arasındaki dargınlık ve soğukluğu gidermek 387
   Erkek evlat istemek ve kolay doğum yapmak 390
   Mücerrebat-ı ŞEYH SUNUSİ’den havassı şetta 392
   Şerleri defetmek hususunda 406
   Huddâm irşat etme ve gaibden sesler duyurma 411
   Gam, keder, sıkıntı, mihnet ve meşakka’ı defetmek düşmanı kahr-u tedmir etmek 415
   İhtar-ı mahsusa 423
   Âsân ve kolayca doğum yapmak 424
   Erkeğin kadın alması ve kadının kocaya varmasındaki kolaylıklar 426
   Talibi zuhur etmeyen bir kız veya kadın 427
   Sihrin bozulması ve bağlıların çözülmesi hususunda 433
   Kaybolan şeyin iadesi, hırsızın belli olması hususunda 443
   Celeb-i rızk ve temin-i kabul 448
   3. CİLT
   3. Cilt Mukaddime 453
   Fatiha-i şerife’nin azimet ve duaları 454
   Fatiha-i şerife’nin riyazeti 473
   En’am sûre-i şerifesinin riyazeti 500
   Sûre-i KEFİF’in riyazeti 509
   Vâkı’a Sûre-i şerifesinin azimeti 510
   Sûre-i Yâsin-in duaları ve azimeti 514
   Yâsin Sûre-i şerifesinin diğer duası 544
   Pazar gününü virdi 546
   Pazartesi gününün virdi 551
   Salı gününün virdi 554
   Çarşamba gününün virdi 557
   Perşembe gününün virdi 562
   Cuma gününün virdi 566
   Cuma ertesinin virdi 570
   Selamün kavlen ayetinin azameti 574
   Kul ûhıye sûreyi şerifesinin riazati 579
   Sûreyi mülkün azameti 601
   Sûreyi mülkün azameti 603
   Elemneşrahleke’nin azameti 604
   Teşbihi şerifin azimeti ve duası 607
   Miracı şerifin duası 609
   Miracı şerifin diğer bir duası 613
   Hızbü’n-Nasr 615
   Hızbü’l Bahr Virdi Şerif 620
   Hızbü’l Berr 633
   Evladı olmayanlara evlad husülü için 634
   Kenzül havvas hızbül bahir 636
   Diğer bir dua-î şerif 653
   Kasidei buride 655
   Kasidei buride 658
   Devri âlâ hizbi şerif 692
   Devri âlâ hizbi şerif 699
   Esmâi Nebi (SAV) 707
   Hızbül üstazil biyumi 719
   Lafzai celal ile rahman ismi şerifi 727
   Rahman ismi şerifinin duası 735
   Esselam ismi şerifinin hikmeti 737
   El Mümin ismi şerifinin hikmeti 739
   El Müheymini ismi şerifinin duası ve hikmeti 740
   El Aziz ismi şerifinin duası ve hikmeti 741
   Cebbar ismi şerifinin duası ve hikmeti 742
   El Mütekebbir ismi şerifi 744
   El Hâlık ismi celili 745
   El Bariû ismi celili 747
   El Mıısavvir ismi celili 748
   El Kahhâr ismi celili 749
   El Vahhab ismi celili 751
   El Rezzak ismi şerifi 752
   El fettah ismi şerifi 753
   El Kaabız ismi şerifi 755
   El Basit ismi şerifi 759
   El Hafıd ismi şerifi 760
   El Muız ismi şerifi 762
   El Müzill ismi şerifi 763
   El Basır ismi şerifi 764
   El Hakem ismi şerifi 765
   El Adli ismi şerifi 767
   El Latif ismi şerifi 770
   El Habir ismi şerifi 772
   El Halim ismi şerifi 773
   El Azım ismi şerifi 775
   El Afüvv ismi şerifi 777
   Eş Şekür ismi şerifi 778
   El Kebir ismi şerifi 781
   El Mukıyt ismi şerifi 784
   El Hasib ismi şerifi 785
   El Celil ismi şerifi 785 
   El Kerim ismi şerifi 787
   El Rakip ismi şerifi 788
   El Mucib ismi şerifi 789
   El Vasi ismi şerifi 790
   El Vedûd ismi şerifi 791
   El Bais ismi şerifi 793
   El Vekil ismi şerifi 794
   El Kavi ismi şerifi 795
   El Metin ismi şerifi 796
   El Veliyyi ismi şerifi 797
   Es Samed ismi şerifi 798
   El Kadir işmi şerifi 799
   El Muktedir ismi şerifi 800
   Ez Zahiri ismi şerifi 801
   El Batini ismi şerifi 801
   El Müttakim ismi celili 803
   MALÎKEL MÜLK ZÜLCELALİ VEL’İKRAM ismi şerifi 804
   El-Cami ism-i celili 805
   El-Ganiyy ism-i şerifi 807
   Yâ Nafi ism-i şerifi 815
   El-Bâki ism-i şerifinin duası ve hikmeti 816
   El-Varis ism-i celili 817
   Er-Reşid ism-i şerifi 818
   Es-Sabur ism-i celili 819
   Şürut-u kırâet okumanın şartlan 820
   Esma-i Hüsna’yı ve hizasında okunacak adedi gösterir tablo 821
   4. CİLT
   4. Cilt mukaddime ve müellifin önsözü 823
   Havass-ı muhtelife hususunda Te’lif-i Kulüb ve
   Celb-i Muhabbet 827
   Hâcetlerin kazâsı, kabul olunması hakkında 844
   Kahriyye okumak ve intikam almak hususunda 849
   İhtarı mahsus 855
   Ara açmak ve kin, nefret koymak hususunda 856
   Celb ve teshir 858 
   Akd-i lisan 862
   Teslıt ve ta’zib 867
   Rızkın genişliği ve bereketi hususunda 871
   Sihiri bozmak ve bağlılıkları çözmek hususunda 881
   Humma ve sıtmanın teşfiyesi 883
   Göz değmesi ve nazar hususunda 890
   Baş ağrısı için 901
   Dua-ı şerifin hikmeti 910
   Ayet-i çelilin duası 911
   Göz ağrısı ve tenviri basar 914
   Diş ağrısı için 919
   Sar’a, mecnunlu ve cin tasalutunun teşfiyesi 921
   Nüzul, felç ve emsali hastalıklar hakkında 936
   Kulunç ve dalak ağrıları 938
   Ümmü Sıbvan denilen hastalık hakkında 941
   Bükâ-yi etfal hakkında 941 
   Vesvese, Hülya ve kara sevda hakkında 949
   Çocuğu olmayan için 952 
   Kolay doğum, güçlük çekilmemesi için 955
   Veba, taun ve kolera gibi emraz-ı sariye 958
   Çocuk düşürmeye dair 967
   Hafakan ve yürek çarpıntısı hakkında 969
   Kesret-i ihtilama karşı 970
   İhtarı Mahsus 971
   Ağrılar ve sızılar hakkında 972
   Çıban, sivilce, şiş, vesaire hakkında 978
   Maddi ve ma’nevi emraz-ı muhtelife 981
   Uykunun celbi ve def’i 985
   Evlendirme ve evlendirmeyi kolaylaştırmak 987
   Celb ve iade 990
   Çalınan ve kaybolan bir şeyin iadesi 994
   Mahpus ve zindanda bulunanlar için 1001
   Def-i Muziyat 1003
   Müteferrik bilgiler 1012
   Kulak çınlaması 1012
   Bir yerin seğrimesi hususunda 1014
   İbrahim Hakkı Hz.Terinin ihtilaçnamesi 1020
   Önemli ve faydalı bilgiler 1027
   Hâll-i Gâib 1028 
   Birleştirmek veya ayırmak hususunda 1029
   Devam-ı memuriet 1030
   Galib ve mağlub 1031
   Nazar-ı dikkate 1033
   Aylar, günler ve burçlar hususunda 1036
   Kıyafetname 1037
   İktiran ve içtimai kevakib 1044
   Ebced’de kullanılan çeviri yazı çizelgesi 1045
   Ebced’in düzeni ve tarifi ebced sözcükleri 1045
   Ebced sözcükleri 1046
   Bizde okunuşu 1046
   Ebced harfleri 1047
   Arapçanın başka alfabe düzenleri harflere göre 1047
   Seslere göre 1048 
   Biçim benzerliği ses fizyolojisi 1048
   Ebced’de ilke 1049 
   Ebced düzeni için bilginlerin açıklamaları 1049
   Altı Şah 1049
   Altı Şeytan 1050
   Haftanın günleri 1050
   Bilginlerin örneklerle gösterdikleri nedenlerin bilimsel değeri belge kimliği 1050
   Kanıt yetersizliği 1050
   Kanıt Ebced düzeni alfabenin kökeni tanımı;
   Ebced ve eski alfabeler 1051
   Arapçanın altı harfi 1051
   Ebced’in gerçek kökeni 1051
   Ebced’in harf niteliği 1052
   Ebced hesabı ve tanımlanması 1052
   Küçük ebced hesabı 1052
   Ebced hesabında sayıların tablosu 1053
   Harf ve Rakam 1053
   Başka ebced hesapları 1054
   Ebced-i kebir büyük ebced hesabı 1054
   En büyük ebced hesabı 1054
   Ebced-i sağir en küçük ebced hesabı 1055
   Bu hesaplarda sayılar 1055
   Ebced’in kullanıldığı yerler 1056
   1. Günlük ihtiyaçlarda  1057
   2. Kitap sayfalarında 1057
   3. Yazı bölümlerinde 1058
   4. Matematik ve fizikte 1058
   5. Sözcük olarak 1059
   6. Büyü ve muskalarda 1059
   Ebced harfi ile tarih düşürme örneği tanımlaması 1061
   Deyimleri 1061
   Örnekler 1062
   Ayetel Kürsü’nün özel formülü 1063
   Bu bab ihlas suresinin havassı hakkındadır 1063
   Şevvali şerif. Zilkade, Zilhicce 1065
   İşbu kitab cümle isimlerin evveline nazar ederek dertleri beyan eder 1067
   Azametli bir düzen hususunda 1125
   Diğer Özellikler
   Stok KoduHavasul Kuran Kenzül Havas ESMA
   MarkaEsma Yayınevi
   Stok DurumuBu ürün geçici olarak temin edilememektedir.
   Anasayfa l Müşteri Hizmetleri | Gizlilik Sözleşmesi l Kadife Yasin kitapları l Özel Ciltli Yasin Kitapları l Kız Bebek Mevlüdü l Erkek Bebek Mevlüdü

   Mevlüt Hediyeleri

   Mevlütler, Müslümanların bir araya gelmelerine vesile olan güzel toplantılardır. Mevlütlerde dostlar İslamiyet’in keyfine birlikte ulaşırken, birbirlerini de memnun etmektedirler. Mevlütlerde dostların birbirlerine hediyeler vermesi de oldukça doğru ve ahlaki bir davranıştır. Bu sayede arkadaşlık bağı güçlenecektir. Sitemiz, www.hesaplikitap.com  mevlütlerde hediye etmeniz için sizlere uygun mevlüt hediyelerini satışa sunmaktadır. Siz de mevlüt hediye setleri alarak sünnet, hac, vefat veya doğum için düzenlediğiniz bu güzel etkinliği farklı bir hale getirebilirsiniz.
   Mevlüt hediye setleri genel anlamda birçok ürünü içinde barındırmaktadır. Bu setlerde seccade, tesbih, Yasin kitabı ve hediyelik kutu görmeniz oldukça normaldir. Namaz kılamayan ve kılmaya niyet eden dostlarınız için de harika bir armağan olan Mevlüt hediye setleri, etkinliklerinizde rahatlıkla sipariş verebileceğiniz bir üründür. Dilerseniz toplu alım seçeneğiyle mevlüte gelen bütün sevdiklerinize mevlüt hediye seti verebilirsiniz.
   Mevlüt hediye setleri içerisinde bulunan Yasin-i Şerif kitapları, 99 taneli gül kokulu tesbih, seccade, takke, yazma, tül kese, lokumn kutusu, resimli ayatli magnet ve bir çok altarnatif hediye ler mevcuttur.
   Sitemiz, www.hesaplikitap.com Müslüman mümin kardeşlerimize her daim en güzel ve en kaliteli ürünleri sunmaya çalışmaktadır. Mevlütler için özel olarak hazırladığımız bu setlerde, istediğiniz tüm ürünleri kolaylıkla bulabileceksiniz. Aynı zamanda toplu alım gerçekleştirmek isteyen müminler de sitemizden yararlanarak sipariş verebilir, hiçbir prosedürle uğraşmadan ürünleri teslim alabilirler. Her daim uygun fiyat ve kaliteli ürün anlayışıyla hareket eden sitemizde farklı mevlüt hediyelikleri yer almaktadır.
   www.hesaplikitap.com sitesi, müşterilerini her daim memnun etmeye çalışmaktadır. Bu kapsamda satışa çıkardığımız hediye setleri, uygun fiyatlar uygulayacağız. Böylelikle bütçesi kısıtlı olan misafirlerimiz de rahatlıkla alışverişlerini yapabilir ve toplu sipariş verebilirler. Bununla birlikte ödeme kolaylıkları da barındıran sitemiz, kredi kartı, EFT ve kapıda ödeme kolaylığıda sunmaktadır. Sizler de bizi tercih ederek kaliteli malzemeden üretilmiş en güzel ürünleri en makul fiyatlarla satın alabilirsiniz.

   yasin kitabı, bebek mevlüdü hediyesi, kadife Yasin kitabı, toptan Yasin kitabı, taptan yasin kitabı, kişiye özel yasin, isimli yasin kitabı, isimli çikolata, toptan kadife yasin

   PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.