Yasin Kitabı-Mevlüt Hediyesi-Kadife Yasin Kitabı-Toptan Yasin Kitabı-Bebek Mevlüdü-Hac Umre Hediyesi-Kişiye Özel Yasin Kitabı-Vefat Mevlüdü hediyesi-Dini Sunumluklar-isimli kadife Yasin Kitabı

El Ezkar Dualar ve Zikirler imam Nevevi

Geçici olarak temin edilememektedir. Temin edildiginde

Bu ürünün yerine tercih edebileceğiniz ürünler

640 sayfa 13,5x19,5 cm
185,00 TL
120,00 TL
%35,1
512 sayfa 13,5x19,5 cm
185,00 TL
120,00 TL
%35,1

El Ezkar Dualar ve Zikirler imam Nevevi


El Ezkar Dualar Ve Zikirler
"Eğer kullarım sana benden sorarlarsa muhakkak ki Ben çok yakınımdır, Bana dua edince duasını kabul ederim." (Bakara: 186)
"Bana Dua edin ki size icâbet edeyim." (Gafir: 60)
insan zayıf bir varlıktır. Her anı her saati yüce Allah'ın lütuf ve ihsanına muhtaç­tır. Dua ibadetlerin özü, müminin Allah'la beraberliği, yakarış ve isteğidir. Dolayısıyla her mü'minin günün her saatinde yüce yaratıcısına olan muhtaçlığını ve O'na olan aşkını ve muhabbetini dualarıyla dile getirmesi şarttır.

Her mü'min dua yapacak ama nasıl?
Hangi saatlerde özellikle dua yapmak için seçilmelidir?
Hangi kelimelerle Yüce Yaratıcı'dan dua ve niyazda bulunulmalıdır?
işte bütün bunların cevabı Büyük Hadis Alimi imam Nevevi'nin EL-EZKAR isimli bu muhteşem eserinde yer almaktadır.
Ravza yayınları olarak kurulduğumuz 1989 yılından bu yana hep ilkeli ve seviyeli yayıncılık anlayışıyla hareket ettik, insanımızı sahih inanç ve salih ameller sahibi ya­pacak eserler yayınlamayı şiar edindik.
Elinizdeki bu müstesna eserde de inşaallah bir külliyat şeklinde yayınlayaca­ğımı; "İMAM NEVEVİ KÜLLİYATI" nın ikinci kitabıdır.
Resulullah (s.a.v.)'in günlük hayatının bir parçası olarak uyguladığı dualar ve zi­kirler büyük bir maharetle bu kitapta toplanmıştır, inşaallah mü'min toplulukların da­ha fazla salih ameller işlemesine bir vesile olur.
Başarı ve muvaffakiyet Allah'tandır.
Aziz ve hikmet sahibi olan Allah şöyle buyurmuştur:
"Beni zikredin ki, ben de sizi zikredeyim." (Bakara: 152)
Diğer bir ayetinde de Allah Tealâ şöyle buyurmuştur:

"İnsanları ve cinleri ancak bana kulluk etsinler diye yarattım." (Zariyat-56)
işte bu ayetlerden çıkan gerçek şu ki, kulun en değerli hâli, âlemlerin Rabbi olan Allah'ı zikretmesi; peygamber olarak gönderilen rasullerin efendisi Hz. Muhammed (s.a.v.)'den nakledilen dua ve zikirlerle meşgul olmasıdır.
Islâm âlimleri, günlük yapılacak işler ile dua ve zikirler konusunda bir hayli kitap yazmışlardır. Okuyanlar tarafından bilinen bu kitapların bir çoğu, sened ve tek­rarlarla, olması gerekenden daha uzun ve detaylı olan eserlerdir.Dolayısıyla okuma isteği olanlar tarafından sıkıcı olmaktadır.
Kolay ve anlaşılır bir eser sunmak amacıyla bu kitabı yazmaya başladım. Ele al­dığım konuları özet olarak anlattım ki, bu hususta titiz davrananlar, kitabımdan sıkıl­masınlar. Kısaltmayı tercih ettiğim için çoğu yerde, hadislerin senedlerini yazmadım. Zira bu kitap ibadet edecekler için hazırlanmıştır.Onların amacı, sened zincirlerini araştırmak değildir. Pek azı hariç, isnad ve tekrarlar (kısa bile olsa) çoğunluk tarafından hoş karşılanmaz. Evet eserimin asıl amacı, dua ve zikirleri öğrenmek ve onlarla amel etmektir; bir de şüpheden kurtulmak isteyenlere, gereken yerlerde açıklamalarda bu­lunmaktır.
Allah nasip ederse, ben isnad belirtme yerine; çok daha önemli olan ve özellik­le ihmal edilen bir konuyu yani hadislerin; sahih, hasen, zayıf ve münker olanlarını açıklayacağım; çünkü buna muhaddislerin dışında, hemen her müsiümanın ihtiyacı vardır. İşte bu, gerçekten üzerinde titizlikle durulması gereken ve aynı zamanda oku­yucunun sağlam hafızlar, güvenilir ve sahasında uzman hadis imamlarından öğrene­ceği bir meseledir. Allah'ın izniyle bu eserime, hadis ilmine ilişkin bilgileri; fıkhın ince­liklerini ve önemli kurallarını; nefsin ıslahı için gereken bilgileri ve hak yolunun yolcu­ları için bilinmesi gerekli olan ahlâkî kuralları ekleyeceğim. Anlatacaklarımı, sıradan insanların ve henüz öğrenmeye yeni başlayanların anlayacağı tarzda açıklayacağım.
Müslim'in Sahih'inde, Ebu Hüreyre'den rivayet edildiğine göre, Rasulullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:
"Kim hayırlı bir işe çağırırsa, ona uyanların alacağı sevabı aynen alır; ötekilerin de sevaplarından hiçbir şey eksiltilmez."
Ben bu maksatla hayır işleyenlere, hayır yolunu kolaylaştırmak, onlara yol gös­terici olmak istedim. Kitabın başında oldukça önemli açıklamalar yapacağım ki, buna hem bu kitabın sahibi, hem de bu işe önem verenler muhtaçtır; ayrıca hadis alanında ve sahabeyi tanıma noktasında ilmi olmayanların konuyu iyice anlayabilmeleri için, yaptığım çalışmalarda, kendisinden alıntı yaptığım sahabî eğer tanınan biri değilse, bizzat bu sahabînin adını vererek, onda herhangi bir şüpheye düşülmemesi için: "Biz, bu meseleyi filan sahabîden rivayet ettik." diye belirteceğim.
Bu kitaptaki hadisler konusunda, herkesçe tanınan beş hadis kitabını temel al­dım. Kur'an'dan sonra, İslâm'ın temel kaynakları olan eserler sırasıyla şunlardır:

1-Sahih-i Buharî
2-Sahih-i Müslim
3-Sünen-i Ebu Davud
4-Sünen-i Tirmizi
5-Sünen-i Nesai
Ayrıca bu eserimde söz konusu bu beş kaynak dışında, diğer eserlerden de ha­disler alacağım. Cüz ve Müsned isimli kaynaklardan ancak ihtiyaç durumunda az da olsa alıntı yapacağım. Tanınmış temel hadis kitaplarından zayıf olduğunu bilerek al­dıklarımı da, zayıflıklarına işaret ederek açıklayacağım; çünkü ben genel olarak sahih olan hadisleri aktaracağım, işte bu açıdan, kitabımın aranan temel bir eser olmasını isterim. Diğer taraftan, bir konuda delâleti açık olan ve direkt konuyla ilgili olan ha­disleri, o konuya ait bölümlerde zikredeceğim.
İkramı bol olan Yüce Allah'tan beni muvaffak kılmasını dilerim; O'ndan yardım, hidayet, korunma, hayır ve iyiliklerden neleri amaçlamış isem onları kolaylaştırmasını, her türlü güzel işlerde devam etme gücü vermesini niyaz ederim; aynı zamanda beni ve sevdiklerimi cennette bir araya getirmesini ve diğer sevindirici ikramlarını umud ederim.
Allah bana yeter ve O ne güzel vekildir. Her yönüyle kuvvet ve kudret, Aziz ve Hakim olan Allah'ındır. Allah ne dilerse o olur. Allah'tan başkasında güç ve kuvvet yoktur. Allah'a dayanıp güvendim. Allah'ın Kitabına sarıldım; Allah'a sığındım. Yardı­mı da yalnızca Allah'tan istedim, işimi de Allah'a havale ettim. Dinimi, canımı, anababamı, kardeşlerimi, dostlarımı ve bana iyilikte bulunanları, tüm müslümanları, dünya ve ahiret işlerinden bana ve benim dışımda başkalarına in'am ve ikramda bulun­duğu her tür nimetini, Allah'a ısmarladım, O'ndan beklerim; çünkü O, kendisine bir şey emanet edildiğinde o emaneti korur. O, ne güzel koruyucudur!

İÇİNDEKİLER

İmam Nevevi'nin Hayatı Ve Eserleri 4
Mukaddime 7
İhlas Ve İyi Niyetler 10
Amellerin Fazileti 12
Zayıf Hadis İle Amel Etmek 12
Zikir Halkaları 13
Kalp Ve Dil İle Zikir 14
Zikrin Önemi 14
Büyük Ecir Kazanacak Olanlar 15
Abdestsiz Zikir Yapılması 16
Zikir Sırasında Nasıl Hareket Etmeli? 19
Zikir Yapılan Yer 20
Hangi Durumlarda Zikir Yapılmamalıdır? 20
Zikrin Asıl Amacı Gö'nül Huzurudur 21
Zamanında Okunmayan Virdler Konusu 21
Zikri Kesmeyi Gerektiren Durumlar 21
Zikir Nasıl Olmalıdır? 22
Dua Ve Zikir Konusunda Yazılmış Olan Eserler 22

Eserimde İzlediğim Yol 23

BİRİNCİ BÖLÜM 25

HERHANGİ BİR VAKİTLE SINIRLI OLMAYAN ZİKİRLERİN FAZİLETİ 25

Uykudan Uyanınca Okunacak Dualar 33

Elbise Siyerken Okunacak Dualar 35

Yeni Ayakkabı Ve Elbise Giydiği Zaman Okunacak Dua 36

Bir Tanıdığın Üzerinde Yeni Bir Giysi Gördüğünde Yapılacak Dua 36

Elbise Ve Ayakkabılar Nasıl Giyilmelidir? 37

Yıkamak, Yıkanmak, Uyumak Vb. Durumlardaki Dualar 38

Evden Çıkarken Okunması İstenen Dualar 38

Eve Girerken Okunması îstenen Dualar 39

Geceleyin Evden Çıkarken Yapılacak Dua 40

Tuvalete Girileceği Esnada Okunması İstenen Dualar 43

Zikir Ve Konuşmanın Uygun Görülmediği Yerler 44

Büyük Abdest Yapana Selâmın Nehyi 45

Tuvalet Çıkışında Yapılacak Dua 45

Suyun Temini Sırasında Ne Söylenir? 46

Abdest Sırasında Okunması İstenen Dualar 46

Abdestten Sonra Yapılacak Dua 47

Abdest Organlarıyla İlgili Yapılacak Dualar 49

Gusül Abdesti Alırken Okunacak Dualar 50

Teyemmüm Alan Kimsenin Yapması İstenen Dualar 51

Camiye Gitmek İsteyen Kişinin Yapacağı Dualar 51

Camiye Giriş Ve Çıkışta Okunacak Dualar 53

Cami İçinde Okunması İstenen Dualar 54

Camide Kayıp İlanı Yapmak Ve Satış İle İlgili Durumlarda Takınılacak Tavır56

İçinde İslâmi Bir Değer Olmayan Şiirlerin Mescidlerde Okunması 57

Ezan'ın Fazileti 57

Ezanın Okunuşu 58

Kamet Getirmenin Şekli 60

Ezanı Ve Kameti Duyan Kimsenin Okuması İstenen Dualar 62

Ezandan Sonra Okunması İstenen Dua 66

Sabah Namazının Sünnetinden Sonra Okunacak Dua 67

Namazda Safa Geçerken İstenen Dua 68

Namaza Durulma Sırasında İstenen Dua 68

Kamet Esnasında İstenen Dua 69

İKİNCİ BÖLÜM 70

NAMAZDA OKUNMASI İSTENEN DUALAR 70

İhram/ İftitah Tekbiri 70

İftitah Tekbirinden Sonra Okunacak Dua 73

Namaza Başlama Duasından Sonra Eûzü Besmele 77

Eûzü'den Sonraki Kıraat 79

Fatiha’nın Manasını Bozacak Şekilde Okumak 81

Namazda Okuduğu Ayetlerin Manaları Üzerinde Düşünmek 89

Rükuda Okunacak Dualar 91

Rukua Varmak 92

Ruku'dan Kalkınca Ve Mu'tedil Halde İken Okunacak Dualar 96

Secdelerde Okunacak Dualar 99

Secdeden Kalkarken Ve İki Secde Arasında Dua 104

İkinci Rekatta Okunması İstenen Dualar 106

Sabah Namazında Kunut Duasını Okumak 106

Namazda Tahiyyat Okunması 113
Hangi Teşehhüd/ Tahiyyat Daha Faziletlidir 118

Teşehhüd/ Tahiyyattan Sonra Salavat Okumak 122

Son Teşehhüdde Dua Okunması 123

Namaz Bitirmek İçin Selam Vermek 126

Namaz Esnasında Bir Durum Ortaya Çıktığında Ne Yapılır 127

Namazdan Sonra Okunacak Dualar 127

Sabah Namazından Sonra Yapılacak Zikirler 134

Sabah Ve Akşam Okunması İstenen Dualar 136

En Önemli İstiğfar Duası 137

Cuma Günü Sabahı Okunması İstenen Dualar 150

Güneş Doğduğunda Yapılacak Olan Dua 151

Güneş Yükselince Okunması İstenen Dua 153

Güneşin Zevalinden İkindiye Kadar Okunması İstenen Dualar 153

İkindiden Sonra Güneş Batımına Kadar Okunması İstenen Dualar 154

Akşam Ezanını Duyan Kimsenin Yapacağı Dua 155

Akşam Namazından Sonra Okunması İstenen Dualar 155

Vitir Namazında Ve Sonrasında Okunması İstenen Dualar 156

Yatağa Uzanıp Yatmak İstendiği Zaman Okunması İstenen Dualar 157

Dua Etmeden Veya Zikirsiz Olarak Uyumanın Yanlışlığı 166

Geceleyin Uyandıktan Sonra Tekrar Uyamak İsteyenin Yapacağı Dua 166

Geceleyin Uyuyamayan Kimseden Yapması İstenen Dua 169

Uykusunda Korkan Kimsenin Yapması İstenen Dua 170

Rüyasında Hoşlandığı Veya Hoşlanmadığı Bir Şey Görenin Okuyacağı Dua 171

Kendisine Bir Rüya Anlatılan Kimsenin Okuyacağı Dua 172

Her Gecenin İkinci Yarısında Okunması İstenen Dua Ve İstiğfar 172

Duanın İcabet Anına Rast Gelmesi Ümidiyle Gece Boyunca Dua Edilmesi 173

Esmauî-Hüsna/Allah'ın En Güzel İsimleri 173

Esma-İ Hüsna'nın Manaları 175

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 181

KUR'AN OKUMANIN FAZİLETİ VE ADABI KUR’AN TİLAVETİ 181

Yolculukta Ve İkamet Halinde Gece-Gündüz, Her Zaman Kur'an Okumak 181

Kur'an Okumak İçin En Uygun Zamanlar 184

Hatim İndirmenin Adabı 184

Hatim Duası Yapmak Müstehaptır 186

Kur'an Okumayı Alışkanlık Haline Getirmek Ve Unutmamak 187

Kur'an Okuyucusunun Dikkat Etmesi Gereken Edepler 188

Kur’an Okuma Öncesinde Ağzı Temiz Tutmak Diş Temizliği Yapmak 188

Kur'an Okurken Huşu İçerisinde Olmalıdır 189

Yüzünden Kur'an Okumak 190

Kur'an'ın Sesli Ve Sessiz Okunması 191

Kur'an'ı Güzel Sesle Okumak 191

Kur'an Okurken Dikkat Edilecek Hususlar 192

Kur'an Okumada Düşülen Yanlışlar/Bid’atler 192

Sureleri Adlandırmak 193

"Öğrendiğim Kur'an Ayetini Unuttum" Demenin Yanlışlığı 193

Kur'an Okumanın Önemi 194

En Önemli Zikir Kur'an Okumaktır 194

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 197
YÜCE ALLAH'A HAMDETMEK 197

Her Önemli İşe Hamd İle Başlamak 198

İşlerini Hamd İle Bitirmek 199

Herhangi Bir Durumda Hamdetmek 199

Tüm Hamdleri Cami Olan Hamd İle Hamdetmeye Yemin Etmek 200

BEŞİNCİ BÖLÜM 202

RESULULLAH (S.A.V.) SALAVAT GETİRMEK 202

Rasulullah'a Salavat Getirmek 202

Yanında Peygamberimizin Anıldığı Kimsenin Salat Ve Selam Getirmesi 203

Resulullah'a Salat Getirmenin Şekli 204

Salat Ve Selamı Birlikte Okumak 205

Salâtı Biraz Yüksek Sesle Okumak 205

Duaya Başlarken Allah'a Hamd Rasulullah'a Salat İle Başlamak 205

Tüm Peygamberlere Ve Onlara Bağlı Olarak Âline Salavat Getirmek 206

Sahabe Ve Diğer Kimselere Rıza Ve Rahmet Dilemek 207

ALTINCI BÖLÜM 209

FARKLI OLAYLARDA İNSANIN BAŞINA GELEBİLECEK DURUMLARDA Kİ ZİKİR VE DUALAR 209

İstihare Duası 209

Önemli Anlarda Ve Sıkıntılı Durumlarda Okunacak Dua 211

Herhangi Bir Şeyden Ürkme Ya Da Korkma Anında Okunacak Dualar 215

Herhangi Bir Tasa Ve Üzüntü, Hüzün Olması Halinde Okunacak Dualar 215

Bir Tehlike Anında Okunması İstenen Dua 216

Bir Toplumdan Korkulması Anında Okunması İstenen Dua 217

Güç Ve Saltanat Sahibinden Korkulması Anında Okunması İstenen Dua 217

Düşmanı Görünce Okunması İstenen Dua 218

Herhangi Bir Şeytanın Musallat Olmasında Ve Korkulduğunda Okunacak Dua 218

Kişiye Bir Şey Ağır Bastığında/Baskın Geldiğinde Yapacağı Dua 219

Kişiye Yapması Zor Gelen Bir İş Konusunda Yapması İstenen Dua 220

Geçim Sıkıntısı Çekenlerin Okumaları İstenen Dua 220

Vesveseye Kapılan Kimseden Okunması İstenen Dua 223

Bunaklara Ve Bir De Yılan Sokmalarına Karşı Okunması İstenen Dua 226

Bebeklerin Korunması İçin Okunması İstenen Dua 229

Çıban, Sivilce Ve Benzeri Rahatsızlık Sebebiyle Okunacak Dua 230

YEDİNCİ BÖLÜM 231

HASTALIK - ÖLÜM VE BU İKİSİYLE İLGİLİ DURUMLARA BAĞLI OLA­RAK İSTENEN DUALAR 231

Hastanın Yakınlarından Hastayı Sormak Ve Cevap Almak 231

Hastalık Halinde Hasta Ve Yanındakilerin Hareketleri Nasıl Olmalı? 231

Hastaya Hasta Sahibinin Ve Hizmetçisinin İyilik Tavsiye Etmesi, Zor Ve Zahmetli İşlerine Katlanıp Sabretmesi 237

Baş Ağrısı Ateş Ve Daha Başka Ağrılar İçin Okunacak Dua 237

Hastanın Söylemesi (Şikayeti) Caiz Olan Sözler 237

Dualar Ve Zikirler 241

Artık Yaşamasından Umut Kesilen Kimse İçin Yapılması İstenen Dua 241

Ölen Kimsenin Gözlerinin Kapatılmasından Sonra Okunması İstenen Dua 246

Ölünün Yanında Okunması İstenen Dua 24

Bir Yakının Ölüm Haberini Duyan Kimseden Söylenmesi İstenen Şey 249

Bir İslam Düşmanının Ölümünün Duyulması Üzerine İstenen Dua 250

Taziyede Bulunmak 253

Ölünün Tüm Yakınlarına Taziyede Bulunmak 255

En İyi Taziye Ve Teselli Nasıl Olmalı 256

Müslümanlar Arasında Başgösteren Bazı Hastalıklar 262

Ölenin Sahiplerine Ve Yakınlarına Ölümü Bildirmek 263

Ölünün Yıkanıp Kefenlenmesinde Okunacak Dualar 265

Ölene Cenaze Namazının Kılınması Ve Dua 266

Cenaze Namazının Kılınış Şekli 266

Cenaze İle Birlikte Yürürken Okunması İstenen Dualar 276

Yanlarından Cenaze Geçen Veya Bir Cenaze İle Karşılaşanın Görevi 277

Ölüyü Kabre İndiren Kimselerin Yapacakları Dualar 278

Definden Sonra Yapılacak Dualar 279

Definden Sonra Ölüye Telkinde Bulunmak 280

Müslümanların Ölen İçin Yapacakları Duanın Faydaları 286

Kabir Ziyaretçilerinin Okumaları İstenen Dua 290

Zalim Kimselerin Kabirleri Ve Helak Yerlerinde Ne Yapılmalı 293

Beşvakit Namaz Dışında Kılınan Belli Namazlarda Okunması istenen Dua Ve Zikirler 294

Ramazan Ve Kurban Bayramlarında Yapılması İstenen Dua Ve Zikirler 296

Bayram Gecelerinde Tekbirler Getirmek Müstahaptır 297

Tekbir Günlerinde Tekbir Getirmek Meşrudur 299

Bayram Namazında Sünnete Uygun Tekbir Getirilmesi 300

Zilhicce Ayının İlk On Gününde Okunması İstenen Dualar 301

Güneş Ve Ay Tutulmalarında Okunması İstenen Dualar 303

Yağmur Duasında Okunması İstenen Dualar 306

Rüzgâr Fırtınası Çıkması Halinde Okunması İstenen Dualar 311

Yağmur Yağarken Okunacak Dualar 316

Teravih Namazıyla İlgili Dualar Ve Zikirler 318

Hacet Namazında Okunması İstenen Dua Ve Zikirler 319

Teşbih Namazı 321

Zekat İle İlgili İstenen Dua Ve Zikirler 325

Zekat-Sadaka Ve Adak Verenin Yapması İstenen Dua 327

SEKİZİNCİ BÖLÜM 328

ORUÇ İLE İLGİLİ YAPILMASI İSTENEN ZİKİR VE DUALAR 328

Oruç Esnasında Okunması İstenen Dua Ve Zikirler 329

İftar/Oruç Açma Anında Okunması İstenen Dua 330

Başkalarının Yanında İftar Açan Kimsenin Onlara Yapacağı Dua 332

Kadir Gecesinde Okunması İstenen Dua 332

Ramazanda İ'tikaf Sırasında İstenen Şeyler : 333
DOKUZUNCU BÖLÜM 334

HAC KONUSUYLA İLGİLİ DUA VE ZİKİRLER 334
Mekke Haremine/Sınırlarına Gelen İhramlı Ne Yapmalı 338

Mekke'ye Giren Bir Kimse Ne Yapmalı 338
Tavaf Dua Ve Zikirleri 339
Mültezem'de Yapılması İstenen Dua 341
Hicr Denilen Yerde Dua Nasıl Yapılır ? 342
Beytullah'ın İçinde Yapılacak Dua 343
Sa'y İle İlgili Dualar 343
Mekke Dışında Okunması İstenen Dua Ve Zikirler 347
Arafat'ta Okunması İstenen Müstahap Dua Ve Zikirler 348
Arafat'tan Müzdelife’ye Dönüşte Yapılacak Dua Ve Zikirler 351
Müzdelife Ve Meş'ari Haram da Yapılan Dualar 352
Meş'ai Haram'dan Mina’ya Dönüşte Okunan Dualar 355
Kurban Bayramı Günü Mina'da Okunacak Dualar 355
Teşrik Günlerinde Mina'da Okunması Müstahap Olan Dua Ve Zikirler 357
Ülkesine Dönerken Okunması İstenen Dualar 359
Rasulullah'ın Kabrini Ziyaret Esnasında İsetnen Şeyler 360

ONUNCU BÖLÜM 365
CİHAD KONUSUNDA İSTENEN DUA VE ZİKİRLER 365
Şehid Olmayı Arzulamanın Güzelliği 365
Sünnete Uygun Yapılması îstenen Cihad/Savaş 366
Savaş Anında Dua Etmek-Zikir Ve Tekbir Getirmek 367
Allah Yolunda Yara Alan'ı Tebrik Etmek Müjdelemek Gerekir 374
Müslümanların Galip Gelmesi Durumunda Yapmaları Gereken Şeyler 376
Müslümanların Bozguna Uğramaları Halinde Yapmaları Gereken İş 376
ONBİRİNCİ BÖLÜM 378
YOLCULUĞA ÇIKAN BİR KİMSENİN YAPACAĞI GÖREVLER 378

İstihare/Hayırlı İş Dilemek Ve İştişare/Danışma 378
Kesin Olarak Yolculuk Kararı Verilince Yapılacak İşler 379
Evden Yolculuğa Çıkarken Kişinin Okuması Gereken Dualar 382
Sünnete Uygun Olarak Yapılan Vedalaşma 386
Salih Olarak Tanınan Kimselerin Dualarını Almak 387
Yolculuğa Çıkandan Hayır Dua İstemek 388
Bineğine/Aracına Bindiğinde Yapacağı Dua 388
Gemiye Binilince Yapılacak Dua 391
Yolcu Güzergahında Bir Yerleşim Bölgesi Gördüğünde Ne Yapmalı 395
Konaklama Esnasında Okunması İstenen Dua 398
Yolculuktan Dönünce Yapılması İstenenler 399
ONİKİNCİ BÖLÜM 403
YEME İÇME KONUSUNDA DİNİ GÖREVLER VE KURALLARÖNÜNE SOFRA KONULAN KİMSENİN GÖREVLER 403
Yeme Ve İçme Esnasında Besmele Çekilmesi 404
Misafirleri Konaklayan Konak Sahibinin Takınması Gereken Tavır 411
Yemekten Sonra Ne Yapılmalıdır 412
Misafirlerin Davet Sahibine Hayır Duada Bulunmaları 415
Misafire Karşı Yapılması Gereken En İyi Muamele Yapılıp Gösterilmelidir 419
ON ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 420
SELAM VERİLMESİ, BİR YERE GİRERKEN İZİN ALINMASI VE AKSIRANA CEVAP VERİLMESİ 420
Selam Vermenin Önemi Ve Selamı Yaygınlaştırma Meselesi 421
Selamlaşma Şekli Nasıl Olmalıdır 423
Selamı Verene Hemen Karşılığı Çabucak Verilmeli 427
Selam Vermenin Hükmü 428
Aynı Anda İki Kimsenin Selamlaşması 434
Selam Vermenin Uygun Olup Olmayacağı Yer Ve Zamanlar 436
Selam Verilecek Ve Verilmeyecek Selamı Alınacak Ve Alınmayacak Kimseler 439
Gayri Müslim/Müslüman Olmayanlarla Selamlaşmak 441
Müslüman Olmayan Hastayı Ziyaret 444
Bid'at İşleyen Büyük Günah Sahibi Kimselere Selam Verilmesi 445
Çocuklarla Selamlaşma 445
Selam Konusunda Bazı Adab Ve Konuya İlişkin Meseleler 446
Topluluk-Çarşı Pazarda Selam 447
Kendi Evinde Selam Verme 448
Herhangi Bir Yere Girilmek İstendiğinde İzin İstemek 451
İzin İsteyenin Kendisini Tanıtması 453
Bilinen Unvanıyla Kendini Tanıtmak 454
Selam Konusuna İlişkin Çeşitli Meseleler 455
Musafaha/Tokalaşmak 460
Namazdan Sonra Yapılan Musafaha 461
Musafaha Sırasında Nasıl Tavır Takınılmak 462
Birine Eğilmek Doğru Değildir 463
Salih Kimseleri-Arkadaş Ve Komşuları Ziyaret Etmek 465
Aksıran Ve Esneyen Kimselere Karşı Ne Yapılmalıdır 466
Gayri Müslim Bir Kimsenin Aksırmasında Ne Yapılmalı 473
Övmeyi Meneden Hadis Rivayetleri 475
Övülebilirliği Gösteren Hadis Rivayetleri 476
Bir Kimsenin Kendi İyiliklerini Ve Kendisini Övmesi Meselesi 479
Bir Önceki Konularla İlgili Bazı Bilgiler 482
ONDÖRDÜNCÜ BÖLÜM 484
EVLİLİKLE İLGİLİ MESELELER KENDİSİ VEYA BİR BAŞKASI İÇİN KIZ İSTEMEYE GİDENİN YAPACAĞI DUALAR 484
Kişinin Kendi Öz Kızını Ya Da Velayet Ve Vesayetindeki Bir Kızı Kendileriyle Evlenmeleri İçin Dürüst Ve Fazilet Ehli Kimselere Teklifi 484
Nikah Akdi Sırasında Yapılması İstenenler 485
Nikahtan Sonra Kocaya Yapılacak Dua 487
Zifaf Gecesinde Kocanın Hanımına Karşı Temennisi Şöyle Olmalıdır 489
Cinsel İlişki Sırasında Yapılacak Dua 490
Kocanın Hanımıyla Oynaşması-Şakası Ve Tatlı İfadeleri 490
Evlenen Erkeğin Hanımından Dolayı Akrabalarına Karşı Tavrı 491
Doğum Sırasında Kadının Doğum Sancılarına Karşı Okuması İstenen Dualar 491
Doğan Çocuğun Kulağına Ezan Okunması 492
Bebeğe İlk Tatlıyı/Memeyi Damağına Tuttururken Okunacak Dua 492
ONBEŞİNCİ BÖLÜM 493
DOĞAN BİR ÇOCUĞA İSİM VERMEK 493
Düşük Bebeğe Ad Konulması 494
Çocuklara Güzel İsim Konulması 494
Aziz Ve Çelil Olan Allah'ın Hoşuna Giden En Güzel İsimler 495
Kimi Zaman Eğitim Amacıyla Bazı Yakınlarımıza Kötü İsimle Çağırmak 497
Adını Bilmediğimiz Birini Çağırırken Nasıl Davranmalıyız 498
Çocuğun, Büyüklerini Adlarıyla Çağırmaması 498
Bir İsmi Daha Güzel Biriyle Değiştirmenin İyi Olacağı 499
Kişinin İstemediği Lakaplarla Çağırılması Doğru Değildir 501
Kişinin Sevdiği Bir İsim Ya Da Lakapla Çağırılması Caiz Ve Müstahaptır 502
Çocuğu Olmayanın Künye Alması Ve Küçük Çocuğa Künye 504
Kafir Ve Sapıkların Künyelendirimleri 506
Diğer Özellikler
Stok KoduEl Ezkar Dualar Ve Zikirler Ravza Yayınları
MarkaRavza Yayınları
Stok DurumuBu ürün geçici olarak temin edilememektedir.
Anasayfa l Müşteri Hizmetleri | Gizlilik Sözleşmesi l Kadife Yasin kitapları l Özel Ciltli Yasin Kitapları l Kız Bebek Mevlüdü l Erkek Bebek Mevlüdü

Mevlüt Hediyeleri

Mevlüdler, Müslümanların bir araya gelmelerine vesile olan güzel toplantılardır. Mevlütlerde dostlar İslamiyet’in keyfine birlikte ulaşırken, birbirlerini de memnun etmektedirler. Mevlütlerde dostların birbirlerine hediyeler vermesi de oldukça doğru ve ahlaki bir davranıştır. Bu sayede arkadaşlık bağı güçlenecektir. Sitemiz, www.hesaplikitap.com  mevlütlerde hediye etmeniz için sizlere uygun mevlüt hediyelerini satışa sunmaktadır. Siz de mevlüt hediye setleri alarak sünnet, hac, vefat veya doğum için düzenlediğiniz bu güzel etkinliği farklı bir hale getirebilirsiniz.
Mevlüt hediye setleri genel anlamda birçok ürünü içinde barındırmaktadır. Bu setlerde seccade, tesbih, Yasin kitabı ve hediyelik kutu görmeniz oldukça normaldir. Namaz kılamayan ve kılmaya niyet eden dostlarınız için de harika bir armağan olan Mevlüt hediye setleri, etkinliklerinizde rahatlıkla sipariş verebileceğiniz bir üründür. Dilerseniz toplu alım seçeneğiyle mevlüte gelen bütün sevdiklerinize mevlüt hediye seti verebilirsiniz.
Mevlüt hediye setleri içerisinde bulunan Yasin-i Şerif kitapları, 99 taneli gül kokulu tesbih, seccade, takke, yazma, tül kese, lokumn kutusu, resimli ayatli magnet ve bir çok altarnatif hediye ler mevcuttur.
Sitemiz, www.hesaplikitap.com Müslüman mümin kardeşlerimize her daim en güzel ve en kaliteli ürünleri sunmaya çalışmaktadır. Mevlidler için özel olarak hazırladığımız bu setlerde, istediğiniz tüm ürünleri kolaylıkla bulabileceksiniz. Aynı zamanda toplu alım gerçekleştirmek isteyen müminler de sitemizden yararlanarak sipariş verebilir, hiçbir prosedürle uğraşmadan ürünleri teslim alabilirler. Her daim uygun fiyat ve kaliteli ürün anlayışıyla hareket eden sitemizde farklı mevlüt hediyelikleri yer almaktadır.
www.hesaplikitap.com sitesi, müşterilerini her daim memnun etmeye çalışmaktadır. Bu kapsamda satışa çıkardığımız hediye setleri, uygun fiyatlar uygulayacağız. Böylelikle bütçesi kısıtlı olan misafirlerimiz de rahatlıkla alışverişlerini yapabilir ve toplu sipariş verebilirler. Bununla birlikte ödeme kolaylıkları da barındıran sitemiz, kredi kartı, EFT ve kapıda ödeme kolaylığıda sunmaktadır. Sizler de bizi tercih ederek kaliteli malzemeden üretilmiş en güzel ürünleri en makul fiyatlarla satın alabilirsiniz.

yasin kitabı, bebek mevlüdü hediyesi, kadife Yasin kitabı, toptan Yasin kitabı, taptan yasin kitabı, kişiye özel yasin, isimli yasin kitabı, isimli çikolata, toptan kadife yasin

PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.