• Tüm Kategoriler
  • Yasin Kitabı-Mevlüt Hediyesi-Kadife Yasin Kitabı-Toptan Yasin Kitabı-Bebek Mevlüdü-Hac Umre Hediyesi-Kişiye Özel Yasin Kitabı-Vefat Mevlüdü hediyesi-Dini Sunumluklar-isimli kadife Yasin Kitabı

   Gizli Sırlar Hazinesi Remil Usûl-ü Havvas Sırrı'l Esrar Mustafa Varlı

   Geçici olarak temin edilememektedir. Temin edildiginde

   Bu ürünün yerine tercih edebileceğiniz ürünler

   1135 sayfa
   225,00 TL
   KDV Dahil 140,00 TL
   %37,8
   388 sayfa 14x20 cm
   100,00 TL
   KDV Dahil 65,00 TL
   %35
   Ücretsiz Kargo

   Gizli Sırlar Hazinesi - Remil Usûl-ü Havvas Sırrı'l Esrar 
   H. Mustafa Varlı - 10 Cilt 5 Kitap - Toplam 2416 Sayfa

   Yazar: H. Mustafa Varlı - Mısır El Ezher Üniversitesi Mezunu
   Katagori: Dua - Havas - Vefk -Tılsım - Remil
   Cilt Sayısı: 10 Cilt 5 Kitap
   Sayfa Sayısı: 2416
   Boyut: 17 x 24 cm 
   Basım Yeri: İstanbul
   Basım Tarihi:  2014
   Kapak Türü: Ciltli
   Kağıt Türü: Kitap Kağıdı
   Dili:  Arapça - Türkçe 
   Dağıtım: Kitap Takipçileri
   Temin Süresi: Aynı gün kargo

   Kıymetli okurlarım; elinizde bulunan Sırrıl Esrar Gizli Sırlar Hâzinesi isimli bu kıymetli kitabı sizlere hazırlamış bulunmaktayım. Bizi yoktan var eden yüce Rabbimin lütfü inayeti keremi ile bitirdim.
   Bu ilme gönül verip, kendisini çeşitli kitaplardan an­layıp yararlanmak üzere, büyük bir sıkıntı ve külfetle savaş halinde çaba gösterip, bir şeyler elde edemeden beyinsel ve maddesel düşüncelerin fayda vermediğini anladığında iflâs etmiş bir tacir gibi kendisini hesaba çekerek, bu müflisliğin nasıl giderebileceğini bu defa da günümüz ortamında çoğala gelen medyum veya yarım yamalak kisve sahiplerinin deney­lerine bir müddet kendisi bir kez de onun avare edip yol ala­mayan düşüncelerine kendisini adapte edip böylece belirli bir zaman dilimini heba edip, yine önceki ifademizde bir müflis gibi kendisini bir çaresiz bulup tekrar çareler aramaya devam eder. İşte bu gibi insanlara yegâne tavsiyem, kendilerini canı gönülden bu gibi işlerin neticesini başarılı olarak elde etmenin yolu Hak ile Hak olmaktan geçer. Bu insanlara âcizane tavsiye ederim ki, kendilerini önce her sözün ve her işin bir külfeti vardır. Rahmani bir yoldan bu ilmi öğren­menin ana temeli sabır, teslimiyet, hakkaniyetile en latif şe­kilde kendisini sevgi ile Rabbisine en güzel şekilde tarifi mümkün olmayacak bir övgü ile tenzih etmek kitabımızın içerisinde bulunan ismi azami ve bütün azameti sırları ile ilgili bir sınıflandırma cetveli hazırlanmış bulunmakta. Ya­pacağımız bir konu ile ilgili bölümleri kendi ihtiyacınıza uygun olan bir sıralama cetveli düzenleyerek işinizin mev­zuatına uygun bir şeyi hazırlamış olursunuz.
   Burada sizlere bu kitabı hazırlarken bilerek veya bilme­yerek hataya yönelik bir aksaklık olduğu kanısına vardığınız­da, Yüce Rabbimden ve siz saygıdeğer okurlarımdan bizleri bağışlayarak hoş görünüze sığınırım. Cenabı Allah bizleri, nefsimizin isteği gibi değil de kendisinin istediği ve sevgilihabibinin gösterdiği gibi, kendisine de kulluk eden ve bu sayede rızasını kazanıp cennet ve cemaliyle şereflendirdiği kullarından eylesin. Amin. Bihürmeti seyyidi’l-mürselin. Velhamdü lillahi Rabbil-âlemin.
   Sevgili okurlarım, merakım ve mesleğim dolayısıyla nice kitaplarkarıştırdım, nice üstatlar dinledim. Bizlere miras bırakan kıymetli ustalarıma yüce Mevla’dan ölenlere rahmet, hayatta olanlara da uzun ömürler diler; feyiz ve bereket­lerinden biz acizlerin faydalanması dileğiyle.

   Kardeşlerim; değişik konular üzerinde durarak birçok konuları sizokurlarıma hazır yenilir bir lokma haline getir­dim. Bu kitabımda da veya diğer kitaplarımda ki amacım siz meraklı okurlarıma merakınız mucibince her türlühacet ve isteğinize cevap verecek şekilde bilgiler hazırlamış bulun­maktayım. Sizlere manen ve maddeten yardımda bulunmak üzere istifadelerinize sunmuş bulunmaktayım.
   Bu kitabımın içinde birçok kıymetli dua ve şifa kelamları bulunmaktadır. Bunların her biri bilinmeyen manevi bir silahtır. Her kim ki bu silahı yanlış kullanır; kendisine faide, başkalarına veya haksız yere bir mazluma zarar verme niye­tiyle bu işlemleri kullanan okurlarıma bizleri yoktan var eden Rabbimizin azabının ağır olacağını bir kez daha hatırlatır, böyle bir fiiliyatta bulunmak isteyenlerin suçlarının Mevla katında değerlendirip ceza ve mükâfatı Mevla’nın vereceğini hiçbir zaman unutmamalarını tavsiye ederim.
   Kıymetli okurlarım bu gibi konulardan iyi bir netice ala­bilmek için yüce Mevla’mıza karşı, günahsız olarak yönele­lim. Tövbesiz arzu ve istektebulunmayalım. Büyük üstatla­rımızı güzel bir münacatla ve Fatiha’yı şerifle yâd edelim. Ben acizin gönül dostu olarak; ona da bir hayır dua ile yâd ederek;
   nice yararlı nimette bulunmamın devamını dileyen siz okurlarıma, yüceRabbimin rızasına uygun, hayra yönelik işlerinizde başarı dileklerimi samimiyetimle yüce Mevla’ya arz eylerim.
   Yine sizlerin Yüce Mevla’ya halisane yaklaşmanız için sizlere tavsiyem şudur ki; istihare etmeden bir şeye kalkış­mayınız, istihare Rabbimize açılan bir penceredir. İşte bu minval üzere çalışan kâmil bir insan için bu yolun iptidaisi de ve ahiri de mevlaya gider.
   Biz bu kitabımızda insanlara kendi dilek ve ihtiyacını, üzüntü ve dertlerini dua yolu ile Allah ve Resulü’ne yal­vararak, bağışlanarak ve iyi bir insan olarak nasıl elde ede­bileceğini elimizden geldiği ve dilimizin döndüğü kadar anlatmağa çalıştık.
   Saygı değer okurlarım her kapının bir helayıkı görevlisi vardır; vakti gelince kapatır. İşte Yüce Mevla’mızın kapısının hiç bir zaman kapanmayacağını siz okurlarıma hatırlatmak isterim. Bu yolda tevfik Allah’tan ve takdir siz okurlarımdan.
   Hepimizi Cenabı Mevla kendi merhametiyle acısın ve muhafaza eylesin. Amin.
   Cenabı Hak ve Feyyaz-I Mutlak, Kevnü Mekanı halk eden, hiçbir yardıma muhtaç olmadan kendi zatında kusursuz, hali ve zamanı değiştiren Cenab-I Vacib’ül Vucud Hazretlerinenihayetsiz Hamdü Sena ve Resul'üKibriya, Habib-i Huda, Mefhari Mevcudat Bais-i Tekvin, Kainat-I Aliyye, Ekmelü't Tahiyyat Efendimiz Hasretleriyle Ali ve Ashab-I Kiram Rıdvanullahi Teala Aleyhim Ecma'ıyn Hazaratına salat ü Selam hediye ettikten sonra bu aciz ü pür taksir şu veçhile söze girmek ve takrir-i meram eylemek ister ki:
   Hazret-i Allah Celle Celalühu ve amme nevalühu (Küntü kenzen mahfiyyen feahbebtüen 'u refe fehalaktü'l halka leu'ref).yani "Ben bir gizli hazine idim, bilinmeyiistedim şimdi bilinmekliğim için halkıhalk eyledim" kelam'ı kudsiyyesi ile kainatıhalk ve ibda' buyurmaktaki ilahi hikmet ve maksadınıbeyan ve i'lanı, kainatta da insanı eşref ve ekmel'i mahlukat olarak halk ve icad buyurmuştur. "Inni cailün fi'l-ardıhalifeh " yani "Ben arzda bir halife kılacağım" hitabı samedanisi ile melaike-i kirama insanın ulüvv ü kadrini anlamaları için "inni a'lemü ma la ta'lemun" yani "Ben sizin bilmediğinizi bilirim" kelamıalisiyle de beşerin bilahare kürre-i arz üzerinde edeceği şeref makamını anlatmıştır.
   (inna aradne'l emanete ) kavli kerimiyle emanete yani vahdaniyyet sırlarının sırrım arz ve sema, yerlerin ve göklerin tehammülden çekindikleri halde, insanın onu yüklendiğiniİtyan buyurmakla, beşerin eşref ve ekmeli mahlukat olduğundaki sırrı ayan buyurmuştur.
   İşte vahdaniyyet sırlarının sırrım yüklenmişolan Ademoğlunun İnsanî kerametleri muhafaza ve beşerî kemalatları idrak sayesinde bütün aleme icrayı tasarruf etmesinin inkarı gayr-ı kabildir.
    Enbiya-ı İzam ve evliya-yı Kiram hazeratının hakikiliği bilinen mucize ve kerametlere işte bu tasarrufun zahiri bir eseridir.
   Nazil olan kitapların sırları cem etmesi, bütün şifa ve rahmetin menbaı olan Kur'an-ı Kerim'in herbir ayeti, hatta kelime ve harfi fena bulmayan, bitmez tükenmez bir Havvas hazinesi olup bunlardan binüçyüz küsür seneden beri istifaza ve istifade olunduğu, bu sayede ne büyük ve azim harikalar meydana geldiği gibi Islamiyetin zuhurundan evvel de kahinler ve rahipler Tevrat ve Incil-i Şerifin ayetleriyle keramet ibraz etmeye muvaffak olmuşlardır ki bu erbabıindinde malumdur.
   Adem A.s.'ın inişinden zamanımıza kadar ayetlerin ve esmayı şerifelerin Havvassı, evrad ve ezkâr ile iştigal olunmuş, her zaman azm ve ciddiyet, tam bir itikad ve saf bir kalb ile okunan ve yazılan evrâd ve esmâdan vefk ve tılsımlardan matlub olan fai de istihsal olunmuştur.
   Ruhun bekâsı âlem-i süflâda te'sirâtıeslâf indinde dasdik üzere olduğu halde geçen asırda bütün mukaddesâtı çürütmek, dinleri ortadan kaldırmak fikrine düşen bazı adamların çalışmalarıneticesi olarak bunlar ceffelkalem inkâr edilmeye başlanmıştı. Fakat bugün fevkalâde bir ehemmiyet peyda eden "ervah ve münasebet" ilmi, bir asır evvelki itikad ve kanaatın doğru ve hakiki olduğunu yeniden teyid ve isbat eylemiştir.
   Bugün Avrupa bilhassa Amerika'da ulemanın ve bilim adamlarının büyüklerimin bile tasdik ye itiraf ettikleri Manyetizma ('Mıknatısıyyet-i Insaniyye) ISPIRITIZMA (llmü'l-Ervah) bu kadar seneden beri malumumuz olan llm-i Havvas ve teshirden başka bir şey değildir.
   Avrupalılar iradenin kuvvetini, o kuvvet sayesinde her şeye galebe ve tahakküm mümkün olduğunu (MANYETİZMA) kitaplarında söylüyorlar. Bu bizim Hawas kıraatindeki îtikad-ıtam ve ciddiyet lazımdır" dediğimizin aynıdır. "MANYETIZMA" ile "SÜKJESTİON" yani ilga-i fikir ve arzu bizim havvas ile teshir-i kalb ve fikirden başka birşey değildir. "İSPİRİTİZMA"da ervahın celbi, onlarla mükaleme, hatta onları müşahade, bizim havas ile ruhları davet usulümüzden gayri bir şey midir?
   Bizde bir takım şarlatanlarla çıkıp halkı ifal ettiği gibi Avrupa'da da "MANYETİZMA" ve "İSPİRİTİZMA" şarlatanları vardır.
   Demek ki ta eski zamandan beri bizde malum olan havas ilmini ve teshir edilen ilmi bir asır kadar redve inkâr eyledikten sonra, bugün Avrupa ve Amerika'da kabul ve tasdik ediyor. Bunlarıbeyandan maksadımız bazı inkârcıların fikirlerini tenvir içindir.Yoksa Havass-ı Kurâniyye ve itikad-ı tam ile kıraat olunan evrad ü ezkâr ve esmânın te'siratı hakkında din erbabının hiç şüphesi yoktur.
   Ulema ve Meşayıh-ı İzam taraflarından te'lif ve tertip olunup müruru zaman ile ötede beride zayi olmuş, istinsah edenlerin, cehalet eseri ve hatası olarak anlaşılmaz bir hale gelmiş, bir takım cühelanın elinde cer ve îfal vasıtası olmuş birçok kıymettar havas kitaplarında münderiç olup cümlesi mücerreb ve muhakkik bulunan büyük eserleri toplamak, Türkçe'ye tercüme ederek din kardeşlerime yadigar etmek arzusuna düşerek avn ü inayet-i bari ve Cenab-ı Peygamber Efendimizi^ ruhaniyyeti ile bu kitabı vücûda getirdim ve ismini "KENZ'UL HAVAS" ismi ile tesmiye eyledim. Mütalaa buyuracak ve ondan istifade ve istifâza edecek zevât-ı kiramdan bizi hayır ile yâd etmeleri talep ve arzu olunur.
   Ve billâhi't-tevfik.

   İÇİNDEKİLER
   1.CİLT
   - A -
   Allah İsm-i Celîli'nin Sırları 255
   Âyete'l Kürsî'nin Özel Formülü 84
   Ayın Burçların Üzerinde Etkileri 103
   Ayın Hangi Burçta Olduğunu Bulmak Hesabı ve Usulü 104
   Azalann Seğirmesi ve Neye Delâlet Ettiği 179
   -B-
   Bastı Adedi Tablosu 90
   Bastı Hurûfi Tablosu 88
   Baş Çizgisi 193
   Başarmak İçin Ne Yapılmalı? 38
   Bilek Çizgisi 203
   Burçlar ve Yıldızların İnsanların Üzerinde Etkileri 113
   Burçların Ayları, Günleri ve Geceleri 109
   Burçların İhtiva Ettikleri Menâzil 107
   -C-
   Cafer-i Sadık Hazretleri'nin ihtilaçnamesi 184
   Cetvel-i Ademi 43
   Cetvel-i Asûrî 57
   Cetvel-i Emânî 62
   Cetvel-i Habeşi 53
   Cetvel-i Hazarî 59
   Cetvel-i Hud'i 45
   Cetvel-i Humayri 52
   Cetvel-i Hurûfât 41
   Cetvel-i İdrisi 44
   Cetvel-i İshâkî 63
   Cetvel-i İskandari 47
   Cetvel-i Keldâni 51
   Cetvel-i Kıptî 55
   Cetvel-.i Nûhi 46
   Cetvel-i Nurânî 61
   Cetvel-i Rayhânî 60
   Cetvel-i Sahyânî 54
   Cetvel-i Samarî 49
   Cetvel-i Seçeri 50
   Cetvel-i Süleymâni 48
   Cetvel-i Türki Arabi 42
   Cetvel-i Ya'gûbî 56
   Cetvel-i Yusufî 58
   -D-
   Devam-ı Me'muriyet 208
   Devri Daim Takvimleri 95
   Dua İle İlgili Meseleler 222
   Dua Nedir 222
   - E -
   Ebced Alfabesi 64
   Ebced Harfi ile Tarih Düşürme Örneği Tanımlanması 83
   Ebced Hesabında Latinceye Göre Sayıların Tablosu 75
   Ebced Hesabında Sayıların Tablosu 42
   Ebced Tablosu 65
   Ebced'de Kullanılan Çeviri Yazı Çizelgesi 71
   Ebced'in Kullanıldığı Yerler 79
   Ebced-i Kebir Büyük Ebced Hesabı 77
   Ebced-i Sagir En Küçük Ebced Hesabı 77
   Ed-Dârr İsm-i Celîli 459
   El-Adlü İsm-i Celîli 322
   El-Afvü İsm-i Celîli 442
   El-Âhir İsm-i Celîli 428
   El-Alîm İsm-i Celîli 307
   El-Aliyyû İsm-i Celîli 341
   El-Azim İsm-i Celîli 337
   El-Aziz İsm-i Celîli 290
   El-Bâis İsm-i Celîli 362
   El-Bâki İsm-i Celîli 468
   El-Bari İsm-i Celîli 297
   El-Bâsıt İsm-i Celîli 311
   El-Basîr İsm-i Celîli 320
   El-Bâtın İsm-i Celîli 433
   El-Bedî İsm-i Celîli 467
   El-Berri İsm-i Celîli 437
   El-Cami' İsm-i Celîli 451
   El-Cebbâr İsm-i Celîli 291
   El-Celîl İsm-i Celîli 348
   El-Evvel İsm-i Celîli 427
   El-Fettâh İsm-i Celîli 305
   El-Gaffâr İsm-i Celîli 300
   El-Gafûr İsm-i Celîli 338
   El-Ganî İsm-i Celîli 453
   El-Habîr İsm-i Celîli 334
   El-Hâdi İsm-i Celîli 465
   El-Hafıd İsm-i Celîli 314
   El-Hafîz İsm-i Celîli 343
   El-Hak İsm-i Celîli 364
   El-Hakem İsm-i Celîli 321
   El-Hakîm İsm-i Celîli 357
   El-Hâlık İsm-i Celîli 296
   El-Halîm İsm-i Celîli 336
   El-Hamîd İsm-i Celîli 402
   El-Hasîb İsm-i Celîli 347
   El-Hayy-û İsm-i Celîli 410
   El-Kabız İsm-i Celîli 308
   El-Kadir İsm-i Celîli 421
   El-Kahhâr İsm-i Celîli 301
   El-Kavî İsm-i Celîli 397
   El-Kayyûm İsm-i Celîli 412
   El-Kebîr İsm-i Celîli 342
   El-Kerim İsm-i Celîli 350
   El-Kuddüs İsm-i Celîli 281
   El-Latif İsm-i Celîli 323
   El-Mâcid İsm-i Celîli 416
   El-Mâlikü'l Mülk İsm-i Celîli 444
   El-Mâni' İsm-i Celîli 458
   El-Mecîd İsm-i Celîli 360
   El-Melik İsm-i Şerifi 277
   El-Metin İsm-i Celîli 399
   El-Mu'iyd İsm-i Celîli 405
   El-Muahhar İsm-i Celîli 425
   El-Muğnî İsm-i Celîli 456
   El-Muhsî İsm-i Celîli 403
   El-Muhyî İsm-i Celîli 407
   El-Muizz İsm-i Celîli 316
   El-Mukaddem İsm-i Celîli 424
   El-Mukît İsm-i Celîli 346
   El-Muksit İsm-i Celîli 450
   El-Muktedir İsm-i Celîli 422
   El-Musavvir İsm-i Celîli 298
   El-Mü'min İsm-i Celîli 286
   El-Mübdî İsm-i Celîli 404
   El-Mücîb İsm-i Celîli 353
   El-Müheymin İsm-i Şerifi 287
   El-Mümît İsm-i Celîli 408
   El-Müntekim İsm-i Celîli 440
   El-Müteâl İsm-i Celîli 435
   El-Mütekebbir İsm-i Celîli 294
   El-Müzill İsm-i Celîli 317
   El-Raûf İsm-i Celîli 443
   El-Tewâb İsm-i Celîli 439
   El-Vâcid İsm-i Celîli 415
   El-Vâhidu'l Ahad İsm-i Celîli 417
   El-Vâli İsm-i Celîli 434
   El-Vâris İsm-i Celîli 469
   El-Vâsiu İsm-i Celîli 356
   El-Vedûd İsm-i Celîli 358
   El-Vehhâb İsm-i Celîli 303
   El-Vekîl İsm-i Celîli 365
   El-Velî İsm-i Celîli 401
   El-Zâhir İsm-i Celîli 431
   En-Nafî İsm-i Celîli 461
   En-Nûr İsm-i Celîli 463
   Erkeklerin Burcu, Yıldızı, Tabiatı 113
   Er-Rafi İsm-i Celîli 315
   Er-Rahıym İsm-i Celîlesi 275
   Er-Rahmân İsm-i Celîlesi 271
   Er-Rakîb İsm-i Celîli 352
   Er-Reşid İsm-i Celîli 470
   Er-Rezzâk İsm-i Celîli 304
   Esmâü'l-Hüsnâ 246
   Esmâü'l-Hüsnâ'nın Fazileti 247
   Es-Sabûr İsm-i Celîli 471
   Es-Samed İsm-i Celîli 420
   Es-Selâm İsm-i Şerifi 283
   Es-Semi İsm-i Celîli 318
   Eş-Şehîd İsm-i Celîli 363
   Eş-Şekûr İsm-i Celîli 340
   -F -
   Fizyonomi İlmi 175
   -G-
   Galip ve Mağlûb 209
   Güneş Çizgisi 201
   Güneşin Hangi Burçta Olduğunu Tayin Etme Usulü 94
   -H-
   Hâll-i Gâib 205
   Hayat Çizgisi 191
   Hesabı Cümle-i Kebir Huruf-i Ebced 112
   Hesabı Cümle-i Sagir Huruf-i Ebced 112
   Hz. Muhammed (s.a.v.)'in Hakkındaki Ayetler 366
   -İ-
   İbrahim Hakkı Hazretleri'nin İhtilacnamesi 179
   İçtima' ve İftirak (Birleştirmek veya Ayırmak) 206
   İhlâs Sûresi'nin Havvası 85
   İhtilâc-ı Uzviyye (Bir Yeri Seğirmek) 178
   İktiran ve İçtimai Kevakib 221
   İlham Çizgisi 202
   -K-
   Kadmlarm Burçlarının Keyfiyetleri 128
   Kalb Çizgisi 197
   Kıyafetname 215
   Kulak Çınlaması 175
   -M -
   Mühim Bir Hatırlatma 7
   Müteferrik Bilgiler 175
   -N-
   Nahıs Günler 93
   Nazar-ı Dikkate 211
   -Ö-
   Önemli Bilgiler 204
   Önsöz 5
   -R-
   Rumî Seneler İçin Devir Daim Cetveli 96
   -S-
   Seğiren Azâ ve Delâlet Ettiği Mâna 184
   Sırrı'l-Esrar / Gizli Sırların Özü 13
   -ş-
   Şebhi Münharif 203
   -T-
   Talih Çizgisi 199
   Tarih Düşürme 83
   -V-
   Venüs Yüzüğü 202
   -Y-
   Yaşı Geçmiş Olanların Kısmetini Açmak İçin 548
   Yıldızların Birbirleriyle Olan Dostluk ve Düşmanlıkları 108
   Yıldızların Nahısları 110
   -Z-www.kitaptakipcileri.com
   Zaman Belirleme Usulleri 94
   Zü'l-Celâli ve'l-İkram İsm-i Celîli 446
   2. CİLT
   - A-
   Acaba Dileğim Hasıl Olur mu? 125
   Ağlayan ve Huysuzluk Eden Çocuklar İçin 229
   Ağrılar ve Sızılar 417
   Ağzını Bağlamak İçin 377
   Akrep Sokmasına Formül 431
   Alım - Satım ve Ticaret Nasıldır? 126
   Allah'tan Yardım İstemek İçin 248
   Altılı Vefk 160
   Altılı Vefkin Özellikleri 160
   Arka ve Bel Ağrıları İçin 421
   Aşırı Derecede Bağırıp İsyan Eden Çocuklar İçin 232
   Ateşli Hastalar İçin 456
   -B -www.kitaptakipcileri.com
   Bağlanmış Olan Bir Adamın Bağını Çözmek İçin 355
   Bağlıyı Çözmek İçin 340
   Bana Rakip Var mı? 132
   Basur Tedavisi İçin 361
   Behçet Hastalığı İçin 484
   Bel ve Ayak ve Diz Ağrıları 486
   Beşli Vefkler 152
   Beşli Vefklerin Özellikleri 158
   Beyyine Sûresi ile İptali Sihir 347
   Bir Davanın Kazanılması İçin 199
   Bir Güçlükle Karşılaşınca Okunacak Dua 452
   Bir Kız veya Kadının Evliliğe İstemek İçin 439
   Bir Kızın Kısmetinin Açılması İçindir 445
   Bir Kimsenin Kaçmasını Engelleme 375
   Bir Kişiyi Uzaktan Yanma Getirmek İçin 374
   Bir Şeyi Bulmak İçin 290
   Bir Yerde Define Olup Olmadığını Anlamak İçin 363
   Birbirine Karşı Bağlı Olan Eşler İçin 355
   Birisini Uzaklaştırmak İçin 244
   Boğaz Ağrısı İçin 417
   Boğaz Ağrısı İçin 422
   Boğulmaktan Kurtulmak İçin 240
   Borç İstenebilir mi? 130
   Boyun Ağrısı İçin 423
   Böğründe Ağrı Olan İçin 421
   Bu Adama Güvenilir mi? 131
   Bu Evlâttan Fayda Olur mu? 114
   Bu Haber Doğru mu, Değil mi? 126
   Bu İş Hayırlı mı, Değil mi? 122
   Bugünkü Duruma Göre Geleceğim Nasıldır? 122
   Burun Kanını Durdurmak İçin 212
   Büyü Nedir? 344
   Büyük Tesirli Rızkın Çoğalması İçin 193
   Büyüklerden Fayda ve Yardım Olur mu? 129
   -C-
   Celbi Rızık İçin 335
   Cin ve Şeytan Musallatı İçin 394
   Cinleri Def Etmek İçin 206
   Cinleri Kovmak İçin 204
   -ç-
   Çalan ve Çalman Bulunur mu? 134
   Çalman Bir Malı Geri Getirmek İçin 288
   Çalman Bir Malı ve Çalan Kimseyi Bulmak İçin Genel Formül 466
   Çalman Mal İçin 287
   Çalman Mal İçin 290
   Çalman Mal İçin 296
   Çalman Malı Geri Getirmek İçin 299
   Çalman Malı Geri Getirmek İçin 466
   Çalman Malın Mahallinde Etkileyici Bir Dua 296
   Çalman Mallak İçin 295
   Çantada Para Hiç Eksik Olmaz 196
   Çeşitli Hastalıkların Tedavisi İçin Formüller 277
   Çıban ve Sivilcelerin Tedavisi 284
   Çocuğu Olmayan İçin 303
   Çocuğu Olmayan Kadın İçin 308
   Çocuk Düşürme Hastalığı İçin 316
   Çocuk Düşürme Hastalığına Karşı 315
   Çocuk Düşürmeyle İlgili Formüller 314
   Çocukları Olmayanlar İçin 243
   -D-
   Davayı Kazanabilir miyim? 133
   Davet Edilen Cinleri Dağıtmak İçin 403
   Davet Edilen Cinlerin Dağıtmak İçin 205
   Define İçin Bir Formül 368
   Define İçin Çeşitli Formüller 362
   Define İçin Çeşitli Kaçmışlar İçin Çeşitli Formüller 374
   Define Nasıl Aranır? 116
   Define Var mı, Yok mu? 115
   Define Yerinin Tespiti İçin 367
   Define Yerinin Tespiti İçin 369
   Dilek İçin 409
   Dilek İçin 410
   Dilek İçin 411
   Dilek İçin 416
   Diz Ağrısı İçin 422
   Doğum Esnasında Güçlük Çeken Kadın İçin 309
   Doğum Yaptıktan Sonra Çekilen Sancılar İçin 425
   Dokuzlu Vefk 166
   Dokuzlu Vefkin Özellikleri 167
   Dörtlü Vefk 146
   Duanın Kabul Olması İçin 245
   Dükkânın veya Mağazanın Müşterisinin Çoğalması İçin 194
   Düşmana Cin Musallat Etmek İçin 274
   Düşmana Karşı Zafer Kazanmak 250
   Düşmana Karşı 376
   Düşmana Üstün Gelmek İçin 274
   Düşmanı Dağıtmak İçin 273
   Düşmanı Hasta Etmek İçin 274
   Düşmanın Kötülüklerini Kendilerine Döndürmek İçin 251
   Düşmanın Şerrinden Korunmak İçin 245
   Düşmanlığı Sevgiye Dönüştürmek 242
   Düşmanlık ve Kini Gidermek İçin 272
   - E -
   Elden Çıkan Mal Yine Gelir mi? 124
   Elimdeki Mal Gider mi, Yoksa Kalır mı? 125
   Elimden Mal ve Para Çıkar mı? 124
   Elime Mal ve Para Geçer mi? 124
   Erkeklerin Bağlanmış Kimseler İçin Formüller 340
   Erkeklik Bağını Çözmek İçin 343
   Esirlikten Kurtulmak İçin 240
   Eşkali Atiyye-i Dahiliye ve Açıklaması 34
   Ev Sahibi Olmak İsteyen Kimseler İçin 237
   Evden Cin Çıkartmak İçin 205
   Evinden Kaçanı Geri Getirmek İçin 374
   Evine Geç Gelen Eşler İçin 356
   Evini Terk Edeni Geri Döndürmek İçin 485
   Evladı Olmayan Karı-Kocanın Çocuğunun Olması İçin 307
   Evlât Olur mu. Olmaz mı? 111
   Evlendirme ve Evlendirmeyi Kolaylaştırmak 439
   Evlenme ve Nikâh Gerçekleşir mi? 110
   Evlenmek İsteyenlerin Evlenmesi İçin 245
   - I -
   Fakirlikten Kurtulmak İçin 246
   Fatiha Sûre-i Şerifesinin Hüddamı 404
   Felekül Esma ve Merkezi Medaril El-Müsemma Cünnetül Esma 233
   -G-
   Gece-Gündüz Ağlayan ve Annesini-Babasım Rahatsız Eden
   Çocuklar İçin 230
   Geceleyin Korkanlar İçin 212
   Geceleyin Uykusuz Kalanlar ve Ağır Uykuları Düzeltmek İçin 268
   Geçimde Sıkıntı Çeken 438
   Geçmeyen Yaralara 465
   Genel Dilekler İçin 411
   Genel Sancı İçin 426
   Göbek Ağrısı İçin 424
   Göz Ağrısı İçin 280
   Göz Alması ve Nazar Aslı 185
   Göz İsabetinden Korkunca Edilecek Dua 335
   Gözlerinde Görme Zayıflığı veya Ağrı Olanlar İçin 281
   Gözü Ağrıyanlar İçin 281
   Gurbete Giden Kimse Sağ mıdır? 128
   Gurbette Bulunan Adamın Durumu Nasıldır? 127
   Gurbetten Yolcu Gelir mi, Gelmez mi? 127
   Günler, Saatler ve Burçlar 15
   -H-
   Haber ve Mektup Gelir mi? 127
   Hacet ve İsteklerin Gerçekleşmesi İçin 409
   Hakkı Gasp Edilmiş Olanlar İçin 457
   Haklı Bir Davayı Kazanmak İçin 241
   Haklı İken Parasını Alamayan Kimseler İçin 376
   Hale Nazaran Geleceğim Nasıldır? 123
   Hamile Kolay Doğurur mu? 114
   Hamile; Erkek mi Doğurur, Kız mı? 112
   Hasta Olan İnsan ve Hayvan İçin 327
   Hasta Olan İnsan ve Hayvanda Nazar Olup Olmadığını Anlamak İçin 332
   Hasta ve Hastalık Üzerine 117
   Hastalar İçin Mücerreb Şifa Formülü 209
   Hastanın Hastalığı Nedir? 120
   Hayır Olmayan Sıkıntıları Hayıra Çevirmek İçin Önemli Bir Formül 453
   Her Belâdan Kurtulmak İçin 452
   Her Dileğin Olması İçin 416
   Her İşte Allah'ın Yardımını İstemek İçin 252
   Her Türlü Belâ ve Sıkıntıdan Kurtulmak İçin Hacet Namazı 405
   Her Türlü Göz Hastalıkları İçin 279
   Her Türlü Hastalığa Şifa 279
   Her Türlü Maddî ve Manevî ve Sarılık Hastalığından Kurtulmak İçin 238
   Her Türlü Maddi-Manevi Sıkıntılardan Kurtulmak İçin 378
   Her Türlü Niyet İçin 209
   Her Türlü Sihri Çözmek İçin 345
   Herhangi Bir Murat İçin 480
   Herhangi bir şeyi Nazardan Muhafaza Etmek İçin 328
   Hırsız Erkek mi, Kadın mı? 135
   Hırsız İçin 298
   Hırsız Yabancı mı, Değil mi? 135
   Hırsıza Karşı Tılsım 298
   Hırsızı Bulma Azimeti 300
   Hırsızı Getirmek İçin 298
   Hırsızı Hasta Etmek İçin 302
   Hırsızı Hasta Etmek İçin 470
   Hırsızı ve Kaçanı Yakalama 301
   Hırsızın Kim Olduğunu Bulmak İçin 292
   Hırsızlara Karşı Önemli Tılsım 297
   Hırsızlığa Mani Olmak İçin 469
   Hırsızlık mı Oldu? Hırsız Nerdedir? 134
   Hırsızlıklara Karşı 298
   Hiç Parasız Kalmamak İçin 438
   Huyca Birleşme Olur mu? 111
   Hüddam Elde Etmek İçin 386
   -İ-
   İçki ve Kumar - Kötü Huy 477
   İçki ve Kumarı Bıraktırmak İçin 471
   İçki ve Kumarı Bıraktırmak İçin 475
   İdamdan Kurtulmak İçin 240
   İki Eşleri Birbirlerine Bağlamak İçin 478
   İki Husustan Hangisi Daha İyidir? 131
   İki Taraf Arasında Düşmanlığı Gidermek İçin 273
   İlim Sahibi Olmak İçin 247
   İlm-i Remi Kitabı 5
   İmam Ebul Haşan Şazeli Hazretleri (Hizbül Kifaye Önemi) 482
   İnsana, Hayvana, Mala Nazar Değmemesi İçin 326
   İnsanın Malında Azami Artış Olur 416
   İrsal-i Huddam ve Hatif 398
   İsm-i Azam Azimeti   394
   İsrâf-ı Hüddâm 451
   İstenilen İşlerin Remil İlmi ile Yapılıp Yapılmayacağını Anlamak İçin 110
   İstihare İçin 242
   İstihare 354
   İş Sahibi ve Memur Olabimek İçin 246
   İşleri Bağlı Olan Kimseler İçin 337
   -K-
   Kabakulak İçin 455
   Kaçmış Olan Kimseyi Getirmek İçin 374
   Kaçmışları Döndürmek İçin 375
   Kadın; Hamile mi, Değil mi? 111
   Kalb-Göz ve Beden Tedavisi İçin 277
   Kalp Ağrısı İçin 420
   Kalp Çarpıntısı İçin 282
   Kan Çıbanları - Yara ve Sivilceler İçin 463
   Karar Sahibi Olmak İçin 249
   Karı-Koca Arasında Ayrılık Olur mu? 111
   Karın Ağrısı İçin 417
   Karın Ağrısı İçin 425
   Karısının Hayırlı Olup Olmadığını Anlamak İçin 26
   Kaşıntı Tedavisi İçin 360
   Kaybolan Mal İçin 297
   Kazâ-yı Hâcet 410
   Kısmet Açılması, Müşteri Celbi ve Sıkıntılardan Kurtulmak İçin
   Formüller 335
   Kısmeti Açmak İçin 245
   Kısmeti Bağlı Olanlar İçin 439
   Kısmeti Bağlı Olanlar İçin 443
   Kız İstemek İçin 440
   Kız İstemek İçin 444
   Kızların Kolay Talibi Olması İçin 445
   Kimyayı Saadetin Ehemmiyeti 199
   Kolay Doğum Yapmak İçin 308
   Kötü Huy ve Alışkanlıklara Mani Olmak İçin 474
   Kulak Daveti 385
   Kur'ân-ı Kerim'deki 19 Harfli Âyetlerin Tesir ve Faydaları 239
   Kuraklık ve Kıtlıktan Kurtulmak İçin 248
   -L-
   Letarji (Tam Uyku) 174
   -M -
   Maddî - Manevî Sarılık Hastalığından Kurtulmak İçin 241
   Mahpus Kurtulur mu? 133
   Maişet Darlığını Gidermek, Rızkın Bollaşması İçin 194
   Mal Muhafaza ve Koruma Formülleri 447
   Mal ve Eşyayı Emaneti 447
   Mal ve Eşyayı Korumak İçin 448
   Mal veya Hacet Gerçekleşmesi İçin 450
   Malın Korunması İçin 458
   Manevî ve Maddî Hastalıkları Tedavi Etmek İçin 207
   Mansıp ve Memuriyet Olur mu? 126
   Manyetizma ve İpnotizma 168
   Midesinde Solucan Olanlar İçin 454
   Müşteri, Rızık ve Bereketin Çoğalması İçin 186
   - N -
   Nazar - Dikkatli Bakış 171
   Nazar Değmesine Karşı 334
   Nazar İçin Özel Formül 184
   Nazar İsabet Etmemesi İçin 320
   Nazar İsabet Etmiş Kimseler İçin 327
   Nazar ve Göz Değmesi ile İlgili Formüller 319
   Nazar ve Sihir Bozma ve Her Niyet İçin 185
   Nazardan Hasta Olan Kimse İçin 332
   Nazardan Hasta Olmuş Kimseler İçin Koruma 329
   Nazardan Korunmak İçin 325
   -Ö-
   Öksürük-Nezle ve Burun Hastalıklarına Karşı 384
   Ömrü Boyunca Sihir Kâr Etmez 351
   Ömründe Hastalık Yüzü Görmez 280
   Önemli Çalıntılar İçin 289
   Önemli İptali Sihir 346
   -R-
   Rakipler Arasında Barış ve Anlaşma Olabilir mi? 133
   Remilin Esası Yani Temeli Olan Şekiller 136
   Rızık (Kâr) Bollaşması İçin 191
   Rızkın Artması İçin 195
   Rızkın Bollaşması ve Maişetin Kolaylaşması İçin 186
   Rızkın Çoğalması İçin 198
   Rica Kabul Olur mu? 125
   Romatizma ve Damar Sertliği İçin 454
   Ruh ve Cin Davetleri 203
   Ruhani Varlıklar ile Hazır Bulunma Durumu 401
   Ruhani Varlıkları Uzaklaştırma Azimeti 401
   Ruhsal Bunalımdan Kurtulmak İçin 477
   Rüyada Definenin Yerini Görmek İçin 363
   Rüyasında Korkanlar İçin 272
   -S -
   Sağlık ve Ölüm Haberini Öğrenmek İçin 21
   Sar'a Ümmü Sübyan ve Baygınlık Geçiren Kimseler İçin 213
   Sarılık İçin 459
   Sekizli Vefk 164
   Sekizli Vefkin Özellikleri 165
   Sevgiliden Haber 135
   Sevgiliye Kavuşulur mu? 130
   Sık Sık Ağlayan ve Geceleri Uyumayan Çocuklar İçin 231
   Sıkıntı ve Geçim Zorluğundan Kurtulmak İçin 186
   Sınavda, Ticarette İleri Geçebilmek İçin 242
   Sıtmanın Tedavi Formülleri 275
   Siğil, Çıban, Temre ve Geçmeyen Tümsek Yaralara 464
   Siğil, Temruğ ve Çıbanlar İçin 463
   Siğil-Sivilce-Şiş Yok Etme Formülleri 283
   Sihir Bozmak İçin Önemli Formüller 345
   Sihir Bozmak İçin 347
   Sihir Bozmak İçin 350
   Sihir Kâr Etmez 352
   Sihir Yapılmış Kimse İçin 349
   Sihirden Korunmak İçin 244
   Sihri İptal Etmek İçin 346
   Sihri İptal Etmek İçin 354
   Sihrin İptali İçin 352
   Süjeyi Söyletmek 173
   Süjeyi Uyandırmak 174
   Sütü Az Olan Bir Kimsenin Sütünün Çoğalması 319
   -ş-
   Şan ve Şöhrete Erişmek İçin 481
   Şeytan Vesvesesinden Kurtulmak İçin 207
   -T-
   Tahta Kurularını Bir Yerde Yok Etmek İçin 210
   Tecrübe Edilmiş Bereket Rızık 432
   Tehlikelerden ve Düşmanın Elinden Kurtulmak İçin 243
   Telkin Örnekleri 183
   Tıbbın Tedavisinde Aciz Kaldığı Bir Hastalıktan Kurtulmak İçin 201
   Tılsım Bozmak İçin 353
   Ticaret Mallarının Kolayca Satılması İçin 196
   Ticaret ve Malı Korumak İçin 455
   Ticarethanenin Müşterisinin ve Bereketinin Artması İçin 339
   Ticarethanenin Zarar ve İflâstan Kurtulması İçin 197
   Tuz ile Sihir Bozma 352
   Tüm Ağrı ve Sızılar İçin 418
   Tüm Baş Ağrılarını Tedavi Etmek İçin 253
   Tüm Hastalıklara Karşı Genel Şifa 381
   -U-
   Uyandıktan Sonra Tesiri Görülen Telkin 173
   Uykuda Korkanlar İçin 271
   Uykunun Safhaları 169
   Uykusuzluk Çeken Bir Kimse İçin 211
   -Ü-
   Üçlü Şekillerin Fazileti, Üçlü Şekillerdeki Cetvelin Ahkâmı 85
   Üçlü Vefk 139
   Üçlü Vefkin Faydaları 143
   Ümmü Sübyan Denilen Hastalık 229
   Üzüntü Anında Dua 484
   -V-
   Vefk İlmi Usulü 138
   Vefk Nedir? 138
   Vesveseden Kurtulmak İçin 212
   Vücuttaki Her Türlü Çıban, Sivilce, Şiş Yaraları Geçirmek İçin 357
   Vücuttaki Her Türlü Yaraları Geçirmek İçin Genel Tedavi 358
   Vücuttaki Siğiller İçin Tedavi Formülleri 460
   -Y-
   Yanmamak ve Yangını Söndürmek İçin 244
   Yedi Tılsımın Faydası 380
   Yedili Vefk 162
   Yedili Vefkin Özellikleri 162
   Yetmiş Yedi Hastalığa Karşı 278
   Yılan Sokmasına Karşı Korunma 427
   Yılan ve Akrep İçin İlaç 431
   Yolculuk Var mı. Yok mu? 131
   Yolculukta Hayır Var mı? 132
   Yuvası ve Çocukları Başka Kimse Tarafından Sefil Olmaması İçin 200
   Yürek Çarpıntısı İçin 282
   -Z-
   Zalimden Kurtulmak İçin 202
   Zalimden Kurtulmak İçin 459
   Zayiin Reddi Mesrukun Bulunması 287
   Zehirli Haşerattan ve Hayvanlardan Korunmak İçin 430
   Zehirli Hayvanlar İçin (Korunma) 430
   Zehirli Hayvanlardan Korunmak İçin 427
   Zeytin veya Fındık Dalı ile Define Yerinin Tespiti 365
   Zina-i Men Etmek İçin 476
    
   3. CİLT
   - A -
   Açlığı Gidermek İçin 63
   Ağlayan Çocuklar İçin 64
   Ağzı, Yüzü Eğrilenler İçin 238
   Akşam Vakti Ayetü'l Kürsî'yi Okuyup Yatarsa 364
   Alış-Verişlerde Muhabbet ve Sevgi 160
   Allah Lafzının İzahı ve İnsanın Düşüncesi 254
   Allah Teâlâ'dan Rızık İstemek İçin 317
   Allah'ın Gizlemiş Olduğu Sırlar ve Almıyacağı Şeyleri Görmek İçin 358
   Allah'ın Kabul Edeceği Zikir ve Dualar 290
   Allahu Teâlâ'nın Yüce Olan İsminin Sırları Her İşinde Başarılı
   Olmak İçin 255
   Aşırı Kanama Büyüsü 67
   Aşk ve Muhabbetle Farklı İşlemler 75
   Aşka Ait Büyüler (Muhabbet İçin Kemik 75
   Ateşli Hasta İçin 360
   Âyetü'l Kürsî Daveti 350
   Âyetü'l Kürsî . 344
   Âyetü'l-Kürsî'nin Rızık ve Hacetleri İstemek İçin Dua 374
   Âyetü'l-Kürsî'nin Yemin Etme Duası 381
   Âyetü'l-Kürsî'ye Ait Olan Allah'ın İcabet Edeceği Bir Dua 383
   Azametli Vefk 222
   Azimetli ve Yararlı Hacet Duası 293
   -B -SİTE:www.kitaptakipcileri.com
   Bağlanmış Kimseler İçin 230
   Bağlı Çözmek İçin 228
   Baş Ağrısı İçin 236
   Baş Ağrısı İçin 239
   Baş Ağrısından Kurtulmak İçin 65
   Bekâr Kadın ve Kızları Kötü İnsanların Şerrinden, Onları Ayırmak
   Suretiyle Kötü Yola ve Şehvani Arzularına Düşmemeleri İçin 465
   Beklenen Rızık, Sıkıntı ve Bunalımdan Kurtulmak İçin 433
   Bel Ağrısı İçin 232
   Belâ ve Müşkilâttan Kurtulmak İçin 224
   Bereket, Mal Artması İçin 56
   Berhetiyye'nin Açıklanması 37
   Berhetiyye'nin Anlamı ve Uygulaması 33
   Bir Faide 418
   Bir Kız İstenirken Red Olunmamak İçin 194
   Bir Kimse Amellerinin Güzel Olması İçin 314
   Bir Kimse Bir Görevi İstiyorsa 441
   Bir Kimse Evinde Âyetü'l Kürsî'yi Okuyacak Olursa İns ve
   Cin Şerrinden Kurtulmuş Olur 356
   Bir Kimsenin Niyetini Öğrenmek İçin 429
   Bir Şeyi Elde Etmek İçin 141
   Bir Şeyi Ezberde Tutmak İçin 467
   Bir Şeyi Ezberlemek İçin 400
   Bir Zaruretten Dolayı Hacetini Acele İstemek Zorunda Kalırsa 310
   Birbiriyle Geçinemeyen Bir Karı-Kocanın Boşanmalarını
   Kolaylaştırmak İçin 447
   Bütün Canlılardan Gizlenmek İçin 490
   Büyü Bozmak İçin 32
   Büyü Tutmaz 60
   Büyü Türleri 29
   Büyü ve Sihir Bozmak İçin 44
   Büyü ve Sihir Bozmak İçin 65
   -C-
   Celb ve Teshir İçin 412
   Celbi Muhabbet ve Teshiri Kulubda Başka Hiç Bir Benzeri Olmayacak
   Kadar Mühim Tesirli Bir Tılsım 459
   Cenabı Hak'ın İcabet Edeceği Önemli Dua 300
   Cimada Kuvvet Güçlendirmek İçin 148
   Cimada Muhabbet 149
   Cimada Zayıf Olan Kimseler İçin 142
   Cin İnsan Bedenine Girebilir mi? 130
   Cin ve Ruhlar İle Konuşmak İçin 50
   Cin veya Hayalet Görmemek İçin 57
   Çin'e Azap Vermek İçin 51
   Cinin İnsan Bedenine Giriş Sebepleri 134
   Cinleri Görüp ve Konuşmak İçin 38
   Cinlerin Her Türlü Tecavüz ve Kötülüklerden Kendinizi Korumak İçin 443
   Cinlerin ve Kötü İnsanların Şerrinden Kurtulmak İçin 41
   Cinlerin Zararlarından Kurtulmak İçin 221
   -ç-
   Çabuklaştırma (Hızlandırma) Azimeti Babı 140
   Çıban ve Sivilcelere Karşı 228
   Çiçek Hastalığı İçin 233
   Çocuğu Olmayanlar İçin 42
   Çörek Otu, Bal, Soğan ve Sarmısakla Tabii Tedavi 214
   -D-
   Dahili Kanamayı Durdurmak İçin 59
   Dalak Hastalığı İçin 466
   Dargınları Barıştırmak İçin 91
   Dedikoduları Önlemek 144
   Define Aramak İçin Çatal Çubuk Usulü 145
   Denenmiş Tılsımlar ve Vefklerin Yararları 419
   Devlet Büyüklerini veya Zalim ve Zorba Kimseler İçin 362
   Diğer Bin Âyeti Hamse 407
   Dikkat Edilecek Bir Husustur 379
   Dil Bağlamak İçin 471
   Dileği Yerine Getirmek İçin 321
   Dileğin Kabulü İçin 426
   Dilek İçin 41
   Dilek İçin 43
   Dilek İçin 65
   Dilek İçin 66
   Dilek İçin 389
   Dili Tutulan, AğznYüzü Eğrilen, Cin Çarpan Kişiler İçin 240
   Doğum Zorluğu Çekenler İçin 37
   Dükkân ya da Mağazanın Kapısı Üzerine Konulursa 190
   Düşman Susturmaya, Saldırıları Önlemeye Yararlı Âyetler 449
   Düşmandan ve Hırsızlardan Korunmak İçin 362
   Düşmanı Cezalandırmak İçin .461
   Düşmanı Hasta Etmek İçin 53
   Düşmanı Yenmek İçin 450
   Düşmanı Yermek İçin 360
   Düşmanın Varsa Onu Uzaklaştırmak İçin 471
   Düşmanlardan Korunmak İçin 400
   Düşmanlarına Karşı Mahkemede Savunmak İçin 456
   Düşmanlık İçin 62
   Düşmanlık İçin 380
   -E -
   Esrar-ı Cifriyye ve Havâdis-i Kevniyye 21
   Evlenmek İçin 39
   Evlenmek İsteyen Kızlar veya Hanımlar 192
   Evliliği Bozma Büyüsü ve Tedavisi 74
   Evlilik Yaşamının Nasıl Olacağını Belirleme Usulü 73
   Ezberlemek ve Unutkanlık İçin 226
   -F -
   Fakirlik Zorluğu Çekenler İçin 37
   Fakirlikten Istırap Çekenler İçin 189
   Fatihatül-Fıkara 328
   Fatihatül-Fıkara 339
   Fatihatül-Fıkaranın Ulüvvü Şanı Hakkında Kur'ân-ı Kerim'de Mezkûr Olan Âyetler 331
   Fekacin Mahmetin Daveti 459
   Felç ve Psikolojik Hastalar İçin 243
   Ferce ve Zekere Zarar Vermek İçin 148
   -G-
   Gaibi Getirmek İçin 189
   Gideni Geri Getirmek İçin 45
   Görünmezlik Formülü 248
   Göz Ağrısı İçin 38
   Göz Ağrısı İçin 55
   Gözde Çıkan Kılları Gidermek İçin 143
   -H-
   Hacet Duası 290
   Hacet Duası 296
   Hacet İçin 44
   Hacet İçin 46
   Haceti Kendisine Vermek İçin 379
   Hacetin Acil Karşılanması için Mühim Dua 313
   Hacetleri Gidermek İçin Bereketli ve Faydalı Öğütler 321
   Hafızası Kaybolmuş Olanlar ve Zekâ Artması İçin 37
   Hapisten Kurtulmak İçin 40
   Hapisten Kurtulmak İçin 52
   Hapisten Kurtulmak İçin 226
   Hasta Uyumasa 241
   Hastalara Şifa 362
   Hastalığın Çaresi 231
   Hastalık Büyüsü 70
   Hatif Gönderme Uzaktan İnsanlar Üzerine Etki Yapmak 137
   Hemorrhea Tedavisinde İlgili Bir Örnek 69
   Her İşinde Yardım Ed
   -İ-
   İhlâs Sûresi 452
   İhtilam Olmak İçin 179
   İhtilamdan Kurtulmak İçin 92
   İki Kişi Arasında Yakınlaşma veya Uzaklaşma İçin 8
   İnsan Kötülüklerinden Korunmak İçin 223
   İnsan ve Cin Şerrinden, Sihir ve Nazardan Kurtulmak İçin 174
   İnsanlar Tarafından Sevilmek İçin 74
   İnşirah Sûresi 438
   İnşirah Sûresi ile Huddamın Celb ve Rızık Temin Etmek İçin 118
   İptali Sihir ve Çin'e Karşı 349
   İshal Olması İçin 34
   İshali İyileştirmek İçin 34
   İstediği Nesneyi veya Kimseyi Yanında Bulmak İçin 31
   İstihare ve Adâbı 356
   İstihare 275
   İş İçin Çok Yararlı Bir Tılsım 15
   İş Yapmak İçin, Gözlerden Gizlemek İçin 9
   İşe Teşebbüs Edip Etmemekte Hayır Olup Olmadığını Anlamak İçin 357
   İşinin Kolayca Görülmesi İçin 329
   İtham Altında Bulunanlar İçin 23
   İtibar Sahibi Olmak İçin 101
   -K-
   Kadındaki Gebeliği ve Zayi Etmeyi Engelleyen Bağın Çözülmesi İçin 297
   Kadının Doğumunu Kolaylaştırmak İçin 298
   Kadınların Kocaları Tarafından Sevilmesi İçin 197
   Kadınların Sevgisini Çekmede Kullanılır 141
   Kadir Sûresi 439
   Kaf Harfinin Gizlilikleri 83
   Kâfirun Sûresi 449
   Kahru Tedmir İçin 319
   Kalblerin Sevgisini Kazanmak İçin 26
   Kalpleri Yakınlaştırma ve Birleştirme 203
   Kan Kesmede Kullanılır 279
   Kanser İçin 316
   Kara Avcıları İçin 64
   Karı-Koca Arasını Bulmak İçin 206
   Karın Ağrısı İçin 65
   Karın Ağrısı İçin 299
   Kaşıntı İçin 384
   Kaşıntı İçin 390
   Kaza-yı Hacet 328
   Kef Harfinin Gizlilikleri 51
   Kehf Sûresi 414
   Kendi İçin Şerri Bir Fiil Yapamaz 375
   Kendini Sevdirmek İçin 16
   Kendini Sevdirmek İçin 18
   Kenzül Arş Duasının Fazileti 227
   Kevser Sûresi 448
   Kısmet Açılması, Bir Malın veya Eşya Satılması İçin 385
   Kimsenin Bilmediği ve Görmediği İlâhî Gizlilikleri Açmak İçin 59
   Kimseye Rahmet Göstermez 16
   Kolay Doğum Yapmak İçin 23
   Kolay Doğum Yapmak İçin 70
   Korku İçin 267
   Korku ve Endişe Hastalığı İçin 186
   Korkunç Rüyalar Görmemek İçin 389
   Koruma 188
   Koruma 202
   Koruma 380
   Korunma 80
   Korunma 285
   Kötü Dil Bağlamağı ve Karı-Koca İyi Geçinmek İçin 189
   Kötü Rüya Görmemek İçin 31
   Kötü Rüyalar Görmemek İçin 45
   Kötülüklerden Korunmak İçin 198
   Kul Uniye İsimli Sûre 155
   Kulağı Sağır Olan Kimseler İçin 308
   Kulak Ağrısı İçin 274
   Kur’ân’ın Fatiha Sûresinin Koruyuculuğu 403
   Kurşun İşlememesi İçin 300
   Kureyş Sûresi 447
   Kuyudan Bol Su Çıkması İçin 49
   Küskün Kimseleri Barıştırmak İçin 209
   -L-
   Lam Harfinin Gizlilikleri 55
   Lâm-Elif Harfinin Gizlilikleri 107
   -M -
   Maddî ve Manevî Hastalıklar İçin 312
   Maişet Darlığı Çekenler İçin 352
   Mal Mülk Korunması İçin 65
   Mal veya Emlâk Satışı İçin 339
   Malı Herhangi Bir Yere Getirmek İçin 65
   Malını Tehlikeden Korumak İçin 7
   Masiyet ve Kötülük İşlememek İçin 97
   Mendel Daveti 396
   Mendeli Huddam Çağırma 387
   Mide Ağrısı İçin 348
   Mide Ağrısı İçin 368
   Milletin Felâketten Kurtulması İçin 351
   Mim Harfinin Gizlilikleri 59
   Muhabbet İçin 8
   Muhabbet İçin 129
   Muhabbet İçin 131
   Muhabbet İçin 134
   Muhabbet İçin 308
   Muhabbet ve Teshir İçin 321
   Muhabbeti Artırmak İçin 201
   Mübarek Kadeh Duası 302
   Mühim Bir İhtiyacı Olan 406
   Mülk Sûresi 433
   -N -
   Nâs Sûresi 461
   Nasr Sûresi 451
   Nazardan Korunmak İçin 140
   Nazardan ve Sihirden Korunmak İçin 245
   Nefes Darlığı İçin 73
   Noksanlıklardan Arınmak ve Hoş Görünmek İçin 149
   Nun Harfinin Gizlilikleri 63
   -O-
   Okuduğunun Aklında Kalması 427
   -R-
   Ra Harfinin Gizlilikleri 86
   Rahman Sûresi 426
   Rızık Açılması İçin 325
   Rızık Darlığı Çekenler İçin 15
   Rızık Kapılarını Açmak İçin 66
   Rızık Yolunu Açmak İçin 87
   Rızkın Bollaşması İçin 105
   Rızkın ve Maişetin Genişlemesi İçin 336
   Riyazat ve Halvet Usulü 29
   Riyazat ve Halvet Usulü 38
   Riyazet Usulü 10
   Ruhi Hastalıklardan Korunmak İçin 52
   Ruhu Sıkılan Kimseye 407
   Rüyada İstediği Her Şeyi Görmek İçin 226
   Rüyasında Bir Şeyin Gösterilmesi İçin 359
   Rüyasında Görüp Matlup ve Muradını Bir Kimseye Yaptırmak İçin 176
   -S-
   Sad Harfinin Gizlilikleri 80
   Saklama Gizliliğini Öğrenmek İçin 45
   Salât-ı Necat Sırları 349
   Sancı İçin 267
   Sancı İçin 407
   Sancılar İçin 395
   Sar’a Hastalığı İçin 411
   Sar'a İçin 261
   Sar'a İçin 284
   Sar'a İçin 392
   Sar'a ve Cin İçin 281
   Secde Sûresi 419
   Senden Çekinip Korkması İçin 98
   Sevgi Bağının Devamı İçin 8
   Sevgi İçin 26
   Sevgi İçin 27
   Sevgi İçin 73
   Sevgi Kazanmak İçin 38
   Sevgi ve Bağlılık İçin 208
   Sevgi ve Muhabbet İçin 106
   Sevgi ve Saygı Görmek İçin 22
   Sevgi ve Saygı ile Elinde Tutmak İçin 61
   Sevilmek İçin 83
   Sevilmek ve Her Türlü Kötülüklerden Korunmak İçin 142
   Sıkıntıdan Kurtulmak İçin 351
   Sıkıntıdan Kurtulmak Mümkün Olup Olmayacağını Anlamak İçin 365
   Sıkıntıya Düşen Kimseler İçin 340
   Sıtma Hastalığı Şifa Reçetesi 341
   Sıtma Hastalığını Tedavi İçin 262
   Sihir İptali İçin 144
   Sihir İptali İçin 277
   Sihir ve Büyüyü Bozmak İçin 410
   Sihire Karşı 188
   Sin Harfinin Gizlilikleri 69
   Sin Harfinin Gizlilikleri 95
   Sözü Geçerli Olması İçin 23
   Sûrenin Faziletleri 409
   Susuzluktan Kurtulmak İçin 24
   Suyun Donması İçin 66
   Süleyman Peygamberin Mührü 211
   Sütlü Maddelerin İmalâtında İçine Atılacak Olursa 38
   -Ş-
   Şehvet Duygusunu Azaltmak İçin 41
   Şehvet Duygusunun Sönmesi İçin 48
   Şehvete Düşkünlükten Kurtulmak İçin 318
   Şeytan Tasallutundan Kurtulmak İçin 352
   Şiddetli Sıcağa Dayanmak İçin 43
   Şifa İçin (Tabii Tılsım Kalemleri) 226
   Şifa İçin 22
   Şifa İçin 55
   Şifa İçin 258
   Şifa İçin 272
   Şifaya Kavuşmak İçin 15
   Şin Harfinin Gizlilikleri 89
   -T-
   Ta Harfinin Gizlilikleri 44
   Taha Sûresi 416
   Tahassün Duası 251
   Te Harfinin Gizlilikleri 91
   Tedavi İçin Faide 247
   Tefrik İçin 89
   Tehlikesi Olan Bir Mahalle Girerken 393
   Tekasür Sûresi 442
   Tembellik İçin 18
   Tembellikten Kurtulmak İçin 7
   Tılsım Kalemlerinden Örnekler 327
   Ticari Eşyanın ve Mal Muhafazası İçin 382
   -U, Ü-
   Uğur Abbas Duası 248
   Umumi Bir Kaide 45
   Uykusunda İhtilam Olmaktan Korunmak İçin 384
   Üzerine Havale Gelen Küçük Çocuk İçin 386
   - V-
   Vakıa Sûresi 428
   Varlıklı Olmak İçin 27
   Vav Harfinin Gizlilikleri 33
   Vefat Eden Kimseden Rüyasında Sormak İçin 372
   Vefat Etmiş Olan Kimseden Birisini Görmek İsteyen Kimse 369
   -Y-
   Ya Harfinin Gizlilikleri 48
   Yağmur Yağdırmak İçin 37
   Yaptığı İşten Pişman Olması İçin 105
   Yaralar ve Çıbanlar İçin 70
   Yasin Sûresi 420
   Yedi Tılsım Faslı 252
   Yedi Tılsımın Diğer Faydaları 257
   Yel İçin 273
   Yıldızların Menşei 128
   Yorgunluktan Kurtulmak İçin 37
   Yürek Ağrısı İçin 274
   - Z -
   Za Harfinin Gizlilikleri 102
   Zal Harfinin Gizlilikleri 99
   Zalim, Hırsız, Bir Belâ ve Musibet Anında 463
   Zalimi Helak Etmek İçin 151
   Zalimin Helaki İçin 12
   Zalimlerden Korunmak İçin 400
   Zarar Veren Haşerat İçin 179
   Zarar Veren Kuşları Yok Etmek İçin 290
   Zararlı Hayvanlar İçin 102
   Zay Harfinin Gizlilikleri 36
   Zilzal Sûresi 441
   Zor İşi Kolaylaştırmak İçin 7
   7.CİLT
   alfabetik fihrist
   - A-
   Adet Zorluğu Çeken Hanımlar İçin 241
   Ağaçların Çok İyi Meyve Vermesi İçin 24
   Ağır İşitme, Kulak Ağrısı, Kulak Çınlaması ve Hastalıkları İçin Kullanılır 416
   Ağız Felci İçin 97
   Ahmaklık İlletine Çare 30
   Akd-i Lisan 303
   Akıl ve Zekâyı Güçlendirmek İçin 331
   Aklım Oynatanlar, Şaşkınlık ve Dalgınlığa Müptelâ Olanlar İçin 315
   Âl-iİmran Sûresinin 18.ci Ayetindeki Özellikler ve Gizlilikler 262
   Allahu Teâlâ'nın Doruk Adları ile Rabbani İsimleri 270
   Arapça Harflerin İhtiva Ettiği Gizlilikler 8
   Arzulanan Şeyi Rüyada Görmek İçin 440
   Ateşle Vücudu Yanan Kimseler İçin 32
   Ateşli Hastalığa Karşı 26
   Ateşli Hastanın Şifaya Kavuşması İçin 9
   Av İçin 45
   Ayın Harfi 52
   Ayın Harfinin Gizlilikleri 52
   -B -
   Ba Harfi 13
   Ba Harfinin Gizlilikleri 14
   Bağırsak Hastalığı İçin 32
   Bağlama Erkek ve Kadının Şehvetini Bağlamak İçin 278
   Bağlama İçin 363
   Bağlı İçin 246
   Bağlı Kimseleri Çözmek İçin 101
   Bağlı Kimseleri Çözmek İçin 105
   Bağlı Olan Kimseler İçin 107
   Bağlılık İçin 107
   Bal Tefsiri 349
   Balık Avı İçin 45
   Baş Ağrısı İçin 11
   Baş Ağrısı İçin 28
   Baş Ağrısı İçin 125
   Baş Ağrısı İçin 298
   Baş Ağrısına Şifa 275
   Baş Ağrısını Durdurmak İçin 235
   Baş Ağrısını Durdurmak İçin 299
   Baş Ağrısını Teskin Etmek İçin 239
   Baş Ağrısının Bütün Çeşitleri İçin 242
   Baş ve Diş Ağrısı İçin 454
   Başı Ağrıyan Kimseler İçin 213
   Başı veya Dişleri Sızlayan Kimseler İçin 12
   Başkasının Yolculuğunu Engellemek İçin 59
   Bel Ağrıları İçin 403
   Bel Soğukluğu İçin 384
   Beyaz Perde Kaybolması İçin 22
   Bir Adem-i Celb ve Tesir Etmek İçin 132
   Bir Düşmanın Gözünü Ağrıtmak İçin 347
   Bir Düşmanın Uykusunu Bağlamak İçin 255
   Bir İşin Sonucunu Bilmek ve Kurtulmak İçin 436
   Bir Kimseyi Bir Yerden Çıkarmak İçin 305
   Bir Kimseyi Bir Yerden Kaçırmak İçin 253
   Bir Kimseyi Teshir Etmek İçin 234
   Bir Kimseyi Yerinden Çıkarmak İçin 209
   Bir Şahsı Kendine Muti Etmek İçin 302
   Bir Yekin Suyunu Kurutmak İstersen 11
   Bir Zalimi Azletmek İçin 82
   Birbirlerinden Ayrılan veya Birbirini Seven İki Kişiyi Yeniden
   Birleştirmek İçin 395
   Boğmaca İçin 114
   Bol Rızık İçin 122
   Bol Rızka Talip Olanlar İçin 97
   Borçtan Kurtulmak İçin 100
   Böceklere Karşı 41
   Bu Bölüm Kur'ân-ı Kerim'in 14 sûresinin Fazilet ve Sırları
   Hakkındadır 365
   Bu İşin Hayırlı mı, Değil mi? 466
   Bu İzdivaç Hayırlı mı. Değil mi? (Erkek İçin) 465
   Bütün Ağrılara Karşı 264
   Bütün Düşmanların Dilini Bağlamak İçin 312
   Bütün İstek ve Maksatları Gerçekleştirmek İçin 171
   Büyük Güç ve Kuvvet Sahibi Olmak İçin 34
   Büyük Hizmet Meleklerinin Adları ve Durumları 286
   -C-
   Celb Etmek İçin 411
   Celb İçin 310
   Celb Muhabbet İçin 208
   Celb ve Teshir İçin 118
   Celb ve Teshir 156
   Celbi Muhabbet İçin 85
   Celbi Muhabbet İçin 426
   Celbi Muhabbet İçin 430
   Celbi Muhabbet ve Ayrılık Hasreti Çekenler İçin 211
   Celb-i Rızık İçin 401
   Cim Harfi 22
   Cim Harfi 338
   Cim Harfinin Gizlilikleri 23
   Cin İçin Korunma 432
   Cin ve İnsten Korunma 45
   Cinlerden Korunmak İçin 63
   Cinsî Münasebette Bulunamayan Karı ve Koca 111
   -ç-
   Çalıntı İçin 112
   Çalıntı Mal İçin 226
   Çiçek Hastalığına Karşı 21
   Çocuğun Korkaklığını Gidermek İçin 30
   Çocuğun Korkaklığını Gidermek İçin 47
   Çocuk Doğurmaya Rağbet Eden Kadınlar İçin 240
   Çocuk Düşürme veya Çocuk Sahibi Olmak İsteyenler İçin 321
   Çocuk Sahibi Olmak İçin 108
   Çocuk Sahibi Olmak İsteyen Kadınlar İçin 241
   Çocukları Her Tehlike ve Hastalıklardan Korumak İçin 70
   Çok Kuvvetli Celb ve Teshir 235
   -D-
   Dad Harfi 46
   Dad Harfinin Gizlilikleri 47
   Dal Harfi 31
   Dal Harfinin Gizlilikleri 32
   Dalak Hastalığı İçin 38
   Dalak Hastalığı İçin 64
   Dargınları Barıştırmak İçin 405
   Darlıktan Kurtulmak İçin 81
   Dedikodular İçin 319
   Define ve Değerli Madenler İçin 43
   Definenin Korunması İçin 429
   Dehşet Verici Yaratıklarım Göstermek İçin 56
   Denizde Boğulmaktan Kurtulmak İçin 18
   Dil Bağlamak İçin 128
   Dil Peltekliği İçin 400
   Dilediği Ruhları Görmek İçin 27
   Dilek İçin 70
   Dilek İçin 119
   Dilek İçin 330
   Dilini Bağlamak İçin 123
   Diz Ağrılarını Gidermek İçin 415
   Doğum İçin Önemli 90
   Doğum Sancıları İçin 86
   Doğumda Bir Terslik Hulusi Halinde 89
   Doğumu Kolaylaştırmak İçin 77
   Doğumu Kolaylaştırmak İçin 88
   Doğurmak Üzere Bulunan 10
   Durakların İnsanlar Üzerindeki Etkileri 184
   Durmayan Ay Hali Kanaması İçin 260
   Duvar Süratle Dağılarak Yıkılır 39
   Düşman Belâsından ve Şerrinden Kurtulmak İçin 379
   Düşman Dilinden Kurtulmak İçin 38
   Düşman Kalbini Kazanmak İçin 51
   Düşman Şerrinden Korunmak İçin 74
   Düşmanın Bir Şey Yapamaz 28
   Düşmanın Elinden ve Dilinden Emin Olmak İçin 346
   Düşmanın Maksadı ve Gayesi Bozulması İçin 59
   Düşmanın Sidiğini Bağlamak İçin 137
   Düşmanın Uykusunu Bağlamak İçin 392
   Düşmanını Kederlendirmek İçin 393
   Düşmanları Barıştırmak İçin 332
   Düşmanların ve Hasetlerin Dillerini Bağlamak İçin 120
   Düşmanlık İçin 78
   Düşmanlık İçin 82
   Düşük Yapan Kadınlar İçin 140
   Düzenli İnci Adı ile Anılan Azametli Sırları Açıklayan ve Gizliliklerle
   Sarılı Olan Daire 323
   -E -
   Ebced Harfleri 6
   El-Hurufu El-Nuraniyye Gizlilikleri 261
   Elif Harfi 8
   Elif Harfinin Gizlilikleri 9
   Erkek Çocuk İsteyen Kimse 252
   Erkek, Kız veya Kadın Evlenmesini Gerçekleştirmek İçin 461
   Erliği Bağlı Olan Kimse İçin 431
   Evden Kaçmış Kocalar İçin 261
   Eve Yılan ve Akrep Girmemesi İçin 59
   Evi Terk Edenler İçin 129
   Evlad Sahibi Olmak İsteyenler İçin 247
   Evlenmek Hayırlı mı, Değil mi? (Kadın İçin) 464
   Evlenmek İçin 99
   Evlenmek İsteyen Kız ve Erkekler İçin 455
   Evlenmek İsteyen Kız ve Kadınlar İçin 460
   Evlenmek İsteyen ve Kısmeti Bağlı Kızlar İçin 457
   Evlilik İçin 93
   Evlilik İçin 104
   - F -
   Fe Harfi 58
   Fe Harfinin Gizlilikleri 58
   Felç İçin 375
   -G-
   Gaym Harfi 54
   Gayın Harfinin Gizlilikleri 55
   Gece Karanlığından Korkanlar İçin 70
   Gelinin Daha Güzel Olması İçin 16
   Gemi Batma Tehlikesine Karşı 18
   Genel Hacetler İçin 417
   Genel Koruma 138
   Genel Koruma 422
   Gören Herkes Sevmesi İçin 42
   Göz Ağrısı İçin 215
   Göz Ağrısı 134
   Göz Ağrısının Giderilmesi İçin 216
   Göz Hastalığı İçin 222
   Göz Hastalıkları İçin 404
   Göz Rahatsızlıkları İçin 124
   Göz Zayıflığı ve Şifa İçin 408
   Güç Kazanmak İçin 61
   Gün Aşırı Tutan Sıtmanın Giderilmesi İçin 279
   Güzelleşmek İçin 417
   Güzellik ve Derideki Kırışıklıklar İçin 420
   -H-
   Ha Harfi 26
   Ha Harfinin Gizlilikleri 26
   Hacet İçin 21
   Hacet İçin 25
   Hacet İçin 355
   Haksız Yere Hapse Giren İçin 451
   Hanesini Helâk Etmek İçin 81
   Hapisten Kurtulmak İçin 16
   Hapisten Kurtulmak İçin 36
   Haset İçin 342
   Haset ve Nazar İçin 398
   Hastalara Şifa 34
   Hast
   Diğer Özellikler
   Stok KoduGizli-sırlar-hazinesi
   MarkaEsma Yayınevi
   Stok DurumuBu ürün geçici olarak temin edilememektedir.
   Anasayfa l Müşteri Hizmetleri | Gizlilik Sözleşmesi l Kadife Yasin kitapları l Özel Ciltli Yasin Kitapları l Kız Bebek Mevlüdü l Erkek Bebek Mevlüdü

   Mevlüt Hediyeleri

   Mevlütler, Müslümanların bir araya gelmelerine vesile olan güzel toplantılardır. Mevlütlerde dostlar İslamiyet’in keyfine birlikte ulaşırken, birbirlerini de memnun etmektedirler. Mevlütlerde dostların birbirlerine hediyeler vermesi de oldukça doğru ve ahlaki bir davranıştır. Bu sayede arkadaşlık bağı güçlenecektir. Sitemiz, www.hesaplikitap.com  mevlütlerde hediye etmeniz için sizlere uygun mevlüt hediyelerini satışa sunmaktadır. Siz de mevlüt hediye setleri alarak sünnet, hac, vefat veya doğum için düzenlediğiniz bu güzel etkinliği farklı bir hale getirebilirsiniz.
   Mevlüt hediye setleri genel anlamda birçok ürünü içinde barındırmaktadır. Bu setlerde seccade, tesbih, Yasin kitabı ve hediyelik kutu görmeniz oldukça normaldir. Namaz kılamayan ve kılmaya niyet eden dostlarınız için de harika bir armağan olan Mevlüt hediye setleri, etkinliklerinizde rahatlıkla sipariş verebileceğiniz bir üründür. Dilerseniz toplu alım seçeneğiyle mevlüte gelen bütün sevdiklerinize mevlüt hediye seti verebilirsiniz.
   Mevlüt hediye setleri içerisinde bulunan Yasin-i Şerif kitapları, 99 taneli gül kokulu tesbih, seccade, takke, yazma, tül kese, lokumn kutusu, resimli ayatli magnet ve bir çok altarnatif hediye ler mevcuttur.
   Sitemiz, www.hesaplikitap.com Müslüman mümin kardeşlerimize her daim en güzel ve en kaliteli ürünleri sunmaya çalışmaktadır. Mevlütler için özel olarak hazırladığımız bu setlerde, istediğiniz tüm ürünleri kolaylıkla bulabileceksiniz. Aynı zamanda toplu alım gerçekleştirmek isteyen müminler de sitemizden yararlanarak sipariş verebilir, hiçbir prosedürle uğraşmadan ürünleri teslim alabilirler. Her daim uygun fiyat ve kaliteli ürün anlayışıyla hareket eden sitemizde farklı mevlüt hediyelikleri yer almaktadır.
   www.hesaplikitap.com sitesi, müşterilerini her daim memnun etmeye çalışmaktadır. Bu kapsamda satışa çıkardığımız hediye setleri, uygun fiyatlar uygulayacağız. Böylelikle bütçesi kısıtlı olan misafirlerimiz de rahatlıkla alışverişlerini yapabilir ve toplu sipariş verebilirler. Bununla birlikte ödeme kolaylıkları da barındıran sitemiz, kredi kartı, EFT ve kapıda ödeme kolaylığıda sunmaktadır. Sizler de bizi tercih ederek kaliteli malzemeden üretilmiş en güzel ürünleri en makul fiyatlarla satın alabilirsiniz.

   yasin kitabı, bebek mevlüdü hediyesi, kadife Yasin kitabı, toptan Yasin kitabı, taptan yasin kitabı, kişiye özel yasin, isimli yasin kitabı, isimli çikolata, toptan kadife yasin

   PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.