Yasin Kitabı-Mevlüt Hediyesi-Kadife Yasin Kitabı-Toptan Yasin Kitabı-Bebek Mevlüdü-Hac Umre Hediyesi-Kişiye Özel Yasin Kitabı-Vefat Mevlüdü hediyesi-Dini Sunumluklar-isimli kadife Yasin Kitabı

Ayet ve Hadislerle Dua Hazinesi Harun Yıldırım

Fiyat:
200,00 TL
İndirimli Fiyat (%40) :
120,00 TL
Kazancınız 80,00 TL
Havale / EFT:
115,20 TL
22,80 TL'den başlayan taksit seçenekleri için tıklayın.
1
Ayet ve Hadislerle Dua Hazinesi Harun Yıldırım

"Rabbiniz buyurur ki. Bana dua edin, duanızı kabul edeyim. Bana kibirlenerek kulluk etmeye tenezzül etmeyenler, mutlaka aşağılanmış olarak cehenneme gireceklerdir.” (Mümin, 60)
"Ey iman edenler! Allah’ı çokça anın ve sabah akşam O’rrun şanını yüceltin.” (Ahzab, 41-42)
"De ki: ‘Sizin dua ve kulluğunuz olmasa, Rabbim size değer versin ki?” (Furkan, 77)
Dua etmenin bazı edepleri ve kabul edilme sebepleri. Duanın kabul edildiği yerler, haller ve vakitler.Ayet ve Hadislerle Dua Hazinesi kitabında yer alıyor
  Kitap ve sünnetten dualar, Kitap ve sünnetten rukye ile tedavi. Kur’ân ve sünnet ile tedavinin önemi.
Sihrin tedavisi, göz değmesi (nazar tedavisi), kendisine cin musallat olmuş kimsenin tedavisi, nefsi (psikolojik) hastalıkların tedavisi, yara ve çıban tedavisi, başına bir musibet gelenin tedavisi, hastanın kendisini tedavi etmesi, uykusunda korkan ve kabus görenin tedavisi, humma (ateşli hastalıkların) tedavisi, böcek ve yılan sokmasının tedavisi, öfkenin tedavisi, çörekotu ile tedavi, mal ile tedavi, zem zem suyu ile tedavi, kalp hastalıklarının tedavisi vs. gibi...
Hamd, ancak Allah içindir. O'na hamdeder, O’ndan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden, amellerimizin kötülüğünden O'na sığınırız. Allah kimi hidayete erdirirse onu saptıracak yoktur, kimi de saptı­rırsa onu hidayete erdirecek yoktur.
Allah’tan başka ilah olmadığına şehadet ederim. O, tektir ve ortağı yoktur. Ve şahadet ederim ki, Muham- med O’nun kulu ve Rasülü’dür.
"Ey iman edenler! Allah’tan sakınılması gerekti­ği şekilde sakının ve ancak müslüman olarak ölün."
(Al-i îmran:102)
"Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan ve on­dan da eşini yaratan ve ikisinden bir çok erkekler ve kadınlar  üretip yayan Rabbinizden sakının. Adı­nı kullanarak birbirinizden dilekte bulunduğunuz Allah'tan ve akrabalık haklarına riayetsizlikten de sakının. Şüphesiz Allah sizin üzerinizde gözetleyicidir." (Nisa: 1)
"Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve doğru söz söyleyin. Ki Allah işlerinizi düzeltsin ve günahları­nızı bağışlasın. Kim Allah ve Rasulüne itaat ederse büyük bir kurtuluşa ermiş olur." (Azab: 70-71)
Bundan sonra;
"Muhakkak ki, sözlerin en doğrusu Allah’ın Kelam’ı, yolların en hayırlısı Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem’in yoludur, işlerin en kötüsü ise sonradan uydu­rulanlardır. Sonradan uydurulup dine sokulan her amel bid'at, her bid'at sapıklık ve her sapıklık da ateştedir."
'Hutbetü’l-Hace’ ismiyle meşhur olan bu duayı, cu­ma hutbelerinde vesair konuşmalarında okuyan Rasu- lullah, bizzat sahabelere öğretmiştir. Müslim (867), Ne- sei (1387)
Azîz ve çok bağışlayıcı olan, (dünyada) gözlerin O’nu göremediği, ancak kendisi o gözleri gören, gecey­le gündüzü akıl ve basiret sâhibi kimselere ibret olsun diye yaratan, Allah’ı çok anan muttaki ve iyilerin önderi Peygamber Muhammed Sallallahu aleyhi ve sellem’i yol gösterici olarak seçip insanlığa gönderen Allah’a ham- dolsun.
Bizlere Allah’ı çok anarak cennette yüce makamlara erişmek için önde olmayı bildiren Allahın Rasulü Hz. Mu- hammed Sallallahu aleyhi ve sellemdir. Cenneti isteyen ve cehennemden Allah’a sığınan herkes O’nun çağrısına uyarak Allah'ı gece ve gündüz anmaya devam etmişler­dir. Allah azze ve celle, gece ve gündüz devam ettiği sü­rece O’na, kendisinden önce gönderilen seçkin peygam­ber kardeşlerine, onların âilelerine, bir ve Kahhâr olan Allah’ı zikreden herkese salât ve selâm eylesin.
Allah azze ve celle'nin üzerimizdeki en büyük hak­kı; O’nu birlemek (tevhîd) ve kendisini çokça anmak, zikretmektir. Bu hakkı yerine getirenlerin karşılığı cen­nettir. Hiç kimse de Allah’ı çokça anan kimseyi ecirde geçememiştir.
Ey mü'min kardeş! Bu konuda daha fazla zikir ve duâ öğrenmek istersen, Allah, onu elde etmeyi sana ko­lay kılsın. Çünkü azıkların en hayırlısı; zikirdir. Allah'ın katında olanlara gelince, O'nun nimetleri sayılamayacak kadar pek çoktur ve bundan başka cennette O’nun vechi kerîmini görmek vardır.
Allah azze ve celle buyuruyor ki: "..(dilleri ve kalp­leriyle) Allah'ı çokça anan erkekler ve kadınlar; Al­lah, onlara günahlarının bağışlanmasını ve büyük bir ecir (cenneti) hazırlamıştır.” (Ahzâb Sûresi: 35)
"Ey îmân edenler! (Kalpleriniz, dilleriniz ve bü­tün âzalarmızla) Allah'ı çokça anın. Gece gündüz, (farz namazların akabinde ve her durumda vakit­lerinizi) Allah'ı teşbih etmekle meşgul edin." (Ahzâb Sûresi: 41-42)
"O mü’minler için cennette istedikleri şeyler vardır. Bahşettiklerimizden başka daha nice nimet­ler vardır. (O da Allah’ın Kerim yüzüne doya doya bakmaktır)." ( Kâf Sûresi: 35)
Peygamber Sallallahu aleyhi ve sellem'de bu konu­da şöyle buyurmaktadır: "Yürüyün, bu Cümdân dağıdır. Müferridler ecirde başkalarını geçtiler. "Sahâbe: Müfer- ridler kimlerdir Ey Allah’ın Râsûlü? dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem: "Onlar, Allah'ı çokça anan er­kekler ve kadınlardır." buyurdu. (Müslim)
"Hidâyetiyle bizleri sâlih amel işleyerek bu nimet­lere muvaffak kılan Allah'a hamdolsun. 0 bizi bu dos­doğru yola iletmeseydi, biz kendiliğimizden doğru yolu bulamazdık.” (A’râf Sûresi:43)
Böyle bir eseri; Sahihi Buhari, Sahihi Müslim, Sü­neni Tirmizi, Süneni Nesei, Süneni Ebu Davud, Süneni İbnu Mace, Metalibul Aliye, Camiul Ehadis, Hısnul Müs­lim, vs... Arapçadan Türkçeye aktarmayı nasip ettiği için Allah’a hamdu senalar olsun. Rabbim ahiret azığı kılsın. Okuyan kişilere ise öğrenme, yaşama, hıfz etme ve an­latmayı nasip etsin. Amin.
Allah'ım! Dünya ve ahirette senden af ve afiyet dilerim. Allah'ım! Dinim, dünyam, ailem ve malım hakkında senden af ve afiyet dilerim. Allah'ım! Ku­surlarımı gizle ve korkularımdan emin kıl. Allah’ım! Beni önümden, arkamdan, sağımdan, solumdan, üstümden koru. Yere batırılarak altımdan helak edilmekten azametine sığınırım. Allah'ım! Senden; faydalı bir ilim, temiz bir rızık ve makbul bir amel dilerim.
Sahihi Buhari, Sahihi Müslim, Süneni Tirmizi, Süneni Nesei, Riyazus Salihin, Süneni Ebu Davud, İbnu Mace, Cami’ul Ehadis, Metalibu Aliye, Hisnu’l-Müslim’den dua rivay­etleri...

İÇİNDEKİLER

DUA 9
Bütün İşlerde İyi Niyet ve İhlaslı Olmak 17
Duanın  Fazileti 23
Dua Etmenin Bazı Edepleri ve Kabul Edilme Sebepleri 25
Duanın Kabul Edildiği Yerler, Haller ve Vakitler: 26
KİTAP VE SÜNNETTEN DUALAR 29
KİTAP VE SÜNNETTEN RUKYE İLE TEDAVİ 79
Kur’ân ve Sünnet ile Tedavinin Önemi 79
SİHRİN TEDAVİSİ 84
GÖZ DEĞMESİ (NAZAR] TEDAVİSİ 97
KENDİSİNE CİN MUSALLAT OLMUŞ KİMSENİN TEDAVİSİ 100
NEFSİ (Psikolojik) HASTALIKLARIN TEDAVİSİ: 101
YARA VE ÇIBAN TEDAVİSİ 107
BAŞINA BİR MUSİBET GELEN KİMSENİN TEDAVİSİ 107
ÜZÜNTÜ VE KEDERİN TEDAVİSİ 111
HASTANIN KENDİSİNİ TEDAVİ ETMESİ 113
HASTA ZİYARETİNDE, HASTANIN TEDAVİSİ 114
UYKUSUNDA KORKAN VE KÂBUS GÖRENİN TEDAVİSİ 114
HUMMA (ATEŞLİ HASTALIKLARIN) TEDAVİSİ 115

BÖCEK VE YILAN SOKMASININ TEDAVİSİ 115
ÖFKENİN TEDAVİSİ 115
ÇÖREK OTU İLE TEDAVİ 116
BAL İLE TEDAVİ 116
ZEMZEM SUYU İLE TEDAVİ 117
KALP HASTALIKLARININ TEDAVİSİ 118
SAHİHİ BUHARİ’DE GEÇEN DUALAR
Her Peygamberin Kabul Edilmiş Bir Duası Vardır. 125
Allah’tan Bağışlanma Dilemenin En Faziletli Olanı 125
Allah Rasûlü’nün Gece,Gündüz Bağışlanma Dilemesi 127
Tövbe 128
Sağ Yanı Üzerine Yatmak 128
Geceleyin Yatağına Abdestli Olarak Yatan Kimse 129
Bir Kimse Uyuyacağı Zaman Ne Der? 130
Yatarken Sağ Eli Sağ Yanağın Altına Koymak 130
Sağ Tarafı Üzerine Yatarak Uyumak 131
Geceleyin Uykudan Uyanan KimseninOkuyacağı Dua 132
Uyunacağı Zaman Allâhu Ekber Ve Subhânallâh Demek 133
Uyunacağı Zaman (Felak, Nas ve İhlas Sur.) Okumak 135
Gece Yarısında Duâ Etmenin Fazileti 135
Tuvalete Girerken Söylenecek Duâ 136
Kişinin Sabahleyin Okuyacağı Duâ 136
Namazda Duâ 137
Farz Namazdan Sonra Okunacak Dua 138
Kendinden Başka Din Kardeşi İçin Dua Eden Kimse 141
Kafiyeli Sözlerle Dua Etmenin Hoş Karşılanmadığı 142
Allah’a kesin ifadelerle dua etmek 143
Acele Etmediği Takdirde Kulun Duasına İcabet Edilir. 144
Dua Ederken Elleri Kaldırmak 144
Kıbleden Başka Tarafa Yönelerek Dua Etmek 144
Kıbleye Yönelerek Duâ Etmek 145
Allah Rasûlü'nün Hizmetçisine Duâ Etmesi 146

Üzüntü Halinde Okunacak Dua 147

Belânın Meşakkatinden Allah’a Sığınmak 147

Allah Rasûlü’nün: 'Allâhumme! Er-Refîkal-Alâ' Duası 148

Ölüm ve Hayâtla Duâ Etmek 149

Çocuklara Duâ Etmek ve Başlarını Okşamak 150

Allah Rasûlü’ne Salât ve Selam Etmek 151

Allah Rasûlü’nden Başkasına Salât Edilir mi? 153

Allah Rasûlü'nün Şu Kavli: 155

Fitnelerden Allah’a Sığınmak 155

İnsanların Kargaşalarından Allah’a Sığınmak 157

Kabir Azabından Allah’a Sığınmak 159

Hayatın ve Ölümün Fitnesinden Allah’a Sığınmak 160

Günah İşlemekten ve Borçlanmaktan Allah'a Sığınmak 161

Korkaklıktan ve Tembellikten Allah'a Sığınmak 162

Cimrilikten Allah’a Sığınmak 162

Aşırı Yaşlılıktan Dolayı Bunamaktan Allah'a Sığınmak 163

Vebanın ve Hastalığın Kaldırılması İçin Duâ Etmek 163

Aşırı Yaşlanıp Bunamak, Dünyâ ve Cehennem Fitnesi 166

Zenginlik Fitnesinden Allah’a Sığınmak 167

Fakirlik Fitnesinden Allah’a Sığınmak 168

Bereketle Birlikte Malın Çoğalması İçin Dua Etmek 168

İstihare Duası (Bir İşin Hayırlısını İsteme Duası) 169

Abdest Alırken Okunacak Duâ 172

Yüksek Bir Yere Çıkıldığında Okunacak Duâ 172

Bir Kimse Yolculuğa Çıkacağı-Evine Döneceği zaman Dua 174

Evlenen Kimseye Yapılacak Duâ 175

Cinsi Münasebetten Önce Ne Denir? 176

Allah Rasûlü "Allah’ım! Bize Dünyada İyilik Ver!” Duâsı 177

Dünyâ Fitnesinden Allah’a Sığınmak 178

Tekrar Tekrar Dua Etmek 178

Müşriklere Beddua Etmek 180

Müşriklere Duâ Etmek 184

Allah Rasûlü’nün: "Allah'ım! Günahlarımı bağışla” Duası 184

Cuma Günü, Kabul Edileceği Ümit Edilen Saatte Dua 186

Allah Rasûlü’nün: Yahudiler Hakkındaki Kavli 186

Duânın Sonunda "Âmîn” Demek 187

"La ilahe illallah" Demenin Fazileti 188

"Subhânallah” Demenin Fazileti 190

Allah Azze ve Celle’yi Zikretmenin Fazileti 191

"Lâ Havle Velâ Kuvvete İllâ Billahi" Sözünün Fazileti 194

"Allah’ın Yüzden Bir Eksik Doksan Dokuz İsmi Vardır". 195

(Usandırmamak İçin) Zaman Zaman Vaaz ve Ders Yapmak 196

SAHİHİ MÜSLİM'DE GEÇEN DUA RİVAYETLERİ

Hastaya Okumanın Müstehab Oluşu 197

Hastaya Muavvizzatı Okumak ve Üfürmek, Rukye Yapmak... 197

Göz, Sıraca, Zehir ve Nazar için Rukye Yapmak 198

İçerisinde Şirk Olmamak Şartıyla Rukye Yapmak 199

Kur'an ve Ezkarla Yapılan Rukyeye Karşılık Ücret Alma 200

Dua İle Birlikte Elini Ağıran Yerin Üzerine Koyma 201

Namazda Vesvese Şeytanından Allah’a Sığınma 201

Her Hastalığın Bir İlacı Olduğu ve Tedavinin Müstehablığı 201

SÜNENİ TİRMİZİ’DE GEÇEN DUA RİVAYETLERİ

DUÂNIN ÖNEMİ 203

ALLAH KENDİ ZATINDAN İSTEMEYENİ SEVMEZ 203

CENNET HÂZİNELERİNDEN BİR HAZİNE 204

DİL DAİMA ALLAH’I HATIRLAYARAK ISLAK KALMALI 204

ALLAH'I GÜNDEMDE TUTMAK HERŞEYDEN ÜSTÜNDÜR? 204

AMELLERİN EN DEĞERLİSİ HANGİSİDİR? 205

ALLAH'IN DİNİNİ GÜNDEMDE TUTANLARIN DEĞERİ 206

ALLAH’I HATIRLAYAN TOPLULUKLARIN HALİ 207

MÜSLÜMANIN DUÂSI MUTLAKA KABUL GÖRÜR 207

DUÂ EDEN ÖNCE KENDİSİNDEN BAŞLAMALIDIR 208

DUÂ EDERKEN ELLERİN KALDIRILMASI GEREKİR Mİ? 208

DUÂNIN SONUCUNU BEKLEME 208

SABAH VE AKŞAM YAPILACAK DUALAR 209

SEYYİD-ÜL İSTİĞFAR DUÂSI NASILDIR? 210

YATAĞA GİRİLDİĞİNDE OKUNACAK DUÂ 210

YATARKEN OKUNACAK SÛRELER HANGİLERİDİR? 213

TEŞBİH, TAHMİD VE TEKBİR GETİRMEK 215

FARZ NAMAZLARIN SONRA DUÂ VE TESBİHAT NEDİR? 215

GECELEYİN UYANAN KİMSENİN YAPACAĞI DUÂ 216

ALLAH RASÛLÜ’NÜN GECELEYİN SÖYLEDİĞİ SÖZLER 217

UYUMAK İSTEYEN NASIL DUÂ ETMELİ? 217

ALLAH RASÛLÜ, GECE NAMAZA KALKTIĞINDA DUÂSI? 218

ALLAH RASÛLÜ, GECE NAMAZINDAN SONRA DUÂSI? 218

GECE NAMAZINA BAŞLARKEN NASIL DUÂ EDİLİR? 220

ALLAH RASÛLÜ, NAMAZ KILMAYA BAŞLARKEN DUASI? 221

SECDE AYETLERİ OKUNDUĞUNDA NE SÖYLENİR? 222

EVDEN ÇIKARKEN OKUNACAK DUÂ 222

ÇARŞIYA GİRERKEN OKUNACAK DUÂ 223

HASTALIK ANINDA SÖYLENECEK DUÂ 224

ÖZÜRLÜ VE SAKAT BİR KİMSE GÖRÜLDÜĞÜNDE 225

BİR TOPLANTIDAN KALKILDIĞI ZAMAN DUÂ 225

SIKINTILI ANLARDA OKUNACAK DUÂ 226

BİR YERDE KONAKLAYAN KİMSENİN YAPACAĞI DUÂ 226

YOLCULUĞA ÇIKILDIĞI ZAMAN YAPILACAK DUÂ 226

YOLCULUKTAN DÖNÜLDÜĞÜNDE OKUNACAK DUÂ 227

BİR KİMSEYİ UĞURLARKEN YAPILACAK DUÂ 227

YOLA ÇIKACAK KİMSEYE ALLAH RASÛLÜNÜN DUÂSI 228

BİNİTE BİNERKEN NE OKUNUR? 228

DUÂLARI KABUL GÖREN ÜÇ KİŞİ KİMLERDİR? 229

RÜZGAR ŞİDDETLİ ESTİĞİNDE NASIL DUÂ EDİLİR? 229

GÖK GÜRLEMESİ ESNASINDA NASIL DUÂ EDİLİR? 230

HİLAL GÖRÜLDÜĞÜ ZAMAN NASIL DUÂ EDİLİR? 230

ÖFKE ANINDA HANGİ DUÂ YAPILMALI? 230

SEVİLMEYEN BİR RÜYA GÖRÜLDÜĞÜNDE NE YAPILIR? 231

TURFANDA MEYVE GÖRÜLDÜĞÜNDE NASIL DUÂ EDİLİR? 231

SÜT İÇİLDİĞİNDE NASIL DUÂ EDİLMELİDİR? 232

YEMEKTEN SONRA OKUNACAK DUÂ 232

EŞEK ANIRMASI VE HOROZ ÖTMESİNDE NE YAPILIR? 233

HATALAR HANGİ DUÂ İLE SİLİNİR? 233

CENNETTE AĞAÇ VE OVALAR VAR MIDIR? 234

CENNETTE ADINIZA HURMA AĞACI DİKTİRMEK? 234

GÜNDE YÜZ KERE SÖYLENECEK DUÂ HANGİSİDİR? 235

ÇOK SEVAP KAZANMANIN YOLLARI NELERDİR? 235

KIRK MİLYON SEVAP KAZANMAK İSTER MİSİNİZ? 236

İSMİ AZAM HANGİ AYETLERDE VE DUÂ İÇİNDEDİR? 237

DUÂYA BAŞLAMAZDAN ÖNCE NELER SÖYLENMELİ? 237

ALLAHA NASIL BİR İNANÇLA DUÂ EDİLMELİDİR? 238

ALLAH RASÛLÜ, HZ. FATIMA'YA ÖĞRETTİĞİ DUÂ? 238

ALLAHA SIĞINILMASI GEREKEN DÖRT ŞEY NELERDİR? 239

IMRÂN BİN HUSAYNA ÖĞRETİLEN İKİ DUÂ ŞEKLİ 239

ALLAHA SIĞINILACAK ŞEYLER HANGİLERİDİR? 240

ALLAH RASÛLÜ PARMAKLARIYLA MI TEŞBİH ÇEKERDİ? 240

ALLAH RASÛLÜ'NÜN BAŞKA BİR DUÂSI 241

ALLAH'TAN SEVGİSİ İSTENİR Mİ? 241

HANGİ ORGANLARIMIZDAN ALLAHA SIĞINMALIYIZ? 242

ALLAH RASÛLÜ SECDEDE NASIL DUÂ EDERDİ? 242

ALLAH RASÛLÜ HANGİ DUÂYI ÖĞRETİRDİ? 242

DİLERSEN AFFET DİLERSEN ACI DİYE DUÂ EDİLMEMELİ 243

HANGİ VAKİTTE YAPILAN DUÂLAR KABUL EDİLİR? 243

TOPLANTI SONRASI HANGİ DUÂ OKUNMALI 244
MUTLAKA AFFEDİLECEĞİMİZ DUÂ HANGİSİDİR? 245
YUNUS (A.S.)’UN BALIĞIN KARNINDAKİ DUÂSI 245
ALLAH'IN İSİMLERİ KAÇ TANEDİR? 245
YÜCE ALLAH’IN 99 GÜZEL İSMİ 246
BİR MUSİBET ANINDA HANGİ DUÂ YAPILMALI? 251
DÜNYA VE AHİRETTE AFİYET İSTEMEK 252
KİŞİ KENDİSİNİ SATAR MI? 253
MİZANI DOLDURAN, ÇOK SEVAP KAZANDIRAN ŞEYLER 253
ALLAH RASÛLÜ, ARAFAT’TA VAKFE YERİNDEKİ DUÂSI 253
GENİŞ KAPSAMLI DUA NASILDIR? 254
ALLAH RASÛLÜ'NÜN EN ÇOK YAPTIĞI DUÂ 254
UYKUSUNDA KORKAN KİMSENİN YAPACAĞI DUÂ 255
SIKINTILI ANLARDA ALLAH RASÛLÜNÜN DUASI? 256
ABDESTLİ OLARAK YATAĞA GİRİP DUA EDEN KİMSE 256
UYKUDAN KORKARAK UYANAN NE DEMELİ? 256
SABAH AKŞAM SÖYLENEBİLECEK DUÂ 257
ALLAHTAN DAHA KISKANÇ BİRİSİ VAR MIDIR? 258
NAMAZDA YAPILACAK BAŞKA BİR   DUA 258
GÜNAHLAR, YAPRAK GİBİ HANGİ DUA İLE DÖKÜLÜR? 259
TEVBE VE İSTİĞFARIN DEĞERİ VEALLAHIN RAHMETİ 260
ALLAH’IN RAHMETİ YÜZ OLUP 99’U KENDİSİNDE
BİRİ YERYÜZÜNDEDİR 263
KİMLERİN BURNU YERDE SÜRTÜLECEKTİR? 264
ALLAH'A EN SEVİMLİ DUÂ: AFİYET İSTENMESİDİR 265
ALLAH RASÛLÜ'NDEN DEĞİŞİK DUÂLAR 265
DÖRT BİN TEŞBİH ÇEKMEYE BEDEL DUÂ VAR MIDIR? 266
ALLAH CÖMERTTİR DUÂ EDENİ BOŞ ÇEVİRMEZ 267
İMANDAN SONRA EN HAYIRLI ŞEY NEDİR? 268
ALLAH’IN KORUMASI ALTINA NASIL GİRİLİR? 268
DÖNÜŞÜ ÇABUK, KAZANCI BOL CEMAAT HANGİSİDİR? 268
HAC VE UMREYE GİDENLERDEN NE İSTENMELİ? 269
BORÇLU KİMSE HANGİ  DUAYI YAPMALI? 269
HASTALANAN KİMSE NASIL DUÂ ETMELİ? 270
ALLAH RASÛLÜ VİTR NAMAZINDA NASIL DUÂ EDERDİ? 270
RASÛLULLAHIN FARZ NAMAZ SONUNDA DUÂSI 270
BİR ŞEYİ EZBERLEMEK İÇİN HANGİ DUÂ YAPILMALI? 271
ALLAH KENDİSİNDEN İSTENİLMESİNİ SEVER 274
YATAĞA GİRİNCE YAPILACAK DUÂ 274
ALLAH RASÛLÜ'NDEN DEĞİŞİK DUÂ ÖRNEKLERİ 275
ALLAH’TAN AFİYET İSTENMELİ Mİ? 276
"LA HAVLE VELA KUVVETE İLLA BİLLAHTN” FAZİLETİ 276
TEŞBİH PARMAKLA MI ÇEKİLMELİ? 277
SAVAŞ BAŞLAYACAĞINDA NASIL DUA EDİLİR? 277
AREFE GÜNÜ YAPILAN DUA HAYIRLI MIDIR? 277
İÇİMİZ DE DIŞIMIZ DA HAYIRLI MI OLMALI? 278
KALPLERİMİZ İÇİN NASIL DUÂ EDİLMELİ? 278
SANCILI ANLARIMIZDA NASIL DUÂ ETMELİYİZ? 278
AKŞAM VAKTİ NASIL DUÂ ETMELİ? 279
HANGİ SÖZ ALLAH’A DAHA SEVİMLİDİR? 279
EZANLA KÂMET ARASINDA NE İSTEMELİYİZ? 280
MELEKLER KULLARI NASIL ÖVERLER? 281
YETMİŞ ZARAR KAPISI HANGİ DUA İLE KAPANIR? 282
ALLAH’A YAKLAŞMAMIZA GÖRE ALLAH BİZE YAKLAŞIR 282
SÜNENİ NESEİ’DE GEÇEN DUA RİVAYETLERİ
ALLAH’A SIĞINMA KİTABI 283
İTAAT ETMEYEN KALBTEN ALLAH’A SIĞINMAK 284
KALBİN KÖTÜLÜĞE KAYMASINDAN ALLAH’A SIĞINMAK 284
GÖZ VE KULAĞIN ŞERRİNDEN DE ALLAH'A SIĞINILIR 285
KORKAKLIKTAN ALLAH’A SIĞINMAK 285
GAM KEDER VE ÜZÜNTÜDEN ALLAH'A SIĞINMAK 285
BORÇTAN VE GÜNAHTAN ALLAH’A SIĞINMAK 286
ACİZLİKTEN ALLAH’A SIĞINMAK 286
ZİLLETE DÜŞMEKTEN ALLAH’A SIĞINMAK 287
FAKİRLİKTEN DE ALLAH'A SIĞINMAK 287
KABİR FİTNESİNDEN DE ALLAH'A SIĞINMAK 287
AÇ GÖZLÜLÜKTEN ALLAH’A SIĞINMAK 288

BORCUN AĞIRLIĞINDAN ALLAH'A SIĞINMAK 288

DÜNYA VE FİTNELERİNDEN DE ALLAH’A SIĞINMAK 289

ZİNADAN ALLAH’A SIĞINMAK 289

KÜFÜR ŞERRİNDEN ALLAH’A SIĞINMAK  290

SAPIKLIKTAN (DALALETTEN) ALLAH’A SIĞINMAK 290

DÜŞMANDAN ALLAH'A SIĞINMAK 290

AŞIRI İHTİYARLIKTAN ALLAH’A SIĞINMAK 290

DELİLİKTEN DE ALLAH’A SIĞINILIR 291

İNSAN VE CİNLERİN GÖZ DEĞMESİNDEN SIĞINMAK 291

KÖTÜ ÖMÜR SÜRMEKTEN ALLAH'A SIĞINMAK 291

KÖTÜ YOLA DÜŞMEKTEN  ALLAH'A SIĞINMAK 292

ÜZÜNTÜLÜ HALLERE DÜŞMEKTEN SIĞINMAK 292

KÖTÜ KOMŞUDAN ALLAH'A SIĞINMAK 293

CEHENNEM VE MESİH DECCALDEN ALLAH'A SIĞINMAK 293

İNSAN ŞEYTANLARININ ŞERRİNDEN ALLAH’A SIĞINMAK 293

HAYATIN FİTNELERİNDEN ALLAH’A SIĞINMAK 293

ÖLÜMÜN FİTNELERİNDEN ALLAH’A SIĞINMAK 294

KABİR AZABINDAN ALLAH'A SIĞINMAK 294

ALLAH’IN AZABINDAN ALLAH’A SIĞINMAK 294
CEHENNEM AZABINDAN ALLAH'A SIĞINMAK 295
KIZGIN ATEŞTEN ALLAH’A SIĞINMAK 295
KİŞİ YAPTIĞI ŞEYLERİN ŞERRİNDEN ALLAH’A SIĞINIR 295
ENKAZ ALTINDA KALMAKTAN ALLAH’A SIĞINMAK 296
ALLAH’IN GAZABINDAN RIZASINA SIĞINMAK 297
KIYAMET GÜNÜ ALLAH’A SIĞINMAK 297
KABUL OLUNMAYAN DUADAN ALLAH’A SIĞINMAK 297
RİYAZUS SALİHİN'DEN DUALAR
Rasûlullah’ın Hayatından Dualar. 299
YANINDA OLMAYAN BİR KİMSEYE DUA ETMEK 310
SÜNENİ EBU DAVUD'DA GEÇEN DUA RİVAYETLERİ
Aksırma 313
Aksırana Dua Etmek 313
Aksıran Kimseye Yerhamükellah Diye Dua Etmek? 314
İnsan Yatarken Hangi Duayı Okur? 314
Geceleyin Uyanan Kimse Hangi Duayı Okur? 316
Uyumadan Önce Yapılacak Zikir. 317
Kişi Sabahladığı Zaman Hangi Duayı Okur? 319
İnsan Yeni Ayı (Hilali) Görünce Hangi Duayı Okur? 325
İnsan Evine Girdiği (Çıktığı) Zaman Hangi Duayı Okur? 325
İnsan Rüzgâr Estiği Zaman Hangi Duayı Okur? 326
Yağmur Hakkında (Gelen Hadisler) 327
Horoz Ve Diğer Hayvanlar Hakkında 327
Eşeğin Anırması Ve Köpeklerin Havlaması 328
Çocuk Doğunca Kulağına Ezan Okunur. 328
Kişinin Allah İsmini Vererek Diğer Bir Kişiye Sığınması 329
Vesvesenin Önlenmesi Hakkında Gelen Hadisler. 329
İBNU MACE'DEN DUALAR
DUÂ ETMENİN FAZİLETİ 331
RASULULLAH’IN DUASI 332
RESÛLULLAH’IN ALLAH’A SIĞINDIĞI ŞEYLER 335
GENİŞ KAPSAMLI DUALAR 336
BİRİNİZ ACELE ETMEDİKÇE DUASI KABUL OLUNUR 328
"ALLAH’IM DİLERSEN BANA MAĞFİRET EYLE”
DİYE DUA EDİLMEZ 338
ALLAH’IN İSMİ AZAMİ 339
BABANIN VE MAZLUMUN DUALARI 341
DUA ETMEKTE AŞIRI GİTMENİN YASAKLIĞI 341
DUADA ELLERİ HAVAYA KALDIRMAK 342
ADAMIN SABAH VE AKŞAM OKUYACAĞI DUA 342
KİŞİNİN YATAĞINA GİRECEĞİ ZAMAN EDECEĞİ DUÂ 344
KÎŞÎNÎN GECELEYİN UYANDIĞI ZAMAN EDECEĞİ DUÂ 345
KERB [ÜZÜNTÜ) ZAMANINDA OKUNACAK DUÂ 346
EVİNDEN ÇIKTIĞI ZAMAN KİŞİNİN OKUYACAĞI DUÂ 347
KİŞİNİN EVİNE GİRDİĞİ ZAMAN EDECEĞİ DUÂ 348
YOLCULUĞA ÇIKILIRKEN EDİLECEK DUÂ 348
BULUT VEYA YAĞMUR GÖRÜLDÜĞÜNDE DUÂ 349
BAŞINA BELÂ GELENLER GÖRÜLÜNCE EDİLECEK DUÂ 350
CAMİ’UL EHADİS’DEN DUALAR
Sağ Tarafına Yaslanmak 351
Gece Uyandığında Dua Etmek 351
Dua Ederken Kıbleye Dönmek 352
İnsanların Galebesinden Allah’a Sığınmak 352
Evlenen İçin Dua Etmek 353
Cuma Gününün Belli Bir Vaktinde Edilen Dua 354
Duadan Sonra Âmin' Demek 354
METALİBU ALİYE'DE DUA VE ZİKİR
Rasulullah’a Çok Salat-u Selam Getirmek 355
Allahı Zikirde Gaflette Olmaktan Sakındırma: 357
Peygamberden Başkasına Salavat Getirmek 357
Duanın Fazileti: 358
Özlü Dualar. 359
Yalnız Kendine Dua Etmekten Nehiy 360
Duada Elleri Kaldırmak 360
Avuçlarını Birleştirerek Dua Etmek 360
Her şeyde Allah’ı Hatırlamak Ve Allah’tan İstemek 361
Yatağa Uzanınca Okunacak Dua 361
Hastanın Okuyacağı Dua 362
Duaların En Faziletlisi 362
Uyandığında Okunacak Dua 363
Evinden Çıkınca Okuyacağın Dua 363
Kulakları Çınlayanın Okuyacağı Dua 363
Gemiye Binenin Okuyacağı Dua 364
Kendisine Ve Çocuğuna Beddua Etmekten Nehiy 364
Sefere Çıkacak Kimsenin Okuyacağı Dua 364
Mazlumun Bedduasından Korunmak 365
Rüzgar Estiğinde Okunacak Dua 365
Hayvanı Kaçan Kimsenin Okuyacağı Dua 365
Toplantının Sonunda Okunacak Dua: 365
Hamd ve Şükür. 366
Zikrin Fazileti 366
Sabah ve İkindi Namalarından Sonra Allah'ı Zikretme 367
La İlahe İllallahın Fazileti 368
Namazdan Sonra Zikir 369
Uykusu Gelmeyenin Okuyacağı Dua: 370
Sabah Ve Akşam Okunacak Zikirler. 370
Namazda Zikir. 371
Allah'ı Teşbih Etmeye Teşvik: 372
Gizli Zikrin Fazileti 373
Tekbir  Getirmek   373
Allah’a Sığınmak 374
"La Havle Vela Kuvvete İlla Biliah” Demenin Fazileti 374
Belanın Gelmesi İçin Dua Etmek 375
Kişinin Yatağında Ölmesi: 375
HİSNU’L-MÜSLİM
"MÜSLÜMANI BELÂ VE MUSİBETLERDEN KORUYAN KUR'AN VE SÜNNETTEN DUA VE ZİKİRLER”
Uykudan Uyanınca Okunacak Dualar. 377
Elbise Giyerken Okunan Dua 380
Yeni Elbise Giyildiğinde Okunan Dua 381
Yeni Elbise Giyene Yapılacak Dua 381
Diğer Özellikler
Stok Kodu9789759180751
MarkaSağlam Yayınevi
Stok DurumuVar
Anasayfa l Müşteri Hizmetleri | Gizlilik Sözleşmesi l Kadife Yasin kitapları l Özel Ciltli Yasin Kitapları l Kız Bebek Mevlüdü l Erkek Bebek Mevlüdü

Mevlüt Hediyeleri

Mevlüdler, Müslümanların bir araya gelmelerine vesile olan güzel toplantılardır. Mevlütlerde dostlar İslamiyet’in keyfine birlikte ulaşırken, birbirlerini de memnun etmektedirler. Mevlütlerde dostların birbirlerine hediyeler vermesi de oldukça doğru ve ahlaki bir davranıştır. Bu sayede arkadaşlık bağı güçlenecektir. Sitemiz, www.hesaplikitap.com  mevlütlerde hediye etmeniz için sizlere uygun mevlüt hediyelerini satışa sunmaktadır. Siz de mevlüt hediye setleri alarak sünnet, hac, vefat veya doğum için düzenlediğiniz bu güzel etkinliği farklı bir hale getirebilirsiniz.
Mevlüt hediye setleri genel anlamda birçok ürünü içinde barındırmaktadır. Bu setlerde seccade, tesbih, Yasin kitabı ve hediyelik kutu görmeniz oldukça normaldir. Namaz kılamayan ve kılmaya niyet eden dostlarınız için de harika bir armağan olan Mevlüt hediye setleri, etkinliklerinizde rahatlıkla sipariş verebileceğiniz bir üründür. Dilerseniz toplu alım seçeneğiyle mevlüte gelen bütün sevdiklerinize mevlüt hediye seti verebilirsiniz.
Mevlüt hediye setleri içerisinde bulunan Yasin-i Şerif kitapları, 99 taneli gül kokulu tesbih, seccade, takke, yazma, tül kese, lokumn kutusu, resimli ayatli magnet ve bir çok altarnatif hediye ler mevcuttur.
Sitemiz, www.hesaplikitap.com Müslüman mümin kardeşlerimize her daim en güzel ve en kaliteli ürünleri sunmaya çalışmaktadır. Mevlidler için özel olarak hazırladığımız bu setlerde, istediğiniz tüm ürünleri kolaylıkla bulabileceksiniz. Aynı zamanda toplu alım gerçekleştirmek isteyen müminler de sitemizden yararlanarak sipariş verebilir, hiçbir prosedürle uğraşmadan ürünleri teslim alabilirler. Her daim uygun fiyat ve kaliteli ürün anlayışıyla hareket eden sitemizde farklı mevlüt hediyelikleri yer almaktadır.
www.hesaplikitap.com sitesi, müşterilerini her daim memnun etmeye çalışmaktadır. Bu kapsamda satışa çıkardığımız hediye setleri, uygun fiyatlar uygulayacağız. Böylelikle bütçesi kısıtlı olan misafirlerimiz de rahatlıkla alışverişlerini yapabilir ve toplu sipariş verebilirler. Bununla birlikte ödeme kolaylıkları da barındıran sitemiz, kredi kartı, EFT ve kapıda ödeme kolaylığıda sunmaktadır. Sizler de bizi tercih ederek kaliteli malzemeden üretilmiş en güzel ürünleri en makul fiyatlarla satın alabilirsiniz.

yasin kitabı, bebek mevlüdü hediyesi, kadife Yasin kitabı, toptan Yasin kitabı, taptan yasin kitabı, kişiye özel yasin, isimli yasin kitabı, isimli çikolata, toptan kadife yasin

PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.