• Tüm Kategoriler
  • Buhari ve Müslim İttifak Ettiği Hadisler

   Buhari ve Müslim İttifak Ettiği Hadisler
   Görsel 1
   Geçici olarak temin edilememektedir. Temin edildiginde

   Bu ürünün yerine tercih edebileceğiniz ürünler

   Buhari ve Müslim İttifak Ettiği Hadisler
   Bu Eser Tek Cilt, Büyük Boy,  Bu Muhteşem Tercümenin Her Müslümanın Evinde Bulunması Gerekiyor. Buhari ve Müslim İttifak Ettiği Hadisler  Kitabını Mutlaka Almalı İçindeki Bilgilerden İstifade Etmelisiniz.

   Kur’an-ı Kerîm’de Allah Rasûlü sallallahu aleyhi ve sellem’in sünnetiy­le hükmetmeyi öngören pek çok ayet vardır. Ben bu mukaddimede Kur’an ve Sünnete dönmenin gerekliliği ile ilgili bazı ayetleri zikredeceğim. "Muhak­kak ki nasihat vermek (öğüt vermek) mü ’minlere fayda verir. ” (Zariyat:55)

   Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor:

   "Allah ve Rasülii, bir işe hükmettikleri zaman, mü’min erkek ve mü ’min kadının kendi işlerinde artık başka bir şeyi seçmeye hakları yoktur. Kim Allah ’a ve Rasiilü’ne karşı gelirse apaçık bir sapıklığa düşmüş olur. ”(Ahzab: 36)

   "Bunlar Allah’ın (kulları için koyduğu) hudutlarıdır. Kim Allah’a ve Rasûlüne itaat ederse, O da onu, içinde daimi kalacağı (ağaçları) altından ırmaklar akan cennetlere sokar; bu da en büyük kurtuluştur. ” (Nisa: 13)

   "Sana indirilen (Kur'ân)’a ve senden önce indirilen (kitap)’lara inandıklarını iddia eden (şu münafık) kimseleri görmüyor musun? Aslında (fesad ve dalâlet kaynağı olan) tağutıı inkâr etmekle emrolundukları hâlde, yine de onun önünde muhakeme olunmak istiyorlar. Şeytan da onları (dö­nüşü olmayan uzak bir sapıklığa düşürmek istiyor.)” Nisa60

   "Onlara "Allah ’ın indirdiği (Kur ’ân) ’a ve Peygambere gelin denil­diği zaman o münafıkların senden yiizçevirip kaçtıklarını da görürsün. ” (Nisa: 61)

   "Deki; Allah ’a ve Rasiilii ’ne itaatta, eğer yüz çevirirlerse muhakkak ki Allah kâfirleri sevmez. ”(Ali-İmran: 32)

   "..Sana da (Ey Mııhammed) zikri indirdik ki, insanlara (kendileri için) indirileni açıklayasın, taki düşünüp öğüt alsınlar. ” (Nahl: 44)

   "Allah ’a ve peygambere itaat edin ki, size merhamet olunsun. ”

   (Ali-îmran: 132)

   "Kim Rasüle itaat ederse, Muhakkak Allah ’a itaat etmiş olur. ”

   (Nisa: 80)

   "Anılarında hükmetmek için Allah ve Rasiilü ’ne çağrıldıkları zaman, mü Muinlerin sözü sadece işittik ve itaat ettik demeleridir, işte bunlar kurtu­luşa erenlerdir. ”(Nur: 51)

   "Peygamber size ne getirdi ise onu alın; size de neyi yasak etti ise ondan uzak durun. ”(Haşr:7)

   Allah Rasûlü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:

   "Size iki şey bırakıyorum; bunlara sarıldığınız müddetçe asla sapıklığa düşmezsiniz. O da Allah ’ın kitabı Kur’ân ve Rasulü 'nün sünnetidir. ” (İmam Malik, el-Muvatta 2/899, Hakim 1/93)

   Allah’a hamd-ü sena eder, Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem’e onun tertemiz ailesine, ashabına ve onların sünnetine tâbi olanların üzerine kıyamete kadar salat-u selâm olsun.

   Asrımızda, müslümanların içinde bulunmuş oldukları duruma baktığı­mızda şunu görmekteyiz; Adil ve Hakim olan Allah’ın bir topluma gönderdiği belalar, onların isyanları, Allah ve Rasiilü’nün emirlerine muhalif davranma­ları yüzündendir. Özellikle halkı müslüman olan ülkelerin fertleri Kur’an ve sünnetten uzaklaşıp, şirk düzenlerinin hakimiyetinden dolayı bir çok fitne ve zorluklarla yüz yüzedir. Neticede ister itikadi, ister amelî olsun kitap ve sün­netten uzaklaşma en korkunç şekliyle bugün gözler önündedir. İslâm sadece namaz ve oruçtan ibaretmiş gibi kabul edilmektedir. Sünnetin ise; yerini bid’at ve hurafeler almış, sünnete uygun İslâmî bir yaşayış tarzı üzerine Avrupai bir yaşayış tarzı her yönüyle tercih edilmiştir.

   Nüfusun büyük çoğunluğunu teşkil ettikleri ülkelerde Müslümanlar, kendi inançlarına göre yaşayamazlar. Sebebi ise, İslâm’ın hakim olmayışı, kü­für rejiminin, tağutun Müslümanlar üzerindeki hâkimiyetidir. Buna da fırsat veren Müslümanların bizzat kendilerinden başkası değildir. Diğer nedenlerin­den biri de, Müslümanların çeşitli fırkalara ve görüşlere ayrılmaları, ihtilâf et­tikleri meselelerde İslâmî bir tavırla, kitap ve sünneti hakem kılmayışlarıdır.

   Bugünkü din anlayışımız şundan ibarettir; falan hoca şöyle der, bizim görüşümüz budur. Biz böyle gördük, biz ayetten ve hadisten anlamayız ve buna benzer nice sorular Müslümanların çoğunda hakim olan yanlış bir anla­yış ve davranış, kitap ve sünneti devreden çıkarıp onları rafa kaldırıp hüküm­süz kılmak asrın uğraşısı haline gelmiştir.

   Dolayısıyla Allah Rasûlü sallallahu aleyhi ve sellem’in bütün insanlara örnek olsun diye ortaya koyduğu tertemiz sünneti ihmal ve gözardı edilmektedir.

   Evet bugün Müslümanların zafere ulaşamamalarının en büyük sebebi; İslâm’dan uzak olmaları, nefisçilik, taassup, söz ve amellerinin bir olmayışın­dan, ihtilâf ve anlaşmazlık anında, kitap ve sünneti hakem tayin etmedikle- rindendir. Oysa Allah ve Rasulü birlik, ve beraberliği emretmekte, açık delil olduğunda, ona tâbi olmayı, kesinlikle ayrılığa düşmemeyi emretmektedir.

   Şimdi bu gerçeğin ışığı altında ümmete düşen; Kur’ân ve sünnete it- tibaın gerekliliğini ve sahih hadisle amel etmenin önemini, görev bilip artık boşa geçirmiş olduğu zamanlarını hatırlayıp, hemen Rabbani kaynak olan Allah’ın kitabına ve Rasulü’nün sünnetine dönmesidir. Kurtuluş ancak kitap ve sünnetle amel etmemizle mümkündür.

   Umarım terceme ettiğimiz El-Lü’lüü Ve’l-Mercan adlı eser hayra ve­sile olur ve ümmetin dirilişine fayda verir.

   "Ey Rabb 'imiz! Bize dünyada da bir güzellik ver, alıirettede bir güzel­lik ver ve bizi o ateş azabından koru”(Bakara: 201)

   "Ey Rabb'imiz! Hesap günü, ayağa kalkacağımız gün bana, ana ve babama ve biitiin iman edenlere mağfiret eyle”(İbrâhîm:41)

   "... Ben gücümün yettiği kadar İslahtan başka bir şey arzu etmem. Benim başarım, ancak Allah’ın yar dimiyledir. Ben yalnız O’na güvenip O’na dayandım ve yalnız O’na dönerim. ”(Hud Süresi: 88)

   Velhamdulillahi Rabbil Alemin.

   Tevfık ve hidayet Allah’tandır. Selâm; Kur’ân ve sünnete tâbi olanların üzerine olsun. 

   Sahih-i Buhari ve Sahihi Müslim’in ittifak ettiği hadisler "El-Lü’lüü Ve’l-Mercan" adlı eseri terceme ederken Allah Rasülü sallallahu aleyhi ve sellemin muradına en yakın manayı yakalayabilmek amacıyla Sahih-i Buhari’nin meşhur ve âlimler katında muteber olan İbnu hacer el-Askalanî’nin Fethul-bari adlı eserinden büyük ölçüde faydalandım.
    
    
   Elimdeki Fethul-Bari nüshası ise Şeyh İbnu Baz’ın -Allah ona rahmet etsin- Bûlâg, Ensari ve Selefi baskılarından yaptığı çok kıymetli bir çalışmayla ortaya çıkmıştır. Kitapların, babları ve hadislerin rakamlandırılması ise Muhammed Fuad Abdulbaki Allah ona rahmet etsin- tarafından yapılmıştır.

   Hadisin senedinde ise zincirin en sonundaki ravi zikredilmiş, geri kalanı ise terceme edilmemiştir Ancak hadisin senedi, Arapça metninde olduğu gibi nakledilmiştir. Hadisleri tercüme ederken Allah Resulü (S.A.V.)’in Muradına hasıl olabilmesi için geniş ve açıklamalı tercümeye gidilmiş ve bu konuda Allah Rasûlü (S.A.V.)’in o hadise yüklediği mana büyük bir titizlikle hadise yansıtılmaya çalışılmış ve bu konuda hadis ulemasının görüşlerine başvurulmuştur.

   Böyle bir eseri Arapça’dan Türkçeye aktarmayı nasip ettiği için Allah’a hamdu senalar olsun. Rabbim ahiret azığı kılsın. Okuyan kişilere ise öğrenme, yaşama, hıfz etme ve anlatmayı nasip etsin. Amin.

                                                       FİHRİST
   İmam-ı Buharî 6

   İmâm-ı Müslim 9

   MUKADDİME 11

   Tercümada Takip Ettiğim Metod 13

   Resulullaha Yalan İsnad Eden Kimse babı 15

   İMAN KİTABI

   Cibril aleyhisselamın Allah Rasûlü’ne İman, İslam, İhsan ve Kıyametin

   Vaktinin İlminden Sorması ve ResuhıllahTn Beyânı Bâbı 17

   İslamın Şartlarından Namazın Beyanı Babı 18

   Cennete Girdirecek İman Babı 19

   İslam Beş Şey Üzerine Bina Edilmiştir Babı 20

   Allah’a ve Rasûlüne ve Dinin Emirlerine İman Ve Ona Davet 21

   "La ilâhe illallah” Deyinceye Kadar İnsanlarla Savaşa Devam Etme 25

   İmanın Evvelinin La ilâhe illallah Olduğu 26

   İmanın Şubeleri 31

   İslâm’ın Fazilet Bakımından Dereceleri ve En Faziletlisi 32

   Şu Özellikler Kimde Bulunursa, O Kimse İmanın Gerçek Tadını Alır 33

   Rasûlullah; "Kişinin Kendisine Aile Efradından, Malından Ve Bütün

   İnsanlardan Daha Sevgili Olmadıkça İman Etmiş Olmayacağı ” 33

   Kendisi İçin İstediğini, (Mümin) Kardeşi İçin İstemenin İmandan Olması 34

   Komşu Ve Misafire İkram Etme, Hayır Konuşma Ya da Susma babı 34

   İman Ehlinin Fazilette Farklı Olması ve Yemen Ehlinin Üstün Olduğu 35

   Dinin Nasihat Oluşu 37

   Masivalarla İmanın eksileceği 37

   Münafıkların Hasletleri 38

   Müslümana Ey Kafir Demenin Hükmü 38

   Babası Olmadığı Halde Babam Demenin Beyanı 39

   Müslümana Sövmenin Fısk Onunla Savaşmanın Küfür Olduğu 40

   Allah Rasulu’nün "Benden Sonra Dönüp Birbirinizin Boyunlarını

   Vurmayın, Kafirlerin Ahlakı İle Ahlaklanmayın... ” Hadisi Babı 40

   Yıldızın Doğup Batması İle Yağmura Kavuştuk Diyenin Küfrü Babı 41

   Ensarı Sevmenin İmandan Olmasının Delili Babı 42

   İbadetlerin Azalması İle İmanın Noksanlaşmasının Beyanı Babı 43

   Allah’a İmanın, Amellerin En Faziletlisi Olduğunu Beyan Babı 44

   Şirkin Günahların En Büyüğü Olduğu Ve Büyük Günahın Beyanı Babı 46

   Büyük Günahların Ve Onların En Büyüğünü Beyan Babı 47

   Allah’a Hiçbir Şey Ortak Koşmadan Ölen Kimse Babı 49

   Lâ İlâhe İllallah Diyen Kimsenin Öldürülmesinin Haram Oluşu Babı 50

   Allah Rasulü’nün Bize Silah Çeken Bizden Değildir Hadisi Babı 52

   Yüze Vurmanın, Yaka Paça Yırtmanın Ve Cahiliye Davetiyle Çağırmanın Haram Olması Babı 53

   Koğuculuğun Ağır Şekilde Haram Olması Babı 53

   Kıyamet Gününde Allah Azze ve Celle’nin Kendileriyle Konuşmayıp Yüzlerine Bakmayacağı Üç Sınıf İnsanın Beyanı Babı 54

   İnsanın Kendisini Öldürmesinin Şiddetli Haram Olması Ve Cennete Yalnız Müslüman’ın Gireceği Babı 55

   Ganimete Hıyanet Etmenin Haramlılığı Ve Cennete Müminlerden Başka Kimsenin Giremeyeceği Babı 58

   Cahiliye Zamanındaki Amellerden Sorumlu Olunup Olunmayacağı Babı 59

   İslâm’ın Kendinden Önceki Amelleri Yıktığı, Hicret İle Haccın da Böyle Olduğu Babı 60

   Kafirin Müslüman Olmadan Önceki Amellerinin Hükmü Babı 61

   İmanın Sadakati ve İhlası Babı 61

   Yer Etmemek Şartı İle Kalpten Geçen Şeyleri Allah Azze ve Celle’nin

   Affetmesi Babı 61

   Kul Bir İyilik Yapmayı Kalbinden Geçirdiği Zaman Onun Yazılması,

   Kötülük Geçirdiği Zaman İse Onun Yazılmaması Babı 62

   İmanda Vesvese Ve Onu Kendinde Hisseden Kimsenin Ne Diyeceği Babı 63

   Yalan Yere Yemin Etmenin Hükmü 64

   Haksız Yere Başkasının Malını Almak İsteyen Kişinin Hükmü ve

   Malı Uğrunda Öldürülen Kimsenin De Şehid Olduğu Babı 65

   Halkını Aldatan Valinin Cehennemi Hak Edeceği Babı 66

   Bazı Kalplerden Emanet Ve İmanın Kaldırılması Ve Fitne Babı 66

   İslâm’ın Garip Başlayıp Garip Biteceği Babı 68

   Korkan Bir Kimsenin İmanını Gizlemesinin Cevazı Babı 69

   İmanı Zayıf Olan, İmanından Korkulan Kimsenin Kalbini Tatmin Etme

   Ve Kesin Delil Olmadıkça İman Hükmü Vermekten Nehiy Babı 70

   Delillerin Artmasıyla Kalbin Mutmain Olması Babı 71

   Allah Rasulü’nün Bütün İnsanlara Gönderildiğine Ve Bütün Dinlerin O’nun Dini İle Neshedildiğine İmanın Gerekliliği Babı 71

   İsa aleyhisselamın Allah Rasulu’nün Şeriatı İle Hükmederek İnmesi Babı 72

   İmanın Kabul Edilmeyeceği Zamanın Beyanı Babı 73

   Vahyin Başlangıcı 74

   Allah Rasulü’nün Gece Semalara Yükseltilmesi Ve Namazların Farz Kılınması 78

   Meryem Oğlu İsa İle Mesih Deccalın Zikri Babı 89

   Sidret-i Münteha’nm Zikri Babı 91

   Allah Rasulü’nün İsra Gecesi Rabbini Görüp Görmediği Babı 92

   Müminlerin Ahirette Allah Azze ve Celleyi Göreceklerini İspat Babı 94

   Rabbı Görmenin Yolunu Bilme Babı 94

   Şefaatin İsbatı Ve Muvahhidlerin Cehennemden Çıkarılması Babı 101

   Cehennemden Çıkarılacak En Sonuncu Kimsenin Babı 102

   Cennette Makamı En Aşağı Olanların Beyanı Babı 103

   Allah Rasulu Rasulü’nün Duasını Ümmeti İçin Saklaması Babı 110

   Allah Teala’nın "En Yakınlarını Uyar” Ayeti Hakkındaki Bab 111

   Allah Rasulü’nün Ebu Talib’e Şefaat Etmesi Ve Bu Sebepten Dolayı Azabmın Hafiflemesi Babı 112

   Cehennem Ehlinin En Hafif Azap Görecek Olanı Babı 113

   Müminlerin Birbirleriyle Yardımlaşması Ve Başkalarıyla Alakayı Keserek Onlardan Uzaklaşması Babı 114

   Müslümanlardan Bir Çok Taifenin Hesapsız Ve Azapsız Cennete Gireceklerine Delil Babı 114

   Allah Azze ve Celle’nin "Cehenneme Gönderilenlerin Her Bir Tanesinden Dokuz Yüz Doksan Dokuzunu Çıkar” Buyuracak Babı 117

   TEMİZLİK KİTABI

   Namaz İçin Temizliğin Vucubu Babı 119

   Abdestin Sıfatı Ve Kemali Babı 119

   Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem’in Abdesti Babı 120

   İstinsar Ve İsticmarı Tek Yapma Babı 120

   Ayakları Tamamen Yıkamanın Gerekliliği Babı 121

   Abdestte Gurre Ve Tahcili Uzatmanın Müstehap Olduğu Babı 122

   Misvak Babı 122

   Fıtrat Hasletleri Babı 123

   İstinca Babı 124

   Sağ El İle Taharetlenmekten Nehiy Babı’ 125

   Temizlik Ve Başka Şeylerde Sağdan Başlanması Babı 126

   Büyük Abdesten Sonra Su İle Temizlenme Babı 126

   Mestler Üzerine Mesh Babı 126

   Köpeğin Yaladığı Kabın Hükmü Babı 128

   Durgun Suya Bevl Etmekten Nehiy Babı 128

   Bevl Ve Diğer Necasetler Mescidde Bulunursa Onları Yıkamanın Vucubu

   Ve Su İle Temizleneceği Babı 129

   Süt Emen Çocuğun Bevlinin Hükmü Ve Nasıl Yıkanacağı Babı 129

   Elbisedeki Meninin Yıkanması Ve Ovalanması Babı 130

   Kanın Pisliği Ve Onu Yıkamanın Keyfiyeti Babı 130

   Bevlin Necis Ve Ondan İstibra Etmenin Vacip Olmasına Delil Babı 131

   HAYIZ KİTABI
   Hayızlı Kadınla Bir Yorgan Altında Yatma Babı 133

   Hayızlı Kadının Eşinin Başını Yıkayıp Taramasının Cevazı Babı 134

   Mezi Babı 135

   Cünüp İken Uyumanın Cevazı Ve Uyku İçin Abdest Alma Babı 135

   Meni Gelmesinden Dolayı Kadına Yıkanmanın Vacip Olması Babı 136

   Cünüplükten Yıkanmanın Sıfatı Babı 137

   Cünüplükten Yıkanırken Müstehap Olan Su Miktarı Babı 138

   Başa Ve Diğer Yerlere Suyu Üç Defa Dökmenin Müstehap Olması 139

   Hayızdan Yıkanan Kadının Kan Gelen Yere Bir Parça Misk Sürmesinin Müstehap Oluşu Babı 140

   Müstehaze, Müstehazenin Yıkanması Ve Namazı Babı 140

   Hayızlı Kadına Orucun Kazasının Vacip Olması Namazın Olmaması 141

   Yıkanan Kimsenin Elbise Veya Başka Bir Şeyle Örtünmesi Babı 142

   Tenha Yerde Çıplak Yıkanmanın Caiz Olması Babı 142

   Avret Yerinin Açılmasından Korkmaya İtina Gösterilmesi Babı 143

   Su Ancak Sudan Dolayı İcab Eder Babı 143

   Su Ancak Sudan Dolayı İcap Eder Hadisinin Neshi Ve Sünnet Mahallerinin Birbirine Kavuşması İle Guslün Vacip Olması Babı 145

   Ateşte Pişen Şeylerden Dolayı Abdest Lazım Gelmesinin Neshi Babı 145

   Abdestli Olduğunu Yakinen Bilen Bir Kimse Sonra Abdestinin Bozulduğundan Şüphe Etse O Abdestle Namaz Kılınabileceğinin Delili 146

   Ölü Hayvan Derilerinin Tabaklanmasıyla, Temizlenmesi Babı 147

   Teyemmüm Babı 149

   Müslümanın Necis Olmayacağının Delili Babı 152

   Tuvalete Girmek İsteyen Kişinin Okuyacağı Dua Babı 152

   Oturarak Uyumanın Abdesti Bozmayacağı Babı 153

   NAMAZ KİTABI
   Ezanm Başlaması Babı 155

   Ezanı İşiten Kimsenin Müezzinin Sözlerini Tekrarlamasının Sonra Salavat Getirmesinin Müstehap Oluşu Babı 156

   Ezanm Fazileti Ve Onu İşitince Şeytanın Kaçması Babı 156

   Tahrim, Rukü Ve Ruküdan Kalkarken Tekbirlerle Beraber Elleri Omuz Hizasına Kaldırmanın Müstehap Oluşu, Secdeden Kalkarken Bunun Yapılmaması Babı 157

   Namaz İçinde Her Eğiliş Ve Doğruluşta Tekbir Getirileceğini, Bundan Yanlız Rûkü’dan Doğrulma Halinin Müstesna Olduğunu, O Halde "Semiallahu limen hamideh” Denileceğinin İspatı Babı 157

   Her Rekâtta Fatiha Okumanın Vacip Oluşu, Fatiha Okumayanın Başka Bir Sure Okuması Babı 159

   Namazda Besmele Sesli Okunmaz Diyenlerin Delili Babı 160

   Namazda Teşehhüd Babı 160

   Teşehhüdden Sonra Allah Rasulü’ne Salavat Getirme Babı 161

   Tesmi’ Tahmid Ve Temin Babı 163

   Cemaatin İmama Uyması Babı 164

   Kendisine Hastalık, Yolculuk Ve Bunlar Gibi Bir Özür Hasıl Olduğunda İmamın Birini Tayin Etmesi Babı 165

   İmam Geciktiği Ve Başkasını İmam Yapmakta Bir Mefsedet Korkusu Bulunmadığı Vakit Cemaatin Bir Kimseyi İmamlığa Geçirmesi Babı 172

   Namazda Kendilerine Bir Hal Ârız Olduğunda Erkeğin Teşbih, Kadının El Çırpması Babı 173

   Namazı Güzel, Tamam Ve Hûşu İle Kılmayı Emir Babı 173

   Rûkü, Sücud Ve Diğer Rükünleri İmamdan Önce Yapmanın Nehyi 174

   Safların Düz Ve Doğru Tutulması Babı 174

   Erkeklerin Arkasında Namaz Kılan Kadınlara Erkeklerden Önce Başlarını Secdeden Kaldırmamalarını Emir Babı 176

   Fitneye Sebep Olmamak Şartı İle Kadınların Mescidlere Çıkmaları Fakat Koku Sürünerek Çıkmamaları Babı 176

   Cehri Namazda Sesli Okumak Yüzünden Bir Fitne Çıkacağından Korktuğu Zaman Kıraatte Sesli Sessiz Arası Bir Yol Tutması Babı 177

   Kıraati Dinleme Babı 178

   Sabah Namazında Kuranın Aşikâr Okunması Ve Cinlere Kuran Okuma 179

   Öğle Ve İkindi Namazlarında Kıraat Babı 181

   Sabah Ve Akşam Namazlarında Kıraat Babı 182

   Yatsı Namazında Kıraat Babı 183

   İmamlara Namazın Tamamını Hafif Kıldırmalarını Emir Babı 184

   Namazın Rûkünlarını Yerli Yerince Yapmak Ve Namazı Tam Kılmak Şartıyla Hafif Tutmak Babı 186

   İmama Tabi Olma Ve Ondan Sonraki Ameller Babı 186

   Rûkü Ve Secdelerde Okunacak Dualar Babı 187

   Secde Uzuvları Ve Namazda Saçı Ve Elbiseyi Toplamaktan, Başa Topuz Yapmaktan Nehiy Babı 187

   Namazın Sıfatı, Ne İle Başlanıp Ne İle Bitirileceği Babı 187

   Namaz Kılanın Sütre Edinmesi Babı 188

   Namaz Kılanın Önünden Geçeni Men Etmesi Babı 190

   Namaz Kılanın Sütreye Yakın Durması Babı 191

   Namaz Kılan Kimsenin Önünde Yatmak Babı 192

   Bir Tek Elbise İçersinde Namaz Kılmak Ve Onu Giymenin Sıfatı Babı 193

   Mescidler Ve Namaz Kılınan Yerler Babı 194

   Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem’in Mescidinin İnşası Babı 196

   Kıblenin Kudüs’den Kâbe’ye Çevrilmesi Babı 197

   Kabirlerin Üzerine Mescid Yapmaktan Nehiy Babı 199

   Mescid Yapmanın Fazileti Ve Buna Teşvik Babı 200

   Rûkü’da Elleri Dizleri Üzerine Koymanın Mendubiyeti Ve Avuçları Birbiri Üzerine Kapamanın Nesh Edilmesi Babı 201

   Namazda Konuşmanın Haram Olması Ve Önceden Mübah Olan Konuşmanın Neshi Babı 201

   Namaz İçersinde Şeytana Lanet Etmenin Caiz Olması Babı 203

   Namazda Çocuk Taşımanın Caiz Olması Babı 203

   Namazda Yürümenin Caiz Olması Babı 204

   Namazda Elleri Böğüre Koymanın Yasaklanması Babı 205

   Namazda Ufak Taşları Atmanın Ve Toprağı Düzeltmenin Kerahati 205

   Namazda Ve Namaz Dışında Mescide Tükürmekden Nehiy 205

   Ayakkabılar İle Namaz Kılmak Babı 207

   Çizgili Elbise İçinde Namaz Kılmanın Kerahati Babı 207

   Yemek Hazırken Namaz Kılmanın Kerahati Babı 208

   Sarımsak, Soğan, Pırasa Ve Bunlar Gibi BirŞey Yemekten Nehiy Babı 209

   Namazda Yanılma Ve Bundan Dolayı Secde Etme 210

   Tilavet Secdesi Babı 212

   Namazdan Sonra Zikir Babı 214

   Kabir Azabından Allah’a Sığınmanın Müstehap Olması Babı 214

   Namazda Allah’a Sığınılacak Şeyler Babı 215

   Namazdan Sonra Zikrin Müstehap Olması Ve Sıfatını Beyan Babı 216

   İhram Tekbiri İle Kıraat Arasında Ne Okunacağı Babı 217

   Namaza Vakar Ve Sükûnet İle Gelmenin Müstehap Olması Ve Koşarak Gelmenin Nehiy Edilmiş Olması Babı 218

   Cemaatin Namaza Ne Zaman Kalkacağı Babı 219

   Namazın Bir Rekâtına Yetişenin O Namaza Yetişmiş Sayılacağı Babı 219

   Şiddetli Sıcakta Cemaate Gidecek Olan Bir Kimseye Yolda Sıcak Dokunacaksa Öğleyi Serinliğe Bırakmanın Müstehap Olması 221

   Şiddetli Sıcak Olmadığı Zaman Öğle Namazını Vaktin Evvelinde Kılmanın Müstehap Olması Babı 222

   İkindiyi Vaktin Evvelinde Kılmanın Müstehap Olması Babı 223

   İkindi Namazını Geciktirme Hususundaki Şiddetli Ceza Babı 224

   Orta Namaz İkindi Namazıdır Diyenlerin Delili Babı 224

   Sabah Ve İkindi Namazlarının Fazileti Ve Bunları Cemaatle Kılmaya Devam Babı 225

   Akşam Namazının İlk Vaktinin Güneş Battıktan Sonra Girdiğini Beyan Babı 226

   Yatsı Namazının Vakti Ve Yatsı Namazını Geciktirme Babı 227

   Sabah Namazını Vaktinin Evvelinde, Alaca Karanlıkta Kılmanın Müstehap Olması Ve Sabah Namazında Kıraatin Miktarını Beyan Babı 229

   Cemaatle Namaz Kılmanın Fazileti Ve Cemaate Devam Etmeyenler Hakkında ki Şiddetin Beyanı Babı 231

   Bir Özürden Dolayı Cemaate Gitmemek İçin Ruhsat Babı 232

   Nafile Namazda Cemaat Olmanın, Hasır, Seccade, Kumaş Ve Diğer Temiz Şeyler Üzerine Namaz Kılmanın Caiz Olması Babı 234

   Namazı Cemaatle Kılmanın Ve Namazı Beklemenin Fazileti Babı 235

   Mescidlere Doğru Çok Adım Atmanın Fazileti Babı 235

   Namaza Gitmekle Derecelerin Yükseltilmesi Babı 236

   İmamete En Layık Olan Kimse Babı 236

   Müslümanların Başına Bir Musibet Geldiği Zaman Bütün Namazlarda Kunut Okumanın Müstehap Olması Babı 237

   Geçmiş Namazların Kazası Babı 239

   Yolcuların Namazı Ve Bu Namazın Kısaltılması 241

   Minada Namazın Kısaltılması Babı 242

   Yağmurlu Zamanlarda Namazın Evlerde Kılınması Babı 243

   Yolculuk Esnasında Hayvan Üzerinde Gittiği İstikamete Doğru Nafile Namaz Kılmanın Caiz Olduğu Babı 243

   Yolculuk Esnasında İki Namazı Birleştirerek Kılma Babı 244

   Mukim Halinde İki Namazı Birleştirerek Kılma Babı 245

   Namazdan Sağ Veya Sol Taraftan Çıkmanın Caiz Olduğu Babı 245

   Müezzin Kamete Başladıktan Sonra Nafile Namaza Başlamanın Mekruh Olduğu Babı 246

   İki Rekât Tahiyyetü-1 Mescid Namazının Müstehap, Onu Kılmadan Oturmanın Mekruh Ve Bu Namazın Bütün Namazlarda Meşru Olduğu Babı 246

   Seferden Gelen Kimseye, Gelir Gelmez Mescitte İki Rekât Namaz Kılmasının Müstehap Oluşu Babı 247

   Duha Namazının Müstehap Ve En Azmin İki Rekât Oluşu Babı 247

   Sabah Namazının İki Rekât Sünnetini Kılmanın Müstehap Oluşu Ve Ona Teşvik Babı 248

   Farz Namazlardan Önce Ve Sonra Kılınan Sünnet-i Müekkedelerin Fazileti Ve Sayılarını Beyan Babı 249

   Nafile Namazını Ayakta Ve Oturarak Kılmanın Bir Rekâtın Bir Kısmını Ayakta Bir Kısmını Da Oturarak Kılmanın Cevazı Babı 250

   Gece Namazı Ve Allah Rasulü’nün Gece Kıldığı Namazlann Rekât Sayısı, Vitir Namazı, Bir Rekât Namazın Sahih Oluşu Babı 251

   Gece Namazının İkişer İkişer, Vitirin İse Gecenin Sonunda Bir Rekât Olarak Kılınması Babı 253

   Gecenin Sonunda Zikir Ve Duaya Teşvik Ve O Zamandaki İcabet Babı 253

   Teravih Demek Olan Ramazanda Kıyama Teşvik Babı 254

   Gece Namazında Ve Kıyamında Dua Babı 255

   Gece Namazında Kıraati Uzatmanın Müstehap Oluşu Babı 258

   Bütün Gece Sabaha Kadar Uyuyan Kimse Hakkında Hadisler 258

   Nafile Namazı Kılmanın Müstehap Oluşu, Mescidde Kılmanın Hükmü 259

   Namazda Uyuyana, Veya Kuran Okumaktan Veya Zikir Etmekten Aciz Kalanın Beyan Babı 261

   Kuran’ı Ezberde Tutmaya İhtimam Emri, Filan Ayeti Unuttum Demenin Kerahati, O Ayet Bana Unutturuldu Demenin Caiz Olması 263

   Sesi Kuran İle Süslemenin Müstehap Oluşu Babı 264

   Mekke’nin Fethi Günü Allah Rasulü’nün Fetih Suresini Okuması 265

   Kuran Okunması Sebebi İle Sekine İnmesi Babı 265

   Kuran Hafızının Fazileti Babı 267

   Kuran Okumada Mahir Olanla Onu Kekeleyerek Okuyanın Fazileti Babı 267

   Okuyan, Dinleyenden Efdal Bile Olsa Fazilet Ve Maharet Sahiplerine Kuran Okumanın Müstehap Oluşu 268

   Kuran Dinlemenin, Onu Dinlemek İçin Bir Hafızdan Okumasını İstemenin Ve Kuran Okunurken Ağlayıp Tedebbür Etmenin Fazileti Babı 268

   Fatiha İle Bakara Suresinin Son Ayetlerinin Faziletleri Ve Bakara’nın Sonundaki İki Ayetin Okunmasına Teşvik Babı 270

   Kuran’ı Öğrenip Öğretenin, Fıkıh Veya Başka İlimler Yönünden Hikmetlerini Öğrenen Ve Amel Ederek Başkalarına Öğretenin Fazileti 270

   Kuran’ın Yedi Harf Üzerine Olması Ve Bunun Manasını Beyan Babı 271

   Kuranı Tertil İle Okuma, Bir Rekatta İki Veya Daha Fazla Sure Okuma 273

   Kıraatlara Müteallik Bab 274

   Namaz Kılınması Mekruh Olan Vakitler Babı 275

   Allah Rasulü’nün İkindiden Sonra Kıldığı İki Rekât Namaz Babı 276

   Akşam Namazından Önce İki Rekât Nafile Kılmanın Müstehap Oluşu 277

   Ezan İle Kamet Arasında Namaz 278

   Korku Namazı Babı 278

   Erkeklerden Her Akıl Baliğ Olana Cuma Günü Gusul Etmenin Vacip Olması Ve Kendilerine Emrolunan Şeyin Beyanı Babı 281

   Cuma Günü Koku Sürünmek Ve Misvak Kullanmak Babı 282

   Cuma Günü Hutbe Esnasında Susmak Gerektiği Babı 284

   Cuma Günündeki İcabet Saati Babı 284

   Bu Ümmetin Cuma Gününe Hidayet Buyrulması Babı 284

   Cuma Namazının Güneş Zevale Erdiği Zaman Kılınması Babı 285

   Cuma Namazından Önce İki Hutbe Okunduğu Ve Bunlardaki Oturuşu Beyan Babı 285

   Allah Teala’nın; "Onlar, Bir Ticaret Veya Eğlence Gördükleri VakitOna Doğru Koştular da Seni Ayakta Bıraktılar”Ayeti Babı 286

   Namazı ve Hutbeyi Hafif Tutma 286

   İmam Hutbede İken Mescid Namazı Kılma 287

   Cuma Günü Okunacak Sureler 287

   Bayram Namazı 287

   Bayramda Kadınların da Musallaya Çıkacağı Ve Hutbe Dinleyeceği 290

   Bayram Günlerinde Oyun 290

   Yağmur Duası Ve Namazı 292

   Yağmur Duasında Elleri Kaldırma 292

   Yağmur Namazındaki Dua 292

   Rüzgarlı Ve Bulutlu Olunca Allah’a Sığınma 293

   Saba Ve Batı Rüzgarı 294

   Kusuf Namazı 294

   Husuf Namazında Kabir Azabının Beyanı 297

   Kusuf Namazında Cennet Ve Cehennemin Arz Olunması 298

   Kusuf Namazı İçin Çağrı Yapma 300

   Ölen Kimseye Ağlama 302

   Sabr İlk Anki Sabırdır 303

   Ölen Kimsenin Arkasından, Ailesinin Ağlaması 304

   Ağıt Yakma 307

   Kadınları Cenaze Arkasında Gitmekten Nehy 309

   Cenazeyi Yıkama 309

   Ölünün Kefeni 310

   Cenazenin Örtülmesi 311

   Cenazede Acele 311

   Cenazeye İştirak Ve Namazının Fazileti 312

   Ölenlerden Hayır Ve Şer İle Anılanlar Babı 312

   Rahata Eren Ve Kendisinden Kurtulunan Hakkındaki Hadis Babı 313

   Cenaze Namazında Alman Tekbirler Babı 314

   Kabir Üzerine Cenaze Namazı Kılmak Babı 315

   Cenazeye Ayağa Kalkma Babı 315

   Cenaze Namazı İçin İmamın Cenazenin Hangi Tarafına Duracağı 317

   ZEKÂT KİTABI

   Müslümana Kölesi Ve Atı İçin Zekât Gerekmediği Babı 319

   Zekâtı Önceden Verme Ve Hiç Vermeme Babı 320

   Müslümanlara Hurma İle Arpadan Fıtır Zekâtı Vermenin Vacip Olması 320

   Zekât Vermeyenin Günahı Babı 322

   Zekât Vermeyenin Ağır Cezaya Çaptırılacağı Babı 323

   Sadaka Vermeye Teşvik Babı 324

   Mal Biriktirenlerle, Onlar Hakkında Gösterilecek Şiddet Babı 327

   İnfaka Teşvik Ve İnfak Edene Mal Verileceğini Tebşir 328

   Nafaka Vermeye Ve Önce Kendinden Başlayarak, Sonra Ailesine,

   Sonra Akrabasına Verme Babı 329

   Nafaka İle Sadakayı Müşrik Bile Olsalar Akrabaya, Eş, Evlat Ve

   Ana Babaya Vermenin Fazileti Babı 330

   Ölen Kimse Namına Verilen Sadakanın Sevabının Kendisine Ulaşacağı 333

   Her Türlü İyiliğe Sadaka Adı Verileceğini Beyan Babı 333

   Malını İnfak Edenle Etmeyen Babı 334

   Sadakayı Kabul Eden Kimsenin Bulunmayacağı O zaman Gelmezden Önce

   Sadaka Vermeye Teşvik Babı 335

   Helal Kazançtan Verilen Sadakanın Kabulü Ve Sevabının Arttırılması 336

   Yarım Bir Hurma, Güzel Bir Söz İle de, Sadakaya Teşvik Ve Sadakanın Cehennemden Koruyan Bir Perde Olduğunu Beyan Babı 336

   Ücretle Yük Taşıyarak Sadaka Vermek ve Sadaka Veren Kimseyi Küçümsemekten Şiddetle Nehiy Bab 337

   Menihanın Fazileti Babı 337

   Cömert İle Cimrinin Misali Babı 338

   Sadaka, Ehil Olmayan Kimsenin Eline Geçse Bile Veren İçin Ecir Sabit Olacağı Babı 338

   Kocasının Sarahaten Veya Örfen İzniyle Onun Malından Zararsızca Sadaka Veren Kadmın Ve Güvenilir Bekçinin Sevabı Babı 340

   Sadaka İle Hayır İşlerini Bir Araya Toplayanlar Babı 341

   İnfak Etmeye Teşvik Ve Cimriliğin Men Edilmesi Babı 342

   Az Bir Şey İle De Olsa Sadaka Vermeye Teşvik Ve Azı Hakir Görerek Vermekten İmtina Etmemek Gerektiği Babı 343

   Sadakayı Gizli Vermenin Fazileti Babı 343

   Sadakanın Efdalinin Sağlam Ve Cimrinin Sadakası Olduğu Babı 344

   Yüksek Elin Alçak Elden Daha Hayırlı Olduğunun beyanı Babı 344

   Dilenmekten Nehiy Babı 346

   Geçinecek Bir Şey Bulamayan Ve Halini Anlayıpta Kendisine Sadaka Veren Bulunmayan Fakir Kimse Babı 347

   İnsanlar İçin Dilenmenin Çirkinliği Babı 347

   İstemeden Ve Göz Dikmeden Kendisine Bir Şey Verilen Kimsenin Onu Almasının Mübah Olduğu Babı 348

   Dünyaya Meyletmenin Kerahati Babı 348

   Ademoğlunun İki Vadi Dolu Malı Olsa Üçüncüsünü İsteyeceği Babı 349

   Zenginliğin Mal Çokluğu İle Olmadığı Babı 349

   Dünya Nimetlerinin Bol Bol Verilmesinden Korkulması Babı 350

   İffet Ve Sabrın Fazileti Babı 352

   İhtiyaça Yetecek Kadar Rızık Ve Kanaat Babı 353

   Çirkin Ve Kaba Sözlerle İsteyen Bir Kimseye Atiyye Verme Babı 353

   İmanından Korkulan Kimseye Atiyye Verilmesi Babı 354

   Kalpleri İslama İsındırılacak Kimselere Atiyye Verilmesi, İmanı Kuvvetli Olanların Sabır Etmesi Babı 355

   Hariciler Ve Sıfatları Babı 361

   Haricileri Öldürmeye Teşvik Babı 366

   Haricilerin Bütün Yaratılmışların Ve Hayvanların En Şerlileri Olduklarını Beyan Babı 367

   Allah Rasulü İle Benî Haşim Ve Benî Âlî Muttalib’den İbaret Olan Kimselere Zekât Almanın Haram Kılınması Babı 368

   Hediyeyi Veren Ona Sadaka Yoluyla Sahip Olsa Bile Allah Rasulü’nün Onu Hediye Olarak Almalarının Beyan Babı 369

   Allah Rasulü’nün Hediyeyi Kabul, Sadakayı Reddetmesi Babı 370

   Sadaka Veren Kimseye Dua Etmek Babı 370

   ORUÇ KİTABI

   Ramazan Ayının Fazileti Babı 371

   Hilal Görülmekle Ramazan Orucunun Farz Olması, Yine Hilal Görülmekle Bayram Yapılması, Babı 371

   Ramazandan Bir Veya İki Gün Önce Oruç Tutulmaması Babı 372

   Ayın Yirmi dokuz Gün Olması Babı 373

   Allah Rasulü’nün Bayram Ayları Noksan Olmaz Hadisinin Manasını Beyan Babı 373

   Oruca Girişin Fecrin Doğması İle Hasıl Olduğunu, Fecir Doğuncaya Kadar Yemek Yemenin Cevazının Beyan Babı 374

   Sahur Yemeği Yemenin Fazileti, Tekid İle Müstehap Oluşu,

   Sahur Yemeğini Tehir Ve İftarı Acele Yapmanın Müstehap Oluşu Babı 376

   Oruç Vaktinin Bitmesi Ve Gündüzün Çıkması Vaktinin Beyanı Babı 377

   İftar Etmeden Üst Üste Tutulan (Visal) Orucundan Nehiy Babı 378

   Kişinin Oruçlu İken Hanımını Öpmesi Babı 380

   Cünüp İken Üzerine Fecir Doğan Kimsenin Orucunun Sahih Olması 380

   Oruçlunun Ramazan Gününde Cima Etmesinin Şiddetle Haram Kılındığı, Bu Sebeple Büyük Keffaretin Vacip Olması Babı 381

   İsyan Sebebi İle Olmamak Üzere Ramazanda İki Konak Veya Daha Fazla Yol Gidecek Olanın İftar Etmesinin Caiz Olduğu Babı 383

   Bir İş Görmek Şartı İle Seferde İftar Edenin Ecri Babı 384

   Seferde Oruç Tutmakla Tutmamak Arasında Muhayyerlik Babı 384

   Arafe Günü Hacının Oruç Tutmasının Müstehap Olması Babı 385

   Aşure Günü Orucu 386

   Aşure Günü Oruç Tutmayan Kimsenin, O Günün Kalan Kısmını Yemeden Geçirmesi Gerektiği Babı 388

   Ramazan Ve Kurban Bayramlarında Oruç Tutmaktan Nehiy Babı 389

   Sadece Cuma Günü Oruç Tutmanın Kerahati Babı 390

   Allah Azze ve Celle’nin "Oruç Tutmaya Güç Yetiremeyenlere Fidye Lazımdır Ayeti Kerimesinin ” Nesh Edildiğinin Beyanı Babı 390

   Ramazan Orucunu Şaban Ayında Kaza Etme Babı 391

   Ölen Bir Kimse Namına Orucun Kazası Babı 391

   Oruçlu Bir Kimsenin Dilini Muhafaza Etmesi Babı 392

   Orucun Fazileti Babı 393

   Zarar Gelmemek Ve Bir Hakkı Zayi Etmemek Şartıyla Oruca Takati Olan Kimse İçin Allah Yolunda Oruç Tutmasının Fazileti Babı 394

   Unutarak Yeme İçme Ve Cima Yapmanın Orucu Bozmaması Babı 394

   Allah Rasulü’nün Ramazandan Başka Zamanlardaki Orucu Ve Hiç Bir Ayı Oruçtan Hali Bırakmamanın Müstehap Olması Babı 394

   Oruçtan Zarar Görecek Kimse İle Bayram Ve Teşrik Günlerinde Oruç Tutanı, Nehiy Ve Bir Gün Tutup Bir Gün Bırakmanın Faziletinin Beyan 396

   Şaban Ayı Orucu 401

   Kadir Gecesinin Faziletini Beyan, O Geceyi Aramaya Teşvik, Yerini Ve En Ümid Edilen Vaktini Beyan 401

   İTİKAF KİTABI

   Ramazan Ayının Son On Gününde İtikafa Girmek 405

   İtikaf Yapmak İsteyen Kimse İtikaf Yerine Ne Zaman Girer 406

   Ramazanın Son On Gününde İbadete Daha Fazla Gayret Gösterme 406

   HAC KİTABI

   Hac Veya Umre İçin İhrama Giren Kimseye Mübah Olup Olmayan Şeylerle Koku Sürmenin Haram Kılındığım Beyan 407

   Hac Ve Umre İçin Mikat Mahalleri 409

   Telbiyenin Yapılış Şekli Ve Vakti 410

   Medinelilere Zül-huleyfe Mescidi Yanında İhrama Girmeleri Emri 410

   Telbiyeye Hayvanın Kalktığı Yerden Başlamanın Lüzumu 410

   İhrama Giren Kimsenin İhrama Girerken Koku Sürünmesi 412

   İhramlıya Avcılığın Haram Kılınması 413

   İhramlı Kimsenin Öldürmesi Caiz Olan Hayvanlar 416

   İhramlınm Başında Bir Elem Bulunduğu Zaman Onu Traş Etmenin Caiz Olması ve Fidyenin Vacip Olduğu Ve Miktarını Beyan 417

   Kan Aldırmanın İhramlı Kimseye Caiz Oluşu 418

   İhramlınm Başı İle Bedenini Yıkamasının Caiz Olması 418

   İhramlı Bir Kimse Öldüğü Vakit Yapılacak Muamele 419

   İhramlınm Bir Özürden Dolayı İhramdan Çıkmayı Şart Koşmasının

   Caiz Olması 420

   İhram Vecihlerini Beyan, Kıran Haccı Yapanın Ne Zaman İhramdan

   Çıkacağmı Beyan 420

   Vakfe İle Allah Azze ve Celle’nin "Sonra Siz de Başkalarının Akın Ettiği Yerden Akın Edin” Ayeti Hakkında 428

   İhramdan Çıkmanın Nesh Ve Haccı Tamamlamanın Emir Buyrulması 429

   Temettü Hacc’ının Cevazı 430

   Temettü Haccı Yapan Kimseye Kurban Vacip Olması, Bulamayanın Oruç Tutması Gerekir 431

   Kıran Haccı Yapan Bir Kimsenin İhramdan Ancak İfrad Haccı Yapanın Çıktığı Vakit Çıkabileceğini Beyan 432

   Muhasara Nedeniyle İhramdan Çıkmanın Ve Kıran Haccınm Cevazı 433

   İfrad Haccı İle Kıran Haccını Umre İle Beraber Yapma 434

   Hac İçin İhrama Girerek Mekkeye Gelen Kimseye için Tavaf Ve Sa’y 435

   Kâbeyi Tavaf Edip Sa’y Yapan Kimsenin İhramda Kalması Ve Hılle Çıkmaması Gerektiği 436

   Hac Aylarında Umrenin Caiz Olması 437

   İhrama Girerken Hedy Kurbanına Nişan Takmak 438

   Umrede Saç Kısaltma 439

   Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem’in Telbiyesi Ve Hedyi 439

   Allah Rasulü’nün Umrelerinin Sayısı Ve Zamanı 440

   Ramazanda Yapılan Umrenin Fazileti 442

   Mekke’ye Girmek İsteyen Kimsenin Zû-Tuvâ’da Gecelemesinin, Girerken Gusül Almasının ve Gündüz Girmenin Müstehab Oluşu 443

   Tavaf İle Umrede Ve Haccın İlk Tavafında Remelin Müstehap Oluşu 445

   İki Tavafda İki Rükn-ü Yemani’yi İstilam Etmenin Müstehap Oluşu, Diğer İki Rüknün İstilamı Gerektirmediği 446

   Tavaf Yaparken Hacer’i Esved’i Öpmenin Müstehap Oluşu 446

   Deve Vesaire Üzerinde Tavafın Ve Hacer’i Esved’i İstilam Etmesinin Caiz Olması Babı 447

   Safa İle Merve Arasındaki Say’m Bir Rükün Olduğunu, Haccın Ancak Onunla Sahih Olabileceği 448

   Telbiyeyi Bayram Günü Cemre-i Akabede Taş Atmaya Başlayıncaya Kadar Devam Ettirmenin Müstehap Oluşu 451

   Arefe Günü Arafat’tan Minaya Giderken Telbiye Ve Tekbir Getirilmesi 451

   Arafat’tan Müzdelife’ye Dönüş Ve O Gece Akşam İle Yatsı Namazlarını Müzdelife’de Cem Ederek Kılmanın Müstehap Oluşu 452

   Müzdelife’de Bayram Günü Sabah Namazını Erken Kılmanın Müstehap Oluşu 453

   Son Gecelerde Müzdelife’den Mina’ya Dönerken Kadınlara Diğer Zayıf Kimselerin Önce Yola Çıkmaları Ve Diğer Hacıların Sabah Namazını Kılıncaya Kadar Müzdelife’de Kalmalarının Müstehap Oluşu 454

   Cemrelerin Vadinin İç Kısmından Atılması Ve Atarken Mekke’yi Sola Almak Ve Her Atışta Tekbir Almak 456

   Saçı Kazıtmanın Kısaltmaktan Faziletli Olduğu Ve Cevazı 457

   Kurban Bayramı Günü Sünnetin Önce Taş Atmak, Sonra Kurban Kesmek, Sonra Traş Olmaktan İbaret Olduğunu, Beyanı 458

   Kurban Kesmeden Traş Olan Veya Taş Atmadan Kurban Kesenler 458

   İfada Tavafını Bayram Günü Yapmanın Müstehap Oluşu 459

   Nefr Günü El- Muhassab’e İnerek Orada Namaz Kılmanın Hükmü 460

   Teşrik Günlerinde Birkaç Gece Mina’da Kalmanın Gerekliliği, Sikaya Vazifesi Görenler İçin Bunun Terkine Ruhsat Verilmesi 461

   Hedy Kurbanlarının Etlerini, Derilerini Ve Çullarını Tasadduk Etmek 461

   Develerin Bağlı Olarak Ayakta Boğazlanması 462

   Bizzat Gitmek İstemeyen Kimsenin Harem-i Şerif’e Hedy Kurbanını Göndermesinin Hükmü 462

   İhtiyacı Olan Kimsenin Hedy Olarak Gönderilen Deveye Binmesinin Caiz Olması 463

   Veda Tavafının Vacip Olması Ve Hayızlılardan Düşmesi 464

   Hacı Olanla Olmayanın Kâbe’ye Girip İçinde Namaz Kılmasının Ve Kâbe’nin Her Tarafında Dua Etmesinin Müstehap Oluşu 465

   Kâbe’nin Yıkılıp Yapılması 466

   Kâbe’nin Duvarı Ve Kapısı 467

   Haccın Ömürde Bir Defa Farz Oluşu 469

   Kadının Hacca Ve Diğer Seferlere Mahremiyle Gitmesi 469

   Hac Seferiyle Başka Seferlerden Dönen Kimsenin Okuyacağı Dua 470

   Hac Veya Umreden Döndükten Sonra Zul-Huleyfe’de Namaz Kılmak 471

   Kâbe’yi Müşrik Hac Etmesin, Çıplak Olan’da Tavafta Bulunmasın Hadisi İle Hacc-ı Ekber Gününü Beyan 472

   Hac, Umre Ve Arefe Günün Fazileti 473

   Hacının Mekkeye İnmesi Ve Mekke Evlerinin Miras Olarak Verilmesi 473

   Hicret Edenin Hac Ve Umreden Sonra Üç gün Mekkede Oturmasının Caiz Olması 474

   Mekke İle Mekke’nin Avı, Otu, Ağacı Ve Buluntunun Haramlılığı 474

   Mekkeye İhramsız Girmenin Cevazı 477

   Medine’nin Fazileti Ve Avı, Otu, Ağacının Haramlılığı 477

   Medine’de Yaşamaya Ve Sıkıntısına Katlanma 481

   Medine’ye Taun Hastalığının Ve Deccalin Girememesi 481

   Medine’nin İçerisinde Kötü İnsanları Barındırmaması 482

   Medine Ahalisine Kötülük Yapmak İsteyenin Günahı 483

   Şehirler Fethedildiği Zaman Medinede Yaşamaya Teşvik 483

   Medine’nin Terk Edilip Issız Bırakılması 484

   Allah Rasulü’nün Kabri İle Minberinin Arasının Cennet Bahçelerinden Bir Bahçe Olması 484

   Allah Rasulü’nün "Uhud Bizi Sever Bizde Uhudu ” Sözü 485

   Mekke Ve Medine’de Mescidi Nebevi Ve Mescidi Haram’da

   Namaz Kılmanın Fazileti 485

   Üç Mescidin Dışında Sefer Düzenlenmeyeceği 486

   Kuba Mescidinin Ve Bu Mescidde Kılınan Namazla Onu Ziyaret Etmenin Fazileti 486

   NİKÂH KİTABI

   Mut’a Nikâhının Önceleri Helal İken Daha Sonra Kıyamete Kadar Haram Kılınması 491

   Bir Kadının Halası Veya Teyzesiyle Bir Nikâh Altında Olmasının Haram Olması 493

   İhramlı Bir Kimsenin İhramda İken Nikâhlanmasının Haram Olması 493

   Din Kardeşi İzin Vermedikçe Veya Vazgeçmedikçe Talip Olduğu

   Kızı İstemek İçin Elçi Göndermenin Haram Olması 493

   Şiğar Nikâhının Haram Kılınması 494

   Nikâhta Şart Koşulması 494

   Nikâhta Dul Kadından İzin Almanın Sözle Bekâr Kızın İse

   Susması Suretiyle Olacağı 494

   Babanın Yaşı Küçük Olan Bakire Kızı Evlendirmesi 495

   Mehrin Müstehap Oluşu 496

   Bir Kimsenin Cariyesini Âzad Ederek Daha Sonra Onunla Evlenmesi 498

   Allah Rasulü’nün Zeyneb bintu Cahş İle Evlenmesi,

   Hicab Ayetinin İnmesi Ve Düğün Davetinin Sabit Olması 500

   Davete İcabet Etmek 504

   Üç Talakla Boşanan Bir Kadının Durumu, İlk Kocasına Helal Olmaması 504

   Cima Esnasında Okunacak Dua 506

   Bir Kimseye Eşinin Dübürü Dışında Her Yerinin Helal Olması 506

   Kadının Kocasının Yatağına Girmekten Kaçmasının Haram Olması 506

   Azlin Hükmü 507

   SÜT EMME KİTABI

   Neseb Yönünden Haram Olanın, Süt Emme İle de Haram Olması 509

   Süt Emmeden Gelen Haramlığm Neseb Yönünden Daha Evla Olması 510

   Süt Kız Kardeşin Haram Kılınması 511

   Üvey Kız İle Baldızın Haram Kılınması 512

   Süt Hükmü Ancak Açlıktan Dolayı Sabit Olur 512

   Çocuk Kimin Yatağında Doğmuşsa Ona Aittir 513

   Kaif Yani İz Takibcisinin İlhak Etmesi İle Amel Etmek 514

   Zifafdan Sonra Bâkire İle Dul Kadınm Yanında Kaç Gün Kalınacağı 514

   Eşler Arasında Adaletli Davranma Her Biri İçin Gün Taksim Etme 515

   Eşler Arasında Sırasını Diğerine Bağışlaması 515

   Evlenirken Dindar Olanın Tercih Edilmesi 516

   Evlenirken Bakire Olanını Tercih Etme 516

   Kadınlar Hakkında Vasiyet 520

   TALÂK KİTABI

   Hayızlı Kadının Rızası Olmadan Boşamanın Haram Kılınması 523

   Karısını Kendisine Haram Edip de Boşamayı Niyet Etmeyen Kimseye

   Keffaretin Vacip Olması 524

   Kadını Muhayyer Bırakmanın Ancak Niyetle Talak Olacağı 527

   Kadından Uzaklaşma Onları Muhayyer Bırakma 528

   Üç Talâkla Boşanan Kadına Nafaka Verilmesi 538

   Kadının İddetinin Doğum Yapması İle Son Bulması 538

   Kocası Ölen Kadının İddet Boyu Yas Tutmasının Vacip Olması

   Bunun Dışında Üç Günün Dışında Yas Tutmanın Haram Kılınması 540

   LİAN KİTABI

   Köle Azad Etme 547

   Kölenin Çalıştırılması 548

   Vela Azad Edene Aiddir 548

   Velayı Satmaktan Ve Hibe Etmekten Nehy 550

   Azad Edilenin Kendini Azad Edenden Başkasını Veli Edinmesi 550

   Köle Azad Etmenin Fazileti 551

   ALIŞ VERİŞLER KİTABI

   Mülamese Ve Münabeze Satışının İptali 553

   Hamile Devenin Satışı Haramdır 554

   Din Kardeşinin Satışı Üzerine Satış Pazarlığı Üzerine Pazarlık Haramdır 555

   Satıcıların Yolda Karşılanmalarının Haramlılığı 556

   Şehirli, Köylü Hesabına Satış Yapamaz 556

   Mal Ele Geçmeden Satış Yapılamaz 557

   Alışverişte Muhayyerlik Vardır 557

   Alışverişte Dürüstlük 558

   Alışverişte Aldanan 559

   Meyveleri Olgunlaşmadan Önce Satmanın Haram Olması 559

   Kuru Hurmanın Yaş Hurma İle Satışı Haram Kılınmıştır 560

   Üzerinde Hurması Bulunan Ağacın Satışı 562

   Meyveyi Olgunlaşmadan Satmanın Haramlılığı 562

   Araziyi Kiraya Verme 563

   Tarlayı Ekin Karşılığı Kiraya Verme 565

   Tarlayı Karşılıksız Ekime Verme 566

   SULAMAK KİTABI

   Meyve Ve Ekini Bir Kısmı Karşılığı Sulama 567

   Fidan Dikme Ve Ekin Ekmenin Fazileti 568

   Telef Olanı Hesabtan Düşme 569

   Borcun Bir Kısmını Silme 569

   Satıcı İflas ettiğinde Satanın Malını Alma Hakkı 570

   Borçluya Mühlet Verme 570

   Zenginin Borcunu Ödememesinin Haram Kılınması 571

   Fazla Suyun Satılmasının Haramlılığı 572

   Köpeğin Satışı, Kahinin Ücreti Ve Fahişenin Kazancı Haramdır 572

   Köpeklerin Öldürülmesi 572

   Hacamat Ücreti 574

   İçki Satmanın Haramlılığı 574

   İçki, Leş, Domuz Ve Put Satışının Haramlılığı 575

   Faiz Babı 576

   Altını Gümüş Karşılığı Satmanın Haramlılığı 577

   Yiyeceğin Misli Misline Satılması 577

   Şüpheli Şeyleri Terk 580

   Deveyi Satıp Binmeği İstisna Etme 581

   Sizin En Hayırlınız Borcunu En iyi Ödeyendir 584

   Rehinin Hazarda Ve Seferde Caiz Olduğu 584

   SELEM KİTABI

   Alış Verişte Yemin etme 585

   ŞUFA KİTABI

   Komşunun Duvarına Mertek Çakmak 587

   Zülmun Ve Yer Gasbetmenin Haram Kılınması 588

   Yolun Ne Kadar Olacağı 589

   FERAİZ KİTABI

   Miras Hisselerini Ehline Verin Kalanı En Yakın Erkeğe Verin 591

   Kelalenin Mirası > 591

   Son İnen Ayetin Kelale Ayeti Olduğu 592

   Kim Mal Bırakırsa O Mal Mirasçınındır 592

   BAĞIŞLAR KİTABI

   Hibe Edenin Ettiği Malı Satın Alamayacağı 593

   Sadaka Ve Hibeden Dönmenin Haramlılığı 594

   Hibe Hususunda Evlattan Bazılarını Üstün tutma 594

   VASİYYET KİTABI

   Üçte Biri Vasiyyet 597

   Sadakaların Ölüye Ulaşması 598

   Vakıf 599

   Vasiyet Edecek Bir Şeyi Olmayan Vasiyyet Etmez 600

   NEZİR KİTABI

   Nezrin Yerine Getirilmesi 603

   Nezrin Belayı Defedemeyeceği 603

   Kabeye Yürüyerek Gitmeyi Nezretme 604

   YEMİNLER KİTABI

   Allahtan Gayrına Yeminin Nehyi 607

   "Lât ve Uzzâ adına” Derse Bu Sözünün Kefareti Olarak Hemen

   "Lâ ilahe illallâh desin ” 608

   Yemin Edipte Hayırlısını Görünce Dönme 608

   İstisna Babı    612

   Yeminde Israrın Yasaklanması 613

   Kafirin Nezri 613

   Köle Ve Cariyesine Zina İsnat Etmenin Haramlılığı i 614

   Köle Ve Cariyesine Yediğinden Yedirme Giydiğinden Giydirme 614

   Sahibine Samimi Allah’a İbadetini Yapan Kölenin Ecri 616

   Köledeki Hisseyi Azad Etme 617

   Müdebbirin Cevazı 617

   KASAME KİTABI

   Kasame Babı 619

   Mürtedin Hükmü 620

   Kadın karşılığında Erkeğin Öldürülmesi 621

   İnsanın Nefsi Müdafasında Kısas Ve Diyet Gerekmeyeceği 622

   Dişlerin Kısası 623

   Müslümanm Kanını Mübah Kılan Haller 623

   İlk Katilin Günahı 624

   Kıyamet Gününde İnsanların Arasında Görülecek İlk Dava Kan Dökmektir 624

   Kan, Namus ve Mallar Haramdır 625

   Ceninin Diyeti 627

   HADLER KİTABI

   Hırsızlığın Haddi 629

   Hırsız Kim Olursa Olsun Eli Kesileceği 630

   Evli ve Dulun Recmedileceği 630

   Zinayı İtiraf Etme 633

   Yahudilerin Recmi 634

   İçkinin Haddi 636

   Kırbaçların Haddi 637

   Haddler Günahlara Keffarettir 637

   Hayvanın, Maden Ve Kuyusunun Yaralamasının Heder Olması 638

   DAVALAR KİTABI

   Yeminin Davalıya Ait Oluşu 639

   Delilleri İyi Anlatma 640

   Hind Davası 640

   Çok Soru Sormaktan Nehiy 642

   Hakim İçtihatta Bulunur İsabet Ederse Veya Hata Ederse Ecir Alır 642

   Hakim’in Öfkeli İken Hüküm Vermesi 642

   Bidat Olan Şeyleri Red 643

   Hakimin İhtilafı 643

   Hakimin Davalıların Arasını Bulması 644

   BULUNTU KİTABI

   Sahibinin Haberi Olmadan Koyunun Sağılmasının Haram Olması 648

   Misafiri Ağırlama 649

   CİHAD KİTABI

   Habersiz Baskın Yapmanın Cevazı 651

   Müjdeleyin Nefret Ettirmeyin 651
   Diğer Özellikler
   Stok KoduBuhari ve Müslim İttifak Ettiği Hadisler
   MarkaSağlam Yayınevi
   Stok DurumuBu ürün geçici olarak temin edilememektedir.
   Anasayfa l Müşteri Hizmetleri | Gizlilik Sözleşmesi l Kadife Yasin kitapları l Özel Ciltli Yasin Kitapları l Kız Bebek Mevlüdü l Erkek Bebek Mevlüdü

   Mevlüt Hediyeleri

   Mevlütler, Müslümanların bir araya gelmelerine vesile olan güzel toplantılardır. Mevlütlerde dostlar İslamiyet’in keyfine birlikte ulaşırken, birbirlerini de memnun etmektedirler. Mevlütlerde dostların birbirlerine hediyeler vermesi de oldukça doğru ve ahlaki bir davranıştır. Bu sayede arkadaşlık bağı güçlenecektir. Sitemiz, www.hesaplikitap.com  mevlütlerde hediye etmeniz için sizlere uygun mevlüt hediyelerini satışa sunmaktadır. Siz de mevlüt hediye setleri alarak sünnet, hac, vefat veya doğum için düzenlediğiniz bu güzel etkinliği farklı bir hale getirebilirsiniz.
   Mevlüt hediye setleri genel anlamda birçok ürünü içinde barındırmaktadır. Bu setlerde seccade, tesbih, Yasin kitabı ve hediyelik kutu görmeniz oldukça normaldir. Namaz kılamayan ve kılmaya niyet eden dostlarınız için de harika bir armağan olan Mevlüt hediye setleri, etkinliklerinizde rahatlıkla sipariş verebileceğiniz bir üründür. Dilerseniz toplu alım seçeneğiyle mevlüte gelen bütün sevdiklerinize mevlüt hediye seti verebilirsiniz.
   Mevlüt hediye setleri içerisinde bulunan Yasin-i Şerif kitapları, 99 taneli gül kokulu tesbih, seccade, takke, yazma, tül kese, lokumn kutusu, resimli ayatli magnet ve bir çok altarnatif hediye ler mevcuttur.
   Sitemiz, www.hesaplikitap.com Müslüman mümin kardeşlerimize her daim en güzel ve en kaliteli ürünleri sunmaya çalışmaktadır. Mevlütler için özel olarak hazırladığımız bu setlerde, istediğiniz tüm ürünleri kolaylıkla bulabileceksiniz. Aynı zamanda toplu alım gerçekleştirmek isteyen müminler de sitemizden yararlanarak sipariş verebilir, hiçbir prosedürle uğraşmadan ürünleri teslim alabilirler. Her daim uygun fiyat ve kaliteli ürün anlayışıyla hareket eden sitemizde farklı mevlüt hediyelikleri yer almaktadır.
   www.hesaplikitap.com sitesi, müşterilerini her daim memnun etmeye çalışmaktadır. Bu kapsamda satışa çıkardığımız hediye setleri, uygun fiyatlar uygulayacağız. Böylelikle bütçesi kısıtlı olan misafirlerimiz de rahatlıkla alışverişlerini yapabilir ve toplu sipariş verebilirler. Bununla birlikte ödeme kolaylıkları da barındıran sitemiz, kredi kartı, EFT ve kapıda ödeme kolaylığıda sunmaktadır. Sizler de bizi tercih ederek kaliteli malzemeden üretilmiş en güzel ürünleri en makul fiyatlarla satın alabilirsiniz.


   yasin kitabı hediyelik, yasin kitabı bağışlama duası, yasin kitabı bebek mevlüdü, yasin kitabı büyük, yasin kitabı cenaze, yasin kitabı elmalı hamdi, toptan yasin kitabı fiyatları, yasin kitab, yasin kitabı mevlüt, yasin kitabı mevlüt için, yasin kitabı orta boy, hediyelik yasin kitabı, mevlüt hediyesi yasin, mevlüt hediyesi tesbih, mevluthediyesi, mevlüt hediyesi yasin tesbih, cenaze mevlüt hediyesi, mevlüt dagitmalik hediyeler, mevlüt dagitmalik hediye, mevlüt hediyeleri sepeti, mevlüt hediyesi yasini şerif, mevlüt hediyeleri toptan, vefat mevlüt hediyesi, mevlitte ne hediye verilir, isimli kadife Yasin, kadife yasin kitabı ve tesbih, kadife yasin kitabı toptan satış, kadife yasin kitabı toptan, kadife yasin kitabı en ucuz, kadife yasin kitabı fiyatı, yasin kitabı kadife, kadife kaplı yasin kitabı çanta boy, bebek mevlüdü kadife yasin kitabı, hediyelik kadife yasin kitabı, isme özel kadife Yasin, kadife kaplı yasin kitabı

    

   PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.