Yasin Kitabı-Mevlüt Hediyesi-Kadife Yasin Kitabı-Toptan Yasin Kitabı-Bebek Mevlüdü-Hac Umre Hediyesi-Kişiye Özel Yasin Kitabı-Vefat Mevlüdü hediyesi-Dini Sunumluklar-isimli kadife Yasin Kitabı

Gizli Sırlar Hazinesi Remil Usûl-ü Havvas Sırrı'l Esrar Mustafa Varlı

Geçici olarak temin edilememektedir. Temin edildiginde

Bu ürünün yerine tercih edebileceğiniz ürünler

Ücretsiz Kargo

Gizli Sırlar Hazinesi - Remil Usûl-ü Havvas Sırrı'l Esrar 
H. Mustafa Varlı - 10 Cilt 5 Kitap - Toplam 2416 Sayfa

Yazar: H. Mustafa Varlı - Mısır El Ezher Üniversitesi Mezunu
Katagori: Dua - Havas - Vefk -Tılsım - Remil
Cilt Sayısı: 10 Cilt 5 Kitap
Sayfa Sayısı: 2416
Boyut: 17 x 24 cm 
Basım Yeri: İstanbul
Basım Tarihi:  2014
Kapak Türü: Ciltli
Kağıt Türü: Kitap Kağıdı
Dili:  Arapça - Türkçe 
Dağıtım: Kitap Takipçileri
Temin Süresi: Aynı gün kargo

Kıymetli okurlarım; elinizde bulunan Sırrıl Esrar Gizli Sırlar Hâzinesi isimli bu kıymetli kitabı sizlere hazırlamış bulunmaktayım. Bizi yoktan var eden yüce Rabbimin lütfü inayeti keremi ile bitirdim.
Bu ilme gönül verip, kendisini çeşitli kitaplardan an­layıp yararlanmak üzere, büyük bir sıkıntı ve külfetle savaş halinde çaba gösterip, bir şeyler elde edemeden beyinsel ve maddesel düşüncelerin fayda vermediğini anladığında iflâs etmiş bir tacir gibi kendisini hesaba çekerek, bu müflisliğin nasıl giderebileceğini bu defa da günümüz ortamında çoğala gelen medyum veya yarım yamalak kisve sahiplerinin deney­lerine bir müddet kendisi bir kez de onun avare edip yol ala­mayan düşüncelerine kendisini adapte edip böylece belirli bir zaman dilimini heba edip, yine önceki ifademizde bir müflis gibi kendisini bir çaresiz bulup tekrar çareler aramaya devam eder. İşte bu gibi insanlara yegâne tavsiyem, kendilerini canı gönülden bu gibi işlerin neticesini başarılı olarak elde etmenin yolu Hak ile Hak olmaktan geçer. Bu insanlara âcizane tavsiye ederim ki, kendilerini önce her sözün ve her işin bir külfeti vardır. Rahmani bir yoldan bu ilmi öğren­menin ana temeli sabır, teslimiyet, hakkaniyetile en latif şe­kilde kendisini sevgi ile Rabbisine en güzel şekilde tarifi mümkün olmayacak bir övgü ile tenzih etmek kitabımızın içerisinde bulunan ismi azami ve bütün azameti sırları ile ilgili bir sınıflandırma cetveli hazırlanmış bulunmakta. Ya­pacağımız bir konu ile ilgili bölümleri kendi ihtiyacınıza uygun olan bir sıralama cetveli düzenleyerek işinizin mev­zuatına uygun bir şeyi hazırlamış olursunuz.
Burada sizlere bu kitabı hazırlarken bilerek veya bilme­yerek hataya yönelik bir aksaklık olduğu kanısına vardığınız­da, Yüce Rabbimden ve siz saygıdeğer okurlarımdan bizleri bağışlayarak hoş görünüze sığınırım. Cenabı Allah bizleri, nefsimizin isteği gibi değil de kendisinin istediği ve sevgilihabibinin gösterdiği gibi, kendisine de kulluk eden ve bu sayede rızasını kazanıp cennet ve cemaliyle şereflendirdiği kullarından eylesin. Amin. Bihürmeti seyyidi’l-mürselin. Velhamdü lillahi Rabbil-âlemin.
Sevgili okurlarım, merakım ve mesleğim dolayısıyla nice kitaplarkarıştırdım, nice üstatlar dinledim. Bizlere miras bırakan kıymetli ustalarıma yüce Mevla’dan ölenlere rahmet, hayatta olanlara da uzun ömürler diler; feyiz ve bereket­lerinden biz acizlerin faydalanması dileğiyle.

Kardeşlerim; değişik konular üzerinde durarak birçok konuları sizokurlarıma hazır yenilir bir lokma haline getir­dim. Bu kitabımda da veya diğer kitaplarımda ki amacım siz meraklı okurlarıma merakınız mucibince her türlühacet ve isteğinize cevap verecek şekilde bilgiler hazırlamış bulun­maktayım. Sizlere manen ve maddeten yardımda bulunmak üzere istifadelerinize sunmuş bulunmaktayım.
Bu kitabımın içinde birçok kıymetli dua ve şifa kelamları bulunmaktadır. Bunların her biri bilinmeyen manevi bir silahtır. Her kim ki bu silahı yanlış kullanır; kendisine faide, başkalarına veya haksız yere bir mazluma zarar verme niye­tiyle bu işlemleri kullanan okurlarıma bizleri yoktan var eden Rabbimizin azabının ağır olacağını bir kez daha hatırlatır, böyle bir fiiliyatta bulunmak isteyenlerin suçlarının Mevla katında değerlendirip ceza ve mükâfatı Mevla’nın vereceğini hiçbir zaman unutmamalarını tavsiye ederim.
Kıymetli okurlarım bu gibi konulardan iyi bir netice ala­bilmek için yüce Mevla’mıza karşı, günahsız olarak yönele­lim. Tövbesiz arzu ve istektebulunmayalım. Büyük üstatla­rımızı güzel bir münacatla ve Fatiha’yı şerifle yâd edelim. Ben acizin gönül dostu olarak; ona da bir hayır dua ile yâd ederek;
nice yararlı nimette bulunmamın devamını dileyen siz okurlarıma, yüceRabbimin rızasına uygun, hayra yönelik işlerinizde başarı dileklerimi samimiyetimle yüce Mevla’ya arz eylerim.
Yine sizlerin Yüce Mevla’ya halisane yaklaşmanız için sizlere tavsiyem şudur ki; istihare etmeden bir şeye kalkış­mayınız, istihare Rabbimize açılan bir penceredir. İşte bu minval üzere çalışan kâmil bir insan için bu yolun iptidaisi de ve ahiri de mevlaya gider.
Biz bu kitabımızda insanlara kendi dilek ve ihtiyacını, üzüntü ve dertlerini dua yolu ile Allah ve Resulü’ne yal­vararak, bağışlanarak ve iyi bir insan olarak nasıl elde ede­bileceğini elimizden geldiği ve dilimizin döndüğü kadar anlatmağa çalıştık.
Saygı değer okurlarım her kapının bir helayıkı görevlisi vardır; vakti gelince kapatır. İşte Yüce Mevla’mızın kapısının hiç bir zaman kapanmayacağını siz okurlarıma hatırlatmak isterim. Bu yolda tevfik Allah’tan ve takdir siz okurlarımdan.
Hepimizi Cenabı Mevla kendi merhametiyle acısın ve muhafaza eylesin. Amin.
Cenabı Hak ve Feyyaz-I Mutlak, Kevnü Mekanı halk eden, hiçbir yardıma muhtaç olmadan kendi zatında kusursuz, hali ve zamanı değiştiren Cenab-I Vacib’ül Vucud Hazretlerinenihayetsiz Hamdü Sena ve Resul'üKibriya, Habib-i Huda, Mefhari Mevcudat Bais-i Tekvin, Kainat-I Aliyye, Ekmelü't Tahiyyat Efendimiz Hasretleriyle Ali ve Ashab-I Kiram Rıdvanullahi Teala Aleyhim Ecma'ıyn Hazaratına salat ü Selam hediye ettikten sonra bu aciz ü pür taksir şu veçhile söze girmek ve takrir-i meram eylemek ister ki:
Hazret-i Allah Celle Celalühu ve amme nevalühu (Küntü kenzen mahfiyyen feahbebtüen 'u refe fehalaktü'l halka leu'ref).yani "Ben bir gizli hazine idim, bilinmeyiistedim şimdi bilinmekliğim için halkıhalk eyledim" kelam'ı kudsiyyesi ile kainatıhalk ve ibda' buyurmaktaki ilahi hikmet ve maksadınıbeyan ve i'lanı, kainatta da insanı eşref ve ekmel'i mahlukat olarak halk ve icad buyurmuştur. "Inni cailün fi'l-ardıhalifeh " yani "Ben arzda bir halife kılacağım" hitabı samedanisi ile melaike-i kirama insanın ulüvv ü kadrini anlamaları için "inni a'lemü ma la ta'lemun" yani "Ben sizin bilmediğinizi bilirim" kelamıalisiyle de beşerin bilahare kürre-i arz üzerinde edeceği şeref makamını anlatmıştır.
(inna aradne'l emanete ) kavli kerimiyle emanete yani vahdaniyyet sırlarının sırrım arz ve sema, yerlerin ve göklerin tehammülden çekindikleri halde, insanın onu yüklendiğiniİtyan buyurmakla, beşerin eşref ve ekmeli mahlukat olduğundaki sırrı ayan buyurmuştur.
İşte vahdaniyyet sırlarının sırrım yüklenmişolan Ademoğlunun İnsanî kerametleri muhafaza ve beşerî kemalatları idrak sayesinde bütün aleme icrayı tasarruf etmesinin inkarı gayr-ı kabildir.
 Enbiya-ı İzam ve evliya-yı Kiram hazeratının hakikiliği bilinen mucize ve kerametlere işte bu tasarrufun zahiri bir eseridir.
Nazil olan kitapların sırları cem etmesi, bütün şifa ve rahmetin menbaı olan Kur'an-ı Kerim'in herbir ayeti, hatta kelime ve harfi fena bulmayan, bitmez tükenmez bir Havvas hazinesi olup bunlardan binüçyüz küsür seneden beri istifaza ve istifade olunduğu, bu sayede ne büyük ve azim harikalar meydana geldiği gibi Islamiyetin zuhurundan evvel de kahinler ve rahipler Tevrat ve Incil-i Şerifin ayetleriyle keramet ibraz etmeye muvaffak olmuşlardır ki bu erbabıindinde malumdur.
Adem A.s.'ın inişinden zamanımıza kadar ayetlerin ve esmayı şerifelerin Havvassı, evrad ve ezkâr ile iştigal olunmuş, her zaman azm ve ciddiyet, tam bir itikad ve saf bir kalb ile okunan ve yazılan evrâd ve esmâdan vefk ve tılsımlardan matlub olan fai de istihsal olunmuştur.
Ruhun bekâsı âlem-i süflâda te'sirâtıeslâf indinde dasdik üzere olduğu halde geçen asırda bütün mukaddesâtı çürütmek, dinleri ortadan kaldırmak fikrine düşen bazı adamların çalışmalarıneticesi olarak bunlar ceffelkalem inkâr edilmeye başlanmıştı. Fakat bugün fevkalâde bir ehemmiyet peyda eden "ervah ve münasebet" ilmi, bir asır evvelki itikad ve kanaatın doğru ve hakiki olduğunu yeniden teyid ve isbat eylemiştir.
Bugün Avrupa bilhassa Amerika'da ulemanın ve bilim adamlarının büyüklerimin bile tasdik ye itiraf ettikleri Manyetizma ('Mıknatısıyyet-i Insaniyye) ISPIRITIZMA (llmü'l-Ervah) bu kadar seneden beri malumumuz olan llm-i Havvas ve teshirden başka bir şey değildir.
Avrupalılar iradenin kuvvetini, o kuvvet sayesinde her şeye galebe ve tahakküm mümkün olduğunu (MANYETİZMA) kitaplarında söylüyorlar. Bu bizim Hawas kıraatindeki îtikad-ıtam ve ciddiyet lazımdır" dediğimizin aynıdır. "MANYETIZMA" ile "SÜKJESTİON" yani ilga-i fikir ve arzu bizim havvas ile teshir-i kalb ve fikirden başka birşey değildir. "İSPİRİTİZMA"da ervahın celbi, onlarla mükaleme, hatta onları müşahade, bizim havas ile ruhları davet usulümüzden gayri bir şey midir?
Bizde bir takım şarlatanlarla çıkıp halkı ifal ettiği gibi Avrupa'da da "MANYETİZMA" ve "İSPİRİTİZMA" şarlatanları vardır.
Demek ki ta eski zamandan beri bizde malum olan havas ilmini ve teshir edilen ilmi bir asır kadar redve inkâr eyledikten sonra, bugün Avrupa ve Amerika'da kabul ve tasdik ediyor. Bunlarıbeyandan maksadımız bazı inkârcıların fikirlerini tenvir içindir.Yoksa Havass-ı Kurâniyye ve itikad-ı tam ile kıraat olunan evrad ü ezkâr ve esmânın te'siratı hakkında din erbabının hiç şüphesi yoktur.
Ulema ve Meşayıh-ı İzam taraflarından te'lif ve tertip olunup müruru zaman ile ötede beride zayi olmuş, istinsah edenlerin, cehalet eseri ve hatası olarak anlaşılmaz bir hale gelmiş, bir takım cühelanın elinde cer ve îfal vasıtası olmuş birçok kıymettar havas kitaplarında münderiç olup cümlesi mücerreb ve muhakkik bulunan büyük eserleri toplamak, Türkçe'ye tercüme ederek din kardeşlerime yadigar etmek arzusuna düşerek avn ü inayet-i bari ve Cenab-ı Peygamber Efendimizi^ ruhaniyyeti ile bu kitabı vücûda getirdim ve ismini "KENZ'UL HAVAS" ismi ile tesmiye eyledim. Mütalaa buyuracak ve ondan istifade ve istifâza edecek zevât-ı kiramdan bizi hayır ile yâd etmeleri talep ve arzu olunur.
Ve billâhi't-tevfik.

İÇİNDEKİLER
1.CİLT
- A -
Allah İsm-i Celîli'nin Sırları 255
Âyete'l Kürsî'nin Özel Formülü 84
Ayın Burçların Üzerinde Etkileri 103
Ayın Hangi Burçta Olduğunu Bulmak Hesabı ve Usulü 104
Azalann Seğirmesi ve Neye Delâlet Ettiği 179
-B-
Bastı Adedi Tablosu 90
Bastı Hurûfi Tablosu 88
Baş Çizgisi 193
Başarmak İçin Ne Yapılmalı? 38
Bilek Çizgisi 203
Burçlar ve Yıldızların İnsanların Üzerinde Etkileri 113
Burçların Ayları, Günleri ve Geceleri 109
Burçların İhtiva Ettikleri Menâzil 107
-C-
Cafer-i Sadık Hazretleri'nin ihtilaçnamesi 184
Cetvel-i Ademi 43
Cetvel-i Asûrî 57
Cetvel-i Emânî 62
Cetvel-i Habeşi 53
Cetvel-i Hazarî 59
Cetvel-i Hud'i 45
Cetvel-i Humayri 52
Cetvel-i Hurûfât 41
Cetvel-i İdrisi 44
Cetvel-i İshâkî 63
Cetvel-i İskandari 47
Cetvel-i Keldâni 51
Cetvel-i Kıptî 55
Cetvel-.i Nûhi 46
Cetvel-i Nurânî 61
Cetvel-i Rayhânî 60
Cetvel-i Sahyânî 54
Cetvel-i Samarî 49
Cetvel-i Seçeri 50
Cetvel-i Süleymâni 48
Cetvel-i Türki Arabi 42
Cetvel-i Ya'gûbî 56
Cetvel-i Yusufî 58
-D-
Devam-ı Me'muriyet 208
Devri Daim Takvimleri 95
Dua İle İlgili Meseleler 222
Dua Nedir 222
- E -
Ebced Alfabesi 64
Ebced Harfi ile Tarih Düşürme Örneği Tanımlanması 83
Ebced Hesabında Latinceye Göre Sayıların Tablosu 75
Ebced Hesabında Sayıların Tablosu 42
Ebced Tablosu 65
Ebced'de Kullanılan Çeviri Yazı Çizelgesi 71
Ebced'in Kullanıldığı Yerler 79
Ebced-i Kebir Büyük Ebced Hesabı 77
Ebced-i Sagir En Küçük Ebced Hesabı 77
Ed-Dârr İsm-i Celîli 459
El-Adlü İsm-i Celîli 322
El-Afvü İsm-i Celîli 442
El-Âhir İsm-i Celîli 428
El-Alîm İsm-i Celîli 307
El-Aliyyû İsm-i Celîli 341
El-Azim İsm-i Celîli 337
El-Aziz İsm-i Celîli 290
El-Bâis İsm-i Celîli 362
El-Bâki İsm-i Celîli 468
El-Bari İsm-i Celîli 297
El-Bâsıt İsm-i Celîli 311
El-Basîr İsm-i Celîli 320
El-Bâtın İsm-i Celîli 433
El-Bedî İsm-i Celîli 467
El-Berri İsm-i Celîli 437
El-Cami' İsm-i Celîli 451
El-Cebbâr İsm-i Celîli 291
El-Celîl İsm-i Celîli 348
El-Evvel İsm-i Celîli 427
El-Fettâh İsm-i Celîli 305
El-Gaffâr İsm-i Celîli 300
El-Gafûr İsm-i Celîli 338
El-Ganî İsm-i Celîli 453
El-Habîr İsm-i Celîli 334
El-Hâdi İsm-i Celîli 465
El-Hafıd İsm-i Celîli 314
El-Hafîz İsm-i Celîli 343
El-Hak İsm-i Celîli 364
El-Hakem İsm-i Celîli 321
El-Hakîm İsm-i Celîli 357
El-Hâlık İsm-i Celîli 296
El-Halîm İsm-i Celîli 336
El-Hamîd İsm-i Celîli 402
El-Hasîb İsm-i Celîli 347
El-Hayy-û İsm-i Celîli 410
El-Kabız İsm-i Celîli 308
El-Kadir İsm-i Celîli 421
El-Kahhâr İsm-i Celîli 301
El-Kavî İsm-i Celîli 397
El-Kayyûm İsm-i Celîli 412
El-Kebîr İsm-i Celîli 342
El-Kerim İsm-i Celîli 350
El-Kuddüs İsm-i Celîli 281
El-Latif İsm-i Celîli 323
El-Mâcid İsm-i Celîli 416
El-Mâlikü'l Mülk İsm-i Celîli 444
El-Mâni' İsm-i Celîli 458
El-Mecîd İsm-i Celîli 360
El-Melik İsm-i Şerifi 277
El-Metin İsm-i Celîli 399
El-Mu'iyd İsm-i Celîli 405
El-Muahhar İsm-i Celîli 425
El-Muğnî İsm-i Celîli 456
El-Muhsî İsm-i Celîli 403
El-Muhyî İsm-i Celîli 407
El-Muizz İsm-i Celîli 316
El-Mukaddem İsm-i Celîli 424
El-Mukît İsm-i Celîli 346
El-Muksit İsm-i Celîli 450
El-Muktedir İsm-i Celîli 422
El-Musavvir İsm-i Celîli 298
El-Mü'min İsm-i Celîli 286
El-Mübdî İsm-i Celîli 404
El-Mücîb İsm-i Celîli 353
El-Müheymin İsm-i Şerifi 287
El-Mümît İsm-i Celîli 408
El-Müntekim İsm-i Celîli 440
El-Müteâl İsm-i Celîli 435
El-Mütekebbir İsm-i Celîli 294
El-Müzill İsm-i Celîli 317
El-Raûf İsm-i Celîli 443
El-Tewâb İsm-i Celîli 439
El-Vâcid İsm-i Celîli 415
El-Vâhidu'l Ahad İsm-i Celîli 417
El-Vâli İsm-i Celîli 434
El-Vâris İsm-i Celîli 469
El-Vâsiu İsm-i Celîli 356
El-Vedûd İsm-i Celîli 358
El-Vehhâb İsm-i Celîli 303
El-Vekîl İsm-i Celîli 365
El-Velî İsm-i Celîli 401
El-Zâhir İsm-i Celîli 431
En-Nafî İsm-i Celîli 461
En-Nûr İsm-i Celîli 463
Erkeklerin Burcu, Yıldızı, Tabiatı 113
Er-Rafi İsm-i Celîli 315
Er-Rahıym İsm-i Celîlesi 275
Er-Rahmân İsm-i Celîlesi 271
Er-Rakîb İsm-i Celîli 352
Er-Reşid İsm-i Celîli 470
Er-Rezzâk İsm-i Celîli 304
Esmâü'l-Hüsnâ 246
Esmâü'l-Hüsnâ'nın Fazileti 247
Es-Sabûr İsm-i Celîli 471
Es-Samed İsm-i Celîli 420
Es-Selâm İsm-i Şerifi 283
Es-Semi İsm-i Celîli 318
Eş-Şehîd İsm-i Celîli 363
Eş-Şekûr İsm-i Celîli 340
-F -
Fizyonomi İlmi 175
-G-
Galip ve Mağlûb 209
Güneş Çizgisi 201
Güneşin Hangi Burçta Olduğunu Tayin Etme Usulü 94
-H-
Hâll-i Gâib 205
Hayat Çizgisi 191
Hesabı Cümle-i Kebir Huruf-i Ebced 112
Hesabı Cümle-i Sagir Huruf-i Ebced 112
Hz. Muhammed (s.a.v.)'in Hakkındaki Ayetler 366
-İ-
İbrahim Hakkı Hazretleri'nin İhtilacnamesi 179
İçtima' ve İftirak (Birleştirmek veya Ayırmak) 206
İhlâs Sûresi'nin Havvası 85
İhtilâc-ı Uzviyye (Bir Yeri Seğirmek) 178
İktiran ve İçtimai Kevakib 221
İlham Çizgisi 202
-K-
Kadmlarm Burçlarının Keyfiyetleri 128
Kalb Çizgisi 197
Kıyafetname 215
Kulak Çınlaması 175
-M -
Mühim Bir Hatırlatma 7
Müteferrik Bilgiler 175
-N-
Nahıs Günler 93
Nazar-ı Dikkate 211
-Ö-
Önemli Bilgiler 204
Önsöz 5
-R-
Rumî Seneler İçin Devir Daim Cetveli 96
-S-
Seğiren Azâ ve Delâlet Ettiği Mâna 184
Sırrı'l-Esrar / Gizli Sırların Özü 13
-ş-
Şebhi Münharif 203
-T-
Talih Çizgisi 199
Tarih Düşürme 83
-V-
Venüs Yüzüğü 202
-Y-
Yaşı Geçmiş Olanların Kısmetini Açmak İçin 548
Yıldızların Birbirleriyle Olan Dostluk ve Düşmanlıkları 108
Yıldızların Nahısları 110
-Z-www.kitaptakipcileri.com
Zaman Belirleme Usulleri 94
Zü'l-Celâli ve'l-İkram İsm-i Celîli 446
2. CİLT
- A-
Acaba Dileğim Hasıl Olur mu? 125
Ağlayan ve Huysuzluk Eden Çocuklar İçin 229
Ağrılar ve Sızılar 417
Ağzını Bağlamak İçin 377
Akrep Sokmasına Formül 431
Alım - Satım ve Ticaret Nasıldır? 126
Allah'tan Yardım İstemek İçin 248
Altılı Vefk 160
Altılı Vefkin Özellikleri 160
Arka ve Bel Ağrıları İçin 421
Aşırı Derecede Bağırıp İsyan Eden Çocuklar İçin 232
Ateşli Hastalar İçin 456
-B -www.kitaptakipcileri.com
Bağlanmış Olan Bir Adamın Bağını Çözmek İçin 355
Bağlıyı Çözmek İçin 340
Bana Rakip Var mı? 132
Basur Tedavisi İçin 361
Behçet Hastalığı İçin 484
Bel ve Ayak ve Diz Ağrıları 486
Beşli Vefkler 152
Beşli Vefklerin Özellikleri 158
Beyyine Sûresi ile İptali Sihir 347
Bir Davanın Kazanılması İçin 199
Bir Güçlükle Karşılaşınca Okunacak Dua 452
Bir Kız veya Kadının Evliliğe İstemek İçin 439
Bir Kızın Kısmetinin Açılması İçindir 445
Bir Kimsenin Kaçmasını Engelleme 375
Bir Kişiyi Uzaktan Yanma Getirmek İçin 374
Bir Şeyi Bulmak İçin 290
Bir Yerde Define Olup Olmadığını Anlamak İçin 363
Birbirine Karşı Bağlı Olan Eşler İçin 355
Birisini Uzaklaştırmak İçin 244
Boğaz Ağrısı İçin 417
Boğaz Ağrısı İçin 422
Boğulmaktan Kurtulmak İçin 240
Borç İstenebilir mi? 130
Boyun Ağrısı İçin 423
Böğründe Ağrı Olan İçin 421
Bu Adama Güvenilir mi? 131
Bu Evlâttan Fayda Olur mu? 114
Bu Haber Doğru mu, Değil mi? 126
Bu İş Hayırlı mı, Değil mi? 122
Bugünkü Duruma Göre Geleceğim Nasıldır? 122
Burun Kanını Durdurmak İçin 212
Büyü Nedir? 344
Büyük Tesirli Rızkın Çoğalması İçin 193
Büyüklerden Fayda ve Yardım Olur mu? 129
-C-
Celbi Rızık İçin 335
Cin ve Şeytan Musallatı İçin 394
Cinleri Def Etmek İçin 206
Cinleri Kovmak İçin 204
-ç-
Çalan ve Çalman Bulunur mu? 134
Çalman Bir Malı Geri Getirmek İçin 288
Çalman Bir Malı ve Çalan Kimseyi Bulmak İçin Genel Formül 466
Çalman Mal İçin 287
Çalman Mal İçin 290
Çalman Mal İçin 296
Çalman Malı Geri Getirmek İçin 299
Çalman Malı Geri Getirmek İçin 466
Çalman Malın Mahallinde Etkileyici Bir Dua 296
Çalman Mallak İçin 295
Çantada Para Hiç Eksik Olmaz 196
Çeşitli Hastalıkların Tedavisi İçin Formüller 277
Çıban ve Sivilcelerin Tedavisi 284
Çocuğu Olmayan İçin 303
Çocuğu Olmayan Kadın İçin 308
Çocuk Düşürme Hastalığı İçin 316
Çocuk Düşürme Hastalığına Karşı 315
Çocuk Düşürmeyle İlgili Formüller 314
Çocukları Olmayanlar İçin 243
-D-
Davayı Kazanabilir miyim? 133
Davet Edilen Cinleri Dağıtmak İçin 403
Davet Edilen Cinlerin Dağıtmak İçin 205
Define İçin Bir Formül 368
Define İçin Çeşitli Formüller 362
Define İçin Çeşitli Kaçmışlar İçin Çeşitli Formüller 374
Define Nasıl Aranır? 116
Define Var mı, Yok mu? 115
Define Yerinin Tespiti İçin 367
Define Yerinin Tespiti İçin 369
Dilek İçin 409
Dilek İçin 410
Dilek İçin 411
Dilek İçin 416
Diz Ağrısı İçin 422
Doğum Esnasında Güçlük Çeken Kadın İçin 309
Doğum Yaptıktan Sonra Çekilen Sancılar İçin 425
Dokuzlu Vefk 166
Dokuzlu Vefkin Özellikleri 167
Dörtlü Vefk 146
Duanın Kabul Olması İçin 245
Dükkânın veya Mağazanın Müşterisinin Çoğalması İçin 194
Düşmana Cin Musallat Etmek İçin 274
Düşmana Karşı Zafer Kazanmak 250
Düşmana Karşı 376
Düşmana Üstün Gelmek İçin 274
Düşmanı Dağıtmak İçin 273
Düşmanı Hasta Etmek İçin 274
Düşmanın Kötülüklerini Kendilerine Döndürmek İçin 251
Düşmanın Şerrinden Korunmak İçin 245
Düşmanlığı Sevgiye Dönüştürmek 242
Düşmanlık ve Kini Gidermek İçin 272
- E -
Elden Çıkan Mal Yine Gelir mi? 124
Elimdeki Mal Gider mi, Yoksa Kalır mı? 125
Elimden Mal ve Para Çıkar mı? 124
Elime Mal ve Para Geçer mi? 124
Erkeklerin Bağlanmış Kimseler İçin Formüller 340
Erkeklik Bağını Çözmek İçin 343
Esirlikten Kurtulmak İçin 240
Eşkali Atiyye-i Dahiliye ve Açıklaması 34
Ev Sahibi Olmak İsteyen Kimseler İçin 237
Evden Cin Çıkartmak İçin 205
Evinden Kaçanı Geri Getirmek İçin 374
Evine Geç Gelen Eşler İçin 356
Evini Terk Edeni Geri Döndürmek İçin 485
Evladı Olmayan Karı-Kocanın Çocuğunun Olması İçin 307
Evlât Olur mu. Olmaz mı? 111
Evlendirme ve Evlendirmeyi Kolaylaştırmak 439
Evlenme ve Nikâh Gerçekleşir mi? 110
Evlenmek İsteyenlerin Evlenmesi İçin 245
- I -
Fakirlikten Kurtulmak İçin 246
Fatiha Sûre-i Şerifesinin Hüddamı 404
Felekül Esma ve Merkezi Medaril El-Müsemma Cünnetül Esma 233
-G-
Gece-Gündüz Ağlayan ve Annesini-Babasım Rahatsız Eden
Çocuklar İçin 230
Geceleyin Korkanlar İçin 212
Geceleyin Uykusuz Kalanlar ve Ağır Uykuları Düzeltmek İçin 268
Geçimde Sıkıntı Çeken 438
Geçmeyen Yaralara 465
Genel Dilekler İçin 411
Genel Sancı İçin 426
Göbek Ağrısı İçin 424
Göz Ağrısı İçin 280
Göz Alması ve Nazar Aslı 185
Göz İsabetinden Korkunca Edilecek Dua 335
Gözlerinde Görme Zayıflığı veya Ağrı Olanlar İçin 281
Gözü Ağrıyanlar İçin 281
Gurbete Giden Kimse Sağ mıdır? 128
Gurbette Bulunan Adamın Durumu Nasıldır? 127
Gurbetten Yolcu Gelir mi, Gelmez mi? 127
Günler, Saatler ve Burçlar 15
-H-
Haber ve Mektup Gelir mi? 127
Hacet ve İsteklerin Gerçekleşmesi İçin 409
Hakkı Gasp Edilmiş Olanlar İçin 457
Haklı Bir Davayı Kazanmak İçin 241
Haklı İken Parasını Alamayan Kimseler İçin 376
Hale Nazaran Geleceğim Nasıldır? 123
Hamile Kolay Doğurur mu? 114
Hamile; Erkek mi Doğurur, Kız mı? 112
Hasta Olan İnsan ve Hayvan İçin 327
Hasta Olan İnsan ve Hayvanda Nazar Olup Olmadığını Anlamak İçin 332
Hasta ve Hastalık Üzerine 117
Hastalar İçin Mücerreb Şifa Formülü 209
Hastanın Hastalığı Nedir? 120
Hayır Olmayan Sıkıntıları Hayıra Çevirmek İçin Önemli Bir Formül 453
Her Belâdan Kurtulmak İçin 452
Her Dileğin Olması İçin 416
Her İşte Allah'ın Yardımını İstemek İçin 252
Her Türlü Belâ ve Sıkıntıdan Kurtulmak İçin Hacet Namazı 405
Her Türlü Göz Hastalıkları İçin 279
Her Türlü Hastalığa Şifa 279
Her Türlü Maddî ve Manevî ve Sarılık Hastalığından Kurtulmak İçin 238
Her Türlü Maddi-Manevi Sıkıntılardan Kurtulmak İçin 378
Her Türlü Niyet İçin 209
Her Türlü Sihri Çözmek İçin 345
Herhangi Bir Murat İçin 480
Herhangi bir şeyi Nazardan Muhafaza Etmek İçin 328
Hırsız Erkek mi, Kadın mı? 135
Hırsız İçin 298
Hırsız Yabancı mı, Değil mi? 135
Hırsıza Karşı Tılsım 298
Hırsızı Bulma Azimeti 300
Hırsızı Getirmek İçin 298
Hırsızı Hasta Etmek İçin 302
Hırsızı Hasta Etmek İçin 470
Hırsızı ve Kaçanı Yakalama 301
Hırsızın Kim Olduğunu Bulmak İçin 292
Hırsızlara Karşı Önemli Tılsım 297
Hırsızlığa Mani Olmak İçin 469
Hırsızlık mı Oldu? Hırsız Nerdedir? 134
Hırsızlıklara Karşı 298
Hiç Parasız Kalmamak İçin 438
Huyca Birleşme Olur mu? 111
Hüddam Elde Etmek İçin 386
-İ-
İçki ve Kumar - Kötü Huy 477
İçki ve Kumarı Bıraktırmak İçin 471
İçki ve Kumarı Bıraktırmak İçin 475
İdamdan Kurtulmak İçin 240
İki Eşleri Birbirlerine Bağlamak İçin 478
İki Husustan Hangisi Daha İyidir? 131
İki Taraf Arasında Düşmanlığı Gidermek İçin 273
İlim Sahibi Olmak İçin 247
İlm-i Remi Kitabı 5
İmam Ebul Haşan Şazeli Hazretleri (Hizbül Kifaye Önemi) 482
İnsana, Hayvana, Mala Nazar Değmemesi İçin 326
İnsanın Malında Azami Artış Olur 416
İrsal-i Huddam ve Hatif 398
İsm-i Azam Azimeti   394
İsrâf-ı Hüddâm 451
İstenilen İşlerin Remil İlmi ile Yapılıp Yapılmayacağını Anlamak İçin 110
İstihare İçin 242
İstihare 354
İş Sahibi ve Memur Olabimek İçin 246
İşleri Bağlı Olan Kimseler İçin 337
-K-
Kabakulak İçin 455
Kaçmış Olan Kimseyi Getirmek İçin 374
Kaçmışları Döndürmek İçin 375
Kadın; Hamile mi, Değil mi? 111
Kalb-Göz ve Beden Tedavisi İçin 277
Kalp Ağrısı İçin 420
Kalp Çarpıntısı İçin 282
Kan Çıbanları - Yara ve Sivilceler İçin 463
Karar Sahibi Olmak İçin 249
Karı-Koca Arasında Ayrılık Olur mu? 111
Karın Ağrısı İçin 417
Karın Ağrısı İçin 425
Karısının Hayırlı Olup Olmadığını Anlamak İçin 26
Kaşıntı Tedavisi İçin 360
Kaybolan Mal İçin 297
Kazâ-yı Hâcet 410
Kısmet Açılması, Müşteri Celbi ve Sıkıntılardan Kurtulmak İçin
Formüller 335
Kısmeti Açmak İçin 245
Kısmeti Bağlı Olanlar İçin 439
Kısmeti Bağlı Olanlar İçin 443
Kız İstemek İçin 440
Kız İstemek İçin 444
Kızların Kolay Talibi Olması İçin 445
Kimyayı Saadetin Ehemmiyeti 199
Kolay Doğum Yapmak İçin 308
Kötü Huy ve Alışkanlıklara Mani Olmak İçin 474
Kulak Daveti 385
Kur'ân-ı Kerim'deki 19 Harfli Âyetlerin Tesir ve Faydaları 239
Kuraklık ve Kıtlıktan Kurtulmak İçin 248
-L-
Letarji (Tam Uyku) 174
-M -
Maddî - Manevî Sarılık Hastalığından Kurtulmak İçin 241
Mahpus Kurtulur mu? 133
Maişet Darlığını Gidermek, Rızkın Bollaşması İçin 194
Mal Muhafaza ve Koruma Formülleri 447
Mal ve Eşyayı Emaneti 447
Mal ve Eşyayı Korumak İçin 448
Mal veya Hacet Gerçekleşmesi İçin 450
Malın Korunması İçin 458
Manevî ve Maddî Hastalıkları Tedavi Etmek İçin 207
Mansıp ve Memuriyet Olur mu? 126
Manyetizma ve İpnotizma 168
Midesinde Solucan Olanlar İçin 454
Müşteri, Rızık ve Bereketin Çoğalması İçin 186
- N -
Nazar - Dikkatli Bakış 171
Nazar Değmesine Karşı 334
Nazar İçin Özel Formül 184
Nazar İsabet Etmemesi İçin 320
Nazar İsabet Etmiş Kimseler İçin 327
Nazar ve Göz Değmesi ile İlgili Formüller 319
Nazar ve Sihir Bozma ve Her Niyet İçin 185
Nazardan Hasta Olan Kimse İçin 332
Nazardan Hasta Olmuş Kimseler İçin Koruma 329
Nazardan Korunmak İçin 325
-Ö-
Öksürük-Nezle ve Burun Hastalıklarına Karşı 384
Ömrü Boyunca Sihir Kâr Etmez 351
Ömründe Hastalık Yüzü Görmez 280
Önemli Çalıntılar İçin 289
Önemli İptali Sihir 346
-R-
Rakipler Arasında Barış ve Anlaşma Olabilir mi? 133
Remilin Esası Yani Temeli Olan Şekiller 136
Rızık (Kâr) Bollaşması İçin 191
Rızkın Artması İçin 195
Rızkın Bollaşması ve Maişetin Kolaylaşması İçin 186
Rızkın Çoğalması İçin 198
Rica Kabul Olur mu? 125
Romatizma ve Damar Sertliği İçin 454
Ruh ve Cin Davetleri 203
Ruhani Varlıklar ile Hazır Bulunma Durumu 401
Ruhani Varlıkları Uzaklaştırma Azimeti 401
Ruhsal Bunalımdan Kurtulmak İçin 477
Rüyada Definenin Yerini Görmek İçin 363
Rüyasında Korkanlar İçin 272
-S -
Sağlık ve Ölüm Haberini Öğrenmek İçin 21
Sar'a Ümmü Sübyan ve Baygınlık Geçiren Kimseler İçin 213
Sarılık İçin 459
Sekizli Vefk 164
Sekizli Vefkin Özellikleri 165
Sevgiliden Haber 135
Sevgiliye Kavuşulur mu? 130
Sık Sık Ağlayan ve Geceleri Uyumayan Çocuklar İçin 231
Sıkıntı ve Geçim Zorluğundan Kurtulmak İçin 186
Sınavda, Ticarette İleri Geçebilmek İçin 242
Sıtmanın Tedavi Formülleri 275
Siğil, Çıban, Temre ve Geçmeyen Tümsek Yaralara 464
Siğil, Temruğ ve Çıbanlar İçin 463
Siğil-Sivilce-Şiş Yok Etme Formülleri 283
Sihir Bozmak İçin Önemli Formüller 345
Sihir Bozmak İçin 347
Sihir Bozmak İçin 350
Sihir Kâr Etmez 352
Sihir Yapılmış Kimse İçin 349
Sihirden Korunmak İçin 244
Sihri İptal Etmek İçin 346
Sihri İptal Etmek İçin 354
Sihrin İptali İçin 352
Süjeyi Söyletmek 173
Süjeyi Uyandırmak 174
Sütü Az Olan Bir Kimsenin Sütünün Çoğalması 319
-ş-
Şan ve Şöhrete Erişmek İçin 481
Şeytan Vesvesesinden Kurtulmak İçin 207
-T-
Tahta Kurularını Bir Yerde Yok Etmek İçin 210
Tecrübe Edilmiş Bereket Rızık 432
Tehlikelerden ve Düşmanın Elinden Kurtulmak İçin 243
Telkin Örnekleri 183
Tıbbın Tedavisinde Aciz Kaldığı Bir Hastalıktan Kurtulmak İçin 201
Tılsım Bozmak İçin 353
Ticaret Mallarının Kolayca Satılması İçin 196
Ticaret ve Malı Korumak İçin 455
Ticarethanenin Müşterisinin ve Bereketinin Artması İçin 339
Ticarethanenin Zarar ve İflâstan Kurtulması İçin 197
Tuz ile Sihir Bozma 352
Tüm Ağrı ve Sızılar İçin 418
Tüm Baş Ağrılarını Tedavi Etmek İçin 253
Tüm Hastalıklara Karşı Genel Şifa 381
-U-
Uyandıktan Sonra Tesiri Görülen Telkin 173
Uykuda Korkanlar İçin 271
Uykunun Safhaları 169
Uykusuzluk Çeken Bir Kimse İçin 211
-Ü-
Üçlü Şekillerin Fazileti, Üçlü Şekillerdeki Cetvelin Ahkâmı 85
Üçlü Vefk 139
Üçlü Vefkin Faydaları 143
Ümmü Sübyan Denilen Hastalık 229
Üzüntü Anında Dua 484
-V-
Vefk İlmi Usulü 138
Vefk Nedir? 138
Vesveseden Kurtulmak İçin 212
Vücuttaki Her Türlü Çıban, Sivilce, Şiş Yaraları Geçirmek İçin 357
Vücuttaki Her Türlü Yaraları Geçirmek İçin Genel Tedavi 358
Vücuttaki Siğiller İçin Tedavi Formülleri 460
-Y-
Yanmamak ve Yangını Söndürmek İçin 244
Yedi Tılsımın Faydası 380
Yedili Vefk 162
Yedili Vefkin Özellikleri 162
Yetmiş Yedi Hastalığa Karşı 278
Yılan Sokmasına Karşı Korunma 427
Yılan ve Akrep İçin İlaç 431
Yolculuk Var mı. Yok mu? 131
Yolculukta Hayır Var mı? 132
Yuvası ve Çocukları Başka Kimse Tarafından Sefil Olmaması İçin 200
Yürek Çarpıntısı İçin 282
-Z-
Zalimden Kurtulmak İçin 202
Zalimden Kurtulmak İçin 459
Zayiin Reddi Mesrukun Bulunması 287
Zehirli Haşerattan ve Hayvanlardan Korunmak İçin 430
Zehirli Hayvanlar İçin (Korunma) 430
Zehirli Hayvanlardan Korunmak İçin 427
Zeytin veya Fındık Dalı ile Define Yerinin Tespiti 365
Zina-i Men Etmek İçin 476
 
3. CİLT
- A -
Açlığı Gidermek İçin 63
Ağlayan Çocuklar İçin 64
Ağzı, Yüzü Eğrilenler İçin 238
Akşam Vakti Ayetü'l Kürsî'yi Okuyup Yatarsa 364
Alış-Verişlerde Muhabbet ve Sevgi 160
Allah Lafzının İzahı ve İnsanın Düşüncesi 254
Allah Teâlâ'dan Rızık İstemek İçin 317
Allah'ın Gizlemiş Olduğu Sırlar ve Almıyacağı Şeyleri Görmek İçin 358
Allah'ın Kabul Edeceği Zikir ve Dualar 290
Allahu Teâlâ'nın Yüce Olan İsminin Sırları Her İşinde Başarılı
Olmak İçin 255
Aşırı Kanama Büyüsü 67
Aşk ve Muhabbetle Farklı İşlemler 75
Aşka Ait Büyüler (Muhabbet İçin Kemik 75
Ateşli Hasta İçin 360
Âyetü'l Kürsî Daveti 350
Âyetü'l Kürsî . 344
Âyetü'l-Kürsî'nin Rızık ve Hacetleri İstemek İçin Dua 374
Âyetü'l-Kürsî'nin Yemin Etme Duası 381
Âyetü'l-Kürsî'ye Ait Olan Allah'ın İcabet Edeceği Bir Dua 383
Azametli Vefk 222
Azimetli ve Yararlı Hacet Duası 293
-B -SİTE:www.kitaptakipcileri.com
Bağlanmış Kimseler İçin 230
Bağlı Çözmek İçin 228
Baş Ağrısı İçin 236
Baş Ağrısı İçin 239
Baş Ağrısından Kurtulmak İçin 65
Bekâr Kadın ve Kızları Kötü İnsanların Şerrinden, Onları Ayırmak
Suretiyle Kötü Yola ve Şehvani Arzularına Düşmemeleri İçin 465
Beklenen Rızık, Sıkıntı ve Bunalımdan Kurtulmak İçin 433
Bel Ağrısı İçin 232
Belâ ve Müşkilâttan Kurtulmak İçin 224
Bereket, Mal Artması İçin 56
Berhetiyye'nin Açıklanması 37
Berhetiyye'nin Anlamı ve Uygulaması 33
Bir Faide 418
Bir Kız İstenirken Red Olunmamak İçin 194
Bir Kimse Amellerinin Güzel Olması İçin 314
Bir Kimse Bir Görevi İstiyorsa 441
Bir Kimse Evinde Âyetü'l Kürsî'yi Okuyacak Olursa İns ve
Cin Şerrinden Kurtulmuş Olur 356
Bir Kimsenin Niyetini Öğrenmek İçin 429
Bir Şeyi Elde Etmek İçin 141
Bir Şeyi Ezberde Tutmak İçin 467
Bir Şeyi Ezberlemek İçin 400
Bir Zaruretten Dolayı Hacetini Acele İstemek Zorunda Kalırsa 310
Birbiriyle Geçinemeyen Bir Karı-Kocanın Boşanmalarını
Kolaylaştırmak İçin 447
Bütün Canlılardan Gizlenmek İçin 490
Büyü Bozmak İçin 32
Büyü Tutmaz 60
Büyü Türleri 29
Büyü ve Sihir Bozmak İçin 44
Büyü ve Sihir Bozmak İçin 65
-C-
Celb ve Teshir İçin 412
Celbi Muhabbet ve Teshiri Kulubda Başka Hiç Bir Benzeri Olmayacak
Kadar Mühim Tesirli Bir Tılsım 459
Cenabı Hak'ın İcabet Edeceği Önemli Dua 300
Cimada Kuvvet Güçlendirmek İçin 148
Cimada Muhabbet 149
Cimada Zayıf Olan Kimseler İçin 142
Cin İnsan Bedenine Girebilir mi? 130
Cin ve Ruhlar İle Konuşmak İçin 50
Cin veya Hayalet Görmemek İçin 57
Çin'e Azap Vermek İçin 51
Cinin İnsan Bedenine Giriş Sebepleri 134
Cinleri Görüp ve Konuşmak İçin 38
Cinlerin Her Türlü Tecavüz ve Kötülüklerden Kendinizi Korumak İçin 443
Cinlerin ve Kötü İnsanların Şerrinden Kurtulmak İçin 41
Cinlerin Zararlarından Kurtulmak İçin 221
-ç-
Çabuklaştırma (Hızlandırma) Azimeti Babı 140
Çıban ve Sivilcelere Karşı 228
Çiçek Hastalığı İçin 233
Çocuğu Olmayanlar İçin 42
Çörek Otu, Bal, Soğan ve Sarmısakla Tabii Tedavi 214
-D-
Dahili Kanamayı Durdurmak İçin 59
Dalak Hastalığı İçin 466
Dargınları Barıştırmak İçin 91
Dedikoduları Önlemek 144
Define Aramak İçin Çatal Çubuk Usulü 145
Denenmiş Tılsımlar ve Vefklerin Yararları 419
Devlet Büyüklerini veya Zalim ve Zorba Kimseler İçin 362
Diğer Bin Âyeti Hamse 407
Dikkat Edilecek Bir Husustur 379
Dil Bağlamak İçin 471
Dileği Yerine Getirmek İçin 321
Dileğin Kabulü İçin 426
Dilek İçin 41
Dilek İçin 43
Dilek İçin 65
Dilek İçin 66
Dilek İçin 389
Dili Tutulan, AğznYüzü Eğrilen, Cin Çarpan Kişiler İçin 240
Doğum Zorluğu Çekenler İçin 37
Dükkân ya da Mağazanın Kapısı Üzerine Konulursa 190
Düşman Susturmaya, Saldırıları Önlemeye Yararlı Âyetler 449
Düşmandan ve Hırsızlardan Korunmak İçin 362
Düşmanı Cezalandırmak İçin .461
Düşmanı Hasta Etmek İçin 53
Düşmanı Yenmek İçin 450
Düşmanı Yermek İçin 360
Düşmanın Varsa Onu Uzaklaştırmak İçin 471
Düşmanlardan Korunmak İçin 400
Düşmanlarına Karşı Mahkemede Savunmak İçin 456
Düşmanlık İçin 62
Düşmanlık İçin 380
-E -
Esrar-ı Cifriyye ve Havâdis-i Kevniyye 21
Evlenmek İçin 39
Evlenmek İsteyen Kızlar veya Hanımlar 192
Evliliği Bozma Büyüsü ve Tedavisi 74
Evlilik Yaşamının Nasıl Olacağını Belirleme Usulü 73
Ezberlemek ve Unutkanlık İçin 226
-F -
Fakirlik Zorluğu Çekenler İçin 37
Fakirlikten Istırap Çekenler İçin 189
Fatihatül-Fıkara 328
Fatihatül-Fıkara 339
Fatihatül-Fıkaranın Ulüvvü Şanı Hakkında Kur'ân-ı Kerim'de Mezkûr Olan Âyetler 331
Fekacin Mahmetin Daveti 459
Felç ve Psikolojik Hastalar İçin 243
Ferce ve Zekere Zarar Vermek İçin 148
-G-
Gaibi Getirmek İçin 189
Gideni Geri Getirmek İçin 45
Görünmezlik Formülü 248
Göz Ağrısı İçin 38
Göz Ağrısı İçin 55
Gözde Çıkan Kılları Gidermek İçin 143
-H-
Hacet Duası 290
Hacet Duası 296
Hacet İçin 44
Hacet İçin 46
Haceti Kendisine Vermek İçin 379
Hacetin Acil Karşılanması için Mühim Dua 313
Hacetleri Gidermek İçin Bereketli ve Faydalı Öğütler 321
Hafızası Kaybolmuş Olanlar ve Zekâ Artması İçin 37
Hapisten Kurtulmak İçin 40
Hapisten Kurtulmak İçin 52
Hapisten Kurtulmak İçin 226
Hasta Uyumasa 241
Hastalara Şifa 362
Hastalığın Çaresi 231
Hastalık Büyüsü 70
Hatif Gönderme Uzaktan İnsanlar Üzerine Etki Yapmak 137
Hemorrhea Tedavisinde İlgili Bir Örnek 69
Her İşinde Yardım Ed
-İ-
İhlâs Sûresi 452
İhtilam Olmak İçin 179
İhtilamdan Kurtulmak İçin 92
İki Kişi Arasında Yakınlaşma veya Uzaklaşma İçin 8
İnsan Kötülüklerinden Korunmak İçin 223
İnsan ve Cin Şerrinden, Sihir ve Nazardan Kurtulmak İçin 174
İnsanlar Tarafından Sevilmek İçin 74
İnşirah Sûresi 438
İnşirah Sûresi ile Huddamın Celb ve Rızık Temin Etmek İçin 118
İptali Sihir ve Çin'e Karşı 349
İshal Olması İçin 34
İshali İyileştirmek İçin 34
İstediği Nesneyi veya Kimseyi Yanında Bulmak İçin 31
İstihare ve Adâbı 356
İstihare 275
İş İçin Çok Yararlı Bir Tılsım 15
İş Yapmak İçin, Gözlerden Gizlemek İçin 9
İşe Teşebbüs Edip Etmemekte Hayır Olup Olmadığını Anlamak İçin 357
İşinin Kolayca Görülmesi İçin 329
İtham Altında Bulunanlar İçin 23
İtibar Sahibi Olmak İçin 101
-K-
Kadındaki Gebeliği ve Zayi Etmeyi Engelleyen Bağın Çözülmesi İçin 297
Kadının Doğumunu Kolaylaştırmak İçin 298
Kadınların Kocaları Tarafından Sevilmesi İçin 197
Kadınların Sevgisini Çekmede Kullanılır 141
Kadir Sûresi 439
Kaf Harfinin Gizlilikleri 83
Kâfirun Sûresi 449
Kahru Tedmir İçin 319
Kalblerin Sevgisini Kazanmak İçin 26
Kalpleri Yakınlaştırma ve Birleştirme 203
Kan Kesmede Kullanılır 279
Kanser İçin 316
Kara Avcıları İçin 64
Karı-Koca Arasını Bulmak İçin 206
Karın Ağrısı İçin 65
Karın Ağrısı İçin 299
Kaşıntı İçin 384
Kaşıntı İçin 390
Kaza-yı Hacet 328
Kef Harfinin Gizlilikleri 51
Kehf Sûresi 414
Kendi İçin Şerri Bir Fiil Yapamaz 375
Kendini Sevdirmek İçin 16
Kendini Sevdirmek İçin 18
Kenzül Arş Duasının Fazileti 227
Kevser Sûresi 448
Kısmet Açılması, Bir Malın veya Eşya Satılması İçin 385
Kimsenin Bilmediği ve Görmediği İlâhî Gizlilikleri Açmak İçin 59
Kimseye Rahmet Göstermez 16
Kolay Doğum Yapmak İçin 23
Kolay Doğum Yapmak İçin 70
Korku İçin 267
Korku ve Endişe Hastalığı İçin 186
Korkunç Rüyalar Görmemek İçin 389
Koruma 188
Koruma 202
Koruma 380
Korunma 80
Korunma 285
Kötü Dil Bağlamağı ve Karı-Koca İyi Geçinmek İçin 189
Kötü Rüya Görmemek İçin 31
Kötü Rüyalar Görmemek İçin 45
Kötülüklerden Korunmak İçin 198
Kul Uniye İsimli Sûre 155
Kulağı Sağır Olan Kimseler İçin 308
Kulak Ağrısı İçin 274
Kur’ân’ın Fatiha Sûresinin Koruyuculuğu 403
Kurşun İşlememesi İçin 300
Kureyş Sûresi 447
Kuyudan Bol Su Çıkması İçin 49
Küskün Kimseleri Barıştırmak İçin 209
-L-
Lam Harfinin Gizlilikleri 55
Lâm-Elif Harfinin Gizlilikleri 107
-M -
Maddî ve Manevî Hastalıklar İçin 312
Maişet Darlığı Çekenler İçin 352
Mal Mülk Korunması İçin 65
Mal veya Emlâk Satışı İçin 339
Malı Herhangi Bir Yere Getirmek İçin 65
Malını Tehlikeden Korumak İçin 7
Masiyet ve Kötülük İşlememek İçin 97
Mendel Daveti 396
Mendeli Huddam Çağırma 387
Mide Ağrısı İçin 348
Mide Ağrısı İçin 368
Milletin Felâketten Kurtulması İçin 351
Mim Harfinin Gizlilikleri 59
Muhabbet İçin 8
Muhabbet İçin 129
Muhabbet İçin 131
Muhabbet İçin 134
Muhabbet İçin 308
Muhabbet ve Teshir İçin 321
Muhabbeti Artırmak İçin 201
Mübarek Kadeh Duası 302
Mühim Bir İhtiyacı Olan 406
Mülk Sûresi 433
-N -
Nâs Sûresi 461
Nasr Sûresi 451
Nazardan Korunmak İçin 140
Nazardan ve Sihirden Korunmak İçin 245
Nefes Darlığı İçin 73
Noksanlıklardan Arınmak ve Hoş Görünmek İçin 149
Nun Harfinin Gizlilikleri 63
-O-
Okuduğunun Aklında Kalması 427
-R-
Ra Harfinin Gizlilikleri 86
Rahman Sûresi 426
Rızık Açılması İçin 325
Rızık Darlığı Çekenler İçin 15
Rızık Kapılarını Açmak İçin 66
Rızık Yolunu Açmak İçin 87
Rızkın Bollaşması İçin 105
Rızkın ve Maişetin Genişlemesi İçin 336
Riyazat ve Halvet Usulü 29
Riyazat ve Halvet Usulü 38
Riyazet Usulü 10
Ruhi Hastalıklardan Korunmak İçin 52
Ruhu Sıkılan Kimseye 407
Rüyada İstediği Her Şeyi Görmek İçin 226
Rüyasında Bir Şeyin Gösterilmesi İçin 359
Rüyasında Görüp Matlup ve Muradını Bir Kimseye Yaptırmak İçin 176
-S-
Sad Harfinin Gizlilikleri 80
Saklama Gizliliğini Öğrenmek İçin 45
Salât-ı Necat Sırları 349
Sancı İçin 267
Sancı İçin 407
Sancılar İçin 395
Sar’a Hastalığı İçin 411
Sar'a İçin 261
Sar'a İçin 284
Sar'a İçin 392
Sar'a ve Cin İçin 281
Secde Sûresi 419
Senden Çekinip Korkması İçin 98
Sevgi Bağının Devamı İçin 8
Sevgi İçin 26
Sevgi İçin 27
Sevgi İçin 73
Sevgi Kazanmak İçin 38
Sevgi ve Bağlılık İçin 208
Sevgi ve Muhabbet İçin 106
Sevgi ve Saygı Görmek İçin 22
Sevgi ve Saygı ile Elinde Tutmak İçin 61
Sevilmek İçin 83
Sevilmek ve Her Türlü Kötülüklerden Korunmak İçin 142
Sıkıntıdan Kurtulmak İçin 351
Sıkıntıdan Kurtulmak Mümkün Olup Olmayacağını Anlamak İçin 365
Sıkıntıya Düşen Kimseler İçin 340
Sıtma Hastalığı Şifa Reçetesi 341
Sıtma Hastalığını Tedavi İçin 262
Sihir İptali İçin 144
Sihir İptali İçin 277
Sihir ve Büyüyü Bozmak İçin 410
Sihire Karşı 188
Sin Harfinin Gizlilikleri 69
Sin Harfinin Gizlilikleri 95
Sözü Geçerli Olması İçin 23
Sûrenin Faziletleri 409
Susuzluktan Kurtulmak İçin 24
Suyun Donması İçin 66
Süleyman Peygamberin Mührü 211
Sütlü Maddelerin İmalâtında İçine Atılacak Olursa 38
-Ş-
Şehvet Duygusunu Azaltmak İçin 41
Şehvet Duygusunun Sönmesi İçin 48
Şehvete Düşkünlükten Kurtulmak İçin 318
Şeytan Tasallutundan Kurtulmak İçin 352
Şiddetli Sıcağa Dayanmak İçin 43
Şifa İçin (Tabii Tılsım Kalemleri) 226
Şifa İçin 22
Şifa İçin 55
Şifa İçin 258
Şifa İçin 272
Şifaya Kavuşmak İçin 15
Şin Harfinin Gizlilikleri 89
-T-
Ta Harfinin Gizlilikleri 44
Taha Sûresi 416
Tahassün Duası 251
Te Harfinin Gizlilikleri 91
Tedavi İçin Faide 247
Tefrik İçin 89
Tehlikesi Olan Bir Mahalle Girerken 393
Tekasür Sûresi 442
Tembellik İçin 18
Tembellikten Kurtulmak İçin 7
Tılsım Kalemlerinden Örnekler 327
Ticari Eşyanın ve Mal Muhafazası İçin 382
-U, Ü-
Uğur Abbas Duası 248
Umumi Bir Kaide 45
Uykusunda İhtilam Olmaktan Korunmak İçin 384
Üzerine Havale Gelen Küçük Çocuk İçin 386
- V-
Vakıa Sûresi 428
Varlıklı Olmak İçin 27
Vav Harfinin Gizlilikleri 33
Vefat Eden Kimseden Rüyasında Sormak İçin 372
Vefat Etmiş Olan Kimseden Birisini Görmek İsteyen Kimse 369
-Y-
Ya Harfinin Gizlilikleri 48
Yağmur Yağdırmak İçin 37
Yaptığı İşten Pişman Olması İçin 105
Yaralar ve Çıbanlar İçin 70
Yasin Sûresi 420
Yedi Tılsım Faslı 252
Yedi Tılsımın Diğer Faydaları 257
Yel İçin 273
Yıldızların Menşei 128
Yorgunluktan Kurtulmak İçin 37
Yürek Ağrısı İçin 274
- Z -
Za Harfinin Gizlilikleri 102
Zal Harfinin Gizlilikleri 99
Zalim, Hırsız, Bir Belâ ve Musibet Anında 463
Zalimi Helak Etmek İçin 151
Zalimin Helaki İçin 12
Zalimlerden Korunmak İçin 400
Zarar Veren Haşerat İçin 179
Zarar Veren Kuşları Yok Etmek İçin 290
Zararlı Hayvanlar İçin 102
Zay Harfinin Gizlilikleri 36
Zilzal Sûresi 441
Zor İşi Kolaylaştırmak İçin 7
7.CİLT
alfabetik fihrist
- A-
Adet Zorluğu Çeken Hanımlar İçin 241
Ağaçların Çok İyi Meyve Vermesi İçin 24
Ağır İşitme, Kulak Ağrısı, Kulak Çınlaması ve Hastalıkları İçin Kullanılır 416
Ağız Felci İçin 97
Ahmaklık İlletine Çare 30
Akd-i Lisan 303
Akıl ve Zekâyı Güçlendirmek İçin 331
Aklım Oynatanlar, Şaşkınlık ve Dalgınlığa Müptelâ Olanlar İçin 315
Âl-iİmran Sûresinin 18.ci Ayetindeki Özellikler ve Gizlilikler 262
Allahu Teâlâ'nın Doruk Adları ile Rabbani İsimleri 270
Arapça Harflerin İhtiva Ettiği Gizlilikler 8
Arzulanan Şeyi Rüyada Görmek İçin 440
Ateşle Vücudu Yanan Kimseler İçin 32
Ateşli Hastalığa Karşı 26
Ateşli Hastanın Şifaya Kavuşması İçin 9
Av İçin 45
Ayın Harfi 52
Ayın Harfinin Gizlilikleri 52
-B -
Ba Harfi 13
Ba Harfinin Gizlilikleri 14
Bağırsak Hastalığı İçin 32
Bağlama Erkek ve Kadının Şehvetini Bağlamak İçin 278
Bağlama İçin 363
Bağlı İçin 246
Bağlı Kimseleri Çözmek İçin 101
Bağlı Kimseleri Çözmek İçin 105
Bağlı Olan Kimseler İçin 107
Bağlılık İçin 107
Bal Tefsiri 349
Balık Avı İçin 45
Baş Ağrısı İçin 11
Baş Ağrısı İçin 28
Baş Ağrısı İçin 125
Baş Ağrısı İçin 298
Baş Ağrısına Şifa 275
Baş Ağrısını Durdurmak İçin 235
Baş Ağrısını Durdurmak İçin 299
Baş Ağrısını Teskin Etmek İçin 239
Baş Ağrısının Bütün Çeşitleri İçin 242
Baş ve Diş Ağrısı İçin 454
Başı Ağrıyan Kimseler İçin 213
Başı veya Dişleri Sızlayan Kimseler İçin 12
Başkasının Yolculuğunu Engellemek İçin 59
Bel Ağrıları İçin 403
Bel Soğukluğu İçin 384
Beyaz Perde Kaybolması İçin 22
Bir Adem-i Celb ve Tesir Etmek İçin 132
Bir Düşmanın Gözünü Ağrıtmak İçin 347
Bir Düşmanın Uykusunu Bağlamak İçin 255
Bir İşin Sonucunu Bilmek ve Kurtulmak İçin 436
Bir Kimseyi Bir Yerden Çıkarmak İçin 305
Bir Kimseyi Bir Yerden Kaçırmak İçin 253
Bir Kimseyi Teshir Etmek İçin 234
Bir Kimseyi Yerinden Çıkarmak İçin 209
Bir Şahsı Kendine Muti Etmek İçin 302
Bir Yekin Suyunu Kurutmak İstersen 11
Bir Zalimi Azletmek İçin 82
Birbirlerinden Ayrılan veya Birbirini Seven İki Kişiyi Yeniden
Birleştirmek İçin 395
Boğmaca İçin 114
Bol Rızık İçin 122
Bol Rızka Talip Olanlar İçin 97
Borçtan Kurtulmak İçin 100
Böceklere Karşı 41
Bu Bölüm Kur'ân-ı Kerim'in 14 sûresinin Fazilet ve Sırları
Hakkındadır 365
Bu İşin Hayırlı mı, Değil mi? 466
Bu İzdivaç Hayırlı mı. Değil mi? (Erkek İçin) 465
Bütün Ağrılara Karşı 264
Bütün Düşmanların Dilini Bağlamak İçin 312
Bütün İstek ve Maksatları Gerçekleştirmek İçin 171
Büyük Güç ve Kuvvet Sahibi Olmak İçin 34
Büyük Hizmet Meleklerinin Adları ve Durumları 286
-C-
Celb Etmek İçin 411
Celb İçin 310
Celb Muhabbet İçin 208
Celb ve Teshir İçin 118
Celb ve Teshir 156
Celbi Muhabbet İçin 85
Celbi Muhabbet İçin 426
Celbi Muhabbet İçin 430
Celbi Muhabbet ve Ayrılık Hasreti Çekenler İçin 211
Celb-i Rızık İçin 401
Cim Harfi 22
Cim Harfi 338
Cim Harfinin Gizlilikleri 23
Cin İçin Korunma 432
Cin ve İnsten Korunma 45
Cinlerden Korunmak İçin 63
Cinsî Münasebette Bulunamayan Karı ve Koca 111
-ç-
Çalıntı İçin 112
Çalıntı Mal İçin 226
Çiçek Hastalığına Karşı 21
Çocuğun Korkaklığını Gidermek İçin 30
Çocuğun Korkaklığını Gidermek İçin 47
Çocuk Doğurmaya Rağbet Eden Kadınlar İçin 240
Çocuk Düşürme veya Çocuk Sahibi Olmak İsteyenler İçin 321
Çocuk Sahibi Olmak İçin 108
Çocuk Sahibi Olmak İsteyen Kadınlar İçin 241
Çocukları Her Tehlike ve Hastalıklardan Korumak İçin 70
Çok Kuvvetli Celb ve Teshir 235
-D-
Dad Harfi 46
Dad Harfinin Gizlilikleri 47
Dal Harfi 31
Dal Harfinin Gizlilikleri 32
Dalak Hastalığı İçin 38
Dalak Hastalığı İçin 64
Dargınları Barıştırmak İçin 405
Darlıktan Kurtulmak İçin 81
Dedikodular İçin 319
Define ve Değerli Madenler İçin 43
Definenin Korunması İçin 429
Dehşet Verici Yaratıklarım Göstermek İçin 56
Denizde Boğulmaktan Kurtulmak İçin 18
Dil Bağlamak İçin 128
Dil Peltekliği İçin 400
Dilediği Ruhları Görmek İçin 27
Dilek İçin 70
Dilek İçin 119
Dilek İçin 330
Dilini Bağlamak İçin 123
Diz Ağrılarını Gidermek İçin 415
Doğum İçin Önemli 90
Doğum Sancıları İçin 86
Doğumda Bir Terslik Hulusi Halinde 89
Doğumu Kolaylaştırmak İçin 77
Doğumu Kolaylaştırmak İçin 88
Doğurmak Üzere Bulunan 10
Durakların İnsanlar Üzerindeki Etkileri 184
Durmayan Ay Hali Kanaması İçin 260
Duvar Süratle Dağılarak Yıkılır 39
Düşman Belâsından ve Şerrinden Kurtulmak İçin 379
Düşman Dilinden Kurtulmak İçin 38
Düşman Kalbini Kazanmak İçin 51
Düşman Şerrinden Korunmak İçin 74
Düşmanın Bir Şey Yapamaz 28
Düşmanın Elinden ve Dilinden Emin Olmak İçin 346
Düşmanın Maksadı ve Gayesi Bozulması İçin 59
Düşmanın Sidiğini Bağlamak İçin 137
Düşmanın Uykusunu Bağlamak İçin 392
Düşmanını Kederlendirmek İçin 393
Düşmanları Barıştırmak İçin 332
Düşmanların ve Hasetlerin Dillerini Bağlamak İçin 120
Düşmanlık İçin 78
Düşmanlık İçin 82
Düşük Yapan Kadınlar İçin 140
Düzenli İnci Adı ile Anılan Azametli Sırları Açıklayan ve Gizliliklerle
Sarılı Olan Daire 323
-E -
Ebced Harfleri 6
El-Hurufu El-Nuraniyye Gizlilikleri 261
Elif Harfi 8
Elif Harfinin Gizlilikleri 9
Erkek Çocuk İsteyen Kimse 252
Erkek, Kız veya Kadın Evlenmesini Gerçekleştirmek İçin 461
Erliği Bağlı Olan Kimse İçin 431
Evden Kaçmış Kocalar İçin 261
Eve Yılan ve Akrep Girmemesi İçin 59
Evi Terk Edenler İçin 129
Evlad Sahibi Olmak İsteyenler İçin 247
Evlenmek Hayırlı mı, Değil mi? (Kadın İçin) 464
Evlenmek İçin 99
Evlenmek İsteyen Kız ve Erkekler İçin 455
Evlenmek İsteyen Kız ve Kadınlar İçin 460
Evlenmek İsteyen ve Kısmeti Bağlı Kızlar İçin 457
Evlilik İçin 93
Evlilik İçin 104
- F -
Fe Harfi 58
Fe Harfinin Gizlilikleri 58
Felç İçin 375
-G-
Gaym Harfi 54
Gayın Harfinin Gizlilikleri 55
Gece Karanlığından Korkanlar İçin 70
Gelinin Daha Güzel Olması İçin 16
Gemi Batma Tehlikesine Karşı 18
Genel Hacetler İçin 417
Genel Koruma 138
Genel Koruma 422
Gören Herkes Sevmesi İçin 42
Göz Ağrısı İçin 215
Göz Ağrısı 134
Göz Ağrısının Giderilmesi İçin 216
Göz Hastalığı İçin 222
Göz Hastalıkları İçin 404
Göz Rahatsızlıkları İçin 124
Göz Zayıflığı ve Şifa İçin 408
Güç Kazanmak İçin 61
Gün Aşırı Tutan Sıtmanın Giderilmesi İçin 279
Güzelleşmek İçin 417
Güzellik ve Derideki Kırışıklıklar İçin 420
-H-
Ha Harfi 26
Ha Harfinin Gizlilikleri 26
Hacet İçin 21
Hacet İçin 25
Hacet İçin 355
Haksız Yere Hapse Giren İçin 451
Hanesini Helâk Etmek İçin 81
Hapisten Kurtulmak İçin 16
Hapisten Kurtulmak İçin 36
Haset İçin 342
Haset ve Nazar İçin 398
Hastalara Şifa 34
Hast
Diğer Özellikler
Stok KoduGizli-sırlar-hazinesi
MarkaEsma Yayınevi
Stok DurumuBu ürün geçici olarak temin edilememektedir.
Anasayfa l Müşteri Hizmetleri | Gizlilik Sözleşmesi l Kadife Yasin kitapları l Özel Ciltli Yasin Kitapları l Kız Bebek Mevlüdü l Erkek Bebek Mevlüdü

Mevlüt Hediyeleri

Mevlüdler, Müslümanların bir araya gelmelerine vesile olan güzel toplantılardır. Mevlütlerde dostlar İslamiyet’in keyfine birlikte ulaşırken, birbirlerini de memnun etmektedirler. Mevlütlerde dostların birbirlerine hediyeler vermesi de oldukça doğru ve ahlaki bir davranıştır. Bu sayede arkadaşlık bağı güçlenecektir. Sitemiz, www.hesaplikitap.com  mevlütlerde hediye etmeniz için sizlere uygun mevlüt hediyelerini satışa sunmaktadır. Siz de mevlüt hediye setleri alarak sünnet, hac, vefat veya doğum için düzenlediğiniz bu güzel etkinliği farklı bir hale getirebilirsiniz.
Mevlüt hediye setleri genel anlamda birçok ürünü içinde barındırmaktadır. Bu setlerde seccade, tesbih, Yasin kitabı ve hediyelik kutu görmeniz oldukça normaldir. Namaz kılamayan ve kılmaya niyet eden dostlarınız için de harika bir armağan olan Mevlüt hediye setleri, etkinliklerinizde rahatlıkla sipariş verebileceğiniz bir üründür. Dilerseniz toplu alım seçeneğiyle mevlüte gelen bütün sevdiklerinize mevlüt hediye seti verebilirsiniz.
Mevlüt hediye setleri içerisinde bulunan Yasin-i Şerif kitapları, 99 taneli gül kokulu tesbih, seccade, takke, yazma, tül kese, lokumn kutusu, resimli ayatli magnet ve bir çok altarnatif hediye ler mevcuttur.
Sitemiz, www.hesaplikitap.com Müslüman mümin kardeşlerimize her daim en güzel ve en kaliteli ürünleri sunmaya çalışmaktadır. Mevlidler için özel olarak hazırladığımız bu setlerde, istediğiniz tüm ürünleri kolaylıkla bulabileceksiniz. Aynı zamanda toplu alım gerçekleştirmek isteyen müminler de sitemizden yararlanarak sipariş verebilir, hiçbir prosedürle uğraşmadan ürünleri teslim alabilirler. Her daim uygun fiyat ve kaliteli ürün anlayışıyla hareket eden sitemizde farklı mevlüt hediyelikleri yer almaktadır.
www.hesaplikitap.com sitesi, müşterilerini her daim memnun etmeye çalışmaktadır. Bu kapsamda satışa çıkardığımız hediye setleri, uygun fiyatlar uygulayacağız. Böylelikle bütçesi kısıtlı olan misafirlerimiz de rahatlıkla alışverişlerini yapabilir ve toplu sipariş verebilirler. Bununla birlikte ödeme kolaylıkları da barındıran sitemiz, kredi kartı, EFT ve kapıda ödeme kolaylığıda sunmaktadır. Sizler de bizi tercih ederek kaliteli malzemeden üretilmiş en güzel ürünleri en makul fiyatlarla satın alabilirsiniz.

yasin kitabı, bebek mevlüdü hediyesi, kadife Yasin kitabı, toptan Yasin kitabı, taptan yasin kitabı, kişiye özel yasin, isimli yasin kitabı, isimli çikolata, toptan kadife yasin

PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.